Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

ÔN THI TOÁN THPT QUỐC GIA (9)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.69 KB, 1 trang )

Tổng hợp bởi: Nguyễn Phụ Hoàng Lân, Phùng Thị Thanh Lam, Trần Thị Thu
NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN
STT
1

2

Công thức

Phương pháp

u  ln x
dv  x dx

I   x ln xdx

Đặt 

I   x a ln x dx

Đặt 

u  ln x
a

Kết quả

I

x2
x2


ln x 
C
2
4

I

x a 1
x a 1
ln x 
C
2
a 1
 a  1

a   \ 1

I

eax
 ax  1  C
a2

a  *

I

1 n ax n n1 ax
x e   x e dx
a

a

a  *

dv  x dx

3

I   xeax dx

u  x

Đặt 

ax
dv  e dx

4

5

I   x n eax dx

ax

I   P  x  e dx

u  xn
ax
dv  e dx


Đặt 

u  P  x 

Đặt 

Tiếp tục dựa vào (3).

I

ax
dv  e dx

6

7

8

1
1
P  x  eax   P'  x  eax dx
a
a

u  x
dv  sinax dx

1

1
I   x cosax  2 sinax  C
a
a

u  x
dv  cosax dx

I

u  xn

Cách làm dựa vào (6), (7)

I   x.sinax dx

Đặt 

I   x.cos axdx

Đặt 

I   x n .sinaxdx

Đặt 

Điều kiện

1
1

x sinax  2 cosax  C
a
a

a  * ,
P  x     X

a  *

a  *

dv  sinax dx

9

I   xn .cosaxdx

u  xn

Cách làm dựa vào (6), (7)

Đặt 

dv  cosax dx

10

I   eax cos  bx  dx

u  cos  bx 


Đặt 

I

a,b  0
eax
 a cosbx  b sinbx   C
2
2
a b

I

a,b  0
eax
 a sinbx  b cosbx   C
2
2
a b

ax
dv  e dx

11

I   eax sin  bx  dx

u  sin  bx 


Đặt 

ax
dv  e dx×