Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo, thực hiện lồng ghép học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách hồ chí minh tới CBGVNV và trẻ tại trường MNTC3

PHẦN I: MỞ ĐẦU
* Tổng quan chung:
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh
nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng đạo đức, phong cách của Người sống mãi trong lòng
kính yêu của nhan dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của người mãi
mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập và noi theo.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số
27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 178/KHBGDĐT ngày
16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05 và Chỉ thị số 27 về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo
dục.
“Giáo dục luôn cùng chung một mục đích đào tạo những người công dân tốt, cán bộ tốt
cho Tổ quốc, cho chủ nghĩa xã hội. Điều trước tiên là dạy các cháu về đạo đức. cán bộ
giáo viên nhân viên trong nhà trường cần luôn luôn gương mẫu về đạo đức để các cháu
noi theo” (Hồ Chí Minh về vấn đề Giáo dục, NXB Giáo dục, 1990). Vì thế việc lồng ghép
Chỉ thị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" tới
CBGVNV và trẻ của nhà trường là một quá trình lâu dài liên tục giúp cán bộ quản lý,
nhân viên, giáo viên mầm non nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to
lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua hình ảnh, tư liệu, truyện
kể, bài thơ, câu chuyện ca ngợi tấm gương đạo đức mẫu mực của Bác, cũng như những

tình cảm thương yêu của Bác đối với những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo
dục trẻ, đặc biệt là đối với các cháu mầm non, chúng ta càng thêm kính yêu và quý trọng
Người, mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển giáo dục mầm non
nói riêng và sự nghiệp trồng người nói chung. thúc đẩy quá trình phát triển nhân cách của
trẻ, tránh sự tách rời, Sự phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội có thể diễn ra dưới nhiều
hình thức. Vấn đề cơ bản hàng đầu là tất cả các lực lượng giáo dục phải phát huy tinh
thần trách nhiệm, chủ động tạo ra những mối quan hệ phối hợp vì mục tiêu giáo dục đào
tạo thế hệ trẻ thành những người công dân hữu ích cho đất nước.
1. Lý do chọn đề tài.
Sinh thời, Hồ Chủ Tịch đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, những chủ
nhân tương lai của đất nước. Tình thương ấy xuất phát từ tư tưởng, tầm nhìn và chiến
lược "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng


người". Người đã dày công vun trồng cho thế hệ mầm non của đất nước vì "Ngày nay
các cháu là nhi đồng, ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới". Thấm
nhuần tư tưởng của người, Đảng và nhà nước nhân dân ta đã và đang quan tâm, thực hiện
ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Ngày nay với yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa càng cao của xã hội, việc học tập,
làm theo phong cách của Người càng được đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn. Trong thời
gian qua, mặc dù thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhưng việc học tập và làm theo
tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn bước đầu, chưa thực sự
đi sâu vào tâm thức, tạo nên những chuẩn mực, giá trị mới trong tư duy và hành động của
mỗi người, chưa tạo nên bước chuyển biến cụ thể gắn với những kết quả, hiệu quả trong
mỗi việc làm của tổ chức và cá nhân, nhất là đối với tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ,
đảng viên. Để trực tiếp điều chỉnh trong từng hành vi, lời nói, tư tưởng việc làm theo
phong cách của Bác. Đặc biệt đôi khi chưa thực sự quan tâm chú trọng lồng ghép vào
trong giảng dạy đối với trẻ mầm non.
Với trách nhiệm là những cán bộ đảng viên, cán bộ quản lý của Trường mầm non xã
Thanh Chăn, Chúng tôi luôn trăn trở, suy nghĩ và đặt ra câu hỏi: Cần phải làm gì để chỉ
đạo và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm
duy trì và phát huy vai trò, trách nhiệm của người quản lý, làm thế nào để nâng cao hiệu
quả thực hiện cuộc vận động làm theo tư tưởng đạo đức, Phong cách của Người? Từ
những câu hỏi những trăn trở đó mà chúng tôi đã trọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo,
thực hiện lồng ghép "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí
Minh" tới CBGVNV và trẻ tại trường Mầm non xã Thanh Chăn” làm đề tài nghiên
cứu.
2. Mục đích nghiên cứu
Nhiệm vụ của đề tài sáng kiến là tìm ra được những giải pháp tốt nhất, có tính thực tế
cao, giúp cho giáo viên trong trường biết lồng ghép Học tập và làm theo tư tưởng đạo


đức, Phong cách Hồ Chí Minh vào mọi hoạt động trong ngày.
Đưa ra được các biện pháp giúp giáo viên giao lưu học hỏi trao đổi, mạnh dạn chia sẻ
những kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, cũng như biết cách
tổ chức các hoạt động giáo dục có lồng ghép Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,
Phong cách Hồ Chí Minh. Tự tin tuyên truyền phối hợp với các bậc cha mẹ học sinh và
cộng đồng hiểu cùng quan tâm, chung tay giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện nhất.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng: 32 CBGVNV và 261 học sinh mẫu giáo trong trường.


