Tải bản đầy đủ

Lồng ghép và giáo dục cho trẻ mầm non học tập và thực hiện theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Lồng ghép và giáo dục cho trẻ mầm non học tập và thực hiện
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,
là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục và đào tạo. Vì vậy chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non mà tốt sẽ có tác dụng rất lớn đến chất
lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo do vậy giáo dục mầm non có mục tiêu,
nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm,
đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ, là cơ sở để hình thành lên nhân cách con người
mới xã hội chủ nghĩa và chuẩn bị những tiền cần thiết cho trẻ bước vào
trường tiểu học được tốt. Như Bác Hồ kính yêu đã viết: “ Giáo dục mầm non
tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”, Vì vậy trường mầm non có nhiệm
vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bồi dưỡng cho các cháu trở thành
người công dân có ích cho xã hội.
Năm học 2012- 2013 là năm học “ Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác
quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, giáo dục mầm non vẫn đang tiếp
tục thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”. Theo chỉ thị số 06/CT-TW ngày 1/11/2006 của Bộ chính trị ban
hành. Do vậy là giáo viên mầm non không học tập mà còn phải giáo dục cho
tất cả các thế hệ học sinh của mình cần phải: “ Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” để góp phần giáo dục cho trẻ biết thể hiện lòng

yêu nước lòng kính trọng đối với Bác Hồ kính yêu. Việc làm này đã thực sự
trở thành một việc làm thường xuyên trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ ở
trường của bản thân tôi. Tôi luôn nghĩ và cho rằng việc “ Lồng ghép và giáo
dục cho trẻ mầm non học tập và thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” là một việc làm cần thiết và quan trọng trong chương trình giáo dục
mầm non. Bởi vậy tôi cần phải cố gắng hơn nữa để học tập, nghiên cứu, trao
đổi kinh nghiệm để có kết quả tốt nhất và thu thập đựơc nhiều thông tin, kiến
thức, nhiều điều bổ ích về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh để dạy cho trẻ
làm người thong qua các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.


B. PHẦN NỘI DUNG
I.Cơ sở lý luận
Thời gian đằng đẵng trôi qua bao lâu thì cuộc sống cũng có những thắng
trầm và biến động bấy nhiêu. Có những thứ rất dễ bị lãng quên, nhưng cũng có
những thứ vẫn luôn sống mãi trong lòng mỗi người qua bao thế hệ. Và tư tưởng
về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một điển hình. Đó chính là một tài sản vô
giá của dân tộc và cũng là một trong những cơ sở của nền giáo dục Việt Nam.
Trong di chúc, Bác đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục, từ những lời dạy của
Bác về giáo dục đạo đức. Hiện nay trong công cuộc đổi mới giáo dục, chúng ta
không thể không quan tâm đến vấn đề “ Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí
Minh cho học sinh đặc biệt là tuổi mầm non, bởi trẻ em như một cây non, cần
được uốn nắn ngay từ đầu”.
Năm học 2012 – 2013 là năm học tiếp tục đổi mới về công tác quản lý và
nâng cao chất lượng giáo dục “ Giáo dục Mầm non và các bậc học khác vẫn tiếp
tục thực hiện cuộc sống vận động”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh theo chỉ thị số 06/CT – TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị ban
hành.
Là giáo viên mầm non không thể chỉ học tập và làm theo mà còn phải giáo
dục cho thế hệ học sinh của mình “ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ góp phần giáo dục cho trẻ
thể hiện lòng yêu nước, lòng kính trọng yêu quý đối với Bác. Việc làm này đã
thực sự trở thành việc làm thường xuyên trong các nhà trường và trong mỗi
người Việt Nam đặc biệt là người giáo viên mầm non.
II.Cơ sở thực tiễn
Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua nhiều phong trào, hoạt
động như: Phổ biến các câu nói hay của Bác cho giáo viên học tập. Động viên
cho giáo viên sưu tầm thêm các bài hát câu chuyện về Bác để dạy cho trẻ.
Là một giáo viên có tinh thần trách nhiệm và đầy lòng nhiệt tình, yêu nghề


mến trẻ bản thân đã qua 12 năm giảng dạy thực hiện công tác chủ nhiệm và
chăm sóc các cháu tôi nhận thấy trẻ ở lớp tôi rất thích được nghe cô kể chuyện


đọc thơ về Bác Hồ và tham gia hát múa những bài ca ngợi về Bác. Do vậy tôi đã
cho rằng mình cần phải dựa vào điều kiện thuận lợi này để giáo dục cho trẻ và
làm theo tấm gương đạo đức của Bác thông qua tất cả các hoạt động trong một
ngày của trẻ. Vấn đề này luôn được tôi quyết tâm suy nghĩ để tìm tòi ra những
biện phát hữu hiệu để giáo dục trẻ học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
III. Phạm vi thực hiện đề tài:
Đề tài được thực hiện tại lớp A3 thôn Thạch Nham. Trường Mầm Non Mỹ
Hưng năm học 2012- 2013.

C. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
I. Tình hình thực tế khi chưa thực hiện đề tài.
1. Đặc điểm của lớp
Năm học 2012 – 2013 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp A3.
Lớp tôi tổng số 22 cháu trong đó có 11 trẻ nữ và 11 trẻ nam. 18 cháu học qua lớp
mẫu giáo nhỡ còn 4 cháu chưa được học qua lớp mẫu giáo nhỡ
2. Những thuận lợi và khó khăn:
a. Thuận lợi:
- Được nhà trường tạo điều kiện, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, kinh
phí để mua sắm đầy đủ đồ dùng đồ chơi phụ vụ cho công tác giảng dạy.
- Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên
được tham gia các cuộc thi viết “ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời
nhà trường luôn tuyên truyền những câu nói hay, những mẩu chuyển về Bác đến
từng giáo viên.
- Đa số trẻ trong lớp đều khỏe mạnh, đi học chuyên cần tiếp thu bài nhanh
- Nhà trường đã tạo tủ sách trong đó có các tư liệu tài liệu về Bác cho giáo
viên, cho trẻ, cho phụ huynh cùng xem và tham khảo.
- Được ban giám hiệu nhà trường thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn,
góp ý dự giờ và tạo điều kiện cho giáo viên đi dự các chuyên đề của phòng và
nhà trường tổ chức.
- Qua nhiều năm trực tiếp đứng lớp, thực hiện công tác chủ nhiệm và chăm
sóc các trẻ tôi nhận thấy trẻ ở lớp A3 do tôi chủ nhiệm rất thích được nghe cô kể
chuyện đọc thơ về Bác Hồ và tham gia hát múa các bài hát về Bác Hồ kính yêu
các trẻ luôn dành những ánh mắt yêu thương, thái độ kính trọng khi được nghe
cô nói về Bác, và tôi nghĩ mình có thể dựa vào điều kiện thuận lợi này để giáo
dục cho trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.


