Tải bản đầy đủ

Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên các trường tiểu học huyện điện biên đông tỉnh điện biên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

VŨ VĂN THÙY

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2019


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

VŨ VĂN THÙY

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
Ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 8140114

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. PHẠM HỒNG QUANG

THÁI NGUYÊN - 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, các số và tài
liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng. Kết quả trong luận văn chưa được công
bố trong bất cứ công trình nghiên cứu khoa học nào khác, nếu có gì sai tôi
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Thái Nguyên, tháng 3 năm 2019
Tác giả luận văn
Vũ Văn Thùy


LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến GS. TS.
Phạm Hồng Quang đã hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu của mình.
Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo, người đã đem lại
cho tôi những kiến thức bổ trợ, vô cùng có ích trong những năm học vừa qua.
Kính xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo
sau đại học, Đại học sư phạm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Quản lý
Giáo dục, Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho tôi trong quá
trình học tập.
Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp
những người đã luôn bên tôi, động viên và khuyến khích tôi trong quá trình
thực hiện đề tài nghiên cứu của mình.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN


MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN......................................................................................................ii


MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................iv
DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................v
MỞ ĐẦU.............................................................................................................1
1. Lí do chọn đề tài ..............................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.................................................................2
4. Giả thuyết khoa học .........................................................................................3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................3
6. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................3
7. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................3
8. Cấu trúc của luận văn ......................................................................................5
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ
CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ............6
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.......................................................................6
1.1.1. Các công trình nghiên cứu của nước ngoài ...............................................6
1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước ......................................................9
1.2. Các khái niệm cơ bản .................................................................................13
1.2.1. Phát triển..................................................................................................13
1.2.2. Năng lực...................................................................................................14
1.2.3. Hoạt động giáo dục..................................................................................16
1.2.4. Hoạt động giáo dục trong trường tiểu học...............................................17
1.2.5. Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ......................................................17
1.2.6. Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viêntiểu
học.......19


1.3. Hoạt động giáo dục ở trường tiểu học và yêu cầu phát triển năng lực tổ
chức hoạt động giáo dục của giáo viên tiểu học................................................19
1.3.1. Vai trò của hoạt động giáo dục trong trường tiểu học.............................19
1.3.2. Nội dung hoạt động giáo dục trong nhà trường tiểu học.........................23
1.4. Một số vấn đề cơ bản về phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo
dục cho giáo viên tiểu học .................................................................................24
1.4.1. Vai trò của giáo viên tiểu học..................................................................24
1.4.2. Yêu cầu phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ở trường
tiểu học ..............................................................................................................27
1.4.3. Các yếu tố thành phần của năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ...........30
1.5. Nội dung phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên
tiểu học...............................................................................................................34
1.5.1. Lập kế hoạch phát triển năng lực hoạt động giáo dục cho giáo viên
tiểu học...............................................................................................................34
1.5.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực hoạt động giáo dục
cho giáo viên tiểu học ........................................................................................37
1.5.3. Chỉ đạo phát triển năng lực hoạt động giáo dục cho giáo viên tiểu
học........40
1.5.4. Kiểm tra đánh giá kết quả phát triển năng lực hoạt động giáo dục cho
giáo viên tiểu học...............................................................................................43
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lực hoạt động giáo dục cho
giáo viên tiểu học...............................................................................................45
1.6.1. Năng lực của cán bộ quản lý ...................................................................45
1.6.2. Trình độ, năng lực tổ chức HĐGD của đội ngũ giáo viên tiểu học ........46
1.6.3. Cơ sở vật chất, phương tiện trang thiết bị phục vụ các hoạt động giáo
dục học sinh .......................................................................................................47
1.6.4. Chính sách và cơ chế đãi ngộ giáo viên tiểu học ...................................47
1.6.5. Chính sách và cơ chế đãi ngộ giáo viên tiểu học ...................................48
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


Kết luận chương 1..............................................................................................48