Phạm vi nghiên cứu: tại trường mầm non Thanh Chăn - xã Thanh Chăn -huyện Điện Biên
- tỉnh Điện Biên
4. Phương pháp nghiên cứu.
Khi thực hiện chỉ đạo lồng ghép chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và
phong cách Hồ Chí Minh" tới CBGVNV và trẻ tại trường chúng tôi đã sử dụng một số
phương pháp như sau:
Phương pháp dùng lời: Dùng lời để giao tiếp, truyền đạt tới CBGVNV và tới trẻ.
Phương pháp tìm tòi sáng tạo: Tìm, sáng tạo ra những biện pháp đưa vào sử dụng
trong sáng kiến.
Phương pháp tuyên truyền: Tạo động lực cho phụ huynh học sinh
Phương pháp nêu gương động viên khích lệ: Luôn chú trọng việc nêu gương để động
viên kích lệ CBGVNV và trẻ tham gia có hiệu quả
Phương pháp trực quan: Sử dụng những đồ dùng, đồ chơi tự tạo...
5. Sơ lược điểm mới của đề tài.
Đề tài giúp cho giáo viên hiểu và khai thác được tối đa, hiệu quả việc tổ chức lồng ghép
chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" Qua đó
giúp trẻ được tiếp cận chuyên đề một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, hấp dẫn, không gò bó,
khô cứng mà phù hợp với đặc điểm sinh lí cũng như nhu cầu, nguyện vọng và năng lực
tiếp nhận của trẻ mầm non. Trong quá trình tổ chức lồng ghép chuyên đề giáo viên và trẻ
đều có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, chủ động, linh hoạt của mình, làm tăng thêm tính hấp
dẫn, độc đáo của các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục.
Tìm ra được các biện pháp cụ thể sáng tạo như biện pháp tuyên dương những tấm
gương tiêu biểu theo từng chủ đề trong tháng và biện pháp tổ chức cho trẻ giao lưu học
tập theo lời Bác để giúp người quản lý và giáo viên giải quyết được một bài toàn khó
trong việc tổ chức lồng ghép các hoạt động giáo dục tại trường mầm non hiện nay
PHẦN II: NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận
Trong cuộc đời hoạt động đầy cống hiến và hy sinh của mình, chủ tịch H ồ Chí
Minh luôn dành sự quan tâm cụ thể, sâu sát cho lớp " công dân đặc biệt" là trẻ


em. Cho dù ở vào những giai đoạn gay cấn nhất cua cách mạng, cho dù bận
trăm công, nghìn việc, bác vẫn luôn qua tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em và coi đó là công việc quan trọng. Chăm lo cho thế hệ trẻ, cho
trẻ được thể hiện trong phong cách sống, trong đạo đức, trong tầm nhìn chiến
lược và khoa học của Hồ Chí Minh.
Là một nhà giáo dục vĩ đại, Bác Hồ coi trọng việc giáo dục thế hệ trẻ không chỉ
ở nội bộ mà cả phương pháp dạy học và giáo dục. Bác nhắc nhở rằng " ... làm
mẫu giáo tức là làm thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm thế thì trước hết phải yêu tr ẻ.
Dạy trẻ như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên t ốt. Cần
chú trọng hơn nữa về mặt đức dục; Dạy cho các cháu đạo đức cách mạng, biết
yêu tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu khoa học, yêu lao động và người lao
động, thật thà, dũng cảm, sẵn sàng tham gia lao động và bảo vệ Tổ quốc".
Sự quan tâm, tình cảm yêu thương, những hành động thiết thực của Bác Hồ đối
với thế hệ trẻ, những mầm non tương lai của đất nước và những lời dặn đó c ủa
người sẽ mãi là những bài học, tấm gương, là định hướng, kim chỉ nam cho mọi
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc, gió dục,
bảo vệ trẻ em của Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau.
Môĩ nhà quản lý và mỗi đồng chí giao
́ viên mâm
̀ non không chi ̉ hoc̣ tâp
̣ ma ̀ con
̀
giao
́ duc̣ cho thế hệ hoc̣ sinh cua
̉ minh
̀
“ H ọc tập lam
̀ theo t ư t ưởng đao
̣ đức,
Phong cách Hồ Chí Minh”. Hoc̣ và lam
̀ theo đao
̣ đức, phong cách của Bác gop
́
phân
̀ giup
́ trẻ thể hiên
̣ long
̀ yêu nước, long
̀ kinh
́ trong
̣ yêu quý đôí với Bac.
́ Viêc̣
lam
̀ naỳ đã thực sự tr ở thanh
̀ viêc̣ lam
̀ thường xuyên trong cać nhà trường và
trong môĩ người Viêṭ Nam.
II. Thực trạng của vấn đề
Trường mầm non xã Thanh Chăn đạt chuẩn quốc gia mức độ I và tr ường đạt
chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ II năm học 2013 – 2014, Tập thể CBGVNV
trong trường luôn đoàn kết, Luôn thi đua và đạt nhiều thành tích cao trong dạy
tốt, chăm sóc, giáo dục trẻ tốt của Huyện Điện Biên chất lượng giáo dục của
trường không ngừng được nâng cao.
Tuy nhiên trong quá trình quản lý, chỉ đạo chúng tôi nhận thấy ở CBGVNV
chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"
trong mỗi đồng chí giáo viên còn được hiểu rất đơn giản như những hình ảnh