b. Khó khăn
- Do đặc thù của nhà trường còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất lại xa
trung tâm do vậy cũng ảnh hưởng đến việc sưu tầm các tư liệu tài liệu về Bác Hồ
để đưa vào chương trình dạy cho trẻ “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”.
- Phương tiện đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học còn sơ
sài chưa thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động.
- Bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lồng ghép để giáo dục
cho trẻ “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các hoạt động
khi tổ chức còn khô khan và chầm, việc lồng ghép các nội dung giáo dục còn
hạn chế chưa linh hoạt. Chưa sưu tầm được nhiều các tư liệu về Bác để dạy trẻ,
nên chưa kích thích trẻ tham gia vào các hoạt động của cô tổ chức.
- Môi trường học tập của trẻ chưa đảm bảo theo yêu cầu của chương trình
giáo dục hiện nay.
- Đa số phụ huynh trong lớp đều làm ruộng do vậy nhận thức của họ còn
hạn chế, nên chưa quan tâm đến trẻ.
- Đối với trẻ nhỏ lên chưa hiểu được nhiều về tư tưởng và lời dạy của Bác
từ những thuận lợi và khó khăn trên, tôi nhận thấy muốn trẻ nhận thức và hiểu rõ
hơn về tư tưởng của Bác Hồ kính yêu và hứng thú tham gia vào các hoạt động do
cô giao tổ chức, trước hết tôi cần phải tiến hành khảo sát thực tế trên 28 trẻ của
lớp tôi theo nội dung sau.
STT

Nội dung khảo sát

Kết quả
Số lượng
Đạt tỉ lệ
3/22
14%

1

Hiêur về tư tưởng đạo đức của Bác Hồ

2

Biết tự chăm lo sức khỏe cho bản thân

7/22

32%

3

Sống giả dị, biết thực hành tiết kiệm

3/22

14%

Ngoan ngoãn, lễ phép, biết yêu thương
9/22
41%
giúp đỡ mọi người
Từ những kết quả trên tôi luôn trăn trở về lời dạy của Bác “ Các thầy cô giáo
phải tìm cách dạy, dạy cái gì, dạy như thế nào để trò chóng hiểu, nhớ lâu, tiến bộ
nhanh. Thầy dạy tốt, trò học tốt để thiết thực góp phần đào tạo những hiền tài cho
quốc gia thấu hiểu lời dạy của Bác đã khiến tôi quyết tâm suy nghĩ tìm tòi và cuối
cùng đã tìm được hướng đi mình đó là” . Một số biện pháp giáo dục trẻ học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể như sau.


II . CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
* Các biện pháp :
1. Tích cực nghiên cứu, tìm tòi các tư liệu, tài liệu có liên quan.
2. GD tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ thông qua các hoạt động hàng ngày ở
trường
3. Tạo môi trường học tập tốt cho trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh .
4. Phối kết hợp với phụ huynh trong việc giáo dục trẻ học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh .
* Nội dung thực hiện :
1. Biện pháp 1 : Tích cực nghiên cứu, tìm tòi các tư liệu, tài liệu có liên quan.
Như chúng ta đã biết, Bác Hồ kính yêu đã đi xa từ rất lâu rồi, nhưng hình ảnh
và tâm hồn của Bác vẫn luôn đọng lại trong lòng của tất cả mọi người dân VN, từ
người già cho đến trẻ thơ mới bập bẹ biết nói. Tuy các cháu còn nhỏ chưa được 1
lần gặp Bác Hồ, nhưng hình ảnh Bác Hồ đã được in sâu trong tâm hồn trẻ các cháu
vẫn thường được gặp Bác trong các giấc mơ qua lời của bài hát :
“ Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ
Em âu yếm hôn đôi má Bác
Vui bên Bác là em múa hát
Bác mỉm cười Bác khen em ngoan
Bác gật đầu Bác khen em ngoan…”
Dù Bác đã đi xa và lâu lắm rồi, nhưng các cháu vẫn luôn cảm thấy Bác rất
gần gũi và thân thiết như người ông trong gia đình của mình vì không có ai yêu nhi
đồng bằng Bác Hồ Chí Minh” .
Để giúp các cháu hiểu rõ và sâu sắc hơn về tư tưởng chính trị, đạo đức, phong
cách và lối sống của Bác Hồ kính yêu, tôi đã không ngừng đi tìm tòi , nghiên cứu
các tư liệu, tài liệu có liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách và lối sống của
Bác Hồ trên các phương tiện : như sách báo, tranh truyện, mạng intenet …. Có như
vậy mới khai thác được triệt để các nội dung GD về tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ
cho trẻ một cách phong phú, đa dạng, nhằm vận dụng vào việc lồng ghép để GD
toàn diện về nhân cách cho trẻ .
Đức tính nổi bật nhất của Bác Hồ chính là lòng yêu nước, thương dân. Bởi vậy
tôi đã tích cực tìm kiếm các hình ảnh, các bài viết, các tư liệu, tài liệu, các câu
chuyện về Bác để đưa vào làm nội dung GD cho trẻ trong các hoạt động. Và cuốn
Bác Hồ với các cháu tuổi mầm non do tác giả Phạm Thị Sửu và Lê Minh Hà biên
soạn sưu tầm và tuyển chọn của nhà xuất bản GDVN, do nhà trường cấp phát là
cuốn tài liệu mà tôi tâm đắc nhất, bởi trong nội dung cuốn sách này có rất nhiều các
tư liệu, hình ảnh và các câu chuyện, mẩu chuyện nhỏ kể về Bác để tôi có thể lồng
ghép vào các hoạt động GD, các chuyên đề….nhằm GD toàn diện cho trẻ như :
Đức, Trí, Thể, Mĩ, lao động, tính tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày và lòng yêu
nước thương dân giống như tư tưởng và đạo đức của Bác .


