Tải bản đầy đủ

Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Bến Tre

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI
TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
THƯƠNG PHẨM

ĐỊA ĐIỂM

: ẤP BÌNH LỘC, XÃ ĐẠI HÒA LỘC, H.BÌNH ĐẠI, T.BẾN TRE

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN MINH PHƯƠNG

Bến Tre - Tháng 2 năm 2013


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI
TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
THƯƠNG PHẨM
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN
MINH PHƯƠNG
(Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Phó Tổng Giám đốc)

ĐẶNG QUỐC DŨNG

NGUYỄN BÌNH MINH

Tp. HCM – Tháng

năm


MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ................................................................ 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ............................................................................................................ 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ...................................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ............................................................................................................................ 2
CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN .................................... 4
II.1. Khả năng đáp ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất ................................................................... 4
II.1.1. Điều kiện tự nhiên của vùng thực hiện dự án .......................................................................... 4
II.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của vùng thực hiện dự án ............................................................... 5
II.2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án ......................................................................... 7
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ................................................................................................. 8
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN .............................................................................. 10
III.1. Vị trí địa lý............................................................................................................................ 10
III.1.1. Các nguyên tắc chọn địa điểm đầu tư dự án ...................................................................... 10


III.1.2. Địa điểm lựa chọn để đầu tư dự án .................................................................................... 10
III.2. Địa hình, thổ nhưỡng ............................................................................................................ 11
III.3. Khí hậu ................................................................................................................................. 12
III.4. Thủy văn ............................................................................................................................... 12
III.4.1. Hệ thống sông rạch huyện Bình Đại .................................................................................. 12
III.4.2. Chế độ thủy văn tỉnh Bến Tre............................................................................................ 13
III.5. Hiện trạng hạ tầng cơ sở ....................................................................................................... 13
III.6. Bảo vệ môi trường ................................................................................................................ 13
III.7. Nhận xét chung ..................................................................................................................... 13
CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ...................................................... 14
IV.1. Quy mô đầu tư dự án ............................................................................................................ 14
IV.2. Hạng mục công trình – thiết bị ............................................................................................. 14
IV.3. Thời gian thực hiện dự án .................................................................................................... 15
CHƯƠNG V: QUY TRÌNH NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG .......................................................... 16
V.1. Lưu đồ nuôi............................................................................................................................ 16
V.2. Chuẩn bị ao nuôi .................................................................................................................... 16
V.2.1. Qui trình .............................................................................................................................. 16
V.2.2. Lý do ................................................................................................................................... 17
V.2.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 17
V.2.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 19
V.3. Tiếp nhận và thả tôm giống ................................................................................................... 19
V.3.1. Qui trình .............................................................................................................................. 19
V.3.2. Lý do ................................................................................................................................... 19
V.3.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 19
V.3.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 20
V.4. Tiếp nhận và bảo quản thức ăn, hóa chất............................................................................... 20
V.4.1. Qui trình .............................................................................................................................. 20
V.4.2. Lý do ................................................................................................................................... 20
V.4.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 21
V.4.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 22
V.5. Cho tôm ăn............................................................................................................................. 22
V.5.1. Qui trình .............................................................................................................................. 22


V.5.2. Lý do ................................................................................................................................... 22
V.5.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 22
V.5.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 23
V.6. Phòng ngừa và trị bệnh .......................................................................................................... 24
V.6.1. Qui trình .............................................................................................................................. 24
V.6.2. Lý do ................................................................................................................................... 24
V.6.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 24
V.6.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 25
V.7. Chăm sóc hàng ngày .............................................................................................................. 25
V.7.1. Qui trình .............................................................................................................................. 25
V.7.2. Lý do ................................................................................................................................... 25
V.7.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 25
V.7.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 28
V.8. Thu hoạch và vận chuyển ...................................................................................................... 29
V.8.1. Qui trình .............................................................................................................................. 29
V.8.2. Lý do ................................................................................................................................... 29
V.8.3. Các thủ tục cần tuân thủ...................................................................................................... 29
V.8.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát ........................................................................ 29
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ........................................................................... 31
VI.1. Nội dung tổng mức đầu tư .................................................................................................... 31
VI.1.1. Vốn cố định ....................................................................................................................... 31
VI.1.2. Vốn lưu động ..................................................................................................................... 37
VI.2. Biểu tổng hợp vốn đầu tư ..................................................................................................... 37
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................................. 38
VII.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư ........................................................................ 38
VII.2. Phân bổ nguồn vốn.............................................................................................................. 38
VII.3. Tiến độ vay vốn .................................................................................................................. 38
VII.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay .................................................................. 40
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................................. 44
VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán .............................................................................. 44
VIII.2. Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................... 44
VIII.2.1. Lực lượng lao động của trang trại .................................................................................. 44
VIII.2.2. Giá thành sản phẩm ........................................................................................................ 46
VIII.2.3. Giá vốn hàng bán ............................................................................................................ 46
VIII.3. Doanh thu từ dự án ............................................................................................................ 47
VIII.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ............................................................................................ 48
VIII.4.1 Hiệu quả kinh tế dự án ..................................................................................................... 48
VIII.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án ................................................................................................... 49
VIII.4.3. Hiện giá sinh lợi.............................................................................................................. 50
VIII.4.4. Phân tích rủi ro dự án...................................................................................................... 51
VIII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ..................................................................................... 55
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN........................................................................................................... 56


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Thủy Hải Sản Minh Phương
 Giấy phép ĐKKD số : 1300631167
 Nơi cấp
: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre
 Đăng ký lần đầu
: 15/10/2010
 Đăng ký lần hai
: 29/11/2013
 Đại diện pháp luật
: Đặng Quốc Dũng
Chức vụ: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: 532/28/5/9 Đường Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Khu phố 11,
Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Ngành nghề chính : Nuôi trồng và kinh doanh thủy sản
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm
 Ngành dự án
: Nuôi trồng thủy hải sản (nuôi tôm thẻ chân trắng)
 Địa điểm đầu tư
: Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
 Diện tích
: 47 ha (trong đó khu A : 12ha và khu B : 35ha)
 Chứng nhận đầu tư số : 5511100012 ngày 28/09/2012
 Nơi cấp
: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre
 Công nghệ nuôi tôm : Công nghệ sinh học BIOFLOC áp dụng tiêu chuẩn thực hành
tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBAL G.A.P.
 Mục tiêu đầu tư
: Dự án sẽ đạt sản lượng nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm 25
- 30tấn/ha/vụ.
 Mục đích dự án
:
- Phát triển nuôi tôm chân trắng hiệu quả, đảm bảo an toàn cho các loài tôm bản địa,
góp phần đa dạng sinh học và hướng tới phát triển nuôi tôm chân trắng bền vững:
+ Sản xuất thủy sản nhiều hơn nhưng không tăng đáng kể nhu cầu sử dụng nguồn lợi tự
nhiên từ đất và nước.
+ Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững, không tàn phá môi trường.
+ Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản có tỷ suất chi phí/lợi nhuận hợp lý, đóng góp
cho sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản về mặt kinh tế và xã hội.
- Đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua thuế và giải quyết công ăn việc làm cho
người lao động, nâng cao thu nhập của người lao động đặc biệt ở vùng sâu vùng xa vùng đặc
biệt khó khăn như xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; thực hiện đẩy mạnh phát
triển kinh tế nông nghiệp, chính sách tam nông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án
do chủ đầu tư thành lập.
 Tổng mức đầu tư
: 63,680,678,000đồng.
Vốn cố định
: 42,972,964,000 đồng, vốn lưu động: 20,707,714,000 đồng.
Vốn vay
: 30,000,000,000 đồng, chiếm 70% nguồn vốn đầu tư TSCĐ.
 Thời gian thực hiện : Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm và đã hoạt động từ
tháng 1 năm 2011 dự án;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