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU
HỌC HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN ..............................50
2.1. Khái quát chung về các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh
Điện Biên ...........................................................................................................50
2.2. Tổ chức khảo sát.........................................................................................52
2.2.1. Mục tiêu khảo sát.....................................................................................52
2.2.2. Nội dung khảo sát ....................................................................................52
2.2.3. Đối tượng khảo sát...................................................................................53
2.2.4. Phương pháp khảo sát..............................................................................53
2.3. Thực trạng năng lực tổ chức hoạt động giáo dục củagiáo viên các
trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên ...................................53
2.3.1. Thực trạng nhận thức của CBQL và giáo viên về ý nghĩa, tầm quan
trọng của hoạt động giáo dục trong các trường tiểu học huyện Điện Biên
Đông, tỉnh Điện Biên.........................................................................................53
2.3.2. Thực trạng thực hiện yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục ở trường
tiểu học theo chương trình GDPT mới ..............................................................55
2.3.3. Thực trạng phẩm chất, năng lực của giáo viên trong tổ chức hoạt động
giáo dục..............................................................................................................58
2.4. Thực trạng phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo
viên các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.....................60
2.4.1. Thực trạng lập kế hoạch phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo
dục cho giáo viên tiểu học ................................................................................60
2.4.2. Thực trạng tổ chức phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên ......63
2.4.3. Thực trạng chỉ đạo phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên ......68
2.4.4. Thực trạng kiểm tra đánh giá công tác phát triển năng lực tổ chức
hoạt động giáo dục cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


Đông, tỉnh Điện Biên.........................................................................................71
2.5. Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lực tổ chức hoạt
động giáo dục cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên
Đông, tỉnh
Điện Biên ...........................................................................................................75
2.6. Đánh giá chung thực trạng phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện
Biên..........77
2.6.1. Ưu điểm ...................................................................................................77
2.6.2. Hạn chế ....................................................................................................78
2.6.3. Nguyên nhân của các hạn chế .................................................................79
Kết luận chương 2..............................................................................................80
Chương 3. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT
ĐỘNG GIÁO DỤC CHO GIAO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN........................................81
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp ..............................................................81
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích .........................................................81
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn..........................................................81
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa ............................................................82
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .............................................................82
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống ..........................................................83
3.2. Các biện pháp đề xuất để phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện
Biên..........84
3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu
học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về tổ chức hoạt động giáo dục
ở trường tiểu học................................................................................................84
3.2.2. Khảo sát thực trạng năng lực tổ chức hoạt động giáo dục của giáo
viên trong nhà trường tiểu học...........................................................................86
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


3.2.3. Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên các
trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên ...................................88
3.2.4. Chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển năng lực tổ chức

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


hoạt động giáo dục cho giáo viên tiểu học ........................................................90
3.2.5. Tăng cường điều kiện phục vụ phát triển năng lực tổ chức hoạt
động giáo dục cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên
Đông, tỉnh
Điện Biên...........................................................................................................92
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ...............................................................96
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất ........96
3.4.1. Mục đích khảo nghiệm...........................................................................96
3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm .........................................................................96
3.4.3. Nội dung khảo nghiệm ...........................................................................97
3.4.4. Phương pháp khảo nghiệm ....................................................................97
3.4.5. Kết quả khảo nghiệm .............................................................................97
Kết luận chương 3..............................................................................................99
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...............................................................101
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................105
PHỤ LỤC

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CBQL

:

Cán bộ quản lý

CNTT

:

Công nghệ thông tin

GD

:

Giáo dục

GD&ĐT

:

Giáo dục và Đào tạo

GV

:

Giáo viên

GVBM

:

Giáo viên bộ môn

GVCN

:

Giáo viên chủ nhiệm

HĐGD

:

Hội đồng Giáo dục

HS

:

Học sinh

MN

:

Mầm non

NL

:

Năng lực

PPDH

:

Phương pháp dạy học

PTDT

:

Phổ thông dân tộc

PTNL

:

Phát triển năng lực

QLGD

:

Quản lý Giáo dục

TH

:

Tiểu học

THCS

:

Trung học Cơ sở

UBND

:

Ủy ban nhân dân

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1.