VD : Câu chuyên “ Tuổi thơ của Bác Hồ” ; “ Quả táo của Bác” ; “ Bác Hồ tắm
cho trẻ Việt Bắc” . “ Các cháu còn ở đây ngày nào là Bác ăn chưa ngon, ngủ chưa
yên” ….
Ngoài ra để thực hiện lời dạy của Bác về tính tiết kiệm chống lãng phí, tôi luôn
tìm tòi và tham khảo các cuốn sách về hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi từ các
nguyên phế liệu để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên phế liệu, đồng
thời còn GD cho trẻ biết thực hành tiết kiệm không nên lãng phí thông qua HĐ Tạo
hình, HĐ Góc ….
Dưới đây là 1 số hình ảnh cô và các cháu đang trong giờ Tạo Hình làm đồ dùng
đồ chơi từ nguyên phế liệu và hình ảnh các mẫu đồ dùng đồ chơi được làm từ các
phế liệu do cô và cháu lớp A3 đã tự thiết kế và tạo ra .

Ảnh 1 : Trẻ lớp A3 đang trong giờ tạo hình làm §D§Ctừ phế liệu


Ảnh 2 : Ảnh một số đồ dùng đồ chơi được làm từ phế liệu do cô và các cháu
lớp A3 tự thiết kế trong giờ HĐ Góc và Tạo hình.
Tóm lại : Thông qua việc nghiên cứu tư liệu ,tài liệu có liên quan đến việc GD
trẻ tư tưởng đạo đức HCM cho trẻ ở lớp tôi, tôi đã thu được nhiều kết quả đáng kể
trong quá trình lồng ghép và giảng dạy trẻ : Cụ thể là đa số các cháu đã hiểu sâu sắc
hơn về tư tưởng đạo đức HCM, và học tập được rất nhiều đức tính của Bác như:
Biết quan tâm chăm sóc mọi người, biết chia sẻ cùng mọi người trong lúc gặp khó
khăn, sống thật thà, giản dị và khiêm tốn đồng thời trẻ còn ngoan ngoãn lễ phép và
biết tiết kiệm trong mọi lĩnh vực như lời Bác đã dặn. Ngoài ra đối với giáo viên thì
tôi đã tích luỹ được nhiều vốn kiến thức hơn, tìm ra được nhiều biện pháp và hình
thức lồng ghép GD sáng tạo và sinh động hơn để dạy trẻ. Từ đó tôi cũng đã mạnh
dạn và tự tin hơn khi thực hiện các hoạt động lồng ghép một cách nhẹ nhàng, có
hiệu quả, giúp trẻ hứng thú, tích cực hoạt động và tiếp thu các kiến thức tốt hơn.
2. Biện pháp 2 : Giáo dục tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ thông qua các hoạt
động hàng ngày ở trường .
Bác Hồ là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc VN, Cả cuộc đời Bác chỉ hy sinh cho
đất nước cho dân tộc mà không một chút riêng tư. Từ đức tính cao cả và thiêng
liêng của Bác Hồ như vậy đã là một tấm gương sáng cho cả dân tộc VN noi theo,
đặc biệt là thế hệ măng non.
Để các cháu sớm trở thành những công dân có ích trong tương lai có đủ đức, đủ
tài góp phần xây dựng đát nước giàu và mạnh, thì ngay từ tuổi MN người GV đã
phải đưa nội dung GD cho trẻ “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” vào tất cả các hoạt động hàng ngày của trẻ để GD .
Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc GD trẻ về tư tưởng, đạo đức HCM như
vậy, trong các hoatj động hàng ngày của trẻ, tôi đã linh hoạt lồng ghép tư tưởng đạo
đức của Bác thông qua các hoạt động sau :


* Giáo dục thông qua HĐ có chủ đích :
- Đối với chủ đề Trường mầm non: Tôi đã đưa nội dung GD trẻ về tư tưởng và
đạo đức của Bác như: Tính đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, kính trọng và lễ
phép với cha mẹ, thầy cô giáo, các chú bảo vệ….Trong trường MN thông qua lời
dạy của Bác đã dặn các cháu thiếu niên nhi đồng nhân lúc Bác ra thăm các cháu
thiếu nhi ở Trại mồ côi Kim Đồng-Thanh Hoá: Bác nói : “ Thiếu nhi thì phải ngoan,
thật thà, lễ phép với người lớn, kính trọng người già, giúp đỡ người tàn tật yếu đau.
Các cháu ở trong tập thể với nhau càng phải yêu thương nhau như anh em ruột
thịt…”
Hoặc trong thư gửi các cháu nhi đồng năm 1946 . Có đoạn viết :
“… Nay Bác viết mấy chữ khuyên các cháu:
1. Phải siêng học
2.Phải giữ sạch
3.Phải giữ kỷ luật
4.Phải làm theo đời sống mới
5.Phải yêu thương , giúp đơ cha mẹ, anh em”.
Thông qua những lời căn dặn của Bác Hồ đối với các cháu như vậy, trong các
HĐ có chủ đích của trẻ hàng ngày tôi thường đưa vào để GD trẻ, từ đó trẻ lớp tôi
càng hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng đạo đức của Bác Hồ và tỏ ra biết yêu thương,
giúp đỡ bạn bè, kính trọng và lễ phép với cha mẹ, cô giáo …. hơn và luôn giữ vệ
sinh cá nhân, vệ sinh lớp học sạch sẽ, gọn gàng, ngăn năp, không vứt rác thải bừa
bãi. ….
- Đối với chủ điểm Bản Thân :
Tôi cần dạy trẻ biết yêu quý và giữ gìn các bộ phận, giác quan trên cơ thể, cần
ăn uống đủ chất, hăng hái tập luyện thể dục theo lời kêu gọi của Bác Hồ để mỗi
ngày đều có sức khỏe tốt, cơ thể phát triển khỏe mạnh, hài hòa, cân đối. Biết cách
ăn mặc gọn gàng, giản dị khi đến lớp. Đó cũng là cách học tập về phong cách giản
dị của Bác dù ở nhà hay đi đâu. Sau đó tôi cho trẻ xem 1 đoạn phim quay cảnh Bác
đang tập thể dục