1


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
I.3. Cơ sở pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 3/12/2004
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Chỉ thị 228/CT-BNN-NTTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày
25/1/2008 v/v phát triển nuôi tôm chân trắng;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành
luật Đất đai;
 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu
nhập doanh nghiệp;
 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi
hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc
bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;
 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
 Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập
và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
 Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều
chỉnh dự toán xây dựng công trình;
 Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập
và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
 Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán
dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

2


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
 Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo
vệ môi trường;
 Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn v/v quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;
 Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn v/v ban hành danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh
thuỷ sản;
 Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 2/4/ 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn v/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng
sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng;
 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một
số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình;
 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu
tư xây dựng công trình;
 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số
957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
 Quyết định số 456/QĐ-BNN-NTTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày
04/02/2008 v/v ban hành một số quy định và điều kiện sản xuất giống, nuôi tôm chân trắng;
 Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 24/ 5/2010 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi
tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020;
 Tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBAL G.A.P (vệ sinh an toàn thực
phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, …);
 Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự
toán công trình.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

3


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM

CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
DỰ ÁN
II.1. Khả năng đáp ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất
II.1.1. Điều kiện tự nhiên của vùng thực hiện dự án
Bến Tre là một trong những tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có
tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản rất lớn. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt nhận
nguồn cung cấp nước ngọt, phù sa, các loài thủy sinh nước ngọt từ hai nhánh sông Tiền và
sông Hậu thuộc hệ thống sông Mekong; có đường bờ biển dài 65 km chạy dọc 3 huyện biển
(Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú) tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển giống loài thủy sản
lợ, mặn đã góp phần hình thành hệ sinh thái đa dạng, phong phú cho tỉnh Bến Tre với 3 vùng
nuôi thủy sản ngọt, lợ, mặn.

 Đánh giá chung những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên trong phát
triển nuôi tôm chân trắng (TCT) tại Bến Tre
(1) Những thuận lợi
Bến Tre nói chung và khu vực các huyện ven biển nói riêng có các điều kiện tự nhiên
rất phù hợp cho nuôi trồng thủy sản các loài nước lợ mặn khu vực nhiệt đới nói chung và
TCT nói riêng:
- Có diện tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản tương đối lớn (trên 15% tổng diện tích
tự nhiên của Tỉnh).
- Lượng mưa trung bình năm cao (1.210 – 1500 ml/năm), cùng với hệ thống sông
ngòi dày đặc là nguồn cung cấp nước dồi dào với chất lượng tốt cho các hoạt động NTTS.
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
- Nguồn nước của hệ thống sông Mekong giàu dinh dưỡng với lượng phù sa nhiều và
các phiêu sinh vật phong phú với năng suất sinh học cao, là nguồn thức ăn tự nhiên rất tốt
cho các đối tượng thủy sản nuôi.
- Vùng cửa sông ven biển hầu hết bị xâm nhập mặn, độ mặn của nước sông biến thiên
từ 5 - 13% trong mùa khô và từ 5 - 7% vào mùa mưa. Rất thuận lợi để phát triển nuôi trồng
thuỷ sản nước lợ nói chung và nuôi tôm TCT nói riêng.
- Có nền nhiệt trung bình cao và ổn định, nhiệt độ trung bình năm 26 – 27 oC, tổng số
giờ nắng trong năm 1.650giờ nên hoạt động nuôi trồng thủy sản có thể diễn ra quanh năm.
- Nằm trong vùng ít phải chịu những tai biến thiên nhiên như bão gió, lụt...nên rủi ro
cho hoạt động NTTS không nhiều.
- Ngoài ra còn có diện tích rừng ngập mặn lớn là nơi cư trú, sinh sống, bãi đẻ của rất
nhiều động thực vật thuỷ sản, đặc biệt đây là nhà máy lọc nước thải sinh học khổng lồ giúp
cải thiện chất lượng nước cho NTTS.
(2) Những khó khăn
Trong mùa lũ, lượng nước sông Mekong đổ về nhiều mang theo một lượng phù sa rất
lớn làm cho độ trong và độ mặn trong nước giảm, ảnh hưởng tới NTTS. Bên cạnh đó cũng
mang đến rủi ro cho các ao nuôi nếu không được đầu tư hệ thống công trình vững chắc.
II.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của vùng thực hiện dự án
 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10/2013 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng
khá, đạt kế hoạch và vượt so với cùng kỳ.
Sản xuất nông nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào việc gieo trồng và chăm sóc lúa
vụ mùa và thu đông, với diện tích cấy sạ 30,531 ha, đạt 98.7% kế hoạch. Hiện nay trà lúa đang
giai đoạn đẻ nhánh chiếm trên 2/3 diện tích cấy sạ, số ít giai đoạn mạ; lúa sinh trưởng và phát
triển tốt; sâu bệnh xuất hiện rải rác gây hại nhẹ. Trong vụ lúa này, 04 mô hình cánh đồng mẫu
tại huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú tiếp tục được thực hiện, với tổng diện
tích 352 ha.
Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng cơ bản ổn định, không xảy ra các dịch
bệnh nguy hiểm như heo tai xanh, lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm. Các bệnh thông
thường xảy ra rải rác ở mức độ nhỏ, không có dấu hiệu lây lan, đã được điều trị kịp thời. Toàn
tỉnh hiện có khoảng 149,235 con bò, giảm 1.2% so cùng kỳ; 417,101 con heo, giảm 2.46% và
4.98 triệu con gia cầm, giảm 2.93% so cùng kỳ.
Tổng diện tích nuôi thủy sản thả giống ước 43,941 ha, đạt 100.9% kế hoạch; trong đó,
diện tích nuôi tôm biển 32,106 ha, sản lượng thu hoạch 39,713 tấn, tăng 33.26% so cùng kỳ.
Nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh vụ 1 đã thu hoạch gần hết diện tích, đang tiếp tục
thả giống vụ 23,420 ha (tôm sú 415 ha, tôm thẻ chân trắng 3,005 ha), tôm nuôi phát triển
bình thường, nhưng dịch bệnh vẫn còn xảy ra rải rác. Tình hình nuôi thủy sản nước ngọt cơ
bản ổn định, diện tích cá tra thâm canh, bán thâm canh thả giống mới ước đạt 684 ha; dịch
bệnh có xuất hiện rải rác trên các ao cá nuôi, tỷ lệ hao hụt trung bình từ 10 - 20%, tập trung ở
cá có trọng lượng dưới 200 gram/con. Trong tháng, giá bán cá tra nguyên liệu từ 23,500 đến
24,000 đồng/kg, tăng 1,000- 1,500 đồng/kg so với tháng trước (do nhu cầu nhập khẩu cá tra
của các nước tăng trở lại). Tình hình nuôi nghêu, sò phát triển bình thường, tuy nhiên hiện
giá bán nghêu nguyên liệu vẫn ở mức thấp so với các năm trước, nghêu cỡ 60-80 con/kg, giá
bán từ 18.500-25.000 đồng/kg.
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

