Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.22 MB, 91 trang )

CỘNG HỒ X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hanh Phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ,
XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯƠNG ANH
ĐỊA CHỈ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Quận 1, HCM

Tháng 02 năm 2014


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

NỘI DUNG
CHƯƠNG I:

GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ......................................................... 4

I.1.

Giới thiệu chủ đầu tư ........................................................................................................... 4

I.2.

Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình ........................................................... 4I.3.

Mô tả sơ bộ dự án ................................................................................................................ 4

I.4.

Sản phẩm của dự án ............................................................................................................. 4

I.5.

Cơ sở pháp lý triển khai dự án ............................................................................................ 5

CHƯƠNG II:

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ................................................. 7

II.1.

Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy ........................................................................ 7

II.2.

Mục tiêu của dự án. ............................................................................................................. 9

CHƯƠNG III:
III.1.

THỊ TRƯỜNG .................................................................................................. 10


TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM .............................................................. 10

1.1. Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam 2011: ..................................................................... 10
III.2.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa gạo ................................................................................ 13

CHƯƠNG IV:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................................. 17

IV.1.

Giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế của ... ................................................................... 17

IV.2.

Địa điểm xây dựng nhà máy.............................................................................................. 18

IV.3.

Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................. 19

IV.3.1.

Địa hình ........................................................................................................................... 19

IV.3.2.

Điều kiện tự nhiên ........................................................................................................... 19


IV.4.

Qui mô công suất của dự án .............................................................................................. 21

IV.5.

Lựa chọn cấu hình và công suất ........................................................................................ 22

IV.5.1.

Quy mô Nhà máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu và hệ thống nhà kho: ..... 22

IV.5.2.

Công suất nhà máy .......................................................................................................... 24

IV.5.3.

Nhu cầu lao động ............................................................................................................ 30

IV.5.3.1. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu ............................................................................................... 30
IV.5.3.2. Nhu cầu dùng điện và nước ............................................................................................... 30
CHƯƠNG V:
V.1.

THIẾT KẾ CƠ SỞ ............................................................................................ 32

Các hạng mục công trình ................................................................................................... 32


V.1.1.

Khu nhà xưởng đặt dây chuyền sấy lúa tuần hoàn .......................................................... 32

V.1.2.

Khu nhà xưởng dặt dây chuyền bóc tách trấu, xay xát và đánh bóng ............................. 32

V.1.3.

Khu nhà kho lưu trữ ........................................................................................................ 32

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 1


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

V.1.4.

Hệ thống nhà kho chứa thóc nguyên liệu ........................................................................ 32

V.1.5.

Hệ thống nhà kho chứa trấu, cùi trấu, tro ........................................................................ 32

V.1.6.


Nhà văn phòng điều hành sản xuất ................................................................................. 32

V.1.7.

Nhà để xe, khu phụ trợ, nhà đặt máy biến áp: ................................................................. 33

V.1.8.

Xây dựng đường, sân bãi ................................................................................................ 33

V.1.9.

Hệ thống cấp thoát nước ................................................................................................. 34

V.1.10.

Hệ thống cấp điện ............................................................................................................ 34

V.1.11.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy ..................................................................................... 35

CHƯƠNG VI:

PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG .............................. 36

VI.1.

Phương án Vận hành nhà máy........................................................................................... 36


VI.2.

Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương ........................................................... 36

CHƯƠNG VII:

PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY ..................................... 39

VII.1.

Tiến độ thực hiện ............................................................................................................... 39

VII.2.

Giải pháp thi công xây dựng ............................................................................................. 39

VII.3.

Sơ đồ tổ chức thi công ....................................................................................................... 39

VII.4.

Hình thức quản lý dự án .................................................................................................... 40

CHƯƠNG VIII:
VIII.1.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN .................................... 42

Đánh giá tác động môi trường ........................................................................................... 42


VIII.1.1. Giới thiệu chung .............................................................................................................. 42
VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường............................................................... 42
VIII.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng nhà máy ....................................................... 45
VIII.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường .................................................................................. 47
VIII.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường ............................... 49
VIII.1.6. Phương án xử lý môi trường khi vận hành nhà máy ....................................................... 51
VIII.1.7. Chương trình giám sát môi trường .................................................................................. 52
VIII.1.8. Kết luận ........................................................................................................................... 54
CHƯƠNG IX:

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN........................................................................ 56

IX.1.

Cơ sở lập Tổng mức đầu tư ............................................................................................... 56

IX.2.

