Tải bản đầy đủ

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

[Type text]

MỤC LỤC

1
1


MỞ ĐẦU
Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn
luyện. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng các tổ chức cơ
sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII, Đảng ta xác định: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh,
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ
nghĩa”. Trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng để đảm
bảo tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng trên mọi
lĩnh vực là một yếu tố quan trọng hàng đầu.
Vì vậy, các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng nâng cao trình độ nhận thức,
trình độ lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời thực tiễn, giải
quyết tốt các vấn đề mới phát sinh trong quá trình lãnh đạo. Muốn làm tốt được

vai trò lãnh đạo ấy trước hết phải xác định được Chi bộ là yếu tố cơ bản cấu
thành nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo, là cầu nối giữa Đảng với nhân
dân, có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Việc xây dựng, củng
cố nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ có tác dụng to lớn đối với việc xây
dựng nội bộ Đảng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng,
khẳng định và phát huy những mặt mạnh, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của
cán bộ, đảng viên và của chi bộ. Sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ phát huy
tính sáng tạo của đảng viên để tìm ra chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ
chính trị đạt hiệu quả. Qua sinh hoạt chi bộ, trình độ mọi mặt của từng đảng viên
được nâng lên và đảng viên dần dần trưởng thành.
Xuất phát từ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và
của Chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Bí thư khóa X
đã ban hành chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 30/03/2007“Về nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày
22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10CT/TWcủa Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong
tình hình mới. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Ban tổ chức Trung ương đã ban
hành Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 về “Một số vấn đề về nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và công văn số 3731- CV/BTCTW, ngày
14/04/2008 về bổ sung một số nội dung sinh hoạt chi bộ để thực hiện cuộc vận
động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trong những năm qua, chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
huyện Đam Rông trực thuộc huyện ủy Đam Rông đã thực hiện vai trò là hạt nhân
chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Chi bộ đã duy trì tốt nề nếp sinh
hoạt, nội dung sinh hoạt đã thể hiện được tính đảng, tính giáo dục và tính chiến
đấu, phát huy dân chủ trong đảng; thực chất hơn trong phê bình và tự phê bình,
giảm được bệnh hình thức trong sinh hoạt; biên bản sinh hoạt được ghi chép đầy
đủ và khoa học. Chi bộ đã gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã
2
2


làm cho chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao.
Tuy nhiên so với yêu cầu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, công tác xây
dựng Đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng một số buổi sinh hoạt chưa cao,
thiếu sinh hoạt chuyên đề, chưa phát huy trí tuệ của từng đảng viên, chưa kích
thích được đảng viên trong xây dựng nghị quyết của chi bộ. Tinh thần tự phê
bình và phê bình của đảng viên còn thấp. Nội dung sinh hoạt chi bộ chưa sâu,
thiếu tính giáo dục và sự sinh động, hấp dẫn; tính gương mẫu, tính chiến đấu,
tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, kể cả cấp ủy; việc sinh hoạt tư tưởng


để cấp ủy nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên còn chưa
được thực hiện tốt. Đôi khi, trong sinh hoạt, chi bộ bàn những chuyện rất xa xôi,
ở tầm vĩ mô nhưng lại ít quan tâm giải quyết những vấn đề thực tế sát sườn của
cơ quan, đơn vị, của chính đảng viên trong chi bộ. Trong chi bộ chưa thật sự
đoàn kết và chưa thể hiện rõ tình thương yêu giữa đồng chí, đồng nghiệp với
nhau. Chi bộ cũng chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý,
kiểm tra, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Từ đó, vai trò hạt nhân của chi
bộ, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên chưa được thể hiện rõ nét, ít nhiều
làm suy giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng và chính quyền.
Do vậy, để nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới,
em chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đam Rông giai đoạn
2015- 2020” làm Khóa luận tốt nghiệp.
- Mục đích của đề tài: Phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá
trình duy trì, tổ chức sinh hoạt của chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể
thao huyện Đam Rông trong những năm qua. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải
pháp cụ thể, một số kiến nghị nhằm góp phần từng bước đổi mới phương thức,
nội dung sinh hoạt chi bộ, đưa chi bộ ngày một vững mạnh toàn diện, từ đó nâng
cao năng lực, sức chiến đầu của chi bộ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
được giao.
- Ý nghĩa của đề tài:
+ Đối với chi bộ: đề tài là cơ sở lý luận để chi bộ nghiên cứu, tham khảo,
góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ.
+ Đối với bản thân: Việc nghiên cứu và hoàn thiện đề tài sẽ giúp bản thân
nâng cao trình độ hiểu biết về công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở đó làm tốt
công tác tham mưu trong lĩnh vực xây dựng Đảng.
- Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng
sinh hoạt chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đam Rông
trong giai đoạn 2015 – 2018, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.
- Kết cấu của tiểu luận: Gồm 3 phần
+ Phần mở đầu
+ Phần nội dung
3
3


+ Phần kiến nghị và kết luận
NỘI DUNG
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.1. Đặc điểm Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đam
Rông
- Về vị trí:
Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Đam Rông là đơn vị sự
nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và
được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Đam Rông theo quy định.
Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao chịu sự quản lý toàn diện và chỉ
đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông, đồng thời chịu sự chỉ đạo
hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
- Về tổ chức bộ máy của đơn vị:
Tổng số cán bộ viên chức, người lao động của đơn vị có 22 người.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ có 01 người, đại học có 09 người, 06 cao
đẳng có 06 người, trung cấp có 01 người
Trình độ chính trị: cao cấp có 01 người, trung cấp lý luận chính trị có 06
người, sơ cấp 02 người.
Ban Giám đốc: Gồm 03 đồng chí, trong đó 01 giám đốc phụ trách chung,
02 Phó giám đốc phụ trách chuyên môn.
Các tổ chuyên môn: Có 04 tổ chuyên môn, gồm: Tổ Hành chính – Tổng
hợp; Thông tin tuyên truyền; Văn hóa – Văn nghệ; Thể dục thể thao.
- Về chức năng, nhiệm vụ:
Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Đam Rông có chức năng:
+ Tổ chức các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao nhằm đáp ứng
các nhu cầu về hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hoá nghệ thuật, rèn luyện thân thể
nâng cao sức khoẻ, nâng cao: Đức - Trí - Thể - Mĩ của nhân dân trên địa bàn
huyện.
+ Tuyên truyền - cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã
hội theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
+ Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Văn hoá
thông tin, thể thao ở cơ sở.
+ Tổ chức các dịch vụ công về văn hoá, thông tin, thể thao.
4
4


Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của huyện, kế
hoạch công tác của Phòng Văn thể cũng như các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sự
nghiệp văn hoá - thể thao trên giao. Trung tâm văn hoá, thông tin và thể thao
huyện xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện sau
khi được UBND huyện Đam Rông phê duyệt.
Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội
của địa phương.
Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin lưu động, vui chơi giải
trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về văn hoá nghệ thuật - thể dục thể
thao để phát hiện và bồi dưỡng tài năng, các lớp kỹ năng ngành nghề và các loại
hình hoạt động khác phù hợp với nhiệm vụ được giao.
Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền
thống. Khai thác, thừa kế, phát huy vốn văn hoá, văn nghệ dân gian truyền thống
giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
Tổ chức các hoạt động thi đấu, biểu diễn, Đại hội thể dục thể thao, hội thi
thể dục thể thao, các giải thể thao của địa phương. Tổ chức các hoạt động thể dục
thể thao và thể thao dân tộc của Nhà nước, của các tổ chức xã hội, tư nhân thông
qua mạng lưới các đơn vị tập luyện thể dục thể thao cơ sở. Tổ chức tập huấn đội
tuyển các môn thể thao của huyện tham gia thi đấu các giải thể thao của tỉnh và
khu vực.
Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phương pháp
công tác cho những người làm công tác văn hoá, thông tin, thể thao ở cơ sở.
Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm
với UBND huyện, ban Tuyên giáo, Phòng Văn thể huyện và các sở, ngành cấp
trên theo quy định.
Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản của Trung tâm theo
quy định của cấp có thẩm quyền; được ký kết hợp đồng lao động và quản lý lao
động theo quy định của pháp luật. Quản lý các cơ sở tập luyện, thi đấu, nhà biểu
diễn và cơ sở vật chất khác của Trung tâm.
Tổ chức và quản lý các hoạt động của thư viện, bảo tàng, đội thông tin lưu
động thực hiện theo quy chế chuyên ngành.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Phòng Văn thể huyện giao.
Được hợp tác, giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt
động văn hoá, thông tin, thể thao với các tổ chức trong và ngoài tỉnh.