của Bác vẫn chỉ dừng lại ở sự tôn trọng như một ý nghĩa linh thiêng cao quý,
chưa ngấm sâu vào trong tiềm thức của mỗi ngườ i, CBGVNV chưa v ận d ụng có
hiệu quả vào trong “công việc”. Với mục tiêu giúp CBGVVN trong trườ ng thực
hiện hiệu quả chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưở ng, đạ o đứ c và phong cách
Hồ Chí Minh" vào “công việc” của mình. đầu năm chúng tôi đã tiến hành khảo
sát thực trạng của giáo viên và học sinh trong trườ ng chúng tôi nhận thấy có
những thuận lợi và khó khăn sau:
1. Thuận lợi
Đội ngũ cán bộ giáo viên của trường trẻ, khỏe, có năng lực chuyên môn, 100%
đều được đào tạo trình độ trên chuẩn, hết lòng hết sức sự nghiệp giáo d ục, có ý
thức tổ chức kỷ luật cao, nên việc truyền đạ t và thực hiện nội dung h ọc tập tư
tưở ng đạ o đứ c phong cách Hồ Chí Minh khá tốt. Giáo viên yên tâm công tác,
nhiệt huyết với công việc.
Cơ sở vật chất của trườ ng đượ c xây dựng khang trang, đủ số phòng học và các
phòng hiệu bộ, Trang thiết bị, đồ dùng dạy học đượ c trang cấp và bổ sung
thườ ng xuyên, đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.
2. Khó khăn
Kỹ năng sư phạm của một vài đồ ng chí không đồ ng đề u, việc truyền đạ t những
tư tưở ng, đạ o đứ c của Bác tới CBGVNV và học sinh đòi h ỏi phải có nh ững bi ện
pháp khác nhau.
Đầu năm khi thực hiện đề tài sáng kiến này chúng tôi đã tiến hành khảo sát thu
được kết quả như sau:
Từ thực trạng đã khảo sát đầ u năm chúng tôi luôn suy nghĩ, tìm ra nh ững bi ện
pháp triển khai giúp đẩ y mạnh hơn nữa để việc "Học tập và là theo t ư t ưở ng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" không những là chuyên đề mà còn đẩy mạnh
trở thành một phong trào thi đua trong nhà trườ ng.
3. Bi ện pháp th ực hi ện.

Bi ện pháp 1: Xác đị nh n ội dung và hình th ức tuyên truy ền
Xác đị nh đây là m ột bi ện pháp r ất quan trong nên ngay t ừ đầu n ăm h ọc
ban giám hi ệu nhà tr ường chúng tôi đã xác đị nh vai trò và t ầm quan tr ọng c ủa
n ội dung "H ọc t ập và là theo t ư t ưởng, đạo đức, phong cách H ồ Chí Minh" t ừ đó


đẩy m ạnh thành phong trào thi đua t ới t ất c ả các cán b ộ qu ản lý, giáo viên, nhân
viên và tr ẻ trong nhà tr ường.
Ngay t ừ đầ u n ăm h ọc chúng tôi đã xây d ựng k ế ho ạch tri ển khai t ới toàn
th ể CBGVNV trong nhà tr ường, t ập th ể luôn xây d ựng và gi ữ v ững kh ối đoàn k ết
n ội b ộ cùng nhau h ọc t ập và làm theo t ư t ưởng, đạo đức, phong cách H ồ Chí
Minh. Đẩ y m ạnh và công tác tuyên truy ền sâu r ộng, th ường xuyên n ội dung h ọc
t ập và làm theo t ư t ưởng, đạ o đức phong cách H ồ Chí Minh.
N ội dung tuyên truy ền:
Tuyên truy ền quán tri ệt sâu r ộng trong toàn tr ường v ề quan đi ểm, t ư t ưởng
c ủa H ồ Chí Minh v ề gi ải phóng dân t ộc, gi ải phóng giai c ấp, gi ải phóng xã h ội và
con ng ười; độ c l ập dân t ộc g ắn li ền v ới ch ủ ngh ĩa xã h ội; v ề ch ăm lo đời s ống v ật
ch ất, tinh th ần c ủa nhân dân, ng ười lao động; phong cách t ư duy độc l ập t ự ch ủ,
sáng t ạo, luôn g ắn ch ặt lý lu ận và th ực ti ễn; phong cách nói đi đôi v ới làm, đi vào
lòng ng ười; nói và vi ết ng ắn g ọn, d ễ hi ểu, d ễ nh ớ, d ễ làm; phong cách qu ần
chúng, dân ch ủ, t ự mình nêu g ương c ủa ch ủ tịch H ồ Chí Minh.
Xây d ựng, nhân r ộng, tuyên truy ền, bi ểu d ương các g ương ng ười t ốt vi ệc t ốt,
cá nhân đi ển hình trong h ọc t ập và làm theo t ư t ưởng, đạo đức, phong cách H ồ Chí
Minh;
Phê phán nh ững nh ận th ức l ệch l ạc trong ch ăm sóc và giáo d ục tr ẻ, nói
không đi đôi v ới làm, b ệnh thành tích, không trung th ực.
V ề hình th ức:
Đa d ạng hóa các hình th ức tuyên truy ền thông qua các ph ương ti ện thông
tin, trang m ạng c ủa tr ường, t ổ ch ức có hi ệu qu ả các bu ổi sinh ho ạt chuyên đề,
sinh ho ạt chuyên môn, t ổ ch ức các cu ộc giao l ưu v ề t ư t ưởng, đạo đức, phong
cách H ồ Chí Minh; l ồng ghép n ội dung vào trong t ổ ch ức các ho ạt độ ng h ằng ngày
c ủa tr ẻ.
Khích l ệ s ự tham m ưu, góp ý c ủa cán b ộ giáo viên nhân viên v ề cách
trang trí t ạo c ảnh quan môi tr ường an toàn và lành m ạnh.
Quán tri ệt vi ệc th ực hi ện, đánh giá chu ẩn m ực đạ o đức ngh ề nghi ệp c ủa
cán b ộ qu ản lý, giáo viên, nhân viên trong tr ường công khai minh b ạch dân ch ủ
và khách quan.


