Tải bản đầy đủ

BO NHIEM NGUYEN DINH NHU

Số:......../2019/QĐ-EUROPIPE

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm Cán bộ nhân viên
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH NHỰA CHÂU ÂU XANH
-

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thành viên;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty;
Xét năng lực của bà Nguyễn Thị Kiều Anh;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:

Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Kiều Anh
- Số CMT: 091070719
Nguyên


Ngày cấp: 24/04/2007

Nơi cấp: CA Thái

- Số điện thoại: 0329109956
- Vào vị trí: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp
Thời gian: Kể từ ngày 01/12/2019 đến khi có quyết định khác thay thế.
Điều 2:

Nhiệm vụ và Quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Kiều Anh
- Phòng Hành chính tổng hợp bao gồm: Bà Nguyễn Thị Kiều Anh – Trưởng
phòng, Bà Bùi Thị Thanh Thủy – Kiểm soát, Bà Dương Thị Sen – Phiên dịch
viên.
- Bà Nguyễn Thị Kiều Anh được quyền điều động, phân bổ công việc cho từng
nhân viên trong phòng.

Điều 3:

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh được hưởng lương, thưởng theo Nội quy, quy chế của
công ty và làm việc theo sự phân công công việc của Ông (bà) quản lý trực tiếp,
Ban giám đốc và Hội đồng Quản trị.

Điều 3:

Các Ông (bà) Trưởng phòng TCHC, Trưởng phòng TC-KT, các phòng ban chuyên
môn liên quan và Bà Nguyễn Thị Kiều Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Nơi nhận :
- HĐQT (Để báo cáo) ;
- BGĐ công ty (Để báo cáo);
- Như điều 3 (Thực hiện);
- Lưu VP,

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN


TÔ THỊ LÝTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×