Tải bản đầy đủ

WEB1012 Slide 2

Bài 2

(Cascading Style Sheet)

CuuDuongThanCong.com

WEB1012 - Xây d ng trang Web
Bài 2
https://fb.com/tailieudientucntt


NH C L I BÀI TR

C

 Nh ng khái ni m v website:
• Thành ph n c a trang web
• Tên mi n, a ch IP
• Client – server
 Công vi c thi t k website
 Nh ng ki n th c c b n v HTML


3
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


M C TIÊU BÀI H C
 Làm quen v i CSS (Cascading Style Sheets)
 Kh i t o CSS:
• Kh i t o v i Notepad
• Các cách vi t CSS:
Embedded
Inline
Links

 B c c trang web v i CSS

4
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


CSS (Cascading Style Sheet)

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


CSS (Cascading Style Sheet)
c s d ng
th hi n thêm các thu c tính cho thành
ph n HTML

c thêm vào thành ph n HTML b ng các cách sau:
• Inline –
c vi t luôn trong th HTML
• Internal – vi t trong th