Ảnh Bác Hồ đang tập thể dục
Ví dụ:
Tôi thực hiện :
+ Dạy trẻ bằng lời: giáo dục trẻ không được xem nhẹ bộ phận nào trên cơ thể
vì bộ phận nào cũng quan trọng và muốn chúng được khỏe mạnh thì chúng ta cần
tập thể dục và giữ vệ sinh hằng ngày.
+ Dạy trẻ bằng hành động: Tôi dạy trẻ biết rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ
sinh, … biết cách ăn mặc gọn gàng, giản dị.
- Đối với chủ đề Gia đình
Tôi cho trẻ biết lúc sinh thời, Bác đã chăm lo, dạy dỗ các cháu từ việc nhỏ đến
việc lớn: “Các cháu phải chăm ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng
năng, đối với thầy phải kính trọng, lễ phép, đối với bạn phải đoàn kết thương yêu
giúp đỡ lẫn nhau”. Do đó, tôi luôn nhắc nhở trẻ có thái độ lễ phép, kính trọng, yêu
thương ông bà cha mẹ, người lớn tuổi, biết đi hỏi về chào.
Thông qua các hoạt động lồng ghép của HĐ có chủ đích
Ví dụ:
+ Tôi dạy trẻ bằng lời: thông qua một số câu ca dao tục ngữ, các bài thơ, câu
chuyện, bài hát về tình cảm của ông bà cha mẹ và thông qua đó giáo dục trẻ phải
biết yêu thương kính trọng ông bà cha mẹ, vì đó chính là người đã sinh ra mình,
chăm sóc mình khỏe mạnh.
+ Dạy trẻ bằng hành động: Thông qua sự thể hiện hành động yêu quý ông bà
cha mẹ của mình ở gia đình như: đi hỏi về chào, biết nghe lời ông bà, ngoan ngoãn,
lễ phép, kính trọng ông bà cha mẹ của mình, biết quan tâm đến mọi người như: hỏi
thăm khi thấy ba mẹ mệt, rót nước mời ba mẹ uống khi ba mẹ đi làm về….
- Đối với chủ đề Nghề nghiệp


Tôi sẽ GD cho trẻ biết rằng Bác Hồ đã từng căn dặn tất cả mọi người phải biết
yêu quý tất cả các nghề trong xã hội, có thái độ quý trọng tất cả các nghề, không
được phân biệt đối xử với nghề nào cả, bởi nghề nào cũng mang lại lợi ích cho
chúng ta và đều đáng trân trọng.
Ví dụ: khi trò chuyện với trẻ tất cả các nghề trong xã hội đối với những nghề
quen thuộc như: bác sĩ, giáo viên, y tá, đánh cá… trẻ dễ dàng nhận ra những nghề
này mang lại lợi ích gì cho trẻ và trẻ có thái độ kính trọng những nghề đó, còn đối
với những nghề như : công nhân quét rác, đổ rác … mặc dù trẻ vẫn thường thấy
hằng ngày nhưng trẻ sẽ không biết được những cô chú làm nghề này sẽ mang lại lợi
ích gì cho trẻ và thậm chí trẻ sẽ có thái độ khinh rẻ đối với những nghề đó. Vì nhận
ra được điều này và tôi đã GD cho trẻ biết về nỗi vất vả công việc của cô chú công
nhân vệ sinh đường phố, thông qua câu chuyện “ Nghề nào cũng quý” dạy cho trẻ
học các bài thơ nói về những công việc thầm lặng nhưng rất đáng quý vì nhờ có các
cô chú đó mà đường phố sạch sẽ, chúng ta sẽ được hít thở không khí trong lành rất
tốt cho sức khỏe.
- Đối với chủ đề Tết – mùa xuân
Tôi cho trẻ biết khi Bác Hồ còn sống, năm nào Bác cũng phát động trong cả
nước : “ Mùa xuân là tết trồng cây - Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và
GD cho trẻ tham gia trồng cây để hưởng ứng ngày Tết trồng cây, trẻ tưới nước cho
cây, chăm sóc cây nhằm GD đức tính yêu lao động, rèn luyện tính cần cù, kiên
nhẫn trong lao động, hăng say với công việc lao động đồng thời qua việc chăm sóc
cây để trẻ nhận biết được quá trình lớn lên của cây xanh và biết được lợi ích của cây
đối với lợi ích con người: cung cấp gỗ, làm cho không khí trong lành … Và tôi cho
trẻ xem 1 số hình ảnh Bác mặc dù bận rất nhiều công việc của đất nước nhưng hàng
ngày Bác vẫn dành thời gian để trồng cây, chăm sóc vườn cây của Bác, và kể cho
trẻ nghe 1 số mẩu chuyện kể về Bác …. . Từ những câu chuyện và hình ảnh về Bác
đã khiến trẻ lớp tôi càng thêm yêu lao động, biết chăm sóc và bảo vệ cây cối ...Theo
như lời dạy của Bác .
- Đối với chủ đề Động vật
Trong tất cả các hoạt động có chủ đích tôi đều cho trẻ biết Bác Hồ là người
không những rất yêu quý các loài thực vật mà Bác còn rất yêu quý các loại Động
vật. Do vậy ngoài công việc của đất nước ra Bác vẫn dành thời gian để chăm sóc
cho các loài Động vật và tôi cũng cho trẻ xem 1 số hình ảnh Bác Hồ đang cho cá ăn,
cho gà ăn… . Từ đó để GD cho trẻ biết yêu quý tất cả muông thú bởi mỗi con vật
cũng giống chúng ta đều cần có sự sống. Do đó chúng ta phải bảo vệ chúng, đừng
làm hại các con vật đó.
Ví dụ: trong trường có nuôi một số con vật như: con chó, chim bồ câu, … Do
đó qua các buổi dạo chơi ngoài trời, bên cạnh việc trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc
điểm của các con vật, tôi có thể kết hợp giáo dục trẻ phải biết chăm sóc các con vật
nuôi này vì nó cũng có ích lợi đối với con người chúng ta như: Chim bồ câu được
con người dùng đưa thư …
- Đối với chủ đề Nước & Hiện tượng tự nhiên