Mạng lưới trường lớp học sinh Tiểu họchuyện Điện Biên
Đông năm học 2017 - 2018 .............................................................. 50

Bảng 2.2:

Tình hình cơ sở vật chất các trường phổ thônghuyện Điện
Biên Đông năm học 2017 - 2018..................................................... 52

Bảng 2.3.

Thực trạng nhận thức của CBQL và giáo viên về ý nghĩa,tầm
quan trọng của hoạt động giáo dục trong các trường tiểu học.........
54

Bảng 2.4.

Thực trạng thực hiện yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục ở
trường tiểu học theo chương trình GDPT mới...............................
56

Bảng 2.5.

Thực trạng phẩm chất, năng lực của giáo viêntrong tổ chức
hoạt động giáo dục ............................................................................ 58

Bảng 2.6.

Thực trạng lập kế hoạch phát triển năng lực tổ chức hoạt động
giáo dục cho giáo viên các trường tiểu học .................................... 60

Bảng 2.7.

Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lựctổ
chức hoạt động giáo dục cho giáo viên các trường tiểu học ........ 63

Bảng 2.8.

Thực trạng nội dung tổ chức triển khai phát triển năng lực tô
chức hoạt động giáo dục cho giáo viên ở các trường tiểu học..... 66

Bảng 2.9.

Thực trạng chỉ đạo phát triển năng lực tổ chức hoạt độnggiáo
dục cho giáo viên các trường tiểu học ............................................ 69

Bảng 2.10. Thực trạng kiểm tra đánh giá công tác phát triển năng lựctổ
chức hoạt động giáo dục cho giáo viên các trường tiểu học ........ 71
Bảng 2.11. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lựctổ
chức hoạt động giáo dục cho giáo viên các trường tiểu học ........ 75
Bảng 3.1:

Đánh giá của CBQL, GV các trường tiểu họcvề mức độ cấp
thiết của các biện pháp phát triển năng lực tổ chứchoạt động
giáo dục cho giáo viên ...................................................................... 97

Bảng 3.2:

Đánh giá của CBQL, GV các trường tiểu họcvề tính khả thi
của các biện pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo
dục cho giáo viên............................................................................... 98

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Hoạt động giáo dục ở trường tiểu học bao gồm hoạt động giáo dục trong
giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức,
phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu phù hợp đặc
điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. Hoạt động giáo dục trong giờ
lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn
trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động
ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu
văn hóa; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã
hội khác. Trong chương trình phổ thông mới được ban hành sau năm 2018, hoạt
động giáo dục bắt buộc ở trường tiểu học là hoạt động trải nghiệm. Hoạt động
trải nghiệm hướng đến mục tiêu giúp học sinh sử dụng các kiến thức đã học để
áp dụng vào thực tế, hình thành các kĩ năng, sự sáng tạo, các phẩm chất cần
thiết cho học sinh tiểu học làm tiền để ở những bậc học cao hơn.
Để tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục ở trường tiểu học thì năng
lực tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên giữ vai trò chính. Giáo viên có
năng lực tốt trong việc thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục với những nội
dung thiết thực, hình thức, phương pháp phù hợp với trình độ, năng lực học
sinh, với điều kiện thực tế của nhà trường sẽ giúp các hoạt động giáo dục đạt
được mục tiêu và hiệu quả mong muốn. Trên thực tế giáo viên tiểu học đã được
trang bị những kiến thức, kĩ năng để tổ chức các hoạt động giáo dục trong
trường. Tuy nhiên không phải giáo viên nào cũng có năng lực tổ chức tốt các
hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học, mặt khác cùng với sự phát triển xã
hội, những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đặc là việc đổi
mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018 đã đặt ra những yêu cầu
mới về năng lực tổ chức hoạt động giao dục của giáo viên. Giáo viên cần phải
được phát triển các
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