5
5


Tổ chức các dịch vụ văn hoá, thông tin, thể thao phù hợp với chức năng
nhiệm vụ theo quy định.
Được thực hiện một số dịch vụ văn hóa, thông tin, thể dục thể thao như:
Nhận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, chiếu phim, rèn luyện
thể chất, kẻ vẽ, trang trí khánh tiết, thông tin quảng cáo, trưng bày triển lãm, hội
chợ, bán văn hoá phẩm, chụp ảnh, quay phim, dàn dựng phục vụ các cuộc lễ hội
hoặc biểu diễn nghệ thuật. Kinh phí thu được để tăng nguồn bổ sung kinh phí
thực hành nghiệp vụ.
Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí do Nhà nước cấp
theo luật ngân sách hiện hành, tổ chức các hoạt động có thu để mở rộng các hoạt
động trọng tâm.
Kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động nghiệp vụ các nhà văn hoá, câu
lạc bộ, trung tâm văn hoá xã, thị trấn. Đề xuất các chương trình, biện pháp công
tác nhằm định hướng đúng trong thực hành nghiệp vụ văn hóa thông tin, thể thao
ở cơ sở.
1.2. Đặc điểm chi bộ và đoàn thể
1.2.1. Đặc điểm của chi bộ
Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đam Rông là chi
bộ trực thuộc huyện ủy Đam Rông.
Nhiệm kỳ 2017 – 2020 chi ủy gồm 03 đồng chí: 01 bí thư; 01 phó bí thư và
01 chi ủy viên.
Tính đến tháng 5/2019, số lượng đảng viên của chi bộ là 18 đồng chí, trong
đó có 03 nữ và 15 nam; đảng viên chính chức có 16 đồng chí, đảng viên dự bị có
02 đồng chí.
Trình độ học vấn: trung học phổ thông là 18 đồng chí, tỷ lệ 100%.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 01 đồng chí; tỷ lệ 5,6%; Đại học: 10 đồng
chí, tỷ lệ 55,6%; Cao đẳng: 05 đồng chí, tỷ lệ 27,8%; Trung cấp: 01 đồng chí, tỷ
lệ 5,6%; Sơ cấp 01 đồng chí, tỷ lệ 5,6%.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị: 01 đồng chí, tỷ lệ 5,6%;
Trung cấp chính trị: 05 đồng chí, tỷ lệ 27,8%;
Đảng viên có tuổi đảng cao nhất là 24 năm, thấp nhất là 4 tháng. Đảng viên
có tuổi đời cao nhất là 53 tuổi, thấp nhất là 30 tuổi.
Trong những năm qua Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Công tác phát triển đảng viên luôn được chi bộ quan tâm, chất lượng
đảng viên mới kết nạp đảm bảo về trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức và có
tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
1.2.2. Đặc điểm về đoàn thể
- Công đoàn: Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
6
6


huyện Đam Rông có 22 công đoàn viên gắn với nhiệm vụ các tổ chuyên môn.
Chủ tịch công đoàn là đảng viên.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, đơn vị, Công đoàn đã
phối họp với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng của mình đó là tổ chức vận
động công đoàn viên thi đua học hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu
với Thủ trưởng đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách, bảo vệ
quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Trong những năm qua
Công đoàn đơn vị luôn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Đoàn thanh niên: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng
viên chức trẻ gồm 9 đoàn viên. Trong những năm qua Chi đoàn luôn tổ chức
những hoạt động thiết thực xây dựng nếp sống văn hóa trong đơn vị, động viên
đoàn viên đi đầu gương mẫu, tự giác học tập vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao, qua các năm đều đạt chi đoàn vững mạnh.
- Ban nữ công: Được thành lập từ khi có tổ chức Công đoàn. Quá trình tổ
chức thực hiện, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, các
đoàn thể và đội ngũ viên chức trong đơn vị, việc lồng ghép các hoạt động, các
phong trào thi đua “Hai giỏi” “Phụ nữ tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc” ‘phụ nữ và bình đẳng giới” vào các hoạt động chuyên môn của
đơn vị đã đạt được các kết quả nhất định, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ
chính trị của đơn vị.
1.3. Thuận lợi, khó khăn
1.3.1. Thuận lợi
Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của huyện ủy Đam Rông trong
việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Các đảng viên Chi bộ là những hạt nhân nòng cốt phụ trách công tác quản
lý hoặc trực tiếp tác nghiệp các chương trình, các hoạt động văn hóa, thông
tin,thể dục thể thao nên thuận lợi trong việc tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của
đồng nghiệp, cũng như triển khai nhiệm vụ được giao.
Tập thể Chi uỷ và đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết, gắn bó và thực
hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã có nhiều cố gắng lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và sự phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ,
chính quyền, đoàn thể trong đơn vị.
Với trình độ tương đối đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ cũng như lý
luận chính trị, thường xuyên tiếp cận với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau
của đời sống xã hội, do vậy, Chi bộ có nhiều thuận lợi trong việc tiếp thu sự chỉ
đạo của cấp ủy cấp trên, qua đó, vận dụng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để
thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ được giao.
Đội ngũ đảng viên, viên chức có thâm niên, nhiều kinh nghiệm cùng với
đội ngũ trẻ, có tuổi đời bình quân trên từ 27 tuổi trở lên, có khả năng đáp ứng
yêu cầu công việc cao, được đào tạo cơ bản, tâm huyết với công việc tạo nên một
7
7


lực lượng luôn vững vàng về lập trường tư tưởng, về nghiệp vụ chuyên môn. Bên
cạnh đó, niềm đam mê, nhiệt huyết và trách nhiệm là yếu tố quan trọng, vô cùng
cần thiết trong việc không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao trình độ
hiểu biết và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trình độ chuyên môn,
tạo mối đoàn kết, đồng thuận, tăng cường đấu tranh phê và tự phê bình, hướng
đến sự sáng tạo, nâng cao chất lượng các chương trình, hoạt động văn hóa, thông
tin và thể thao.
1.3.2. Khó khăn
Đam Rông vẫn còn là một huyện nghèo, nên đời sống vật chất, tinh thần
của nhận dân địa phương rất khó khăn đã tác động ảnh hưởng nhiều đến việc thực
hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
Trình độ lý luận và chuyên môn của một số viên chức, người lao động vẫn
chưa được đào tạo tương xứng với yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ được
giao. Do tập trung chủ yếu vào công tác chuyên môn nên trình độ lý luận chính
trị của một số đảng viên còn hạn chế dẫn đến hiểu biết về công tác xây dựng
Đảng, về trình tự sinh hoạt chi bộ chưa cao .
Một số đảng viên, viên chức, người lao động thiếu sự năng động, sáng tạo
và chủ động trong công tác; chưa chú trọng thực hiện vai trò, trách nhiệm của
bản thân trong công tác.
Cơ sở vật chất- kỹ thuật mặc dù đã được quan tâm đầu tư trang bị, tuy
nhiên phương tiện phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể
thao chưa đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Với những khó khăn trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sinh
hoạt chi bộ, cũng như công tác lãnh đạo của chi bộ.
II. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN ĐAM
RÔNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2018
2.1. Khái quát tình hình thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đam Rông trong
thời gian qua
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy Đam Rông và
các cấp ủy Đảng, bằng sự năng động, sáng tạo của mình, chi ủy chi bộ Trung tâm
Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đam Rông đã tổ chức quán triệt, nâng cao
nhận thức cho đội ngũ đảng viên về việc tổ chức sinh hoạt và nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng Chỉ thị số 10 – CT/TW, ngày 30/3/2007 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”;
Nghị quyết số 22- NQ/TW ngày 30/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương
Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW
ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “hướng dẫn nội dung sinh hoạt
chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung
8
8