Tôi GD cho trẻ biết sống tiết kiệm, không lãng phí nước sạch, chỉ dùng nước
sạch khi cần thiết ( làm vệ sinh trước và sau ăn: rửa tay, súc miệng và đi vệ sinh...),
không mở nước để tràn hoặc nghịch phá nước như vậy sẽ rất lãng phí. Dạy trẻ câu
khẩu hiệu ” giọt nước quí hơn vàng” mà Bác Hồ đã từng dạy .
- Đối với chủ đề Quê hương – Thủ đô Bác Hồ
Tôi cho trẻ xem tranh, đọc thơ, nghe các bài hát và trò chuyện về các cảnh đẹp
của quê hương như: Một số danh lam thắng cảnh của đất nước, của địa phương ….
và các hình ảnh về Bác Hồ. Qua việc cho trẻ xem những tư liệu đó sẽ giúp cho trẻ
thêm yêu quê hương đất nước và học nhiều đức tính tốt đẹp của Bác.
- Đối với chủ đề Trường tiểu học
Bước đầu tôi chỉ dạy và giải thích đơn giản cho trẻ hiểu về 5 điều Bác Hồ dạy:
“ Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm ”
- Trước hết, cần dạy trẻ phải thương yêu giúp đỡ nhau, phải đoàn kết chặt chẽ:
Đoàn kết giữa các trẻ lớn và các trẻ bé.
- Sau đó, dạy cho các trẻ phải yêu lao động, giữ gìn kỷ luật. Không được tự do
phóng túng, vì tự do phóng túng là không tốt, đồng thời dạy trẻ biết tuân thủ theo
các quy định, nội quy của lớp học
Ví dụ: xếp hàng để kiểm tra vệ sinh tay trước khi vào lớp học…
- Cần cho các trẻ nên thi đua, thi đua học tập, thi đua trong mọi việc để trở thành
những nhi đồng có tổ chức, có kỷ luật (Theo Thư Bác Hồ gửi các cháu và cán bộ
các trường miền Nam, ngày 1-6-1955).
- Cần dạy cho trẻ biết: yêu Tổ quốc, thương đồng bào, chuộng lao động, giữ gìn
kỷ luật, biết vệ sinh, học văn hoá. đồng thời phải giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ, hoạt
bát, tự nhiên của trẻ ở lứa tuổi tuổi mầm non….

* Giáo dục trẻ thông qua hoạt động ngoài trời:
 Dạy trẻ có thái độ nhiệt tình, hăng say trong lao động, chăm sóc tưới nước bắt
sâu cho cây xanh, hoa cho trường, lớp thêm đẹp.
 Hằng tuần vào sáng thứ hai, tôi tiến hành tập cho các bé hướng mắt về lá cờ Tổ
quốc và hát Quốc ca, việc chào cờ đầu tuần cũng xem như là một giờ học, trong
giờ chào cờ đó tôi có thể kết hợp kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ để
giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh, đồ dùng, đồ chơi. Đồng thời qua việc chào cờ,
từng bước hình thành cho trẻ 1 tình cảm yêu đất nước, yêu Bác Hồ.

* Giáo dục trẻ thông qua hoạt động Góc:
 Trong giờ HĐ Góc, tôi GD cho trẻ cách tổ chức các hoạt động trong nhóm nhỏ:
biết phân công, phối hợp, chia sẻ, nhường nhịn giúp đỡ nhau nhằm thực hiện theo
tấm gương của Bác thông qua câu chuyện “ Ba chiếc ba lô” mà các bé đã được
nghe kể. Qua việc thể hiện vai chơi, bước đầu giúp trẻ hình thành học tập theo


tấm gương đạo đức của Bác là : luôn có trách nhiệm với công việc được phân
công.
 Giáo dục trẻ không được lấy đồ dùng, đồ chơi của chung ở lớp mang về nhà
làm của riêng cho mình, không giành đồ chơi để chơi 1 mình mà phải chia sẻ để
cho các bạn cùng chơi
 Dạy trẻ cần xưng hô lịch sự khi nói chuyện với bạn của mình, không xưng hô
mày – tao mà phải xưng bằng bạn

* Trong giờ ăn:
Học tập từ tấm gương đạo đức của Bác “ không được hoang phí dù chỉ là 1
việc nhỏ” và Bác luôn xem “gạo” chính là “ hạt ngọc” của trời ban, do đó trong các
giờ ăn của trẻ, tôi luôn giáo dục trẻ phải ăn hết suất, biết quý trọng hạt gạo, không
lãng phí dù chỉ 1 hạt cơm, không làm rơi vãi cơm xuống đất hoặc trên bàn nhằm
mục đích hình thành cho trẻ có thói quen ăn uống có văn hóa như:
- Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.
- Cách sử dụng những đồ dùng, vật dụng trong ăn uống một cách đúng đắn.
- Ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, không
nói chuyện khi ăn, ăn hết suất
- Biết mời cô và các bạn trước khi ăn.
- Biết tự dọn, cất đúng chỗ bát, chén, thìa… hoặc biết giúp cô chuẩn bị giờ ăn
- Ngồi ngay ngắn, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh.

* Trong giờ hoạt động nêu gương:
Cần GD trẻ lúc nào cũng phải trung thực trong lời nói và việc làm, tập cho trẻ
biết tự nhận xét hôm nay mình có ngoan hay không và lý do vì sao chưa ngoan.
Thông qua câu chuyện : Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng. Cô quan
sát lời nói hành vi cử chỉ của trẻ xem những điều trẻ nói có đúng với ngày hôm đó
hay không, nếu đúng cô cho cả lớp tuyên dương vì trẻ đó đã nhận ra khuyết điểm
của mình rất đáng được khen và thưởng, còn nếu trẻ nào bị vi phạm lỗi, bị cô nhắc
nhở mà vẫn không tự giác nhận lỗi đợi cô và các bạn nhắc thì trẻ đó chưa ngoan, cô
có thể phạt bạn đó không được cắm cờ bé ngoan và cuối tuần không được nhận
phiếu bé ngoan. (Làm theo lời dạy của Bác nhân lúc Bác ra thăm các cháu thiếu
nhi mồ côi ở trại Kim Đồng – Thanh Hóa: “phải dũng cảm sửa chữa những khuyết
điểm, những thói hư tật xấu để lớn lên làm người chủ của đất nước, đừng để mình
là cái gánh nặng của xã hội…”)
Ví dụ: Trong giờ nêu gương buổi chiểu hôm thứ sáu ngày 06/04 vừa rồi, sau
khi hỏi các trẻ nhận xét là mình ngoan hay chưa . Tôi hỏi cả lớp “ hôm nay bạn
nào chưa ngoan, chưa nghe lời cô?”. Tôi vừa hỏi xong thì có bạn Anh Khoa, Đức
Huy đứng lên thừa nhận là mình không ngoan. Tôi có hỏi trẻ “vì sao các con cho
là mình không ngoan”, trẻ trả lời “ vì hôm nay con không ngủ trưa, còn chạy lung
tung ra ngoài cửa lớp chưa nghe lời cô”, khi ấy tôi đã khen vì trẻ biết nhận lỗi
mình đã làm và tôi sẵn sàng cho cả lớp tuyên dương đồng thời còn thưởng kẹo cho
trẻ nữa. Biết thật thà nhận lỗi là một trong những phẩm chất đạo đức rất đáng cao
quý mà Bác Hồ đã từng dạy các cháu thiếu niên nhi đồng là giáo viên cần sưu tầm