5


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
Tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục phát triển. Chỉ số phát triển sản suất
công nghiệp tăng 22.31% so với tháng trước, chủ yếu là ngành công nghiệp chế biến chế tạo
tăng 23.99% do sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất chỉ sơ dừa tăng khá cao, sản xuất thuốc
lá cũng tăng mạnh sau một thời gian gặp khó khăn về đầu ra của sản phẩm. Giá trị SXCN tháng
10 ước 624 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm 5,279 tỷ đồng, đạt 84.6% kế hoạch, tăng 19.8%
so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước 3.042 tỷ đồng, tương đương so cùng kỳ;
khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2,237 tỷ đồng, tăng 57.3% so cùng kỳ. Một số loại
sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ như: Thủy sản chế biến tăng 43%, bột sữa dừa tăng 36.2%,
than hoạt tính tăng 35.6%, than thiêu kết tăng 9.3%,…
Bên cạnh đó, tình hình văn hoá xã hội của tỉnh có bước phát triển, công tác giáo dục,
y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức
tư vấn việc làm cho khoảng 3.316 lao động, giải quyết việc làm cho 151 lao động; 46 lao
động đăng ký làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó có 17 lao động trúng tuyển (Nhật
Bản 7 người, Đài Loan 10 người); đã tiếp nhận 434 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất
nghiệp và thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 544 lao động theo quy định.
Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 10/2013 tiếp tục có sự tăng trưởng
khả quan trên tất cả các lĩnh vực và tăng so với cùng kỳ, tạo tiền đề và động lực để các cấp,
các ngành và toàn thể nhân dân tỉnh nhà hăng hái chăm lo sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh
tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng cao hơn trong những tháng 02 tháng còn lại của năm 2013.
 Tình hình nuôi tôm chân trắng (TCT)
(1) Những thuận lợi
Việc phát triển nuôi tôm sú đang mất dần lợi thế, bị cạnh tranh gay gắt của TCT từ
các nước xuất khẩu như Thái Lan, Trung Quốc, Ấn độ… tôm sú càng mất giá, các vùng đất
nuôi tôm sú bị thoái hóa, bỏ hoang do người nuôi thua lỗ rất khó cải tạo để trồng lúa. Vì vậy,
việc cải tạo đất để phát triển nuôi tôm TCT là phù hợp, mở ra tiềm năng mới
- Được sự cho phép của Bộ NN&PTNT, (ban hành kèm theo quyết định số 456/QĐBNN-NTTS ngày 04/02/2008; chỉ thị số 228/CT-BNN-NTTS ngày 25/01/2008 làm căn cứ
pháp lý). Sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Bến Tre trong việc triển khai nuôi TCT.
- Bến Tre có diện tích vùng nước lợ mặn lớn, có các điều kiện tự nhiên (khí hậu, thủy
văn, nguồn nước…) cơ bản thuận lợi cho phát triển nghề nuôi TCT.
- TCT là loài tôm rộng muối, rộng nhiệt, lớn nhanh ở giai đoạn đầu khi tôm có khối
lượng dưới 20g, không đòi hỏi thức ăn có hàm lượng protein cao như tôm sú; hệ số thức ăn
tương đối thấp, có khả năng sống tốt trong điều kiện nuôi ở mật độ cao và có thể cho năng suất
cao hơn tôm sú.
- Bến Tre có kinh nghiệm nuôi tôm sú lâu đời, trong khi kỹ thuật nuôi TCT lại không
khác gì nhiều so với tôm sú nên thuận lợi trong việc phổ biến kỹ thuật và phát triển nuôi
TCT.
- Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thú y thủy sản được thừa hưởng từ những vùng nuôi
tôm sú thâm canh, bán thâm canh tương đối hoàn thiện.
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã có Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 24/
5/2010 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến
năm 2020
(2) Những khó khăn
Bến Tre được coi là vùng có nhiều lợi thế về nuôi trồng thủy sản, có thể phát triển cả
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

6


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
về qui mô, chất lượng. Hơn nữa, đây là vùng có đất đai, nguồn nước, thổ nhưỡng, khí hậu rất
phù hợp với loại tôm TCT. Việc chấp thuận nuôi tôm TCT của Bộ NN&PTNT rõ ràng đã tạo
điều kiện, mở ra hướng nuôi trồng mới cho vùng. Tuy nhiên, để phát triển nuôi tôm TCT tạo
được hiệu quả cao, không lặp lại bài học “tôm sú”, đòi hỏi nông dân và chính quyền địa
phương phải vượt qua hàng loạt thách thức.
- Công tác kiểm dịch nguồn giống gặp nhiều khó khăn, hầu hết là giống nhập lậu chưa
qua kiểm dịch. Giống nhập lậu chủ yếu là từ khu vực miền Trung, sử dụng nguồn tôm bố mẹ
nhập từ Trung Quốc có giá thành thấp hơn nhiều so với giống sản xuất từ nguồn bố mẹ nhập
từ Hawaii. Trong khi người nuôi còn thiếu thông tin, chưa thực sự hiểu được tầm quan trọng
của công tác kiểm dịch.
- Giá cả đầu ra chưa thực sự ổn định.
- Do TCT là đối tượng mới được đưa vào nuôi nên nhiều hộ nuôi chưa nắm vững kỹ
thuật, còn lúng túng khi có sự cố xảy ra.
- Các dịch vụ hậu cần phục vụ cho nuôi TCT chưa hoàn thiện, đặc biệt là thiếu những
cơ sở cung cấp con giống có chất lượng.
- Các kênh thông tin tuyên truyền còn hạn chế, chưa truyền tải được thông tin kịp thời
tới người nuôi những thông tin như các vấn đề về thời tiết, môi trường, kỹ thuật, dịch bệnh…
 Tình hình lao động và khuyến ngư
Trong cơ cấu lao động của tỉnh lao động thủy sản luôn chiếm một tỷ trọng khá cao,
năm 2008 là 58,364 người chiếm 8.15 % tổng lao động toàn tỉnh, chỉ đứng sau lao động trong
ngành nông nghiệp. Lao động tham gia vào hoạt động nuôi trồng thủy sản luôn có xu hướng
tăng trong những năm trở lại đây, năm 2003 tổng số lao động thủy sản là 28,123 người thì năm
2008 là 58,364 người tăng 2.07 lần so với năm 2003. Với mức tăng bình quân 17.16 %/năm
ngành thủy sản đã góp phần đáng kể trong việc giải quyết công ăn việc làm đặc biệt cho khu
vực lao động nông thôn. Trên địa bàn 3 huyện ven biển, huyện Bình Đại tuy không có diện
tích nuôi lớn nhất nhưng lại thu hút số lao động cao nhất với 11,624 lao động năm 2008, chiếm
gần 20% tổng lao động thủy sản của tỉnh, thấp nhất là huyện Ba Tri với 4,027 lao động.
II.2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án
Tính đến 15/9/2013, xuất khẩu (XK) tôm chân trắng đạt 875.4 triệu USD, vượt qua
868.3 triệu USD thu từ XK tôm sú. Ước tính giá trị XK tôm chân trắng 9 tháng đầu năm
2013 chiếm 47.1% tổng giá trị XK tôm cả nước, cao hơn XK tôm sú với 45.9%. XK tôm
chân trắng ước đạt 952.4 triệu USD, tăng 79.6% so với cùng kỳ năm 2012 trong khi XK tôm
sú chỉ tăng 2.14% đạt 928.2 triệu USD.
Năm 2012, chỉ với khoảng 38.000 ha diện tích nuôi, sản lượng tôm chân trắng của
Việt Nam đã là khoảng 190.000 tấn, chiếm 38% tổng sản lượng tôm nuôi của cả nước. Đến
hết tháng 9/2013, sản lượng tôm chân trắng đạt 106,497 tấn, tiến dần tới mức sản lượng tôm
sú 152,313 tấn trong khi diện tích nuôi tôm chân trắng mới chỉ 47,283 ha.
Nhu cầu thị trường gia tăng
8 tháng đầu năm 2013, giá trị XK tôm chân trắng đã đạt gần 800 triệu USD, vượt qua
tổng giá trị XK thu được từ XK loại tôm này năm 2012 với hơn 740 triệu USD.
Nhu cầu NK tôm chân trắng gia tăng ở hầu hết các thị trường tiêu thụ tôm chính của Việt
Nam. Thống kê Hải quan cho thấy, 8 tháng đầu năm 2013, tỷ trọng tôm chân trắng trong
tổng XK tôm sang Nhật Bản tăng từ 31.6% cùng kỳ năm 2012 lên 42.7%. Tỷ trọng XK tôm
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

