Tải bản đầy đủ

Thiết kế Lập trình Web 1_PHP truyền nhận dữ liệu

Thiết kế & Lập trình Web 1

Bài 8
PHP Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web

Khoa CNTT – ĐH.KHTN
© 2007 Khoa Công nghệ thông tin
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Nội dung
 Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web
 Truyền/Nhận qua Phương thức GET

 Truyền/Nhận qua Phương thức POST
 Một số ví dụ


CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Nội dung
 Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web
 Truyền/Nhận qua Phương thức GET

 Truyền/Nhận qua Phương thức POST
 Một số ví dụ

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế hoạt động của WebServer

www.example.com
Webserver

Apache
or IIS

2
Internet
or Intranet
7

6


3

ServerSide Script
Parser
(PHP, ASP, ..)

5

Database
Server
CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt

4

Disk
driver


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

2
Internet
or Intranet
7

Yêu cầu trang b.php

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

2

Yêu cầu trang b.php

Internet
or Intranet
7

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

2
Internet
or Intranet

Yêu cầu trang b.php

7

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

2
Internet
or Intranet
7

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

2
Internet
or Intranet
7

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu

?

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

2
Internet
or Intranet
7

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

Textbox : txtDangnhap
Password Box: txtDangnhap

2
Internet
or Intranet
7
Yêu cầu trang xlDangnhap.php

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

Textbox : txtDangnhap
Password Box: txtMatkhau

2
txtDangnhap = admin
txtMatkhau = phpAdmin

Internet
or Intranet
7

Yêu cầu trang xlDangnhap.php

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

Textbox : txtDangnhap
Password Box: txtMatkhau

2
Internet
or Intranet
txtDangnhap
= admin
txtMatkhau = phpAdmin

7

Yêu cầu trang xlDangnhap.php

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu

txtDangnhap = admin
txtMatkhau = phpAdmin
www.example.com
Webserver

2
Internet
or Intranet

Yêu cầu trang xlDangnhap.php

7

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu

txtDangnhap = admin
txtMatkhau = phpAdmin
www.example.com
Webserver

2
Internet
or Intranet
7

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

2
Internet
or Intranet

txtDangnhap = admin

7

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt

txtMatkhau = phpAdmin


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

2
Internet
or Intranet
7

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
www.example.com
Webserver

2
Internet
or Intranet
7

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
 Trang web nhập dữ liệu :
– Sử dụng đối tượng

– Nhập liệu thông qua các formfield
– Thực hiện việc truyền dữ liệu thông qua Submit

 Trang web nhận dữ liệu (URL): Sử dụng các biến toàn cục của PHP
– $_POST[“FieldName”]

– $_GET[“FieldName”]
– $_REQUEST[“FieldName”]
CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu – Trang web nhập liệu
timSach.php


Tìm sáchTừ khóa :CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu – Trang web nhập liệu
xltimSach.php$sTukhoa = $_REQUEST["txtTukhoa"];
?>

Tìm sách


Từ khóa tìm sách là :


Kết quả tìm là :CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Cơ chế truyền nhận dữ liệu – Trang web nhập liệu
xuly.phpTừ khóa :$sTukhoa = $_REQUEST["txtTukhoa"];
if (isset($sTukhoa))
{
print "Từ khóa tìm sách là : $sTukhoa";
echo "
Kết quả tìm là : ";

}
?>CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Nội dung
 Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web
 Truyền/Nhận qua Phương thức GET

 Truyền/Nhận qua Phương thức POST
 Một số ví dụ

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản

Truyền/Nhận qua Phương thức GET
 Tham số truyền đi qua địa chỉ URL
http://domain/pathfile?fieldname1=value1&fieldname2=value2
Ví dụ: http://localhost/xuly.php?txtTukhoa=PHPHost

 Nhận dữ liệu thông qua biến toàn cục của PHP
– $_GET[“FieldName”]
– $_REQUEST[“FieldName”]

CuuDuongThanCong.com

© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN

https://fb.com/tailieudientucntt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×