Bi ện pháp 2: H ướng d ẫn giáo viên vi ệc l ựa ch ọn n ội dung l ồng ghép
chuyên đề trong n ăm h ọc.
Qua vi ệc kh ảo sát chúng tôi nh ận th ấy đa s ố giáo viên còn ch ưa bi ết làm
th ế nào để đư a n ội dung chuyên đề " H ọc t ập và là theo t ư t ưởng, đạ o đức,
phong cách H ồ Chí Minh" vào trong gi ảng d ạy đố i v ới tr ẻ m ầm non c ụ th ể là tr ẻ
m ẫu giáo. Giáo viên luôn đặ t ra m ột câu h ỏi: " L ựa ch ọn n ội dung gì? L ấy n ội
dung ở đâu?..." B ằng nh ững câu h ỏi th ực t ế c ủa giáo viên. Chúng tôi nh ững
ng ười qu ản lý luôn tr ăn tr ở, th ống nh ất và cùng gi ải quy ết bài toán khó này.
Vi ệc l ựa ch ọn n ội dung l ồng ghép tích h ợp giáo d ục t ư t ưởng, đạo đức,
phong cách H ồ Chí Minh cho tr ẻ m ẫu giáo, Ta c ần đả m b ảo yêu c ầu v ề n ội dung
trong ch ương trình Giáo d ục m ầm non, d ựa vào m ục tiêu, n ội dung ch ương trình
theo t ừng độ tu ổi, nh ững hi ểu bi ết kinh nghi ệm c ủa tr ẻ, th ời gian ti ến hành, đi ều
ki ện c ụ th ể c ủa đị a ph ương.
N ội dung giáo d ục tr ẻ m ẫu giáo h ọc t ập và làm theo t ư t ưởng, đạo đức, phong cách
H ồ Chí Minh đượ c th ực hiện một cách linh hoạt theo h ướng tích h ợp chủ đề
hoặc theo tình hu ống, s ự ki ện đang di ễn ra trong th ực t ế. Th ực hiện th ường xuyên,
m ọi lúc, m ọi n ơi qua các ho ạt động h ằng ngày c ủa tr ẻ: ho ạt động ch ơi, ho ạt động
học, ăn ngủ, v ệ sinh... Đượ c tích h ợp trong t ất c ả các lĩnh v ực giáo d ục.
Định h ướng cho giáo giáo viên v ề ph ương pháp giáo d ục tr ẻ MG v ề n ội dung
“H ọc t ập và làm theo t ư t ưởng, đạ o đức, phong cách H ồ Chí Minh”:
Nhóm ph ương pháp tác độ ng b ằng tình c ảm: Trong sinh ho ạt h ằng ngày
( ăn, ng ủ, v ệ sinh...) cô giáo dùng c ử ch ỉ, l ời nói nh ẹ nhàng, v ỗ v ề tr ẻ t ạo cho tr ẻ
cám giác an toàn, thân thi ện. L ời nói, hành động c ủa cô c ũng chính là t ấm
g ương để tr ẻ “b ắt ch ước”, h ọc t ập.

Nhóm ph ương pháp tr ực quan minh h ọa: Đồ dùng tr ực quan k ết h ợp v ới l ời
gi ảng gi ải, c ụ th ể trong quá trình t ổ ch ức các ho ạt độ ng giáo d ục s ẽ giúp tr ẻ kh ắc
sâu hình t ượng c ủa Bác, nh ững bài h ọc đạ o đức, phong cách c ủa Bác H ồ.
Nhóm ph ương pháp th ực hành: Thông qua trò ch ơi, qua các bài t ập th ực hành
s ẽ làm t ăng h ứng thú cho vi ệc l ĩnh h ội các giá tr ị đạo đức v ề t ưởng, phong cách
c ủa Bác. Nh ờ v ậy, nh ững bài h ọc đạ o đứ c d ễ dàng đế n v ới tr ẻ


Nhóm ph ương pháp đánh giá, nêu g ương: Trong quá trình t ổ ch ức các ho ạt
động giáo d ục, giáo viên th ưởng xuyên bi ểu d ương, khen ng ợi nh ững hành vi
t ốt, nh ững vi ệc làm t ốt c ủa tr ẻ và khuy ến khích các tr ẻ khác làm theo. Cu ối ngày
giáo viên chú tr ọng vi ệc nêu g ương, bình c ờ giúp tr ẻ c ố g ắng và n ỗ l ực ph ấn
đấu. Đây th ực s ự là ph ương pháp “ nhân r ộng đạo đức ” trong vi ệc giáo d ục tr ẻ
m ầm non h ọc t ập theo t ư t ưởng, đạ o đứ c, phong cách H ồ Chí Minh.
Và v ới m ỗi độ tu ổi ta có yêu c ầu khác nhau
Ví dụ: M ẫu giáo 3-4 tu ổi
Nh ận ra hình ảnh Bác H ồ.Tr ẻ bi ết Bác H ồ r ất yêu các cháu thi ếu nhi.
Thích nghe k ể chuy ện, nghe hát, đọ c th ơ, xem tranh v ề Bác H ồ
Th ực hi ện m ột s ố quy đị nh ở l ớp và ở gia đình ( để đồ ng dùng, đồ ch ơi đúng
ch ỗ)
C ử chỉ, l ời nói l ễ phép (chào h ỏi, c ảm ơn), Bi ết ch ờ đế n l ượt
Yêu m ến b ố, m ẹ, anh, chị em ru ột, Ch ơi hòa thu ận v ới b ạn
Nh ận bi ết hành vi “ đúng”-“sai”, “t ốt”-“x ấu”
Ti ết kiệm n ước, Gi ữ v ệ sinh môi tr ường, B ảo v ệ, ch ăm sóc con v ật và cây
c ối
Hay v ới l ứa tu ổi M ẫu giáo 5-6 tu ổi
Tr ẻ bi ết Bác H ồ rất yêu các cháu thi ếu nhi, ngày 19-5 là ngày sinh nh ật Bác
Bi ết m ột vài c ảnh đẹ p, di tích lịch s ử n ổi ti ếng c ủa quê h ương, đấ t n ước; Nh ận ra
hình ảnh Bác H ồ và m ột s ố đị a danh g ắn v ới ho ạt độ ng c ủa Bác H ồ ( ch ỗ ở, n ơi
làm vi ệc, n ơi t ưởng ni ệm Bác ...)
Th ể hi ện tình c ảm kính yêu đố i v ới Bác H ồ qua hát, đọc th ơ, cùng cô k ể chuy ện
v ề Bác H ồ.
Quan tâm, yêu th ương, giúp đỡ nh ững ng ười g ần g ũi ( ông bà, b ố m ẹ, anh ch ị
em trong gia đình; cô giáo, b ạn bè ở l ớp h ọc)
Bi ết m ột s ố quy đị nh ở l ớp và gia đình và n ới công c ộng ( để đồ dùng, đồ ch ơi
đúng ch ỗ; tr ật t ự khi ăn, khi ng ủ; đi bên ph ải l ề đường)