7


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
chân trắng sang Mỹ tăng gần gấp đôi, từ 37% lên 66.3%. XK tôm chân trắng sang EU và
Trung Quốc cũng tăng đáng kể với tỷ trọng tăng lần tượt từ 45.7% lên 53% và từ 11.4% lên
19%.
Sự suy thoái của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đã làm thay đổi xu hướng và thói
quen tiêu dùng của người dân. Xu hướng này được thể hiện rõ rệt nhất trên thị trường Nhật
Bản và Mỹ. Năm 2012, hàng loạt báo cáo thị trường tôm Nhật Bản cho thấy người tiêu dùng
nước này đã chuyển sang sử dụng tôm chân trắng thay thế tôm sú trong các món ăn truyền
thống của họ và tiếp tục duy trì xu thế này trong năm 2013.
Trên thị trường tôm Mỹ, năm 2013, khi nguồn cung tôm chân trắng từ Thái Lan cho
Mỹ giảm mạnh do ảnh hưởng của Hội chứng tôm chết sớm (EMS), Ấn Độ, với sản lượng
tôm chân trắng nuôi tăng mạnh và không chịu ảnh hưởng từ EMS, đã nhanh chóng trở thành
nguồn cung thay thế. NK tôm Ấn Độ vào Mỹ 7 tháng đầu năm 2013 tăng 69%, từ 26,247 tấn
cùng kỳ năm ngoái lên 44,417 tấn.
Năm tài khóa 2012-2013, sản lượng tôm chân trắng của Ấn Độ đạt 147,516 tấn, tăng
gần 83% so với 80,716 tấn trong năm tài khóa 2011-2012.
Như vậy, không chỉ được ưa chuộng trong nước, tôm chân trắng còn có nhiều triển
vọng khả quan cho xuất khẩu ra các thị trường lớn của thế giới.
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư
Với những ưu thế vượt trội so với một số loài thuộc họ tôm he, tôm chân trắng có
những đặc điểm mau lớn, đạt được năng suất cao, thích ứng rộng với điều kiện môi trường,
rút ngắn thời gian nuôi, giảm thiểu mức độ rủi ro do dịch bệnh. Ngoài ra, thịt tôm chân trắng
ngon, hàm lượng protein cao và là sản phẩm được hầu hết các nước trên thế giới ưa chuộng.
Do đó việc phát triển nuôi là tôm thẻ chân trắng là yêu cầu cần thiết của nước ta và trên thế
giới.
Sau khi nghiên cứu và nắm vững các yếu tố kinh tế, kỹ thuật, khả năng đáp ứng các
yếu tố đầu vào và đầu ra của dự án cũng như các cơ chế chính sách của Chính phủ nói chung
và tỉnh Bến Tre nói riêng trong lĩnh vực nuôi tôm chân trắng, Công ty TNHH Thủy Hải Sản
Minh Phương chúng tôi quyết định đầu tư xây dựng dự án Trang trại nuôi tôm thẻ chân
trắng thương phẩm tại ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, một nơi
hội tụ đầy đủ các điều kiện về tự nhiên và kinh tế xã hội để xây dựng và phát triển trang trại
tôm chân trắng một cách bền vững, lâu dài đồng thời đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và
hướng đến thị trường xuất khẩu.
Dự án này có tính khả thi cao, thứ nhất là do công ty chúng tôi đã được UBND tỉnh
Bến Tre cấp giấy chứng nhận đầu tư số 5511100012 ngày 28/09/2012 cho phép triển khai
thực hiện dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng đồng thời sản phẩm của công ty đã được
ký hợp đồng bao tiêu, tiêu thụ của đối tác chiến lược là INCOMFISH nên sản phẩm tôm nuôi
của công ty sẽ dễ dàng đi vào các thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật, Châu Âu …. Kỹ thuật
nuôi tôm chân trắng là yếu tố thứ hai mang tính khả thi. Mô hình nuôi tôm thâm canh áp
dụng công nghệ sinh học, không thay nước hoặc thay nước hạn chế là quy trình nuôi tiên tiến
đã được một số nước trên thế giới áp dụng từ lâu như Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia….. nó đã
chứng minh được mô hình này hạn chế được dịch bệnh trên tôm nuôi, hiệu quả sử dụng thức
ăn công nghiệp đạt mức tối ưu, mức độ thâm canh cao, năng suất cao đồng nghĩa với việc đạt
tỷ suất lợi nhuận cao, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên nước và đất tiết kiệm hợp lý,
không gây tác động xấu đến môi trường do việc hạn chế xả thải.
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

8


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM

Tóm lại, với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ được người tiêu dùng trong
nước và thế giới ưa chuộng, với niềm tự hào sẽ góp phần tăng giá trị xuât khẩu, tăng thu
nhập, tạo việc làm cho lao động tại địa phương và nhất là góp phần thực hiện phát triển kinh
tế nông nghiệp, chính sách tam nông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước chúng tôi tin
rằng dự án Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa
Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre là sự đầu tư cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện
nay.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

9


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM

CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN
III.1. Vị trí địa lý
III.1.1. Các nguyên tắc chọn địa điểm đầu tư dự án
Việc lựa chọn địa điểm đầu tư dự án “Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương
phẩm” phải đảm bảo các điều kiện cơ bản sau:
- Phải nằm trong vùng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuận tiện giao thông, có nguồn điện ổn định cho sản xuất.
- Môi trường đất và nước không bị nhiễm bẩn với chất thải từ khu dân cư, khu
công nghiệp, bến cảng, dầu khí và thuốc bảo vệ thực vật.
- Nơi có nguồn nước mặn, nước ngọt ổn định quanh năm.
- Không tiến hành sản xuất tôm chân trắng tại các trại sản xuất tôm sú và giống tôm
khác tại các khu vực ao, đầm nuôi, phải có sự tách biệt.
III.1.2. Địa điểm lựa chọn để đầu tư dự án
Dựa vào các điều kiện trên chúng tôi quyết định Dự án “Trang trại nuôi tôm thẻ chân
trắng thương phẩm” sẽ được đầu tư tại ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh
Bến Tre.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