ương về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; Hướng dẫn số
04- HD/BTCTU ngày 31/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số vấn đề về
nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.v.v..
Ngay sau khi đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và nhiệm kỳ 2017 –
2020 chi bộ đã căn cứ vào Hướng dẫn của Ban thường vụ huyện ủy Đam Rông
ban hành quy chế hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ, chương trình công tác
toàn khóa và hàng năm, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, kế hoạch
kiểm tra giám sát hàng năm; nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng năm.v.v….
Trong những năm qua, chi ủy chi bộ đã chủ động bám sát vào chắc năng,
nhiệm vụ của trung tâm để sinh hoạt, ban hành nghị quyết lãnh đạo đơn vị hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy chi bộ đã
thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự giác, đấu tranh
tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên; mọi vấn đề đều được bàn bạc,
thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, khách quan, theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá
nhân phụ trách. Chi bộ duy trì đúng nền nếp sinh hoạt, thường xuyên đổi mới
hình thức sinh hoạt theo hướng gọn nhẹ, thiết thực, trọng tâm; Nội dung sinh hoạt
được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ.
Căn cứ vào sự lãnh đạo của huyện ủy, hướng dẫn trực tiếp của Ban Tuyên
giáo huyện ủy Đam Rông, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và
Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và các yêu cầu
nhiệm vụ của đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, căn cứ vào kế
hoạch của chi bộ, trước khi sinh hoạt chi bộ, chi uỷ họp để thống nhất nội dung,
chương trình; nhờ đó các buổi sinh hoạt nhìn chung đều đạt chất lượng tốt. Nội
dung sinh hoạt chuyên đề được chi bộ tổ chức hàng quý. Qua đó, đánh giá đúng
tình hình, khẳng định những kết quả đạt được, nhận rõ những khuyết điểm, yếu
kém, tìm ra những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời,
xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ hiệu quả, lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững
mạnh.
2.2. Những kết quả đạt được trong sinh hoạt chi bộ
2.2.1. Việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và duy trì nề nếp sinh
hoạt của chi ủy chi bộ
Ngay sau khi Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và nhiệm kỳ 2017 –
2020, chi ủy chi bộ đã xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của
chi bộ; chương trình hành động, chương trình công tác trong cả nhiệm kỳ,
chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát,.v.v.. và thực hiện đúng các chương
trình, kế hoach, quy chế đã đề ra.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp
trên, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và đồng chí chi ủy viên luôn coi trọng việc duy
trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, thống nhất nội dung sinh hoạt. Nhờ thế, chi bộ đã có
nhiều chuyển biến rõ rệt trong việc duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, chất lượng
9
9


sinh hoạt được nâng lên. Đồng chí Bí thư đã đề cao được vai trò, trách nhiệm của
mình. Quy định sinh hoạt chi bộ đã được mỗi đảng viên hiểu sâu sắc hơn.
Về duy trì nề nếp sinh hoạt: chi ủy chi bộ có quy định họp chi bộ thường
kỳ vào các ngày từ 01 đến 05 hàng tháng nên mỗi đảng viên đã chủ động sắp xếp
được công việc của mình, rà soát, kiểm điểm lại việc thực hiện nhiệm vụ được
chi bộ giao cho trong tháng trước để báo cáo trước chi bộ, chuẩn bị ý kiến phát
biểu và sẵn sàng nhận nhiệm vụ chi bộ giao trong tháng tới.
Bên cạnh việc duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ, Chi bộ còn linh hoạt
tổ chức sinh hoạt đột xuất để giải quyết những vấn đề mang tính thời sự, những
vấn đề thuộc nhiệm vụ chuyên môn hoặc triển khai các chỉ thị nhiệm vụ cấp trên.
Nhờ vậy việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả chất lượng của các
buổi sinh hoạt chi bộ được nâng lên.
Ngoài ra chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề đáp ứng những yêu cầu
nhiệm vụ của chi bộ, như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; chuyên đề nâng cao chất lượng hội diễn văn nghệ; hoạt động thể theo,
chất lượng công tác thông tin.v.v…
Nội dung các cuộc họp được phản ánh đầy đủ qua sổ ghi biên bản và nghị
quyết của chi bộ. Mỗi đảng viên dự họp đều có sổ và ghi chép đầy đủ các nội
dung sinh hoạt, và chuẩn bị các ý kiến phát biểu.
2.2.2. Về công tác chuẩn bị và các bước sinh hoạt
- Công tác chuẩn bị:
Công tác chuẩn bị cho sinh hoạt chi bộ được các đồng chí chi ủy viên đặc
biệt quan tâm và chuẩn bị chu đáo các nội dung cần sinh hoạt. Đồng chí bí thư đã
chuẩn bị đầy đủ nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết và dự kiến nội dung kết
luận buổi sinh hoạt; sau đó tiến hành họp chi ủy để thống nhất các nội dung sinh
hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ
lãnh đạo tháng tiếp theo và những nội dung trọng tâm cần trao đổi thảo luận, cho
ý liến về dự thảo nghị quyết.
Thông báo thời gian, nội dung sinh hoạt đến từng đảng viên trong chi bộ để
đảng viên sắp xếp thời gian và chuẩn bị ý kiến phát biểu.
- Các bước sinh hoạt:
Nhận thức rõ vai trò, vị trí của nội dung sinh hoạt chi bộ nên trong thời
gian qua Chi bộ luôn căn cứ theo hướng dẫn số 09/HD-BTCTW, ngày 02/3/2012
của Ban tổ chức Trung ương Đảng về việc hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ
và mới đây nhất là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ
chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Trình
tự các bước sinh hoạt chi bộ đã được đồng chí bí thư thực hiện nghiêm túc đúng
hướng dẫn. Cụ thể như sau:
+ Khi bắt đầu buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư điểm danh đảng số, thông báo
số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do và không có lý do);
+ Cử thư ký ghi biên bản cuộc họp;
10
10


+ Thông qua nội dung, chương trình họp.
+ Đồng chí bí thư chi bộ quán triệt các nghị quyết của đảng ủy cấp trên,
các văn bản có liên quan đến công tác lãnh đạo của chi bộ…;
+ Trình bày dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo của chi bộ tháng trước và
dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm tháng sau;
+ Gợi ý một số vấn đề cần tập trung thảo luận, bàn bạc;
+ Các đảng viên trong chi bộ thảo luận, tham gia góp ý…;
+ Bí thư chi bộ thông tin và định hướng làm rõ những vẫn đề cần quan tâm
+ Kết thúc buổi sinh hoạt bí thư chi bộ tổng hợp các ý kiến phát biểu, thiếp
thu nội dung và hoàn thiện nội dung sinh hoạt.
+ Phân công nhiệm vụ chuyên môn và định hướng tư tưởng đối với cán bộ,
đảng viên;
+ Kết luận, thông quá nghị quyết và biểu quyết;
+ Thư ký thông qua biên bản cuộc họp…
- Tiến hành sinh hoạt:
Đồng chí bí thư chi bộ quán triệt các nghị quyết của đảng ủy cấp trên, các
văn bản có liên quan đến công tác lãnh đạo của chi bộ…; trình bày dự thảo báo
cáo công tác lãnh đạo của chi bộ tháng trước và dự kiến một số nhiệm vụ trọng
tâm tháng sau; gợi ý một số vấn đề cần tập trung thảo luận, bàn bạc; các đảng
viên trong chi bộ thảo luận, tham gia góp ý…; bí thư chi bộ thông tin và định
hướng làm rõ những vẫn đề cần quan tâm
Kết thúc buổi sinh hoạt bí thư chi bộ tổng hợp các ý kiến phát biểu,thiếp
thu nội dung và hoàn thiện nội dung sinh hoạt, phân công nhiệm vụ chuyên môn
và định hướng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; kết luận, thông quá nghị quyết
và biểu quyết; thư ký thông qua biên bản cuộc họp…
2.2.3. Xác định nội dung sinh hoạt hàng tháng
Nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chi bộ thực hiện theo đúng Hướng dẫn
số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “hướng dẫn
nội dung sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của
Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi
bộ”. Trong sinh hoạt thường kỳ gồm các bước sau:
- Báo cáo số lượng Đảng viên, thu nộp đảng phí của tháng
- Đồng chí Bí thư chi bộ, thông báo một số thông tin tình hình thời sự trong
nước và trên thế giới, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, thông báo
nội bộ.
- Đánh giá kết quả lãnh đạo tháng trước và đề ra nhiệm vụ tháng sau.
Nội dung sinh hoạt được chi bộ tập trung thảo luận, đánh giá trên các mặt
sau:
11
11


