Tải bản đầy đủ

Cơ bản về Zend Framework

Zend Framework

(Bài thuyết trình sử dụng Zend Framework 1.8)

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

1
https://fb.com/tailieudientucntt


Nội dung chính
 Giới

thiệu chung về Zend Framework (ZF)
 Mô hình MVC trong ZF
 Cấu trúc ứng dụng viết trên nền ZF
 Giới thiệu Zend_Controller, Zend_Layout,
Zend_Config, Zend_Db, Zend_View,

Zend_Auth
 Demo ứng dụng đơn giản viết bằng Zend
Framework
Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

2
https://fb.com/tailieudientucntt


Software framework?Framework: Là một cấu trúc mới của ngôn ngữ giúp phát
triển các ứng dụng phần mềm.
Bên trong framework có các thành phần cơ bản :
1.
2.
3.

Code library
Scripting language
API

Ngoài ra còn được tích hợp các phần mềm hoặc ngôn ngữ
khác.

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

3
https://fb.com/tailieudientucntt


Các chuẩn để xây dựng một


Framework

MVC: Có hỗ trợ Model – Control – View?
Multiple DB's: Làm việc được với nhiều loại database?
ORM: Có hỗ trợ object-record mapper?
Templates: Có hỗ trợ cho Template engine?
AJAX, Validation, Caching?
Auth Module: Có module xác thực người dùng?
Module: Tích hợp các module tiện ích như PDF, RSS,…
EDPnew : (Event Driven Programming). Hướng sự kiện?

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

4
https://fb.com/tailieudientucntt


Các framework phổ biến
 Zend
 Cake
 CodeIgniter
 Doctrine
 Propel
 Spring
 .NET

framework

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

5
https://fb.com/tailieudientucntt


Mô hình MVC

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

6
https://fb.com/tailieudientucntt


MVC[1]
 Control:

Lớp Xử lý các Bussines case
 Model: Lớp giao tiếp với Database
 View: Lớp xử lý cho Bussines logic
 Cơ chế hoạt động đơn giản:
Khi một request được gửi tới, lớp C xác định yêu cầu
để lấy data từ lớp M sau đó trả về cho lớp V hiển thị

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

7
https://fb.com/tailieudientucntt


Zend Framework
 Zend

Framework là sản phẩm framework mã
nguồn mở được phát triển trên nền PHP 5.0
theo chuẩn hướng đối tượng.
 Zend Framwork là framework theo mô hình
MVC.
 Zend Framework có hỗ trợ làm việc với
Tempalate engine kết hợp cùng tầng View

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

8
https://fb.com/tailieudientucntt


Mô hình MVC cơ bản trong
ứng dụng của Zend

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

9
https://fb.com/tailieudientucntt


Zend framework làm việc thế nào?
 Các

lớp được phân cấp theo tên thư mục
Với class Zend_Db_Table
Tương ứng chúng ta có cây thư mục
Zend
|_Db
|_Table
|_ class Zend_Db_Table.php

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

10
https://fb.com/tailieudientucntt


Zend framework làm việc thế nào?[1]
Controller thể hiện trên URL
http://domainname/controller/action/getID/value


http://domainname/module/controller/action/getID/value
Ví dụ
http://localhost/zfdemo/admin/: Tìm tới indexAction trong adminController để thực thi
http://localhost/zfdemo/admin/login: Tìm tới loginAction trong controller adminController
để thực thi
http://zend.com/news/views/id/15: Tìm tới vewsAction trong controller newsController và
get id=15 để thực thi.

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

11
https://fb.com/tailieudientucntt


Mô hình MVC trong Zend Framework


Model : Cung cấp tập hợp các lớp được trừu tượng
hóa sử dụng cho việc truy xuất dữ liệu.
Lớp phục vụ: Zend_DB, Zend_DB_Table
View : Định nghĩa các thông tin hiển thị phía người
dụng sau khi được xử lý và trả về từ controller.
Lớp phục vụ: Zend_View
Controller : Kiểm soát dữ liệu vào ra. Xuất thông tin
ra tầng View khi được thực thi.
Lớp phục vụ: Zend_Controller

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

12
https://fb.com/tailieudientucntt


Mô hình MVC của Zend

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

13
https://fb.com/tailieudientucntt


Cấu trúc thư mục của project

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

14
https://fb.com/tailieudientucntt


Khởi tạo ứng dụng trong Zend
Framework


1.

2.

3.

Để khởi tạo ứng dụng ZF chúng ta trải qua 3
bước cơ bản:
Khởi tạo môi trường: Bật chức năng Debug,
khai báo về múi giờ làm việc, …
Khai báo đường dẫn: Load các class làm
việc của nhân ZF
Thiết lập controllers: Chỉ ra nơi đáp ứng các
request.