10


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM

Hình: Vị trí đầu tư dự án
Huyện Bình Đại là một trong ba huyện thuộc vùng cửa sông ven biển tỉnh Bến Tre.
Nằm trên Cù lao An Hoá, phía Tây Bắc của Bình Đại giáp huyện Châu Thành; Đông Bắc
giáp sông Mỹ Tho, ngăn cách với huyện Gò Công - tỉnh Tiền Giang; Tây Nam giáp sông Ba
Lai, ngăn cách với các huyện Giồng Trôm, Ba Tri; Đông Nam là biển. So với các huyện
khác trong tỉnh Bình Đại nằm lẻ loi trên một dãy cù lao và ở vị trí bốn bên là sông, biển bao
bọc. Bình Đại có nhiều lợi thế về giao thông thủy cả giao thông bộ. Từ thành phố Bến Tre đi
bằng ô – tô đến trung tâm huyện Bình Đại 51km.
III.2. Địa hình, thổ nhưỡng
Có 3 loại đất chính ở khu vực đầu tư dự án:
Đất bãi bồi ven biển: diện tích loại đất này thay đổi thường xuyên và phụ thuộc vào
lượng phù sa mà sông Mê Kông đổ ra hàng năm. Đất bãi bồi phân bố nơi có địa hình thấp,
thường xuyên ngập triều, khi triều rút thì các bãi bồi này mới xuất hiện. Đây là loại đất cát
pha bùn chạy dài theo bờ biển, chưa có thực vật phát triển, đôi chỗ có lác đác loài mắm làm
tiên phong. Có vài bãi bồi đã được khoanh vùng để khai thác nghêu giống và để nuôi nghêu.
Nhóm đất cát: chủ yếu là đất giồng, loại đất này được hình thành từ quá trình tác động
của các dòng sông và sóng biển trong quá trình lấn biển vùng cửa sông. Tỷ lệ sắt khá cao.
Tuy nhiên, tầng mặt ít chua và có ít hữu cơ hơn tầng dưới.
Đất cát giồng phân bố ven bờ biển thành dãy hình vòng cung, có tích tụ nước ngọt
trong cát giồng cát vào mùa khô. Loại đất này phân bố nơi có địa hình cao 2 - 4m, đất tầng
dưới mặn. Đây là nơi tập trung dân cư, cũng là các khu vực phát triển nông nghiệp (chăn
nuôi, trồng trọt) cung cấp thực phẩm cho dân cư trong vùng, cũng là nơi được phát triển cơ
sở hạ tầng cơ bản (đường giao thông, trạm y tế, trường học…)
Đất cát vùng cửa sông ven biển hầu hết có màu vàng, vàng xám, ẩm. Loại đất này
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

11


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
có thành phần cơ giới là cát pha thịt nhẹ, nghèo dinh dưỡng. Giồng cát được hình thành từ sự
phân rã của thạch anh và một số khoáng vật khác.
Nhóm đất mặn: gồm có 4 loại đất mặn: Mặn ít theo thời gian, đất mặn trung bình theo
thời gian, đất mặn nhiều theo thời gian và đất mặn thường xuyên dưới rừng ngập mặn là toàn
vùng cửa sông ven biển của huyện Bình Đại. Đất ngập mặn có hàm lượng mùn trong đất ở
mức trung bình. Thành phần cơ giới biến động khá lớn từ cát pha đến sét pha và sét nặng.
Đất mặn dưới rừng ngập mặn: đây là loại đất phổ biến trong khu vực. Loại đất này
thường phân bố thành dãy song song với đường bờ biển, có địa hình trũng thấp thường
xuyên ngập khi triều lên. Đây là loại đất phù sa mới được bồi, đất chưa thành thục. Tầng sinh
phèn ở độ sâu > 50 cm. Phần lớn diện tích loại đất này đã được khai phá để nuôi trồng thủy
sản.
III.3. Khí hậu
Vùng cửa sông ven biển huyện Bình Đại có khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo
có nền nhiệt độ cao ít biến động. Có sự phân biệt rõ 2 mùa hàng năm. Mùa mưa có gió mùa
Tây Nam thịnh hành, lượng bốc hơi thấp, độ ẩm không khí cao và mùa khô có gió mùa Đông
Bắc thịnh hành, lượng bốc hơi cao, độ ẩm không khí thấp.
- Nhiệt độ: Bình Đại có nền nhiệt độ cao, nhiệt độ bình quân năm ở đây là 27.2oC.
Tháng nóng nhất (tháng 4-5) có nhiệt độ từ 28.4-28.9oC. Tháng mát nhất (tháng 12 - tháng
01) có nhiệt độ khoảng 25oC.
- Độ ẩm tương đối: Huyện Bình Đại có độ ẩm tương đối cao, độ ẩm bình quân là
86%. Mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4) độ ẩm thay đổi từ 70-84%, mùa mưa (từ tháng 5
đến tháng 11) độ ẩm biến động từ 85-91%.
- Bốc hơi: Bốc hơi mạnh thường xảy ra vào mùa khô, cao nhất là vào tháng 2 (trung
bình 6 mm/ngày), mùa mưa lượng bốc hơi giảm đi rất nhiều chỉ còn từ 2.5 - 3.5 mm/ngày.
- Gió: Trong mùa mưa, gió thịnh hành theo huớng Tây Nam đến Tây - Tây Nam với
tốc độ trung bình cấp 3 - 4 đến tháng 10 trở đi gió chuyển sang hướng Đông Bắc với tốc độ
cấp 2, và đến tháng 2,3 thì gió theo hướng Đông Bắc đến Đông Nam với tốc độ cấp 3 - 4,
sang tháng 4, gió chuyển sang hướng Đông đến Đông Nam với tốc độ cấp 3 - 4.
- Mưa: Mùa mưa ở vùng cửa sông ven biển tỉnh Bến Tre bắt đầu từ tháng 5 và kết
thúc vào tháng 11. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa hàng năm
ở Bình Đại là 1,264 mm. Lượng mưa cao tập trung vào mùa mưa (65.2 – 97.7%). Mưa bắt
đầu khoảng từ ngày 30/5 đến 16/6 và kết thúc từ ngày 16/10 đến ngày 9/11.
III.4. Thủy văn
III.4.1. Hệ thống sông rạch huyện Bình Đại
Thuộc vùng cửa sông ven biển tỉnh Bến Tre, huyện Bình Đại có mạng lưới sông ngòi
dày đặc thuộc hạ lưu sông Mê Kông, được cung cấp nước qua các nhánh sông cửa Đại (Mỹ
Tho), Ba Lai và biển Đông. Ngoài ra còn có các rạch khác tạo nên các cửa rạch, vàm trong
khu vực. Ngoài hai rạch lớn là Cống Bể và Vũng Luông còn có các rạch Ông Náo, Đồng Bé,
Ông Ngợi, Cạn, Mây, Hốt Hỏa, Ngã Tắc, Bà Khoa. Các rạch này đều trực tiếp lấy nước mặn
từ biển và cửa sông Ba Lai và Mỹ Tho.
Các sông trong vùng đều có chế độ bán nhật triều, lượng phù sa tải ra biển rất lớn ước
tính trung bình từ 0.3 – 0.8 g/lít nên lượng bồi tụ hàng năm lấn ra biển có nơi từ 40 – 60
m/năm hoặc hình thành một số cồn, cù lao trên các cửa sông và bờ biển.
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