Nội dung Tổng mức đầu tư ............................................................................................... 57

CHƯƠNG X:

VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ........................................................................... 65

X.1.

Nguồn vốn ......................................................................................................................... 65

X.2.


Phương án hoàn trả vốn vay .............................................................................................. 67

CHƯƠNG XI:
XI.1.

HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN .......................................... 69

Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................. 69

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 2


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

XI.2.

Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ........................................................................................... 88

XI.3.

Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội ............................................................................... 88

CHƯƠNG XII:

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................... 90


XII.1.

Kết luận ............................................................................................................................. 90

XII.2.

Kiến nghị ........................................................................................................................... 90

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 3


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1.

Giới thiệu chủ đầu tư

- Tên công ty : Công ty...
- Địa chỉ : Đường ĐT 844, ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện ..., tỉnh ...;
- Giấy phép KD : 1401188495 do Sở KH &ĐT ... cấp;
- Điện thoại
- Đại diện

: 067 3857070

: Ông Thái Thanh Phong ; Chức vụ: Tổng Giám Đốc


- Mã số thuế
I.2.

; Fax: 067 3867970

: 1401188495

Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công Ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh
- Địa chỉ
I.3.

: 158 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.

Mô tả sơ bộ dự án

Công ty... dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy Sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu
với diện tích khoảng 70.000 m2, .... Dự án bao gồm các hạng mục công việc như sau:
- Đầu tư xây dựng đồng bộ:


Hệ thống nhà kho/silo chứa lúa nguyên liệu và kho gạo thành phẩm với tổng lượng

tích trữ 69.000 tấn.


Dây chuyền sấy lúa tuần hoàn năng suất 1.400 tấn lúa/ngày;
Dây chuyền xay xát, đánh bóng gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu năng xuất 18 tấn

lúa/giờ.
- Đầu tư xây dựng hệ thống các kho chứa bảo quản, mạng lưới phân phối và các tổng đại lý
tiêu thụ sản phẩm.

I.4.

Sản phẩm của dự án

- Công ty Sản xuất và cung cấp cho thị trường các loại sản phẩm chính là gạo xuất khẩu
các loại với công suất 175.000 tấn/năm.
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 4


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

- Sản phẩm chính là gạo thành phẩm từ 5% đến 25% tấm và các loại phụ phẩm là tấm, cám
và trấu.
I.5.

Cơ sở pháp lý triển khai dự án

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam;

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11.
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu
tư và xây dựng công trình;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất
lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính
phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số
957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình;
- Quyết định số 57/2010/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về
việc miễn tiến chuyển mục đích sử dụng đất.
- Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về
chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với Nông sản, Thủy sản.
- Quyết định số 357/QĐ-UBND.HC ngày 29 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh ... về việc
phê duyệt chỉ tiêu tích lượng kho 69.000 tấn của Công ty....
- Giấy chứng nhận đầu tư số 51121000095 do UBND tỉnh ... cấp ngày 16/06/2011.
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 5


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU


- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự
toán công trình.

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 6


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
II.1.

Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy

1. Chủ trương phát triển ... của Đảng và Nhà nước
- Ngày 5/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư “Về
nông nghiệp, nông dân, nông thôn” đã xác định: “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển
toàn diện theo hướng hiện đại hóa, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất
lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc An Ninh Lương Thực
quốc gia vững chắc và lâu dài...”
- Ngày 23 tháng 9 năm 2009 Chính phủ có ra Nghị quyết số 48/NQ-CP về cơ chế chính
sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản thủy sản với các nội dung chính như sau:
Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, nông nghiệp nước ta đã phát triển với tốc độ
khá, cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả.
Đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, nhiều mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế
cao trên thị trường thế giới. Tuy nhiên những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm
năng, các ngồn lực chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả, tổn thất sau thu hoạch còn
lớn. Tổn thất về sản lượng trong và sau thu hoạch đối với lúa 11 - 13%. Ngoài sự tổn thất

về sản lượng còn bị sụt giảm về chất lượng nông sản.
2. Nhu cầu về nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo của Huyện ... tỉnh ....
Huyện ... có diện tích tự nhiên 459 km2 và dân số là 93.000 người (năm 2004). Huyện lỵ là
thị trấn … nằm trên tỉnh lộ 844, cách thành phố … 37 km về hướng Bắc. Diện tích trồng
lúa của toàn huyện là 60.230 ha với sản lượng đạt 365.000 tấn (năm 2010).
Huyện ... là một trong những huyện trọng điểm của tỉnh ... trong phong trào phát triển ....
Huyện đã xây dựng được mạng lưới các HTX Nông nghiệp vững mạnh như HTX …các
HTX thật sự là chỗ dựa vững chắc của bà con nông dân. Thông qua HTX, các chương trình
kiến thiết lại đồng ruộng, hiện đại hóa hệ thống canh tác theo chuẩn GAP, trồng giống
thuần chủng và xác nhận, thu hoạch lúa bằng máy ngay thời điểm thu hoạch đã được triển
khai thành công, sản xuất lúa tại địa phương đã theo hướng sản xuất hàng hóa với mức độ
cơ giới hóa cao.