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

15
https://fb.com/tailieudientucntt


Giới thiệu các lớp cơ bản theo
mô hình MVC
 Zend_Config
 Zend_Db
 Zend_Controller
 Zend_View
 Zend_Auth

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

16
https://fb.com/tailieudientucntt


Zend_config
 Chức

năng: Load cấu hình giao tiếp webserver: Databse, các
đường dẫn lưu trữ Layout, css, js…
 Có 2 lớp đại diện
Zend_Config_Ini: Cho phép nhận diện và đọc các file “. ini”,
“.txt”, …
Zend_Config_Xml: Cho phép nhận diện và đọc file “.xml”

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

17
https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ về Zend_Config
 File

config.ini
[database]
db.adapter = PDO_MYSQL
db.config.host = localhost
db.config.username = demo_user
db.config.password = 1234
db.config.dbname = newsDb

 Load

cấu hình trong file .ini

$conDatabase = new
Zend_Config_Ini('../config/config.ini','database');
Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

18
https://fb.com/tailieudientucntt


Khai báo cấu hình & khởi tạo
 Thiết

lập môi trường

error_reporting(E_ALL|E_STRICT);
date_default_timezone_set('Europe/London');Định nghĩa đường dẫn đến thư viện của Zend
Framework
set_include_path('../library/'. PATH_SEPARATOR . '../application/models');Gọi lớp Zend_Loader
include "Zend/Loader.php";Gọi các lớp được sử dụng

Zend_Loader::loadClass('Zend_Controller_Front');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Registry');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Layout');
Zend_Loader::loadClass('Zend_View');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Config_Ini');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Db');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Db_Table');
Zend framework- AiTi conference
kiennt02@aiti.com.vn
CuuDuongThanCong.com

19
https://fb.com/tailieudientucntt


Khai báo cấu hình & khởi tạo [1]


Load thông cấu hình database, khỏi tạo biến toàn cục
$conDatabase = new Zend_Config_Ini('../config/config.ini','database');
$registry = Zend_Registry::getInstance();
$registry->set('conDatabase', $conDatabase);Kết nối CSDL
$db = Zend_Db::factory($conDatabase->db->adapter, $conDatabase->db->config->toArray());
Zend_Db_Table::setDefaultAdapter($db);
$registry = Zend_Registry::getInstance();
$registry->set('db', $db);Load cấu hình đường dẫn của ứng dụng
$conDirApp = new Zend_Config_Ini('../config/config.ini','dir');
$registry = Zend_Registry::getInstance();
$registry->set('conDirApp', $conDirApp);Thiết lập Controller
$frontController = Zend_Controller_Front::getInstance();
$frontController->addControllerDirectory('../application/controllers');
$frontController->throwExceptions(true);
$frontController->dispatch();

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

20
https://fb.com/tailieudientucntt


Zend_Db
Chức năng: Giao tiếp với Database
Load cấu hình connectionZend_Db_Table: Các thao tác thực thi với Table, Row, Column
Zend_Db_Select: Thay thế và tạo ra cách viết câu lệnh SQL query mới


Lớp này được sử dụng trong tầng Model và giao tiếp trực tiếp
với Database

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

21
https://fb.com/tailieudientucntt


Cấu hình sử dụng lớp Zend_DB


Kết nối database sử dụng
Adapter

$db = Zend_Db::factory('PDO_MYSQL', $params);
Zend_Db_Table::setDefaultAdapter($db);Khai báo biến toàn cục

$registry = Zend_Registry::getInstance();
$registry->set('db', $db);

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

22
https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ về Model trên Zend_Db
 Có

thể dùng truy vấn để thực hiện thao tác
với CSDL
$sql = “SELECT * FROM demo_table WHERE demo_id = 1”;
$result = $db->query($sql);Hoặc sử dụng Zend_DB_Select$select = new Zend_Db_Select($db);
$select->from(‘demo_table');
$select->where(‘demo_id = ?', ‘1');
$result = $select->query();

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

23
https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ về Model trên Zend_Db[1]
 Khai

báo lớp trong Model

class Booking extends Zend_Db_Table
{
protected $_name = ‘'booking_region_tmp ';
protected $_primary = ‘'booking_id ';
public function loadListRegion($booking_id, $getAll=false) {
$query = $this->_db->select()
->from('booking_region_tmp')
->where('booking_id = ?', $booking_id)
->order('booking_region_id');
$result
= $this->_db->fetchAll($query);
return $result;
}
}
Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

24
https://fb.com/tailieudientucntt


Giới thiệu về Zend Controller
 Controller

trong ZF được đặt tên theo quy
định để sử dụng cho việc gọi hàm trong
Controller đó qua tham số trên URL.
 Việc xử lý Request được thực hiện thông qua
phương thức được khai báo trong Controller
tương ứng.

Zend framework- AiTi conference
CuuDuongThanCong.com

kiennt02@aiti.com.vn

25
https://fb.com/tailieudientucntt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×