12


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
Song song đó hoạt động của thuỷ triều, sóng và gió biển cũng làm một số đoạn bờ
biển được bồi tụ, nơi bị lở bờ.
III.4.2. Chế độ thủy văn tỉnh Bến Tre
Vùng cửa sông của huyện Bình Đại là nơi đổ ra biển của các con sông Mỹ Tho, Ba
Lai. Lưu lượng nước ở các cửa sông rất lớn 3400 m3/s.
Triều biển: khu vực thuộc các cửa sông đều có chế độ bán nhật triều không đều, mỗi
ngày có 2 lần nước lên và 2 lần nước xuống. Hàng tháng có 2 kỳ triều cường và 2 kỳ triều
kém. Biên độ triều từ 2.5 – 3 m. Độ mặn nước vùng cửa sông có biến động lớn từ 3 - 17%.
Đây là yếu tố chi phối mức độ phong phú của các loài trong khu vực.
Xâm nhập mặn: Đây là vùng cửa sông ven biển nên hầu hết các khu vực đều là nước
mặn và lợ. Độ mặn của nước sông biến thiên từ 5 - 13% trong mùa khô và từ 5 - 7% vào mùa
mưa.
Các điều kiện khí hậu và thuỷ văn rất thuận lợi cho sự phát triển của rừng ngập mặn
và các loài thuỷ sinh vật trong vùng. Tuy nhiên, hoạt động của gió, sóng biển và bão là tác
nhân làm mất rừng ngập mặn, làm suy giảm đa dạng sinh học do mất rừng, mất nơi cư trú.
Tóm lại, với nguồn nước dồi dào và phong phú như trên, đây là một trong những tiềm
năng lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản của huyện.
III.5. Hiện trạng hạ tầng cơ sở
Dự án của công ty đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 5511100012 ngày
28/09/2012 cho phép triển khai thực hiện dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng nên cơ sở
hạ tầng (giao thông, điện, nước) đã đi vào ổn định.
III.6. Bảo vệ môi trường
Dự án “Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm” áp dụng nuôi tôm theo
công nghệ sinh học BIOFLOC áp dụng tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu
GLOBAL G.A.P.
Mô hình nuôi tôm thâm canh áp dụng công nghệ sinh học, không thay nước hoặc thay
nước hạn chế là quy trình nuôi tiên tiến đã được một số nước trên thế giới áp dụng từ lâu như
Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia….. nó đã chứng minh được mô hình này hạn chế được dịch bệnh
trên tôm nuôi, hiệu quả sử dụng thức ăn công nghiệp đạt mức tối ưu, mức độ thâm canh cao,
năng suất cao đồng nghĩa với việc đạt tỷ suất lợi nhuận cao, sử dụng nguồn tài nguyên thiên
nhiên nước và đất tiết kiệm hợp lý, không gây tác động xấu đến môi trường do việc hạn chế
xả thải.
Tóm lại, kỹ thuật nuôi tôm theo công nghệ sinh học BIOFLOC áp dụng tiêu chuẩn
thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBAL G.A.P của dự án không gây hại đến môi
trường.
III.7. Nhận xét chung
Từ những phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy rằng khu đất đầu tư dự án rất thuận lợi
để tiến hành thực hiện và tiếp tục phát triển. Các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng là những
yếu tố làm nên sự thành công của một dự án đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

13


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM

CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
IV.1. Quy mô đầu tư dự án
“Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm” được đầu tư xây dựng thành hai
(02) khu riêng biệt, khu A có diện tích 120,000m2 và khu B có diện tích 350,000m2. Tùy vào
vị trí của mỗi khu sẽ có cách bố trí và thiết kế hệ thống trại ao đáp ứng được những yêu cầu
chung nuôi trồng tôm thẻ chân trắng và phối hợp các bộ phận thành một hệ thống hoàn
chỉnh.
IV.2. Hạng mục công trình – thiết bị
KHU A
1. Hạng mục công trình
+ Bờ ao, đường nội bộ, văn phòng, nhà kho
+ Ao nuôi, ao lắng
+ 1 Ao cấp
+ 1 Ao chứa nước thải
+ 2 Ao thải bùn
+ 14 ao nuôi
+ Các công trình phụ trợ khác (nhà kho phụ, chòi canh, chòi che máy quạt,
chòi che máy oxy)
+ 01 cầu bê tông cốt thép, hàng rào bảo vệ, đường đi nội bộ bê tông
2.Thiết bị
+ Máy, quạt, bộ giảm tốc
+ Máy dầu
+ Máy chạy oxy đáy, bộ oxy đáy
+ Lưới cua, tầm vong, cầu nhá
+ Trải bạt chuyên dùng cho nuôi tôm
+ Hạ thế điện (200 KVA) + thiết bị
KHU B
1. Hạng mục công trình
+ Bờ ao, đường nội bộ, văn phòng, nhà kho
+ Ao nuôi, ao lắng
+ 19 Ao cấp
+ 1 Ao thải
+ 36 Ao nuôi
+ Các công trình phụ trợ khác (nhà ở, nhà ăn, WC, chòi canh, chòi che máy
quạt, chòi che máy oxy)
+ 01 cầu bê tông cốt thép, hàng rào bảo vệ, đường đi nội bộ bê tông
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

14


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
+ Hạ thế điện
2. Thiết bị
+ Lắp bạt chuyên dùng cho nuôi tôm
+ Máy, quạt, bộ giảm tốc (4bộ/1ao)
+ Máy dầu
+ Máy chạy oxy đáy
+ Lưới cua, tầm vong, cầu nhá
+ Hạ thế điện (400 KVA)
+ Hệ thống lọc nước sạch sinh hoạt

IV.3. Thời gian thực hiện dự án
Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm và đã hoạt động từ tháng 1 năm 2011 dự án;

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

15


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM

CHƯƠNG V: QUY TRÌNH NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG
V.1. Lưu đồ nuôi
CHUẨN BỊ AO
POND PREPARING

NHẬN TÔM GIỐNG
FINGER SHRIMP
RECEIVING

CHO ĂN
FEEDING

NHẬN THỨC ĂN
FEED RECEIVING

NGĂN NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ
BỆNH
DISEASE PREVENTIVE AND
TREATMENT

CHĂM SÓC HÀNG NGÀY
DAILY CARING

ĐÁNH BẮT
HARVESTING

VẬN CHUYỂN
DELIVERY

V.2. Chuẩn bị ao nuôi
V.2.1. Qui trình
Xả cạn nước và thải bùn vào khu vực chứa nước/ bùn thải, vệ sinh và gia cố bờ ao,
khử trùng đáy ao, cấp nước, xử lý nguồn nước ao nuôi, kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, thả
tôm giống.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