* Trong sinh hoạt, thông tin kịp thời những chủ trương, đường lối, tình
hình thời sự thế giới, trong nước, địa phương đến toàn thể các đảng viên
Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ đều dành thời gian để thông báo những
văn bản mới của Đảng và Nhà nước đến từng đảng viên trong chi bộ bằng nhiều
hình thức hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của trường. Các Nghị quyết,
chương trình, kế hoạch hành động, các báo cáo sơ kết, tổng kết, thông tin nội bộ
…của huyện và của tỉnh Lâm Đồng được đồng chí Bí thư chủ trì cuộc họp trích
những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến cho toàn bộ
đảng viên trong đầu mỗi buổi sinh hoạt.
Chi bộ đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và công tác phê bình và tự phê
bình trong chi bộ và các nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII. Ngoài ra, chi bộ đã tổ chức quán triệt nhiều văn bản, Nghị
quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương kịp
thời đến đảng viên, viên chức của đơn vị.
Chính nhờ thực hiện tốt công tác này nên 100% đảng viên trong chi bộ kịp
thời nắm bắt được các chủ trương mới của Trung ương, địa phương… vận dụng
vào công việc hàng ngày góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
Đồng thời qua việc học tập quán triệt các nghị quyết, chính sách mới của các cấp
góp phần giúp cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức cách mạng, lập trường tư
tưởng không dao động trước các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù
địch.
* Sinh hoạt đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
Được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đảng viên xác định đúng
quan điểm, lập trường góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
chi bộ. Ngay sau khi có Quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông
tin và Thể thao, Chi bộ đã chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư
tưởng cho đảng viên và quần chúng. Thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập
các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn
bản của tỉnh, huyện ủy có liên quan đến đảng viên và quần chúng, việc này đã
góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trên các mặt công tác.
Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh để đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Lãnh đạo đảng viên và quần chúng đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.
12
12


Chi bộ đã phân công đảng viên làm công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng
của cán bộ trong đơn vị, nên kịp thời nắm rõ những nguyện vọng chính đáng của
quần chúng để chỉ đạo giải quyết.
Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên luôn có tinh thần đoàn kết tương thân
tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời. Xây dựng
khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia tốt các hoạt
động chính trị, xã hội ở địa phương.
Từ việc quán triệt, học tập trên đã nâng cao dần nhận thức, và có những
định hướng đúng trong tư tưởng là cơ sở để thống nhất triển khai và hành động
trong thực thi nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Hầu hết đã được toàn thể cán bộ
đảng viên, quần chúng trong trường chấp hành và thực hiện khá nghiêm túc. Đặc
biệt trong những năm trở lại đây với việc triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc nên tư
tưởng đội ngũ ổn định và đạt hiệu quả thiết thực được thể hiện qua hiệu quả công
việc ngày càng được nâng cao rõ rệt.
* Sinh hoạt đánh giá về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Thực hiện nhiệm vụ chính trị được Chi bộ xác định là công tác trọng tâm
vì vậy trong thời gian qua chi bộ đã lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong
cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo sự phối hợp tốt nhằm
thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các buổi sinh hoạt, chi bộ đã
bàn bạc, thảo luận và đề ra nghị quyết, nghị quyết để lãnh đạo đơn vị thực hiện
các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, toàn diện trong từng thời điểm cụ thể. Bên cạnh
đó, công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng cao hiệu
quả công việc được chú trọng. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân
chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho
đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động.
Kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể như sau:
- Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị xây dựng và thực hiện các chủ trương, nhiệm
vụ công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của nhà nước. Đồng thời lãnh đạo đảng viên và quần chúng giám sát
mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không
ngừng cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc,
đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.
- Lãnh đạo đơn vị xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị,
phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh phòng,
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.Xây dựng
đời sống văn hoá lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, phát huy phong trào văn
hoá, văn nghệ, thể thao, xây dựng đơn vị văn hoá. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc
phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong đơn vị. Đoàn kết
nội bộ, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch,
13
13


giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước và
của đơn vị, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.
Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị hàng năm in, dựng 1200 m2 pa nô; 1200 m băng
rôn; treo trên 1000 lượt cờ các loại; 48 lượt xe loa tuyên truyền; 150 maket các
loại; 580 áp phích; lưu diễn 48 đêm văn nghệ tại các xã; tham gia các kỳ liên
hoan hội diễn do cấp tỉnh tổ chức; tổ chức được 12 giải thể thao cấp huyện và
tham gia từ 7 đến 9 môn thể thao cấp tỉnh. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể,
các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn huyện tập luyện tham gia nhiều liên hoan, hội
thi, hội diễn do tỉnh tổ chức đạt được nhiều kết quả cao, đáng khích lệ. Ngoài ra
đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần
chúng ở cơ sở phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ,
chiến sỹ và nhân dân trong huyện.
Nhìn chung, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong những
năm qua đã diễn ra khá sôi nổi, đảm bảo nhu cầu tập luyện, vui chơi, giải trí,
thưởng thức nghệ thuật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn huyện.
Về lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Chi bộ và đơn
vị luôn triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên có liên quan đến từng cán bộ,
giáo viên, công nhân viên, đặc biệt là những văn bản có liên quan đến quyền, lợi
ích chính đáng của viên chức và người lao động: Kế hoạch công tác năm, các tiêu
chí thi đua, khen thưởng trong năm, nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu
nội bộ....
Đơn vị đã xây dựng được các quy chế: Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế
hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thăm hỏi, quy chế quản lý tài sản
công và được dán công khai. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế
hoạch: kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí, kế hoạch tiếp công dân, đề án vị trí
việc làm, kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, …Tăng cường vai trò
chỉ đạo của Công đoàn đối với hoạt động của Ban thanh tra nhân dân thực hiện
đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ,
chính sách đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.
* Sinh hoạt đánh giá công tác lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn
thể:
- Công tác xây dựng cơ quan:
Chi bộ sinh hoạt lãnh đạo đơn vị xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động
của cơ quan, cho ý kiến về công tác tuyển dụng, điều chuyển, bổ nhiệm cũng như
kỷ luật cán bộ. Một trong những thành công góp phần rất lớn cho công tác lãnh
đạo là sự đoàn kết gắn bó giữa chi bộ và chính quyền trong tư tưởng cũng như
hành động. Ngoài ra chi bộ còn lãnh đạo thực hiện thông qua việc kiểm tra việc
thực hiện các quy định liên quan đến công tác cán bộ như kiểm tra việc thực hiện
Luật báo chí, Luật Lao động, Luật công chức, viên chức…vì thế công tác xây
dựng đội ngũ công chức viên chức, xây dựng khối đoàn kết tập thể, xây dựng cơ
quan đơn vị ngày càng tốt hơn.
14
14


Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối
với đội ngũ cán bộ, viên chức cũng được chi bộ lãnh đạo đơn vị quan tâm, trong
những năm qua đã cử 03 viên chức theo học lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên
viên, 02 cán bộ lãnh đạo theo học Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và
06 cán bộ, viên chức theo học lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Công
tác quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ luôn được quan tâm, thực hiện theo
quy trình hướng dẫn của huyện ủy Đam Rông.
Công tác cán bộ được chi ủy, chi bộ xác định là khâu quan trọng trong
công tác xây dựng đảng, chi bộ luôn coi trọng lãnh đạo làm tốt công tác cán bộ
theo yêu cầu của cấp trên. Quy trình làm công tác cán bộ được chi bộ thực hiện
nghiêm túc, chặt chẽ; đặc biệt trong sinh hoạt chi bộ luôn phát huy tinh thần dân
chủ để tranh thủ trí tuệ tập thể. Từ các giải pháp thực hiện quy hoạch cán bộ được
chi bộ thảo luận trong sinh họat chi bộ, được đảng viên thực hiện tốt và đông đảo
quần chúng ủng hộ và tin tưởng vào sự lựa chọn đó. Vì vậy việc nhận xét, đánh
giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đã góp phần thực
hiện các yêu cầu mà nhiệm vụ chính trị đặt ra. Trong nhiệm kỳ đã bổ nhiệm được
01 hiệu Giám đốc và 02Giám đốc, đưa vào nguồn quy hoạch 01đồng chí chức
danh Giám đốc và 03đồng chí chức danh phó Giám đốc.
- Công tác xây dựng đoàn thể:
Trong sinh hoạt, chi bộ đã tiến hành thảo luận, bàn bạc về công tác lãnh
đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng quy định, hàng tháng đều có
báo cáo về tình hình hoạt động của tổ chức mình và nêu lên những vấn đề đã làm
được, phương hướng tháng tới. Qua sinh hoạt chi bộ và thực tế hoạt động của các
tổ chức đoàn thể, chi bộ đã lãnh đạo và đề ra những giải pháp cho các tổ chức
đoàn thể định hướng được những hoạt động chính, tích cực tham gia hưởng ứng
các phong trào thi đua của đơn vị, của cấp trên phát động. Kết quả mỗi kỳ sinh
hoạt đều có phần nghị quyết cho hoạt động của đoàn thể, vì vậy, trong nhiều năm
liền Công đoàn và Đoàn thanh niên đều đạt vững mạnh.
Trong những năm qua Công đoàn cơ sở trung tâm văn hóa, thông tin, thể
thao đã phối hợp với Ban giám đốc có nhiều hoạt động và biện pháp để chăm lo
đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ,viên chức, người lao động như: Tổ chức
thăm hỏi, động viên kịp thời lúc ốm đau... Chi bộ lãnh đạo đơn vị đạo tạo điều
kiện cho cán bộ viên chức và người lao động được đi tham quan học tập kinh
nghiệm tại các địa phương khác một năm một lần. Chi bộ lãnh đạo và quan tâm
đến Ban nữ công của đơn vị, hàng năm tổ chức ngày lễ 20/10 và 8/3, nhằm ôn lại
lịch sử hào hùng của những vị nữ anh hùng nước ta; tổ chức các buổi sinh hoạt
văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, hội thi khéo tay cho nữ viên chức, người lao động.
Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên, đề xuất với thủ trưởng
đơn vị trong việc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động như:
Tăng lương theo định kỳ, tăng lương trước thời hạn, chế độ thai sản…
Chi bộ đã lãnh đạo Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm
thành lập Đoàn 26/3, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu cho con em cán
bộ trong đơn vị; tham gia các hoạt động do Huyện đoàn tổ chức, viếng nghĩa
trang liệt sỹ, thăm, tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ
15
15


đầu cho 1 chi đoàn thôn buôn và tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể
thao cho các đoàn viên thanh niên và công đoàn viên trong đơn vị. Chi đoàn tổ
chức sinh hoạt giáo dục Đoàn viên ý thức tổ chức kỷ luật chấp hành nghiêm túc
nội quy, quy định tại đơn vị và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.Chi đoàn thường
xuyên chăm sóc và trồng cây xanh tại trụ sở đơn vị, tổ chức dọp dẹp vệ sinh trong
khuôn viên làm việc, đảm bảo xanh - sạch - đẹp.
Chi bộ lãnh đạo Đoàn thanh niên phát huy tính tiên phong gương mẫu của
mình trong các hoạt động của đơn vị, thực sự là cánh tay đắc lực của Đảng, chọn
lựa và giới thiệu cho đảng những đoàn viên ưu tú để xét kết nạp vào Đảng.
Chi bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trong triển khai, tổ
chức hoạt động trên nhiều phương diện công tác, phân công 01 đồng chí Chi ủy
viên tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; quán triệt Chỉ thị số 02-CT/TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với
công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ
giai đoạn 2015-2020”, quan tâm lực lượng thanh niên, nhất là công tác phát triển
đảng và công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa trong
thanh niên.
Chi bộ lãnh đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Công đoàn, Đoàn
thanh niên…Do vậy hoạt động của các tổ chức này ngày càng được phát huy và
hoạt động ngày càng sinh động, rõ nét thông qua các phong trào do đoàn thể cấp
trên phát động theo từng thời điểm và được triển khai tổ chức thực hiện. Vận
động, ủng hộ các quỹ do tỉnh và đoàn thể tổ chức. Qua các hoạt động trên, các
đoàn thể thật sự tạo khối đoàn kết, thống nhất chung. Chi bộ chỉ đạo đảng viên
tham gia các hoạt động tại địa phương nơi cư trú, thường xuyên giữ mối liên hệ
với cấp ủy nơi cư trú.
* Sinh hoạt thảo luận, đánh giá những vấn đề về công tác xây dựng
Đảng:
- Sinh hoạt lãnh đạo công tác xây dựng và giữ vững danh hiệu Chi bộ
trong sạch vững mạnh:
Chi bộ luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt do đó hàng năm
chi bộ đều đăng ký xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên và cụ thể hóa
những tiêu chí đó bằng những chương trình hành động của chi bộ cho phù hợp
với đặc điểm của đơn vị; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; kế hoạch học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.v.v..
Hàng tháng, chi bộ đều rà soát, đánh giá thi đua theo các tiêu chí. Đa số
đảng viên của chi bộ đều có ý thức đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng,
lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Nhiều năm liền không có trường hợp
đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.
Trong sinh hoạt, Chi bộ đã triển khai các biện pháp tập trung xây dựng theo
hướng “Trong sạch về chính trị, vững mạnh về tư tưởng và tổ chức”, trong đó coi
trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng,
lối sống, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chi bộ
16
16


đã tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 của
Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”, học tập quán triệt
Chỉ thị 10-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương ngày 30/3/2007 và hướng dẫn
09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018
của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Triển khai
và thực hiện nghiêm túc các bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay”, chú trọng việc xây dựng và thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại,
yếu kém sau kiểm điểm; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”
“tự chuyển hóa” trong nội bộ theo nội dung Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII);
Kịp thời phát hiện và nêu gương những đảng viên tiền phong, gương mẫu, có thành
tích xuất sắc.
Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật trong Đảng, gắn
với đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm; Cuối năm, đều gắn bình xét việc thực
hiện nhiệm vụ của chi bộ, đảng viên, kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên theo nội dung chỉ thị số 05/CTTW của Bộ Chính Trị với đánh giá chất lượng hoạt động của Cơ sở, các đoàn thể
trong đơn vị và hiệu quả công tác của từng cá nhân.
- Sinh hoạt lãnh đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên:
Ngoài việc thường xuyên nâng cao đạo đức, phẩm chất, năng lực, trình độ
cho các đảng viên đủ sức đảm trách những công việc mà đảng bộ, cơ quan giao,
trong những năm qua, việc xây dựng nguồn nhân lực, phát triển Đảng viên là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm mà chi bộ đặc biệt quan tâm. Từ đó, chi bộ quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên: xây dựng kế hoạch cụ thể về
tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng năm và cả nhiệm kỳ. Chỉ đạo các tổ chức
đoàn thể chủ động phối hợp trong công tác giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần
chúng ưu tú cho chi bộ, để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu cho
Đảng.
Từ công tác tạo nguồn, thông qua bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị,
phân công đảng viên giúp đỡ đến quá trình kết nạp đảng viên được thực hiện theo
đúng quy trình. Nguồn kết nạp Đảng chủ yếu từ Đoàn Thanh niên và Đoàn viên
Công đoàn. Năm 2015 số đảng viên của chi bộ là 10/22 tổng số cán bộ viên chức
tỷ lệ 45,5 % đến tháng 6 năm 2019 số đảng viên đã tăng lên 18/22 đồng chí tỉ lệ
81,8%.
Đơn vị thực hiện tốt công tác giới thiệu dự nguồn lực lượng kế cận theo
quy hoạch hàng năm. Có xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và dài
hạn theo từng giai đoạn.
Trong những năm qua chi bộ cũng đã cử 10 quần chúng ưu tú tham gia học
lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng. Kết quả trong
gần 5 năm (từ 2015 đến tháng 6/2019) phát triển thêm được 8 đảng viên.
- Sinh hoạt lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:
17
17


