Tải bản đầy đủ

Bài giảng Lập trình web với ASP

CÁC KNLTCS
PHẦN 1: GIỚI THIỆU

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Mục tiêu


Xây dựng các trang web động trên môi
trường ASP.NETXây dựng hoàn chỉnh và triển khai ứng
dụng web trên môi trường ASP.NET

CuuDuongThanCong.com


Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

2
2


Nội dung
1. Tổng quan về ASP.Net

2. Server Controls

3. Điều khiển Kiểm tra

4. Các điều khiển dữ liệu

5. User Controls

6. Quản lý ứng dụng Web

7. Web Services

8. Xây dựng hoàn chỉnh UD Web

9. Bảo mật website

10. Triển khai ứng dụng Web

11. Giới thiệu và sử dụng Ajax

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

3
3HẾT

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

4
4


CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Mục tiêuTìm hiểu môi trường phát triển ứng
dụng web với Visual Studio.Net 2005Tạo và tổ chức một ứng dụng web đơn giản

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

2
2


Nội dung
1.

Tổng quan về lập trình ứng dụng Web
2. Giới thiệu về ASP.Net
3. Tạo ứng dụng web đầu tiên
4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web
5. Làm việc với tập tin cấu hình

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

3
3


Tổng quan về lập trình ứng dụng WebQuá trình Request - ResponseWeb Server – Web Browser – HTTPMô hình ứng dụng

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

4
4


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Tổng quan về lập trình ứng dụng WebQuá trình Request – Response
Http Request

Internet

Web Browser
CuuDuongThanCong.com

Http Response
Ngành lập trình - CSDL

Web Server
https://fb.com/tailieudientucntt

5
5


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Tổng quan về lập trình ứng dụng WebWeb Server – Web Browser – HTTP

Web Server nhận và điều phối các yêu cầu từ Web
Browser và gởi kết quả
Web Browser thể hiện dữ liệu, tập hợp dữ liệu của người
dùng và gởi đến Web Server
HTTP dùng để trao đổi thông tin giữa Web Browser với
Web Server

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

6
6


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Tổng quan về lập trình ứng dụng WebWeb Server – Web Browser – HTTP
Web Server

Web Browser

Default.aspx

Thể hiện lên trang web
CuuDuongThanCong.com

Client gởi yêu cầu

Server hồi đáp
Ngành lập trình - CSDL

1.

Xử lý yêu cầu

2.

Thi hành code

3.

Lưu trữ dữ liệu

4.

Gởi kết quả

https://fb.com/tailieudientucntt

7
7


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Tổng quan về lập trình ứng dụng WebMô hình ứng dụng

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

8
8


Nội dung
1.

Tổng quan về lập trình ứng dụng Web
2. Giới thiệu về ASP.Net
3. Tạo ứng dụng web đầu tiên
4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web
5. Làm việc với tập tin cấu hình

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

9
9


Giới thiệu về ASP.NETTìm hiểu về ASP.Net
Một số các đặc điểm của ASP.NETQuá trình xử lý trang ASPX

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

10
10


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Giới thiệu về ASP.NetTìm hiểu về ASP.NetASP.NET trong

.Net Framework

VB

C++

C#

J#Common Language Specification
ASP .NET
Web Forms - Web Services
Mobile Internet Toolkit

Windows
Forms

ADO .NET and XML
Base Class Library
Common Language Runtime
Operating System

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

11
11


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Giới thiệu về ASP.NetTìm hiểu về ASP.NetHệ thống
namespace

System.Windows.Forms

System.Web
Services

UI

Description

HtmlControls

Discovery

WebControls

Design

Protocols

ComponentModel

System.Drawing

Caching

Security

Drawing2D

Configuration

SessionState

Imaging

System.Data

Printing
Text

System.Xml

OleDb

SqlClient

XSLT

Common

SQLTypes

XPath

Serialization

System

CuuDuongThanCong.com

Collections

IO

Security

Configuration

Net

ServiceProcess

Runtime
InteropServices

Diagnostics

Reflection

Text

Remoting

Globalization

Resources

Threading

Serialization

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

12
12


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Giới thiệu về ASP.NetTìm hiểu về ASP.NetASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ƯD web ở
phía Server trên môi trường Visual Studio .Net

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

13
13


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Giới thiệu về ASP.NetMột số đặc điểm về ASP.Net


Trang Asp.Net được biên dịch trước, thành tập tin DLL
mà Server có thể thi hành
Tự động phát sinh mã HTML cho các Server control
tương ứng với từng loại Browser
Hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau trong cùng một ứng
dụng


CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

14
14


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Giới thiệu về ASP.NetQuá trình xử lý trang aspx
Phân tích cú
pháp

Yêu cầu

Codebehind
class

ASPX
Engine

Phát sinh

ASPX
File
Khởi tạo

Yêu cầu

Hồi đáp
Hồi đáp
CuuDuongThanCong.com

Trang
dạng
.DLL
Ngành lập trình - CSDL

Generated
Page
Class

Biên dịch

Khởi tạo, xử
lý và Render
https://fb.com/tailieudientucntt

15
15


Nội dung
1.

Tổng quan về lập trình ứng dụng Web
2. Giới thiệu về ASP.Net
3. Tạo ứng dụng web đầu tiên
4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web
5. Làm việc với tập tin cấu hình

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

16
16


Tạo ứng dụng web đầu tiênKhởi động MS Visual Studio .NetTạo mới một ứng dụng webLàm quen với các thành phần giao diện

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

17
17


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Tạo ứng dụng web đầu tiênKhởi động MS Visual Studio .Net

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

18
18


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Tạo ứng dụng web đầu tiênTạo mới một ứng dụng
Tạo một ứng dụng nhỏ với một câu chào
Các kiểu Web site (Web Site Types):File System: không cần cài đặt IIS, VS 2005 sẽ cung cấp web
server riêng khi ta thi hành ứng dụng
Local HTTP: phải có IIS và khai báo URL đã được ánh xạ
FTP: sử dụng giao thức truyền file để quản lý các tập tin trong
web site

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

19
19


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Tạo ứng dụng web đầu tiênTạo mới một ứng dụng

Lưu trang web với font Unicode, trang web có phần mở
rộng: aspx (file giao diện) và aspx.cs (file code-behind)
Xác định trang khởi động
Thi hành ứng dụng

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

20
20


Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Tạo ứng dụng web đầu tiênLàm quen với các thành phần giao diệnMinh họa trên môi trường VS.Net 2005

CuuDuongThanCong.com

Ngành lập trình - CSDL

https://fb.com/tailieudientucntt

21
21


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×