L ắng nghe ý ki ến c ủa ng ười khác, s ử d ụng l ời nói và c ử chỉ l ễ phép, lịch s ự
Tôn tr ọng, h ợp tác, ch ấp nh ận
Yêu m ến, quan tâm đế n ng ười thân trong gia đình.
Quan tâm, chia s ẻ giúp đỡ b ạn
Nh ận xét và t ỏ thái độ v ới hành vi “ đúng”-“sai”, “t ốt”-“x ấu”.
Ti ết ki ệm n ước, Gi ữ v ệ sinh môi tr ường
B ảo v ệ, ch ăm sóc con v ật và cây c ối
Nội dung giáo dục tr ẻ m ẫu giáo h ọc t ập và làm theo t ư t ưởng, đạo đức, phong cách
H ồ Chí Minh có th ể l ồng ghép tích h ợp trong t ất cả các ch ủ đề trong n ăm h ọc.
Ví d ụ: ở chủ đê ̀ Ban
̉ thân
Giáo d ục trẻ biêt́ yêu quý và gi ữ gi n
̀ v ệ sinh cá nhân, ăn uông
́
đu ̉ chât,
́
h ăng haí tâp
̣ luyên
̣ thể duc̣ đê ̉ môĩ ngaỳ đêu
̀ có s ức khoe
̉ tôt,
́ c ơ thê ̉ phat́ triên
̉
khoe
̉ manh,
̣
haì hoa,
̀ cân đôi.
́
Ăn m ặc gon
̣ gang,
̀
s ạch s ẽ, phù h ợp hoàn c ảnh.
Gi ữ gìn v ệ sinh: r ửa tay tr ước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, t ắm r ửa s ạch s ẽ,
đánh r ăng…
Hay ở ch ủ đề Bác H ồ - Tr ương tiêu
̉ hoc:
̣
Th ường ở ch ủ đề này giáo viên không khai thác đượ c đa n ội dung truy ền
đạt t ới tr ẻ. Nên v ới ch ủ đề này chúng tôi định h ướng cho giáo viên
B ước đâu
̀ giaỉ thich
́ đơ n gian
̉ cho trẻ hiêu
̉ 5 điêu
̀ Bać Hồ day:
̣
“Yêu Tổ Quôc,
́ yêu đông
̀ bao
̀
Hoc̣ tâp
̣ tôt,
́ lao đông
̣ tôt́
Đoan
̀ kêt́ tôt,
́ kỉ luâṭ tôt́
Gi ư gin
̀ vệ sinh thâṭ tôt́
Khiêm tôn,
́ thâṭ tha,̀ dung
̃ cam”
̉


Giáo d ục trẻ th ương yêu giúp đỡ nhau, đoàn k ết v ới các b ạn, Giáo d ục tre ̉ yêu
lao độ ng, gi ữ gìn k ỷ lu ật, tuân thủ theo cać quy đinh,
̣
nôị quy cua
̉ l ớp hoc.
̣
H ướng d ẫn đị nh h ướng cho giáo viên bi ết cách t ừ nh ững hành độ ng nh ỏ th ực
hi ện h ằng ngày nh ư ch ăm sóc hoa, nh ặt lá r ụng, nh ổ c ỏ hay r ửa tay ti ết ki ệm
n ước, làm đồ ch ơi t ừ v ật li ệu ph ế th ải, giúp đỡ b ạn h ằng ngày, ủng h ộ các b ạn
nghèo không có qu ần áo m ặc, d ũng c ảm nh ận l ỗi khi sai... để l ồng ghép giáo d ục
tr ẻ h ọc theo t ấm g ương Bác H ồ vĩ đạ i.
Bi ện pháp 3: Đẩ y m ạnh công tác tuyên truy ền.
Mu ốn t ổ ch ức thành công phong trào thi đua “Học tập và làm theo t ư t ưởng,
đạo đức, phong cách H ồ Chí Minh” chúng tôi đã xác định c ần ph ải giúp giáo viên
hi ểu sâu s ắc h ơn n ữa và th ực hi ện nghiêm túc công tác tuyên truy ền t ới ph ụ huynh
h ọc sinh. Để m ọi ng ười hi ểu, nh ận th ức rõ h ơn vai trò, ý ngh ĩa c ủa phong trào. Để
tuyên truyền đạt hiệu qu ả nhất chúng tôi đã ch ọn cách tuyên truy ền ng ắn ng ọn, d ễ
hi ểu, thi ết th ực để v ận động nh ư: L ồng ghép vào các cu ộc h ọp t ổ, tr ường, h ọp ph ụ
huynh tr ường, l ớp, giao l ưu v ới ph ụ huynh và h ọc sinh trong ngày t ết c ổ truy ền,....
Tích c ực tham m ưu v ới lãnh đạo địa ph ương trong tu s ửa nâng c ấp c ơ s ở v ật ch ất
và tranh thủ sự ủng hộ về ngày công lao động của đoàn thanh niên xã làm động l ực
thúc đẩy công tác tuyên truy ền và ủng h ộ ngày công lao động c ủa toàn th ể các b ậc
phụ huynh, hội cha mẹ học sinh trong năm học.