Hàng năm, chi bộ đều sinh hoạt xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng
viên chấp hành Điều lệ Đảng, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực
hiện các nhiệm vụ của đảng viên, kiểm tra đảng viên trong “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.... đảm bảo đúng số lượng đảng
viên chi bộ được kiểm tra hàng năm từ 25 - 30% tổng số đảng viên và 100% đảng
viên chi bộ đều được kiểm tra, giám sát ít nhất 01 lần/ 01 nhiệm kỳ.
Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát có trách nhiệm tham mưu
với chi bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát. Gửi đề cương yêu
cầu đảng viên được kiểm tra, giám sát chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra và cung cấp
tài liệu liên quan để kiểm tra, giám sát. Tổ chức Hội nghị chi bộ để đảng viên
được kiểm tra, giám sát báo cáo và Hội nghị thảo luận.
Qua báo cáo tự kiểm tra, đảng viên đã tự nhận thấy được những ưu điểm,
những tồn tại, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Chi bộ đã thực hiện tốt
việc góp ý cho các đảng viên được kiểm tra, để tiếp tục phát huy những ưu điểm
và khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại.
Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã kiểm tra 100% đảng viên với từng chủ đề đăng
ký khác nhau, không có đảng viên vi phạm. Việc kiểm tra không mang nặng hình
thức, chân tình, thẳng thắn, giúp các đảng viên phát huy những thế mạnh và hạn
chế những nhược điểm trong công tác, cuộc sống ..
- Sinh hoạt phân công nhiệm vụ cho đảng viên:
Theo dõi và căn cứ năng lực và vị trí công tác của đảng viên, chi bộ đã sinh
hoạt phân công cho đảng viên những nhiệm vụ phù hợp: như phân công đảng
viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát; đảng viên làm công tác đảng vụ; đảng
viên làm công tác tuyên giáo; đảng viên giúp đỡ quần chúng để tạo nguồn phát
triển đảng; đảng viên giúp đỡ đảng viên dự bị; đảng viên đảm trách nhiệm vụ về
văn hóa; về thông tin, về hoạt động thể thao.v.v… Bên cạnh đó, chi bộ còn căn cứ
vào Quy định số 19 của Tỉnh ủy Lâm Đồng để lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi
cư trú, lấy ý kiến nhận xét đảng viên của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.
Trên cơ sở đó, chi bộ tổ chức sinh hoạt, thực hiện phê bình, tự phê bình, góp ý
thẳng thắn, chân tình và đánh giá đảng viên một cách khách quan, tạo được sự
đồng thuận của mọi người, giữ gìn kỷ luật đảng và tăng cường sự đoàn kết thống
nhất trong chi bộ. Hàng năm, 100% đảng viên của chi bộ được đánh giá đảng
viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 11% - 16%% đảng viên được đánh
giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
* Sinh hoạt lãnh đạo thực hiện các nguyên tắc và tính chất trong sinh
hoạt Đảng:
Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ: Trong sinh hoạt, Chi bộ luôn thực
hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ mà cụ thể là tập thể lãnh đạo, cá
nhân phụ trách, dân chủ phải đi đôi với sự tăng cường tập trung, thống nhất. Các
Nghị quyết, chủ trương, các chỉ tiêu, kế hoạch... được chi bộ đưa ra thảo luận một
cách dân chủ, nội dung thảo luận được gửi về cho từng đảng viên nghiên cứu
trước để đóng góp ý kiến một cách sát thực tại các kỳ sinh hoạt chi bộ. Mỗi đảng
viên đều có thể trình bày trước chi bộ những tâm tư, nguyện vọng, những khó
18
18


khăn vướng mắc trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống đời
thường để chi bộ góp ý hoặc có biện pháp tháo gỡ khó khăn, giúp đảng viên đó
hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và giải quyết tốt những khó khăn trong
cuộc sống gia đình.
Tính lãnh đạo: Trên cơ sở Nghị quyết đề ra, chi ủy có sự phân công trách
nhiệm, quyền hạn đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Đề ra những chủ trương, biện
pháp xây dựng chi bộ vững về chính trị, tư tưởng và tổ chức đảm bảo lãnh đạo đơn
vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Chỉ rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng
tổ chức, từng cán bộ, đảng viên trong từng nhiệm vụ cụ thể. Trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ, chi bộ thường xuyên kiểm tra, rà soát công việc của từng bộ phận,
từng người để kịp thời khắc phục những sai sót. Các đồng chí trong cấp ủy là
những người gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ lãnh đạo
các đoàn thể nhất là chi đoàn đi đúng định hướng, thực hiện đúng điều lệ tôn chỉ
chỉ mình.
Tính giáo dục: Tính giáo dục trong sinh hoạt của chi bộ thể hiện ở chỗ, sau
mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, trình độ về nhận thức tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo
đức lối sống và việc chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên được nâng
lên.
Với đặc thù của một cơ quan làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao,
thường xuyên tiếp xúc với dân, đi cơ sở, nói và viết phục vụ công tác tuyên
truyền, làm cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, mỗi đảng viên trong chi bộ ngày
càng nhận thức sâu sắc hơn đường lối, chính sách của Đảng, mỗi đảng viên có
thêm kiến thức mới bổ ích, những kinh nghiệm thiết thực trong hoạt động thực
tiễn. Đảng viên tự nhận thấy vai trò, trọng trách của mình trong công tác, vững
vàng hơn trong mọi lĩnh vực. Đây là điều kiện quan trọng để mỗi đảng viên luôn
xứng đáng là đội quân tiên phong, đi đầu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao. Tính giáo dục còn thể hiện trong việc nêu gương điển hình tiên
tiến, những đảng viên tiên phong gương.
Tính chiến đấu: Chi bộ luôn mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá
đúng những ưu khuyết điểm của chi bộ, chi uỷ và từng đảng viên, đồng thời đề ra
những biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Đặc biệt đảng viên là
cán bộ chủ chốt luôn được đòi hỏi cao hơn về tinh thần tác phong nêu gương.
Sinh hoạt tự phê bình và phê bình được chi bộ duy trì đều đặn, không những thế
khi đóng góp cho đồng chí, đồng nghiệp đều khách quan, công tâm, luôn thương
yêu, tôn trọng, giúp đỡ, hiểu rõ hoàn cảnh của mỗi đảng viên, kịp thời giải quyết
những khó khăn mà họ gặp phải trong công tác, trong đời sống. Chi bộ cũng
nghiêm khắc phê bình những người lợi dụng phê bình để gây chia rẽ, làm mất
đoàn kết nội bộ nên đã xây dựng được sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, dám
phản ánh những tồn tại, bức xúc, bảo vệ những phản ánh đúng sự thật trên các
lĩnh vực còn nhiều bất cập ở địa phương để góp tiếng nói xây dựng quê hương
Lâm Đồng ngày càng phát triển xứng với tiềm năng và vị thế, xây dựng tập thể
chi bộ đoàn kết, trong sạch vững mạnh.
* Sinh hoạt chuyên đề:
19
19