các câu chuyện, mẩu chuyên để lồng ghép và kể cho trẻ nghe một số câu chuyện
của Bác dạy các cháu thiếu nhi để giáo dục trẻ mạnh dạn nhận lỗi khi mình làm sai
một điều gì, bởi “ người làm sai mà biết nhận lỗi rất đáng khen, còn người làm sai
mà không biết nhận lỗi thì mới đáng xấu hổ”
 Ngoài ra, cô có thể tận dụng vào thời điểm này kể cho trẻ nghe một số câu
chuyện mà cô sưu tầm về tấm gương đạo đức của Bác Hồ để giáo dục cho trẻ và
tập cho trẻ đóng kịch …( một số câu chuyện như : Ba chiếc ba lô, Bác có phải vua
đâu, Bác Hồ ở Pắc Bó, Chia quà, Qủa táo Bác Hồ cho em bé…) hoặc có thể cho
trẻ nghe một số bài hát về Bác Hồ.

* Trong một số lễ hội vui chơi theo sự kiện:
 Vào các ngày lễ như 20/11, Tết… ngoài việc cho trẻ tham gia văn nghệ với các
bài hát phù hợp ngày lễ, tôi có thể khuyến khích trẻ có thể hát các bài hát về Bác
Hồ mà trẻ biết hoặc cho trẻ tham gia đóng kịch, đọc thơ …
 Để mừng ngày sinh nhật của Bác – 19/5 – tôi lên kế hoạch tổ chức một buổi
văn nghệ vào một buổi chiều, cho ba tổ trong lớp tham gia thi “ Hát múa và kể
chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ” với nhau về các thể loại như: hát,
múa, đóng kịch, đọc thơ, kể chuyện.

* Trong hoạt động mọi lúc – mọi nơi:
Hàng tháng, tôi sưu tầm một số câu nói hay của Bác Hồ dạy cho trẻ lớp mình
học vào các giờ rãnh rỗi, có thể lúc đầu trẻ chưa thuộc và hiểu hết nội dung câu nói
ấy nhưng tôi sẽ kiên nhẫn dạy trẻ mỗi ngày một ít và trẻ sẽ dần dần hiểu được một
phần nào câu nói của Bác để từng bước cho trẻ tiếp thu những phẩm chất đạo đức
cao quý và đáng kính trọng ở Bác.
Tóm lại : Với tất cả các hình thức lồng ghép GD tư tưởng đạo đức của Bác Hồ
cho trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày theo từng chủ đề của năm học , mà tôi
đã thực hiện tôi thấy rằng đa số trẻ của lớp tôi đều rất thích thú với các hoạt động do
tôi tổ chức, đồng thời còn tạo rất nhiều cơ hội cho trẻ được học tập rất nhiều về đức
tính của Bác như: Có tư tưởng đạo đức tốt, có lối sống giản dị, khiêm tốn, thật thà,
trung thực , sẵn sàng nhận khuyết điểm khi bị mắc lỗi, ngoan ngoãn lễ phép, biết
quí trọng người lớn tuổi, biết giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, biết lao động, yêu
quê hương đất nước, con người và tích cực học hỏi để sớm trở thành những chủ
nhân tương lai của đất nước.
3, Biện pháp 3: Tạo môi trường học tập tốt cho trẻ học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Với trẻ MN, Giáo viên tạo môi trường hoat động cho trẻ ở tại lớp học là rất cần
thiết và rất quan trọng nhằm kích thích, củng cố và tái tạo lại các kiến thức mà trẻ
đã được học, đã được GD trong các HĐ hàng ngày ở lớp. Nếu cô giáo biết cách tạo
môi trường tốt cho trẻ hoạt động thì sẽ giúp trẻ say me, tìm tòi, khám phá, hiểu và
nhớ bài được lâu hơn.
Muốn giúp trẻ hiểu sâu hơn về tư tưởng đạo đức của Bác Hồ để học tập và làm
theo, ngay từ đầu năm học tôi đã lên kế hoạch xây dựng môi trường học tập tốt cho
trẻ hoạt động tại các góc sao cho thật phong phú, đa dạng nhằm kích thích tư duy


và sự sáng tạo của trẻ bằng cách sưu tầm các loại trang, ảnh, sách, báo, tranh
ttruyện, các câu chuyện, mẩu chuyện có nội dung về Bác Hồ để đưa vào các góc,
nhằm củng cố thêm kiến thức và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
minh cho trẻ. Ngoài ra tôi còn khuyến khích trẻ cùng cô giáo tập chung sưu tầm các
phế liệu đưa vào các góc để hướng dẫn trẻ cùng cô làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ
cho các hoạt động của từng chủ đề nhằm rèn luyện cho trẻ tính kiên trì, bền bỉ , óc
sáng tạo và tính tiết kiệm, không lãng phí….. Tôi đặc biệt lưu ý và quan tâm nhiều
hơn để tạo góc mở cho trẻ hoạt động tại góc như : Thư viện và Tạo hình.
VD :
- Ở góc thư viện : Trẻ được tiếp xúc nhiều với các câu chuyện, bài thơ, các hình
ảnh...về Bác dưới sự gợi ý và hướng dẫn của cô giáo nhằm GD cho trẻ sự khéo léo
khi mở sách ra để xem, có tinh thần đoàn kết, biết yêu thương giúp đỡ mọi người
xung quanh, biết yêu lao động, thích tập thể dục thể thao.
- Góc Tạo hình: Trẻ được sử dụng các phế liệu đã bỏ đi để tạo ra các mẫu đồ
dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động dậy và học của cô và trẻ, từ đó GD cho trẻ về
đức tính kiên trì, bền bỉ, tiết kiêm, không hoang phí của Bác Hồ kính yêu.
Dưới đây là hình ảnh cô và trẻ đang hoạt động tại góc thư viện và góc tạo hình
nhằm GD tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ cho trẻ