năng lực thông qua các con đường, hình thức khác nhau để đáp ứng được yêu
cầu mới.
Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên là một trong 62 huyện nghèo
nhất cả nước thuộc khu vực Tây Bắc, nhìn chung còn nhiều khó khăn trong phát
triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo. Học sinh chủ yếu là con em đồng bào
dân tộc thiểu số (chiếm hơn 90%). Do điều kiện kinh tế xã hội và trình độ nhận
thức của người dân vẫn còn những hạn chế nhất định nên công tác giáo dục còn
gặp nhiều khó khăn. Ở các trường tiểu học mặc dù đã nhận được sự quan tâm
lớn của Đảng, Nhà nước về cơ sở vật chất, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, Huyện Ủy - Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân huyện Điện Biên Đông chỉ đạo sát sao và sự cố gắng nỗ lực của các
thầy giáo, cô giáo trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục cho học sinh
cũng như bồi dưỡng, phát triển năng lực cho giáo viên xong trên thực tế trình
độ, năng lực của giáo viên tiểu học vẫn còn những hạn chế, đặc biệt là năng lực
tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh sao cho phù hợp với điều kiện và tình
hình thực tế địa phương.
Xuất phát từ những lý do trên tôi lựa chọn vấn đề:“Phát triển năng lực
tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện
Biên Đông, tỉnh Điện Biên” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ QLGD.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất biện pháp để
phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên các trường tiểu
học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
tiểu học tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên tiểu học.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên trường tiểu
học ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
4. Giả thuyết khoa học
Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên các trường
tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã được quan tâm và đã đạt
được những thành tựu nhất định, tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế như: Một
số giáo viên chưa nắm rõ cách thiết kế tổ chức hoạt động giáo dục, giáo viên
còn lúng túng khi lập kế hoạch, lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động giáo
dục....Nếu đề xuất được các biện pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động
giáo dục cho giáo viên tiểu học một cách khoa học và hợp lí thì sẽ góp phần
nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tổ chức hoạt động giáo dục ở
trường tiểu học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung cho các trường tiểu
học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đáp ứng được yêu cầu của chương
trình giáo dục phổ thông mới hiện nay.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động
giáo dục cho giáo viên tiểu học.
5.2. Khảo sát thực trạng phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
5.3. Đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo
dục cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
6. Phạm vi nghiên cứu
6.1. Địa bàn nghiên cứu
Đề tài được triển khai nghiên cứu tại 15 trường tiểu học trên địa bàn huyện
Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
6.2. Nội dung

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


Nghiên cứu các biện pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo
dục cho giáo viên của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông,
tỉnh Điện Biên.
6.3. Khách thể khảo sát
Đề tài khảo sát trên nhóm khách thể gồm 32 CBQLGD, 150 GV của 15
trường tểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát
hóa các tài liệu, văn bản liên quan đến năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
của giáo viên tiểu học và phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục của
giáo viên tiểu học nhằm xây dựng hệ thống cơ sở lý luận cho đề tài.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.1. Phương pháp điều tra giáo dục
Sử dụng các bảng hỏi dành cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường tểu
học để thu thập thông tin về thực trạng phát triển năng lực tổ chức hoạt động
giáo dục của giáo viên các trường tểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện
Biên.
7.2.2. Phương pháp phỏng vấn
Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tếp một số cán bộ quản lý các
trường, một số giáo viên tểu học về phát triển năng lực tổ chức hoạt động
giáo dục của giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện
Biên.
7.2.3. Phương pháp chuyên gia
Thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý để khảo nghiệm tnh cần
thiết, khả thi của các biện pháp đề tài đề xuất.
7.2.4. Phương pháp quan sát
Quan sát cách tổ chức quản lí hoạt động giảng dạy, đào tạo của nhà
trường. Thăm lớp, dự giớ của giáo viên.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


7.2.5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
Tìm hiểu kinh nghiệm của cán bộ quản lý, giáo viên về việc quản lý
phương pháp giảng dạy.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