Nội dung sinh hoạt chuyên đã được chi bộ chú trọng, tuy nhiên do đặc thù
công tác, trung bình mỗi năm sinh hoạt được 2 đến 3 chuyên đề; chuyên đề về
chuyên môn được các đảng viên tập trung góp ý và có hiệu quả nhất.
Từ năm 2015 đến nay chi bộ đã có nhiều Nghị quyết chuyên đề như: Nghị
quyết chuyên đề về đổi mới nội dung, hình thức các chuyên đề phát thanh truyền hình; Nghị quyết chuyên đề về đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động
văn hóa, thể thao; Nghị quyết chuyên đề về tính nêu gương đi đầu trong đảng
viên...
Kết quả: 100% đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan
hưởng ứng tham gia và những nghị quyết chuyên đề đã đánh giá đúng thực trạng
tìm ra được những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như nâng cao hiệu quả chất lượng các chương
trình, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
* Sinh hoạt về tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII:
Chi bộ đã triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ
Chính trị và kế hoạch số 03 –KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư về “Tiếp
tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi
Minh”; Các chuyên đề học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi
Minh hàng năm. Năm 2015, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn
kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Tháng 5 năm 2016, triển khai thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính
trị về đẩy mạnh mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh và Hướng dẫn của Ban tuyên giáo huyện ủy về nội dung các chuyên đề
thực hiện theo Chỉ thị này.
Chi ủy Chi bộ đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch và đề ra các giải
pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề, gắn với
việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê
bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên,
quần chúng trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đơn vị sáng thứ hai hàng tuần; sau
học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng liên hệ bản thân đăng ký
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm
vụ được phân công, phụ trách, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo với tinh
thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong hành động. Trong sinh hoạt Chi bộ
hàng tháng, Chi ủy báo cáo nhận xét, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng và phân công cho
các đảng viên sinh hoạt mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh sáng thứ hai hàng tuần tại trụ sở đơn vị.
Qua triển khai, học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và
người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó trong quan hệ làm việc,
20
20


công tác, học tập và sinh hoạt, trên tinh thần đồng chí, giúp đỡ nhau cùng hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
* Sinh hoạt đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo tháng sau
Chi bộ đã căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể của tháng, vào kế hoạch
của cấp trên để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng sau trên các mặt công tác:
- Công tác chính trị tư tưởng: Tiếp tục tăng cường các biện pháp giáo dục
chính trị tưởng cho cán bộ đảng viên trong chi bộ nhằm nâng cao nhận thức về
mọi mặt cho đảng viên, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp
trên. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nghị quyết của Đảng và
công tác được giao.
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Bám sát kế hoạch công tác của
cấp trên để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo từng tổ chuyên môn, cá nhân chủ động, sáng
tạo trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tháng, trong tuần, xác
định được nhiệm vụ trọng tâm từ đó đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện.
- Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể: Lãnh đạo phối hợp chặt chẽ
giữa chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị động viên cán bộ, đảng viên,
người lao động thực hiện tốt các quy chế của cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi để
mỗi cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các hội thi do
Công đoàn, Đoàn thanh niên cấp trên tổ chức, phát huy dân chủ, giữ gìn khối
đoàn kết nội bộ.
- Công tác xây dựng Đảng: Lãnh đạo đảng viên trong chi bộ chấp hành
quy chế làm việc của chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần
đấu tranh phê và tự phê bình, giữ vững mối đoàn kết nội bộ. Duy trì nề nếp sinh
hoạt chi bộ, từng bước khắc phục cải tiến nội dung và phương thức sinh hoạt, xây
dựng được Nghị quyết chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi
bộ.
- Về công tác cán bộ: Làm tốt việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
về lý luận, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ
- Về công tác phát triển Đảng: Tiếp tục tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ để
phát triển đảng viên mới.
- Về công tác kiểm tra, giám sát: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đảng
viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như chấp hành các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của điều lệ Đảng,
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chi bộ
lãnh đạo đảng viên tiếp tục gương mẫu thực hiện nghiêm túc các nội dung đã
đăng ký, chuyển từ học tập sang làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, tham gia có hiệu quả hội thi tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Huyện ủy tổ chức.
* Công tác điều hành của Bí thư và trách nhiệm của đảng viên trong
sinh hoạt chi bộ:
21
21


- Trách nhiệm của cấp ủy: Là bộ phận lãnh đạo của chi bộ, bí thư là trung
tâm của cấp ủy, của chi bộ, trước mỗi kỳ sinh hoạt chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ
chủ động gợi ý nội dung cho đồng chí phó bí thư và chi ủy viên để trao đổi và
phân công chuẩn bị nội dung cho các buổi họp chi ủy, chi bộ trong tháng và hình
thức sinh hoạt được cấp uỷ lựa chọn ngay sau khi thống nhất nội dung sinh hoạt
chi bộ.
Đồng chí Phó Bí thư chịu trách nhiệm chính về nội dung công tác kiểm tra,
giám sát, công tác xây dựng đảng của Chi bộ, đồng chí Phó bí thư chịu trách
nhiệm nội dung xây dựng chính quyền, xây dựng cơ quan văn hóa, đồng chí Chi
ủy viên chịu trách nhiệm thư ký cuộc họp của Chi ủy, Chi bộ, đồng chí Chi ủy
viên chịu trách nhiệm nội dung sinh hoạt chuyên đề cũng như một số nội dung
khác được phân công cho những đảng viên có liên quan khác để báo cáo, thảo
luận trong sinh hoạt chi bộ.
- Điều hành của Bí thư chi bộ:
Bí thư chi bộ là người tổ chức điều hành cuộc họp nên đã chuẩn bị cẩn
thận, chi tiết đầy đủ các nội dung cuộc họp. Các dự thảo nghị quyết được chuẩn
bị cẩn thận, chu đáo, báo sát tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chỉ thị nghị
quyết của đảng, cập nhật kịp thời thông tin…., gợi mở để các ý kiến đưa ra để
đảng viên thảo luận sôi nổi. Bí thư chi bộ khi điều hành sinh hoạt đã có tác
phong cởi mở, dân chủ, khéo gợi mở và biết tạo điều kiện cho đảng viên nói
thẳng, nói thật suy nghĩ của mình trong sinh hoạt Đảng; có kiến thức về nghiệp
vụ công tác Đảng; bình tĩnh lắng nghe ý kiến của đảng viên. Vai trò lãnh đạo của
Bí thư đối với đảng viên và quần chúng ngày càng được khẳng định và phát huy.
- Trách nhiệm của đảng viên: Mỗi đảng viên khi sinh hoạt đều đã xác định
trách nhiệm của mình, nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo, chuẩn bị ý kiến tham gia
xây dựng nghị quyết, có ý thức dự họp đầy đủ và đúng giờ. Đa số các đảng viên
rất tích cực phát biểu bày tỏ quan điểm, chính kiến đối với các vấn đề của Đảng,
của chi bộ, của đơn vị.
2.3. Một số tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được thì chất lượng sinh hoạt chi bộ Trung
tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao vẫn còn một số những hạn chế nhất định sau:
- Về duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng: Việc duy trì sinh hoạt chi bộ đã
ấn định từ ngày 01 đến ngày 5 hàng tháng song đôi lúc chưa tiến hành đúng theo
lịch do hoạt động chuyên môn của đơn vị như hội họp cấp trên, tập huấn, tổ chức
các sự kiện....
- Xác định nội dung, hình thức sinh hoạt: Mặc dù nội dung sinh hoạt,
hình thức sinh hoạt được lựa chọn và có sự chuẩn bị nhưng vẫn còn thiếu sự
phong phú, chưa khoa học, nội dung chuẩn bị cho một số kỳ sinh hoạt chưa có sự
lựa chọn, cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Trong sinh hoạt đôi khi còn sa đà nhiều
vào hoạt động chuyên môn của đơn vị. Vì vậy vẫn có những buổi sinh hoạt chất
lượng còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.
22
22