16


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
V.2.2. Lý do
- Đảm bảo môi trường ao nuôi thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm
nuôi.
- Loại bỏ mầm bệnh, dịch hại và tránh nhiễm chéo.
V.2.3. Các thủ tục cần tuân thủ
- Tiêu chuẩn có liên quan: Thông tư 44/2010/ Bộ NN & PTNT
1.Chuẩn bị:
- Chuẩn bị các dụng cụ làm vệ sinh, gia cố ao và các hóa chất được phép để vệ sinh,
chuẩn bị ao nuôi.
2.Tiến hành:
2.1 Đối với ao mới:
- Ao đào xong cần ngâm rửa đáy ao nhiều lần.
- Kiểm tra pH đất của ao, bón vôi tùy thuộc vào pH của nền đáy ao.
+ pH=6-7 dùng 30-40 Kg CaCO3/1000m2
+ pH=4-6 dùng 50-100Kg CaCO3/1000m2
- Bón vôi khi nền đáy ao còn ướt, sau khi bón vôi phải ngâm vài ngày, sau đó lấy
nước vào ao.
- Vệ sinh dọn sạch cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn sạch các gốc cây trong ao nuôi.
- Taluy bờ ao, tấn bạc.
2.2. Đối với ao cũ:
2.2.1. Trường hợp ao tháo cạn: cần sên vét hết bùn đáy do xác tảo, phân tôm, thức ăn
dư thừa bằng máy, phơi khô mặt ao, cày lật phía dưới đáy ao lên cho ánh sáng tiếp xúc để
loại bỏ khí độc và các mầm bệnh gây hại trong ao.
2.2.2. Trường hợp ao không thể tháo cạn: cào gom bùn lại, dùng máy bơm hút bùn ra
ngoài. Sau đó dùng vi sinh liều cao trước khi lấy nước vào ao nuôi và ít nhất 2 lần.
2.2.3. Đối với ao nhiều vụ liên tục: Chất khoáng trong đất cạn dần, độ kềm giảm thấp,
khi cải tạo ao cần bổ sung thêm khoáng vào đất như sau:
- Dolomite CaMg(CO3)2 30 Kg/1000m2.
- Khoáng Premix 3-5Kg/1000m2.
- Bón thêm vi sinh cải tạo đáy ao.
2.3. Kỹ thuật lấy nước:
- Lấy nước vào ao nuôi lúc triều cường và con nước đạt đỉnh. Nước vào ao phải sạch,
ít đục, không có nhiều bùn.
- Toàn bộ quá trình lấy nước vào ao phải qua túi lọc Gas 60.
- Bơm bằng máy bơm và lọc qua túi Gas 60 để ngăn ngừa các địch hại và vật chủ
trung gian gây bệnh như cua, cá, các loại tôm khác.
- Lấy nước đạt 1,2-1,4m ngưng và tiến hành lắp hệ thống quạt nước.
- Lắp quạt nước sao cho đảm bảo vòng chảy trong ao nuôi tôm có dòng chảy thích
hợp. Chạy quạt liên tục trong 2 ngày, đến ngày thứ 4-5 thì xử lý bằng Chlorine A 25-30ppm.
Chất lượng nước:
- Độ mặn 5-20‰ (tốt nhất 10-15‰).
- Độ pH 7-8.5
- Độ kiềm 60-120m/l
- Không được lấy nước khi vùng nước có dịch bệnh ở xung quanh.
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

17


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
- Mực nước lấy vào ao cao đến 1,4-1,5m thì ngưng.
2.4. Xử lý nước:
- Lấy nước vào ao nuôi khoảng 4-5 ngày chờ cho trứng tôm, cá tạp nở hết sau đó tiến
hành xử lý.
- Đem Chlorine hòa tan trong nước, khuấy đều không còn xác hay cặn, tạt đều khắp
ao từ ngoài vào giữa ao tránh cua còng bò ngược lên bờ không chết.
- Vận hành quạt nước khoảng 30 phút, cho đến khi Chlorine được phân bố đều trong
ao.
- Thời gian chờ xử lý : chiều mát hoặc tối pH dưới 8.0 thì Chlorine phát huy mạnh
nhất.
2.5. Gây màu nước:
2.5.1. Gây màu nước bằng phương pháp vô cơ:
- Ngày thứ 1: dùng phân N-P-K (20-20-25) với liều lượng 5Kg/1000m3, mở quạt nước
tạt đều khắp ao vào 9-10h sáng.
- Ngày thứ 2: dùng khoáng Premix kết hợp với Dolomite bón xuống ao với liều lượng
(3Kg khoáng+20Kg Dolomite)/1000m3, mở quạt tạt vào lúc 8h sáng.
- Ngày thứ 3: Cấy vi sinh vào ao nuôi và chạy quạt nước ít nhất 1 giờ.
2.5.2. Gây màu nước bằng phương pháp vi sinh:
- Dùng N-P-K (20-20-15) liều 6Kg/1000m3.
- Bột đậu nành 3Kg/1000m3
- Đường mật 2Kg/1000m3
- Khoáng Premix 2Kg/1000m3
- Vi sinh 200gram.
Hòa tan hỗ hợp trên vào 60-100 lít nước ngâm 12-24 giờ, sau đó chia làm 3 lần (50%25%-25%) tạt 3 ngày liên tục vào lúc 9-10h sáng.
2.5.3. Cấy vi sinh: cấy vi sinh Bioron_AC 5Kg/1000m2 trước 2 ngày thả giống và kiểm tra,
điều chỉnh lại các yếu tố môi trường cho phù hợp với đối tượng nuôi như: độ mặn, độ trong,
pH, độ kiềm. Và thông báo cho nhà cung cấp giống biết độ mặn trong ao để hạ độ mặn cho
phù hợp.
3. Cải tạo ao nuôi:
- Kiểm tra và sửa chữa lại các khu vực ao hồ, cống rãnh bị hư, cầu nhá, đắp lại bờ ao.
- Diệt các vật thể sống trong ao như: cua còng, ốc,….dùng hóa chất hoặc bắt bằng tay.
- Mặt lưới rào còng cao hơn mặt bờ 0,4m.
- Lưới rào đảm bảo cách ly từng ao hoặc từng lô.
- Vệ sinh cỏ, rác thải xung quanh ao nuôi.
4. Hành động sửa chữa:
- Nếu ao để quá 4 tuần không thả tôm thì phải xử lý diệt khuẩn nước lại
- Nếu phát hiện còn cá tạp trong ao thì sử dụng Saponine đánh xuống ao để diệt hết cá
tạp.
- Nếu pH > 9 và biến động lớn trong ngày do tảo phát triển nhiều thì dùng vôi CaO
120 – 160 Kg/ lần hoặc CaCO3 từ 300 – 500 Kg/ lần xử lý vào ban đêm.
- Nếu pH < 7 do mưa, châm nước, rớt tảo … thì dùng vôi CaCO3 từ 300 – 500 Kg/lần
xử lý vào ban ngày.
- Nếu phát hiện ao nuôi bị rò rỉ thì cho xe cobe sửa ngay.
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

18


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
V.2.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát
- Trưởng khu: Tổ chức thực hiện
- Tổ trưởng, công nhân: thực hiện và ghi chép biểu mẫu giám sát.
- CB kỹ thuật nuôi: Kiểm tra, giám sát
- Biểu mẫu giám sát: Sổ nhật ký nuôi tôm: SNK
- Hồ sơ được lưu trữ tối thiểu là 3 năm
V.3. Tiếp nhận và thả tôm giống
V.3.1. Qui trình
Đảm bảo chất lượng tôm post (tôm giống) từ chọn mua đến thả xuống ao. Chỉ có tôm
post mạnh khoẻ, không bệnh tật mới được thả nuôi.
V.3.2. Lý do
Loại trừ tôm giống mang mầm bệnh, không đạt chất lượng; Cho tôm post làm quen
với môi trường nuôi thả mới.
V.3.3. Các thủ tục cần tuân thủ
- Tiêu chuẩn có liên quan: 176/2006 QĐ - BTS(Quy định tạm thời đối với tôm thẻ
chân trắng), QĐ 456/2008 BNN(Về việc ban hành một số quy định về điều kiện sản xuất
giống, nuôi tôm thẻ chân trắng)
1. Chọn và đánh giá chất lượng tôm giống: Cử cán bộ kỹ thuật đến trại sản xuất
giống để xem xét chất lượng tôm giống trước khi nhận
1.1.Tôm giống:
- Sử dụng tôm giống có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên
- Nên mua tôm giống từ những trại có uy tín về chất lượng, có đăng ký Globalgap
Quan sát cảm quan
- Tôm giống phải có kích thước đồng đều trong bể ương, tôm bám thành tốt, hoạt
động linh hoạt.
- Khi bơi đuôi tôm sẽ xòe ra, cặp vẫy râu lúc nào cũng khép kín kể cả khi bám tại chỗ.
- Có thức ăn đầy đường ruột tạo thành một đường màu nâu nằm dọc theo sống lưng,
đốt bụng dài và thịt đầy vỏ, không có vật bẩn bám, các phụ bộ không bị dị tật.
- Tôm khỏe sẽ có phản ứng búng ngược và phản xạ nhanh.
Sốc Formol: Sốc Formol nồng độ 200 - 250ml/m3 trong 30 phút. Nếu tỉ lệ tôm chết
không quá 5% là đàn tôm tốt.
Hạ độ mặn đột ngột:
- Nếu nước trong bể ương tôm có độ mặn trên 200/00, ta cho thêm nước ngọt vào làm
cho giảm độ mặn đột ngột xuống một nửa. (Tức là ta cho một lít nước trong bể ương tôm và
1 lít nước ngọt).
- Nếu độ mặn thấp hơn 150/00 chúng ta có thể cho tôm vào thẳng trong môi trường
nước ngọt.
- Sau 2 giờ ta quan sát nếu tỉ lệ tôm chết dưới 5% là đàn tôm tốt.
Chọn qua xét nghiệm
Để đảm bảo chắc chắn, cần gửi mẫu tôm giống đi xét nghiệm bằng phương pháp PCR
hoặc mô học để xác định xem tôm có bị ủ mầm bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh gây còi
(MBV), bệnh đầu vàng (YHV) hay không để từ đó có thể lựa chọn được đàn giống đạt chất
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