Ảnh 3 : trẻ xem sách, báo, tranh ảnh về Bác Hồ


* Tóm lại : Với biện pháp tạo môi trường học tập tốt cho trạt động tại các góc để
giúp trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM của tôi đề ra sau khi áp dụng
và thực hiện đã được kết quả đáng kể. Cụ thể : Tại các góc trẻ đã hoạt động một
cách say sưa đồng thời thông qua các hoạt động dưới sự hướng dẫn và gợi ý của tôi
trẻ đã học tập được rất nhiều đức tính của Bác Hồ như: Kiên trì, bền bỉ, thật thà,
giản dị, khiêm tốn, có tinh thần đoàn kết , biết nhường nhịn giúp đỡ bạn bè trong
lứop, biết yêu lao động, biết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, biết yêu quê
hương đất nước và con người….
4. Biện pháp 4 : Phối kết hợp với phụ huynh trong việc GD trẻ học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Như chúng ta đã biết, môi trường GD của trẻ chủ yếu là gia đinh và nhà trường,
vì vậy gia đình và nhà trường chính là nơi giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt :
Đức, trí, thể, mĩ và lao động. Bởi vậy muốn trẻ hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo
đức của Bác Hồ kính yêu để trẻ học tập và làm theo thì việc phối kết hợp giữa gia
đình và nhà trường cũng là một biện pháp vô cùng quan trong trong quá trình GD
trẻ.
Để thực hiện được điều này, ngay tư buổi họp phụ huynh đầu năm tôi đã đưa vào
kế hoạch về nội dung GD tư tưởng cho trẻ “ Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” để tuyên truyền cho phụ huynh hiểu rõ hơn và cùng kết hợp với
nhà trường trong việc GD trẻ bằng cách: Tuyên truyên, vận động phụ huynh cùng
tham gia sưu tầm, sách báo, tranh, truyện, các nguyên phế liệu, ủng hộ cho lớp để
xây dựng môi trường học tập cho trẻ đồng thời động viên các gia đinh có điều kiện
kinh tế trong lớp mua thêm các loại sách, báo, tranh ảnh về Bác Hồ cho trẻ được
xem và học tập tại gia đình.
Để phụ huynh có chút ít kiến thức trong việc cùng phối kết hợp với cô giáo để
GD trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM vào các giờ đón và trả trẻ. Tôi
luôn chú ý và dành thời gian để trao đổi với phụ huỳnh về tình hình học tập và đạo
đức của con em họ, mời phụ huynh dự một tiết học của trẻ có sự lồng ghép về GD
tư tưởng đạo đức HCM, đồng thời hướng dẫn phụ huynh cách GD trẻ học tập và
làm theo tấm gương đạo đức HCM bằng cách : “ Ông bà , cha mẹ…trong gia đinh
phải luôn là tấm gương sáng cho trẻ loi theo ” như cách ăn mặc, nói năng, làm việc,
đi đứng... Ngoài ra phụ huynh cần nhắc nhở và GD trẻ hàng ngày muốn trở thành
con ngoan, trò giỏi và cháu ngoan Bác Hồ thì trước hết trẻ luôn phải ngoan ngoãn,
lễ phép, biết giúp đở ông bà, cha mẹ những công việc vừa sức ở nhà, biết tự làm vệ
sinh cá nhân, chăm tập thể dục thể thao, biết tự sắo xếp đồ dùng của cá nhân đúng
nôi qui định, biết thực hành tiết kiệm, không đựơc lãng phí, biết dùng tiết kiệm
điên, nước, thức ăn…Vào các thời điểm lúc cả nhà đang vui vẻ, đoàn tụ bên nhau,
hoặc lúc trẻ chuẩn bị đi ngủ phụ huynh có thể khuyến khích trẻ kể chuyện, đọc thơ,
hát múa các bài có nội dung viết về Bác Hồ kính yêu hoặc phụ huynh có thể ngâm
thơ, đọc thơ, kể chuyện, đọc chuyện cổ tích, chuyện kể về Bác Hồ phù hợp với lứa
tuổi MN và hát cho trẻ nghe các bài hát về Bác Hồ từ đó giúp trẻ thêm yêu cuộc


sống hơn, biết chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cùng gia đình, biết yêu thương mọi
người, kính trọng ông bà, cha mẹ, cô giáo và Bác Hồ kính yêu.

KẾT LUẬN
Đối với trẻ MN , ngoài việc chăm sóc và dạy dỗ cho trẻ những kiến thức, kỹ
năngtrong từng bộ môn học thì việc lồng ghép để GD tư tưởng đạo đức cho trẻ học
tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Thông qua các hoạt động hàng ngày của
trẻ là vô cùng cần thiết và quan trong. Vì thông qua các hoạt động lồng ghép đó
người GV sẽ mở rộng thêm cho trẻ kiến thức, kỹ năng hiểu biết về xã hội, về cách
cư xử với người xung quanh, bồi dưỡng thêm cho trẻ những tình cảm thương yêu,
thương mọi người, yêu thiên nhiên , cỏ cây hoa lá, yêu quê hương đất nước, yêu lao
động…. Đồng thời còn rèn luyện thêm cho trẻ về tư cách đạo đức và lối sống như :
Có tinh thần đoàn kết, biết nhường nhịn, biết giúp đỡ bạn bè trong lớp, các em nhỏ
hơn mình, các cụ già yếu đau, biết thực hành tiết kiệm không lãng phí , có tính kiên
trì, bền bỉ khi gặp khó khăn…
III) KẾT QUẢ THỰC HIỆN :
Qua quá trình tự nghiên cứu, tích cực học hỏi để tìm ra những biện pháp lồng
ghép để GD trẻ hay và hữu hiệu nhằm GD tư tưởng đạo đức cho trẻ học tập và làm
theo tấm gương đạo đức HCM thông qua các hoạt động hàng ngày của trẻ với sự
giúp đỡ tận tình của Ban Giám Hiệu nhà trường, các chị em đồng nghiệp trong
trường và sự lỗ lực phấn đấu của bản thân, qua một năm áp dụng và thưc hiện đề tài
năm học 2011-2012 tôi đã thu được kết quả như sau:
* Đối với Giáo Viên : Tôi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc
chăm sóc-GD trẻ, đã vững vàng hơn trong chuyên môn, tự tin trong khi tổ chức các
hoạt động, đặc biệt là lồng ghép giáo dục trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo
đức HCM thông qua các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường đã trở nên linh hoạt
và sáng tạo hơn
- Trong các hoạt đông tôi luôn phát huy tính chủ động và sáng tạo của trẻ, luôn
lấy trẻ làm trung tâm trong các hoạt động GD.
- Phương pháp dạy trẻ trong các hoạt động đã trở nên mềm dẻo, linh hoạt và lôi
cuốn trẻ tham gia hoạt động hơn.
- Đã biết cách xây dựng môi trường học tập cho trẻ theo hướng mở, và môi
trường học tập của trẻ ở lớp đã trở nên phong phú và hấp dân trẻ hơn.
- Đã sưu tầm được nhiều tranh ảnh, tư liệu, tài liệu …. về Bác để xây dựng góc
thư viện cho trẻ đa dạng phong phú.
- Đã biết áp dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động giảng dạy linh
hoạt, sáng tạo thường xuyên và có hiệu quả. Tổng trong năm học 2011-2012 tôi đã
xây dựng được 4 tiết giáo án điện tử được trình chiếu trên powpoint.
* Đối với trẻ :
Đa số trẻ trong lớp tôi đều rất năng động, mạnh dạn, tự tin và tích cực tham gia
các hoạt động do cô giáo tổ chức, đặc biệt là các hoạt động có sự lồng ghép GD tư
tưởng đạo đức HCM, nhờ đó mà trẻ lớp tôi đã hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức của
Bác Hồ để học tập và làm theo lời dạy của Bác.Trẻ nói năng lễ phép hơn, biết quan