7.3. Phương pháp bổ trợ
Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lí, phân tch số liệu điều
tra, đánh giá và trình bày kết quả nghiên cứu.
8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài danh mục ký hiệu, chữ viết tắt, phần mở đầu, kết luận và khuyến
nghị, phụ lục, tài liệu tham khảo, danh mục công trình khoa học liên quan đến
luận văn của tác giả, luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo
dục cho giáo viên tiểu học.
Chương 2: Thực trạng phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Chương 3: Biện pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
cho giáo viên các trường tiểu học huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT
ĐỘNG GIÁO DỤC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Các công trình nghiên cứu của nước ngoài
Trên thế giới có rất nhiều tác giả quan tâm đến việc phát triển năng lực
của giáo viên, thông qua đó để nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể có các tác
giả như sau:
Tác giả S.Rassekh (1987) đã viết: “Với sự tham gia tích cực của người học
vào quá trình học tập chủ động, với sự đề cao nhất trí sáng tạo của mỗi học
sinh, thì sẽ không còn mối quan hệ đơn phương và độc đoán giữa thầy và trò.
Quyền lực của giáo viên không còn ngự trị trên sự thụ động và kém tri thức của
học sinh. Giá trị của người giáo viên được tôn trọng bằng chính năng lực của
giáo viên góp phần tối đa vào sự phát triển của học sinh… Một giáo viên sáng
tạo là một giáo viên biết giúp học sinh tến bộ nhanh chóng bằng con đường tự
học. Giáo viên phải là người hướng dẫn, người cố vấn, hơn là chỉ đóng vai trò
công cụ truyền đạt tri thức”. Như vậy tác giả đã nhấn mạnh đến vai trò năng
lực của người giáo viên, người mà sẽ phát triển được năng lực “tột đỉnh” cho
học sinh [24].
Mặt khác cách tếp cận NL và PTNL đã phát triển mạnh mẽ trong những
năm
1990 với hàng loạt các tổ chức có tầm cỡ ở Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, xứ
Wales v.v.... Các têu chuẩn NL và phát triển năng lực của người giáo viên đã
được các nước xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu về nâng cao chất lượng
giáo dục. Năm
1995, tác giả Shirley Fletcher viết cuốn “Các kỹ thuật đánh giá dựa trên năng
lực thực hiện” [25], trong đó phân tích sự khác biệt về đào tạo theo NL ở Anh
và Mỹ, các nguyên tắc và thực hành đánh giá theo têu chuẩn, mục têu và sử
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


dụng đánh giá dựa trên NL, việc thiết lập các tiêu chí cho sự thực hiện, thu thập
bằng chứng cho đánh giá NL. Tuy nhiên, tác giả mới chỉ dừng lại ở việc nghiên
cứu đánh giá dựa trên NL, một khâu của quá trình dạy học.Chưa nghiên cứu
sâu về làm thế nào để phát triển năng lực dạy học cho người thầy.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