Phụ
huynh tham gia lao động cùng nhà tr ường


Phụ
huynh cùng h ọc sinh nhi ệt tình tham gia ho ạt động tr ải nghi ệm
Bi ện pháp 4: T ổ ch ức giao l ưu vi ệc th ực hi ện chuyên đề gi ữa các l ớp.
Đây là bi ện pháp m ới và r ất hi ệu qu ả. Hi ệu ứng c ủa bi ện pháp này lan t ỏa
nhanh và tích c ực th ư hút s ự quan tâm c ủa 100% CBGV trong tr ường và lan t ỏa
ra c ả ph ụ huynh cùng tham gia h ưởng ứng
Chúng tôi đã xây d ựng k ế ho ạch c ụ th ể v ề ngày h ội giao l ưu h ọc t ập và làm
theo l ời Bác, tri ển khai đến toàn th ể đội ng ũ giáo viên đượ c giáo viên nhi ệt tình ủng
h ộ và cùng tham gia t ổ ch ức ngày h ội giao l ưu, các bé ở t ất c ả 13/13 l ớp cùng đăng
ký tham gia nh ững n ội dung nh ư múa, hát, đọc th ơ k ể chuy ện... n ội dung v ề Bác
H ồ, Qua nh ững cau chuy ện nh ỏ, bài hát đi ệu múa đơn gian thôi nh ưng nó l ại có
s ức thu hát và lan truy ền r ất hi ệu qu ả. Các bé h ọc đượ c bi ết bao đi ều, h ọc các đức
tính t ốt nh ư c ần, ki ệm liêm chính c ủa Bác để v ận d ụng vào h ằng ngày vào h ọc t ập.


Hình ảnh h ội thi giao l ưu gi ữa các l ớp


Hình ảnh h ội thi giao l ưu gi ữa các l ớp
Bi ện pháp 5: Nêu g ương bi ểu d ương theo ch ủ đề .
Qua m ỗi m ỗi ch ủ đề trong n ăm h ọc nhà tr ường đề u bi ểu d ương khen
th ưởng các nhân có thành tích xu ất s ắc trong h ọc t ập và làm theo t ấm g ương
đạo đức H ồ Chí Minh kịp th ời. Đây là m ột hình th ức m ạnh d ạn c ủa chúng tôi đưa
ra khi mà tr ước đây m ới ch ỉ d ừng l ại b ằng vi ệc trong m ột n ăm h ọc ch ỉ khen
th ưởng giáo viên d ạy gi ỏi, d ạy t ốt. Gi ờ b ằng hình th ức qua các ch ủ đề th ực hi ện
theo tháng, các đợ t thi đua, và bi ểu d ương độ t xu ất, không ch ỉ t ạo động l ực thúc
đẩy vi ệc d ạy h ọc mà còn nhân r ộng n ữa nh ững t ấm g ương “Ng ười t ốt vi ệc t ốt”
th ực hi ện làm theo l ời Bác nh ư: “ Quý tr ẻ, yêu ngh ề, kiên nh ẫn, bi ết t ự ki ềm ch ế;
có tinh th ần trách nhi ệm cao; Trau d ồi đạ o đứ c, gi ư gìn ph ẩm ch ất danh d ự, uy
tín c ủa nhà tr ương; g ương m ẫu, đố i x ử công b ằng và tôn tr ọng nhân cách c ủa
tr ẻ em; b ảo v ệ các quy ền l ợi ích chính đáng c ủa tr ẻ em; đoàn k ết t ương tr ợ, h ỗ
tr ợ, giúp đỡ đồ ng nghi ệp..” B ằng làn sóng đó đã đẩ y m ạnh h ơn thi đua h ọc t ập
theo g ương Bác H ồ v ĩ đạ i c ủa m ỗi cá nhân trong nhà tr ường.


Hình ảnh
bi ểu d ương nhà giáo theo ch ủ đề t ừng tháng.
Nh ư tháng 9 và tháng 2 bi ểu d ương nh ững giáo viên có thành tích trong huy
động tr ẻ t ới l ớp. Tháng 10 bi ểu d ương giáo viên làm t ốt công tác ch ăm sóc tr ẻ
đàu n ăm h ọc. Tháng 11 bi ểu d ương giáo viên v ươn lên trong trong tác d ạy và
h ọc. Tháng 12 bi ểu d ưỡng CBGV g ương m ẫu, quan tâm đố i x ử công b ằng v ới
tr ẻ... t ừ nh ững vi ệc bi ểu d ương nh ững hành độ ng nhìn tuy có v ẻ nho bé v ậy thôi
nh ưng l ạ mang đế n hi ệu qu ả r ất cao. Nh ững giáo viên đượ c nêu tên bi ểu d ương
c ảm th ấy ph ấn kh ởi vui m ừng và n ỗ l ực h ơn n ữa trong công vi ệc, nh ững đồ ng
chí nào ch ưa đượ c bi ểu d ương trong ch ủ đề tháng đó thì c ố g ắng h ăng say
ph ấn đấ u t ừ nh ững vi ệc nh ỏ nh ất, đơ n gi ản nh ất h ọc t ập theo g ương Bác H ồ v ĩ
đại.
3. K ết qu ả đạ t đượ c