tâm và giúp đỡ mọi người hơn, biết yêu thương quý trọng ông bà cha mẹ và cô giáo,
biết yêu lao động, biết tự chăm sóc cho bản thân mình, thật thà trung thực, có tinh
thần đoàn kết, biết yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước của mình, biết thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí và biết tỏ ra kiên trì bền bỉ khi mình gặp khó khăn .
Sau đây là kết quả thực hiện so với đầu năm .
STT

Nội Dung khảo sát

Kết quả
Đầu năm

Cuối năm

Số
Tỉ lệ Số
Tỉ lệ
lượng (%) lượng (%)

Tăng
Số
Tỉ lệ
lượng (%)

1

Hiểu về tư tư ng đạo đức 3/22
của Bác Hồ

14%

19/22

86%

2

Biết tự chăm lo sức khoẻ 7/22
cho bản thân

32%

22/22

100% 17

77,3%

3

Sống giản dị, biết thực 3/22
hành tiết kiệm

14%

20/22

91%

77,3%

4

Ngoan, lễ phép, biết yêu 9/22
thương, giúp đỡ mọi
người

41%

22/22

100% 18

16

17

73%

82%

* Đối với phụ huynh :
- Đa số phụ huynh trong lớp đều nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc
chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường trong việc giáo dục toàn diện về nhân cách cho
trẻ và cùng cùng phối hợp với giáo viên trong việc GD tư tưởng đạo đức cho trẻ học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Hàng tháng, hàng tuần phụ huynh đều tham gia rất tích cực trong việc sưu tầm
nguyên phế kiệu, sách báo, tranh truyện….các loại để xây dựng môi trường học tập
ở lớp cho trẻ .
III . BÀI HỌC KINH NGHIỆM :
Từ những kết quả mà tôi đã thu được sau khi thực hiện các biện pháp của đề tài,
tôi đã tự rút ra được một số bài học kinh nghiệm khi thực hiện
“ Các biện pháp lồng ghép GD trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh cho trẻ 5 tuổi của lớp tôi thông qua các hoạt động hàng ngày của trẻ” như sau:
- Giáo vên phải luôn tự học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu các tư liệu, tài liệu có liên
quan đến chuyên môn.


- Thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, tham dự các chuyên đề
do nhà trường và phòng giáo dục tổ chức để học hỏi kinh nghiệm.
- Tích cực tham gia học tập các lớp đào tạo nâng cao tay nghề về tin học nhằm
áp dụng vào công tác giảng dạy.
- Khi cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho trẻ trong các hoạt động cần phải
chọn lọc, phối hợp với khả năng nhận thức của trẻ.
- Khi tổ chức các hoạt động cho trẻ, GV cần phải lấy trẻ làm trung tâm. Phải cho
trẻ tự chủ động tìm tòi, khám phá trong các hoạt động còn GV chỉ là người gợi mở
và hướng dẫn trẻ .
- Tích cực sưu tầm tranh ảnh, các tư liệu, tài liệu trên sách báo …các tư liệu trên
mạng intenet làm tư liệu để dạy trẻ.
- Thường xuyên nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn về cách làm đồ dùng đồ chơi
sáng tạo từ nguyên phế liệu để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chởitang trí lớp và
phục vụ cho hoạt động dạy và học của cô và trẻ ở lớp.
- Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh và các đoàn thể tại địa phương để
cùng chăm lo và giáo dục cho các cháu.
IV. KHUYẾN NGHỊ :
- Phòng Giáo Dục thường xuyên xây dựng và tổ chức các chuyên đề cho giáo
viên chúng tôi được tham dự và kiến tập.
- BGH nhà trường tiếp tục đầu tư kinh phí , trang bị thêm đồ dùng như màn
chiếu, ti vi, máy vi tính cho các lớp.
- BGH nhà trường tạo điều kiện cho chị em được đi thăm quan học tập các lớp
điểm, trường điểm trong huyện và thành phố để chị em GVcó điều kiện giao lưuvà
học tập kinh nghiệm về chuyên môn.
Trên đây là toàn bộ nội dung bản SKKN của bản thân, trong quá trình thực
hiện đề tài không thể nào tránh được những tồn tại và sai sót. Tôi rất mong được sự
đóng góp ý kiến, sửa đổi, bổ xung từ phía BGH nhà trường và PGD tạo điều kiện
cho tôi thực hiện đề tài này được tốt hơn vào những năm tiếp theo.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 03 năm 2013
Người thực hiện

Nguyễn Thị Thuý


Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG MẦM
NON MỸ HƯNG
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Mỹ Hưng, ngày…..tháng……năm 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
( Ký tên, đóng dấu)

Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HUYỆN
THANH OAI
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Thanh Oai, ngày…..tháng……năm 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
( Ký tên, đóng dấu)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×