Đến 1997, Shirley Fletcher cho ra đời tiếp tài liệu “Thiết kế đào tạo dựa
trên năng lực thực hiện” [26], trong đó đề cập các cơ sở khoa học của việc
thiết lập các têu chuẩn đào tạo, các kỹ thuật phân tích nhu cầu người học và
phân tích công việc, xây dựng mô đun dạy học và khung chương trình. Tác giả
đã đưa ra việc cần thiết phải thiết kế, xây dựng và phát triển năng lực thực
hiện của người giáo viên.
Ở Australia, vào cuối thập kỷ 80 đã bắt đầu một cuộc cải cách trong đào
tạo nghề, thiết lập một hệ thống đào tạo dựa trên NL, tạo ra phương pháp
PTNL cho việc công nhận các kỹ năng của người nhập cư, thành lập hội đồng
đào tạo để xúc tến việc xây dựng têu chuẩn NL trong toàn quốc [dẫn theo 16].
Cộng hòa Ghana (Republic of Ghana) là một quốc gia tại 32Tây Phi cũng
có những nghiên cứu về phát triển NL cho giáo viên. Theo các tác giả Boahin,
Peter Hofman, WH Adriaan, một số chương trình đào tạo PTNL cho giáo viên ở
Ghana đã được công nhận và đảm bảo chất lượng. Trong bài viết, các tác giả
đã đề cập đến việc tìm hiểu nhận thức, nhu cầu của giáo viên về PTNL và kiểm
tra các yếu tố ảnh hưởng đến việc PTNL cho giáo viên. Kết quả là, một vài
chương trình đào tạo cho giáo viên đã được áp dụng, từ đó đã nâng cao chất
lượng giáo dục, chứng minh được đây là một nhân tố quan trọng để thúc đẩy
nâng cao chất lượng giáo dục, đây là một hướng tiếp cận cần được quan tâm
và nhân rộng [dẫn theo 16].
Ở nhiều nước châu Á như Singapore, Ấn Độ, Philippin, Brunei, Malaixia,
Hàn Quốc, Nhật Bản… phát triển năng lực cho giáo viên đang được vận dụng ở
các mức độ khác nhau. Các bộ chương trình, hoạt động giáo dục đều được
dựa trên năng lực của giáo viên như: Năng lực cá thể, năng lực chuyên môn,
năng lực xã hội, năng lực hành động….
Trong một bài báo gần đây, Linda Darling-Hammond, Gene Wilhoit và
Linda Pitenger đã đề xuất một tầm nhìn táo bạo để xem xét lại cách các quốc
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


gia tiếp cận trách nhiệm và mô tả vai trò hoạt động phát triển năng lực tổ
chức

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


hoạt động giáo dục cho giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục
trong các nhà trường. Như họ giải thích, các nhà giáo dục có kỹ năng, năng lực
và cam kết ngày càng phát triển năng lực bản thân là một yếu tố trung tâm
của bất kỳ hệ thống trách nhiệm nào được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả
học sinh có cơ hội tham gia vào hoạt động giáo dục có ý nghĩa. Để đáp ứng
tầm nhìn này, đòi hỏi giáo viên phải tham gia vào việc học tập và hành động
để tăng cường năng lực tổ chức hoạt động giáo dục của chính bản thân với sự
hỗ trợ của các các nhà QLGD [27].
Để phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên cần tập
trung vào việc thay đổi yêu cầu đối với giáo viên (ví dụ: chuẩn nghề nghiệp giáo
viên) và đo lường hiệu quả của giáo viên bằng cách sử dụng khung đánh giá
chuẩn năng lực giáo viên và hiệu suất của học sinh trong các bài kiểm tra têu
chuẩn. Phương pháp này có thể giúp đánh giá các năng lực tổ chức hoạt động
giáo dục của giáo viên, đồng thời hỗ trợ sự phát triển liên tục của các giáo viên
này và tận dụng được năng lực hiện của giáo viên. Để phát triển năng lực tổ
chức của giáo viên cần tập trung vào 3 vấn đề cơ bản:
- Đưa ra các tiêu chuẩn năng lực tổ chức hoạt động giáo dục có thể giúp
xác định và phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên.
- Tích cực tổ chức cho giáo viên thực hành, trải nghiệm tổ chức hoạt
động giáo dục. Từ đó, Năng lực của giáo viên trở nên tốt hơn khi họ có được
kinh nghiệm và có cơ hội học tập, thực hành năng lực tổ chức hoạt động giáo
dục.
- Nỗ lực phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên
sẽ đạt hiệu quả cao khi giáo viên được học tập chuyên nghiệp [28].
Theo tác giả Maribel Childress “Chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên
mới về đánh giá giáo viên, tất cả mọi người đều hiểu được tầm quan trọng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


của phát triển năng lực cho giáo viên. Trong khi nghiên cứu đã chỉ ra rằng
giáo viên là nhân tố quan trọng nhất trong thành tích của học sinh, hiệu
trưởng là chìa khóa để thực hành giáo viên thành công. Một yếu tố quan
trọng ảnh hưởng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×