- Trách nhiệm của bí thư, chi ủy, của đảng viên
+ Trách nhiệm của bí thư: Kinh nghiệm về công tác Đảng của Bí thư chi
bộ còn hạn chế, do kiêm nhiệm nhiều công việc, thường xuyên đi công tác, đi
họp nên việc điều hành sinh hoạt đôi khi còn chưa đúng lịch, nội dung một số kỳ
sinh hoạt chưa kỹ, chất lượng chưa cao.
+ Trách nhiệm của chi ủy: Công việc nhiều do đó thời gian họp cấp ủy
chuẩn bị cho họp chi bộ đôi khi còn hạn chế nên nội dung chuẩn bị có lúc chưa
thật kĩ lưỡng.
+ Trách nhiệm của đảng viên: Vẫn còn một số ít đảng viên nhận thức về
tầm quan trọng trong sinh hoạt chi bộ chưa đầy đủ, còn mang tính hình thức, phát
biểu ý kiến còn chung chung, ngại va chạm đối với các vấn đề nhạy cảm, còn có
tư tưởng “dĩ hòa vi quý’’ hay biết nhưng không nói. Vì vậy kết quả thực hiện một
số nghị quyết chưa đạt hiệu quả cao.
- Thực hiện các tính chất trong sinh hoạt chi bộ: Vẫn còn một vài đảng
viên chưa ý thức được đầy đủ vai trò tiên phong, gương mẫu của mình nên chưa
thật sự tâm huyết với công việc, còn né tránh khi được giao thêm nhiệm vụ. Chưa
phát huy được tính chiến đấu của người đảng viên.
Tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng đối với một số ít đảng viên
còn rụt rè, chưa mạnh dạn, tự phê bình chưa đúng trọng tâm của khuyết điểm.
Đối với đảng viên trẻ góp ý cho lãnh đạo còn hạn chế, mang tính chung chung
chưa nói cụ thể vấn đề, có những trường hợp nhiều cuộc họp không phát biểu ý
kiến nào. Vì vậy phần nào đã làm chất lượng sinh hoạt chi bộ thiếu hiệu quả.
Sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị chưa
thật đồng đều, vẫn còn một số ít chưa tích cực tham gia các hoạt động do cơ
quan, các đoàn thể tổ chức, một số thực hiện giờ giấc chưa đảm bảo.
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hàng năm
chi bộ đều cho đảng viên đăng kí nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh nhưng nội dung đăng ký của một số đảng viên
còn chung chung, chưa cụ thể gắn với công việc nhiệm vụ của mình. Công
tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung đăng ký có lúc chưa kịp thời,
chưa sâu sát.
2.4. Nguyên nhân kết quả đạt được và hạn chế
2.4.1. Nguyên nhân kết quả đạt được
* Nguyên nhân khách quan:
Chi bộ đã thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sát sao huyện ủy Đam Rông
và các Ban xây dựng Đảng. Đây là điều kiện thuận lợi để chi bộ phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.
Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khách quan mà chi bộ đã đạt
được kết quả trên đó là mặt bằng trình độ chuyên môn của đảng viên tương đối
đồng đều (tốt nghiệp đại học 55,6%), Đồng chí Bí thư là Thạc sỹ đã được học qua
23
23


lớp trung cấp lí luận chính trị, vì vậy nhận thức đúng đắn trong việc quán triệt,
học tập và chỉ đạo đối với các đảng viên kịp thời, hiệu quả.
Tập thể đảng viên và quần chúng có truyền thống đoàn kết, thống nhất, có
tinh thần vượt khó, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
* Nguyên nhân chủ quan:
Nhờ sự đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy chi bộ, trước hết đó là đồng
chí bí thư, phó bí thư và đồng chí chi ủy viên đã đề cao trách nhiệm, có nhận thức
đúng trong việc sinh hoạt cũng như chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Đồng chí
bí thư đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là
quá trình thảo luận biết nắm đúng trọng tâm vấn đề, hướng được người tham gia
ý kiến đóng góp vào trọng tâm vấn đề.
Nhờ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ, tinh
thần phê và tự phê bình có thiết thực, mang tính xây dựng cao, thường xuyên làm
tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên trong sinh hoạt chi bộ đã tiếp thu
được nhiều ý kiến của tập thể, các cá nhân trong Đảng cũng như ngoài Đảng. Vì
vậy việc ra nghị quyết của chi bộ thường đúng, hợp lý và nhận được sự ủng hộ
của đông đảo đảng viên, quần chúng hưởng ứng thực hiện.
Tình trạng né tránh, nể nang trong sinh hoạt chi bộ giảm; tinh thần đoàn
kết nội bộ trong chi bộ cũng như cơ quan được thường xuyên củng cố và xử lý
ngay những vấn đề trong phạm vi quyền hạn của chi bộ, vì vậy trong nhiều năm
trở lại đây chi bộ không để xảy ra các trường hợp kiện cáo, khiếu nại nào đến các
cơ quan chức năng.
Ngoài ra chi bộ còn có một số đồng chí đảng viên lớn tuổi giàu kinh
nghiệm trong chuyên môn, trong công tác Đảng; sự nhiệt tình của lớp đảng viên
trẻ và có sự đoàn kết nội bộ thống nhất cao từ tư tưởng đến hành động; vai trò,
trách nhiệm của các đồng chí trong cấp ủy và những đảng viên có trình độ, có tư
tưởng tốt đã nhận thức một cách sâu sắc về tầm quan trọng của công tác sinh hoạt
chi bộ. Chi ủy, chi bộ đã cơ bản nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của từng
đảng viên, quần chúng kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để có
những biện pháp khắc phục sửa chữa.
2.4.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
- Nguyên nhân khách quan:
Quá trình sinh hoạt chi bộ của đảng viên bị chi phối nhiều do phần nào tác
động của các mặt đời sống xã hội như thu nhập, chế độ đối với viên chức và
người lao động; có đảng viên bị bệnh hiểm nghèo nghỉ dài ngày nên có những
buổi họp có mặt không đủ.
- Nguyên nhân chủ quan:
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy đôi lúc chưa thực sự sâu sát, công tác
kiểm tra, đôn đốc có lúc còn buông lỏng.
Hình thức sinh hoạt chưa phong phú đa dạng. Đồng chí bí thư chủ trì điều
hành một số buổi sinh hoạt chưa hiệu quả.
24
24


Nội dung sinh hoạt chưa phong phú và còn ít sinh hoạt chuyên đề chuẩn bị
còn sơ sài, vì vậy chất lượng nghị quyết, các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn được
đề cập, giải quyết nhưng vẫn thiếu năng động, sáng tạo và đây cũng là một trong
những nguyên nhân dẫn đến chất lượng sinh họat chi bộ chưa cao.
Quá trình tham gia thảo luận, góp ý xây dựng của một số ít đảng viên chưa
đi vào nội dung trọng tâm của vấn đề cần bàn, cần quyết. Bên cạnh đó, vẫn còn
đảng viên chưa thật sự tự giác trong học tập, nghiên cứu chuyên môn, lý luận
chính trị dẫn đến chất lượng sinh họat chi bộ bị hạn chế.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRUNG TÂM
VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Phương hướng
Tiếp tục thực hiệnKết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư
khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư
khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Và hướng
dẫn số 12- HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 về “Một số vấn đề về nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ”thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng. Xây dựng
đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ năng lực
chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi
đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa,
các tổ chức đoàn thể vững mạnh, chi bộ trong sạch vững mạnh.
Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt trong Đảng, nêu cao tinh thần tự
phê bình và phê bình, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ
gìn kỷ luật trong Đảng, tiếp tục tăng cường khối đoàn kết thống nhất nội bộ, nâng
cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên, làm tốt
công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên.
Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức đoàn thể vững mạnh: Chấp
hành tốt các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, bảo
vệ lợi ích chính đáng của người lao động.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu: Chi bộ, Công
đoàn, Đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm
3.2. Mục tiêu
- Mục tiêu chung
Xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện: Mạnh về tư tưởng, chính trị, mạnh
về tổ chức vận dụng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà
nước vào thực tiễn. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao
nhận thức để xác định lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào
đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam.

25
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×