Vi ệc th ực hi ện chuyên đề "H ọc t ập và làm theo t ư t ưởng, đạ o đứ c và phong cách
H ồ Chí Minh" m ột cách có k ế ho ạch áp d ụng các bi ện pháp c ụ th ể giúp chúng ta
thu đượ c k ết qu ả r ất t ốt.
V ề cán b ộ giáo viên, nhân viên:


100% CBGVNV thông su ốt nh ận th ức tư t ưởng chính trị, luôn xây d ựng kh ối
đoàn k ết n ội b ộ trong nhà tr ường . Thi ết l ập ch ặt ch ẽ m ối quan h ệ gi ữa
nhà tr ường, ph ụ huynh, chính quy ền đị a ph ương nh ằm t ạo ra các m ối quan
hệ thu ận l ợi cho s ự phát tri ển đồ ng b ộ v ề v ật ch ất l ẫn tinh th ần.
Bên c ạnh CBGVNV rèn cho mình đượ c tính kiên trì b ền bỉ, luôn t ạo đượ c ni ềm tin
cho nhân dân, ph ụ huynh h ọc sinh trên đại bàn xã. Luôn làm t ốt công tác tuyên
truy ền v ề ngành h ọc b ằng nhi ều hình th ức cho ph ụ huynh và c ộng đồ ng, lãnh đạ o
địa ph ương. 100% giáo viên t ự tin và bi ết cách l ựa ch ọn n ội dung l ồng ghép
chuyên đề đưa đến v ới tr ẻ m ột cách nh ẹ nhàng, phù h ợp.
Đố i v ới tr ẻ:
Qua quá trình giáo d ục giúp tr ẻ có m ột s ố k ỹ n ăng r ất c ần thi ết nh ư: M ạnh
d ạn t ự tin, d ũng c ảm đoàn k ết, yêu th ương sáng t ạo và có ý th ức t ự rèn luy ện ...
và đặ c bi ệt ở tr ẻ nh ỏ có nh ững thói quen s ống t ốt: s ạch s ẽ, ti ết ki ệm, th ật thà, t ốt
b ụng... nh ững thói quen có l ợi cho b ản thân tr ẻ, nh ững ch ủ nhân t ương lai c ủa
đất n ước. V ới nh ững đức tính này được giáo d ục ở tr ường m ầm non s ẽ đi theo
tr ẻ su ốt cu ộc đờ i là hành trang r ất c ần thi ết cho tr ẻ để sau này tr ẻ s ẽ góp ph ần
c ủa mình vào công cu ộc xây d ựng đất n ước ta ngày càng giàu đẹp và sánh vai
v ới c ường qu ốc n ăm châu nh ư l ời Bác d ạy.
K ết qu ả kh ảo sát sau khi áp d ụng sáng ki ến
* Tính m ới, tính sáng t ạo c ủa đề tài.
Vi ệc đẩ y m ạnh h ọc t ập, làm theo t ư t ưởng, đạo đức, phong cách H ồ Chí
Minh là yêu c ầu, trách nhi ệm, nh ưng đồng th ời c ũng là tình c ảm, là nguy ện v ọng
tha thi ết c ủa m ỗi cán b ộ, đả ng viên và ng ười dân Vi ệt Nam yêu n ước, để xây
d ựng m ột đấ t n ước Vi ệt Nam giàu đẹp, dân ch ủ; dân t ộc Vi ệt Nam độc l ập, t ự
do; nhân dân Vi ệt Nam ấm no, h ạnh phúc.
V ới đề tài " Chỉ đạ o, th ực hi ện l ồng ghép " H ọc t ập và làm theo t ư t ưởng, đạo
đức và phong cách H ồ Chí Minh" t ới CBGVNV và tr ẻ t ại tr ương m ầm non xã
Thanh Ch ăn", chúng tôi đã đư a ra nh ững bi ện pháp r ất c ụ th ể sáng t ạo thu hút
giáo viên quan tâm, th ực hi ện, nh ư bi ện pháp tuyên d ương nh ững t ấm g ương
tiêu bi ểu theo t ừng ch ủ đề trong tháng và bi ện pháp t ổ ch ức cho tr ẻ giao l ưu h ọc
t ập theo l ời Bác giúp cho cán b ộ giáo viên và tr ẻ đượ c ti ếp c ận chuyên đề m ột
cách t ự nhiên, nh ẹ nhàng, h ấp d ẫn, không gò bó, khô c ứng mà phù h ợp v ới đặ c