19


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
lượng tốt.
1.2. Tôm bố mẹ: Kiểm tra hồ sơ của trại sản xuất giống để biết thông tin về:
- Nguồn gốc, tuổi, khối lượng.
- Ngoại hình, tình trạng sức khoẻ.
2. Đảm bảo sức khỏe tôm post trong quá trình vận chuyển
- Tôm post được vận chuyển bằng xe lạnh
- Tôm được vận chuyển không quá 12 tiếng.
- Tôm post được đếm mẫu và cho vào các túi nilon, bơm oxy.
- Mật độ 1.000 – 2.000 con/ lít nước.
- Các bọc nilon này được xếp vào các sọt nhựa, 12 bịch/ sọt.
3. Đảm bảo sức khỏe khi thả giống:
- Theo dõi tình trạng sức khỏe của tôm post.
- Kiểm tra pH, nhiệt độ ao nuôi và nhiệt độ bịch đựng tôm.
- Thực hiện khử trùng bọc tôm post trước khi cho bịch xuống ao tôm.( thuốc tím…).
4. Cách thả giống:
- Mật độ thả tốt nhất là 80-150 con/m2.
- Thời điểm thả post tốt nhất vào lúc sáng sớm từ 5 – 7 giờ hoặc lúc trời mát từ 17 –
18 giờ. Tuyệt đối không thả tôm vào trời mưa.
- Thả tôm theo đầu hướng gió, trước khi thả chạy quạt từ 2-4 giờ.
- Độ mặn trong ao nuôi và trại giống chệnh lệch không quá 5‰.
- Trước khi thả, cho tôm post vào trong Bơ để thuần, phải chuẩn bị thau để kiểm tra
sức khỏe tôm và tỷ lệ tôm hao hụt khi vận chuyển.
- Khi tôm giống được mang về, sổ bọc nilon vào Bơ, rồi pha nước ao từ từ vào trong
Bơ. Thời gian thuần tôm post trong 1 hoặc vài ngày tùy theo tuổi tôm, sau đó tiến hành thả
xuống ao. Trong quá trình thuần có dùng máy sục khí.
- Nếu thả thấy tôm bơi nhanh xuống đáy ao, thân tôm thẳng, khi tác động vào nước,
tôm trốn chạy ngay là tốt.
5. Hành động sửa chữa:
- Nếu nhận tôm post vào buổi trưa thì phải dùng bạt che tôm post trong khi chuyển
vào ao, khi thả tôm phân công người tát nước lên các túi nilon đựng tôm trong thời gian ổn
định tôm post.
V.3.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát
- Trưởng khu: Tổ chức thực hiện qui phạm
- Công nhân, tổ trưởng: thực hiện và ghi nhật ký nuôi
- Cán bộ kỹ thuật nuôi: Kiểm tra và ghi biểu mẫu đánh giá chất lượng tôm giống.
- Biểu mẫu giám sát:
+ Sổ nhật ký nuôi tôm : SNK
+ Biểu mẫu đánh giá chất lượng tôm giống : BM-CLTG-01
- Hồ sơ được lưu trữ tối thiểu 3 năm
V.4. Tiếp nhận và bảo quản thức ăn, hóa chất
V.4.1. Qui trình
Thức ăn, hóa chất do nhà cung cấp giao, được chuyển vào kho trữ.
V.4.2. Lý do
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

20


DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
Thức ăn, hóa chất do nhà cung cấp giao, được tiếp nhận và tồn trữ trong điều kiện tốt,
kiểm tra chặt chẽ khi nhập.
V.4.3. Các thủ tục cần tuân thủ
- Tiêu chuẩn có liên quan: (TT 15/2009, TT 20/2010 của Bộ NN&PTNN)
- Không mua, tồn trữ hóa chất trong danh mục cấm.
- Thức ăn đúng chủng loại.
- Thức ăn, hóa chất được mua từ nhà cung cấp được phê duyệt.
- Thức ăn không bị ẩm mốc, không chứa kháng sinh cấm.
- Thức ăn, hóa chất được xuất nhập theo nguyên tắc: vào trước, ra trước.
1. Chuẩn bị:
- Vệ sinh kho sạch sẽ, khô ráo.
- Chuẩn bị dụng cụ chứa, pallet.
- Kho được chia làm 4 ngăn:
+ Ngăn 1: để thức ăn.
+ Ngăn 2: để thuốc và hóa chất dạng bột
+ Ngăn 3: để thuốc và hóa chất dạng nước.
+ Ngăn 4: để vôi.
2. Tiến hành:
- Công nhân bốc xếp tiến hành chuyển thức ăn từ ghe vào kho sắp xếp thức ăn chứa
trong kho theo chỉ dẫn của thủ kho.
- Nếu chất lượng thức ăn, hóa chất không đúng theo hợp đồng thì trả lại cho nhà cung
cấp.
2.1. Tiếp nhận thức ăn/thuốc thú y, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường.
2.1.1. Thức ăn
- Kiểm tra tình trạng và thông tin bao bì
- Lấy mẫu thức ăn kiểm tra ngoại quan, cảm quan
- Lấy mẫu kiểm tra các chất cấm, chất độc hại (nếu nghi ngờ).
- Yêu cầu cung cấp kết quả kiểm tra chất lượng thức ăn trước khi xuất xưởng (đối với
lô thức ăn mới)
2.1.2. Thuốc thú y, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường
- Kiểm tra tình trạng bao gói và thông tin trên nhãn.
- Lấy mẫu thuốc, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trướng kiểm tra ngoại quan, cảm quan
(nếu nghi ngờ).
- Lấy mẫu kiểm tra các chất cấm (nếu nghi ngờ).
2.2. Bảo quản
2.2.1. Thức ăn
- Yêu cầu của kho:
+ Thoáng mát, khô ráo, sạch.
+ Ngăn chặn được sự xâm nhập của động vật gây hại.
+ Riêng biệt với khu vực khác.
- Yêu cầu về bảo quản:
+ Được xếp trên kệ, pallet cao tối thiểu 5cm; cách tường 10cm
+ Có lối đi, tránh dẫm lên thức ăn
+ Thức ăn tiếp nhận trước thì cho ăn trước
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

21


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×