đi ểm sinh lí c ũng nh ư nhu c ầu, nguy ện v ọng và n ăng l ực ti ếp nh ận c ủa tr ẻ m ầm
non. Qua đó gi ải quy ết đượ c v ấn đề mà r ất nhi ều giáo viên còn l ăn t ăn, tr ăn tr ở.
Giúp cho nh ững ng ười qu ản lý gi ải quy ết đượ c m ột bài toán khó là c ần ph ải làm
gì? Làm nh ư th ế nào để th ực hi ệu qu ả nh ất chuyên đề " H ọc t ập và làm theo t ư
t ưởng, đạ o đứ c và phong cách H ồ Chí Minh" . S ự thành công c ủa đề tài này
chúng tôi c ũng kh ẳng đị nh có th ể áp d ụng v ới t ất c ả các tr ường m ầm non khác
đạt hi ệu qu ả kh ả thi.
PH ẦN III: K ẾT LU ẬN
I. K ết lu ận, kh ẳng đị nh tính sáng t ạo c ủa sáng ki ến.
Có th ể kh ẳng đị nh r ằng vi ệc th ực hi ện Phong trào thi đua “H ọc t ập làm theo t ư
t ưởng đạ o đứ c, Phong cách H ồ Chí Minh” ngày nay trong CBGVNV trong nhà
tr ường và vi ệc tuyên truy ền v ới ph ụ huynh, đặ c bi ệt giúp đẩ y m ạnh trong l ồng
ghép nâng cao ch ăm sóc ch ất l ượng giáo d ục, cung c ấp cho tr ẻ nh ững k ỹ n ăng
áp d ụng trong tr ường m ầm non là h ết s ức c ần thi ết và không th ể thi ếu. Vi ệc th ực
hi ện l ồng ghép "H ọc t ập và làm theo t ư t ưởng, đạo đức và phong cách H ồ Chí
Minh" đã chỉ đạo áp d ụng t ại tr ường M ầm non xã Thanh ch ăn – huy ện Đi ện Biên
trong năm học thu đượ c kết quả cao. Đây là nh ững biện pháp đảm bảo tính hiệu quả
và có áp dụng ở bất c ứ trường Mầm non nào.
Đẩy m ạnh h ọc t ập, làm theo t ư t ưởng, đạo đức, phong cách H ồ Chí Minh là yêu
c ầu, trách nhi ệm, nh ưng đồng th ời c ũng là tình c ảm, là nguy ện v ọng tha thi ết c ủa
m ỗi cán b ộ, đả ng viên và ng ười dân Vi ệt Nam yêu n ước, để xây d ựng m ột đất
n ước Vi ệt Nam giàu đẹp, dân ch ủ; dân t ộc Vi ệt Nam độc l ập, t ự do; nhân dân Vi ệt
Nam ấm no, h ạnh phúc. Nh ằm th ực hi ện m ục tiêu nâng cao dân trí, đào t ạo nhân
l ực, b ồi dưỡng nhân tài. Đây chính là động l ực thúc đẩy đội ng ũ cán b ộ, giáo viên,
nhân viên trong các nhà tr ường c ần c ố g ắng nhi ều h ơn n ữa, đồ ng th ời c ũng là
m ột đị a chỉ đáng tin c ậy để các b ậc ph ụ huynh yên tâm g ửi g ắm con em mình.

V ới trách nhi ệm là cán b ộ đảng viên qu ản lý trong đội ng ũ giáo viên
m ầm non, chúng tôi th ực hi ện đề tài " M ột s ố bi ện pháp ch ỉ đạ o, th ực hi ện
l ồng ghép "H ọc t ập và làm theo t ư t ưởng, đạ o đức và phong cách H ồ Chí
Minh" t ới CBGVNV và tr ẻ t ại tr ương MNTC". Đã tr ả l ời được câu h ỏi c ần
ph ải làm gì? Làm th ế nào? Mà giáo viên bây lâu nay còn v ấp ph ải, giúp
giáo viên gi ải quy ết bài toán khó còn tr ăn tr ở c ủa đội ng ũ giáo viên.


II. Nh ững v ấn đề c ần tiêp t ục nghiên c ứu
Khi th ực hi ện đề tài sáng ki ến: “ "M ột s ố bi ện pháp chỉ đạ o, th ực hi ện l ồng
ghép "H ọc t ập và làm theo t ư t ưởng, đạo đức và phong cách H ồ Chí Minh" t ới
CBGVNV và tr ẻ t ại tr ương MNTC". " tôi th ấy c ần ph ải ti ếp t ục nghiên c ứu để đề
tài đạ t đượ c hi ệu qu ả t ối đa h ơn nh ững v ấn đề sau:
Đẩ y m ạnh h ơn n ữa các bi ện pháp khi th ực hi ện cho hi ệu qu ả.
Đẩy mạnh công tác nêu gương "Người tốt việc tốt" thúc đẩy tinh thần của CBGVNV.
Ti ếp t ục đưa ra nh ững gi ải pháp để chuyên đề “ Học tập và làm theo t ư t ưởng,
đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh".đến t ừng l ớp v ới t ừng độ tu ổi cho phù h ợp.
III. Đề xu ất, ki ến nghị.
V ới lòng yêu tr ẻ và s ự nhi ệt tình tôi mong mu ốn s ẽ mang l ại cho trẻ s ự phát tri ển
toàn di ện nh ất. Qua th ời gian th ực hi ện đề tài sáng ki ến trên chúng tôi đưa ra
m ột s ố ki ến nghị sau:
Đối v ới phòng Giáo d ục:
T ổ ch ức cho cán b ộ qu ản lý đi tham quan h ọc t ập ở các t ỉnh khác trong c ả n ước
có c ơ h ội đượ c giao l ưu h ọc h ỏi nh ững g ương đi ển hình làm theo t ấm g ương
đạo đức H ồ Chí Minh, đúc rút kinh nghi ệm nh ằm ph ục v ụ t ốt h ơn trong công tác
tại đơn vị.
T ổ ch ức t ốt các ho ạt độ ng t ạo môi tr ường h ọc t ập trong, ngoài l ớp thân
thi ện, phù h ợp, có khoa h ọc.
Trên đây là đề tài sáng ki ến chúng tôi đã th ực hi ện đượ c trong n ăm qua r ất
mong H ội đồ ng ch ấm thi xem xét và đồ ng nghi ệp góp ý để chúng tôi phát huy
h ơn n ữa trong nh ững n ăm t ới.
Chúng tôi chân thành c ảm ơn!
Đi ện biên, ngày

tháng 3 n ăm 2019
Ng ười vi ết

Nguy ễn Th ị Hu ế - Nguy ễn Th ị Thanh TràTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×