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 7


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

Tuy nhiên trên địa bàn toàn huyện chưa có một nhà máy xay xát lúa gạo đạt chuẩn. Lúa
hàng hóa của địa phương chủ yếu được thương lái thu mua và đưa đi xay xát tại…. Trong
thời gian thu hoạch vụ Hè Thu kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 và vụ Thu Đông kéo dài từ
tháng 10 hàng năm, trùng với mùa mưa lũ, nên khi thu hoạch lúa gặp rất nhiều khó khan
trong vấn đề phơi khô, bảo quản. Vụ Hè Thu và Thu Đông do đồng ruộng bị ngập nước,
thiếu sân phơi, nên nông dân phải kéo dài thời gian phơi lúa, dẫn đến hao hụt và mất mát
về khối lượng và chất lượng nông sản.
Với sản lượng lúa hàng hóa lớn, nhưng nông dân trong huyện lại gặp khó khan trong khâu
tiêu thụ vì sản xuất chưa thật sự theo nhu cầu của thị trường.

3. Nhu cầu xuất khẩu lúa gạo:
Việt Nam là một trong những nhà nước sản xuất lúa gạo lớn nhất thế giới, nhưng công
nghệ gia công sau thu hoạch và sản phẩm từ lúa gạo chế biến ra chưa được phát triển mạnh
mẽ, làm cho giá trị thương phẩm không được nâng cao và không tận dụng được tất cả tài
nguyên của lúa gạo. Thực hiện chủ trương khuyến kích đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp
của tỉnh ... và để góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành xuất khẩu
lương thực mà cụ thể là lúa gạo, cũng như tận dụng tốt nguồn nguyên liệu dồi dào hiện có.
Tỉnh ... là vựa lúa của Nam bộ… Công ty... quyết định đầu tư nhà máy chế biến lúa gạo có
quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu …
Định hướng phát triển của Công ty... từ năm đầu thành lập đến những năm kế tiếp là tăng
cường hoạt động sản xuất chế biến lúa gạo xuất khẩu. Với lợi thế kinh nghiệm từ các cổ
đông chiến lược là các doanh nghiệp có kinh nghiệm và uy tín trong ngành sản xuất chế
biến gạo xuất khẩu như: Công ty CP Docimexco, Công ty CP Lương thực, thực phẩm Vĩnh
Long, Công ty CP Hoàn Mỹ. Sản lượng xuất khẩu hàng năm của các công ty này từ
150.000 tấn đến – 200.000 tấn với thị trường tiêu thụ rộng khắp từ Châu Á, Châu Phi,
Châu Âu,
Việc đầu tư dây chuyền sản xuất chế biến lúa gạo tại địa phương có quy mô công nghiệp
hiện đại và tự động, Công ty sẽ đáp ứng được và hòa kịp với định hướng nhu cầu phát triển
của xã hội hiện nay và tương lai. Nhà máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu nhằm
tạo việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần cải thiện đời sống của người nông dân.
Tăng uy tín sản phẩm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm gạo xuất khẩu. Nâng cao
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 8


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

công suất sản xuất, chế biến các loại sản phẩm gạo chất lượng cao, đẩy mạnh tiêu thụ trên

thị trường thế giới và khu vực.
Xuất phát từ kết quả thăm dò nhu cầu thị trường tồn trữ, lưu kho, xay xát lúa gạo xuất khẩu
đang còn thiếu hụt với số lượng lớn. Công ty... quyết định lập dự án đầu tư: Xây dựng Nhà
máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu...
II.2.

Mục tiêu của dự án.

Đầu tư xây dựng mới nhà máy xay, xát chế biến gạo với quy mô: Kho lúa có sức chứa
69.000 tấn, hệ thống sấy tuần hoàn 1.400 tấn/ngày, dây chuyền xay xát, bóc vỏ và lau bóng
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu năng suất 18 tấn/giờ để nhanh chóng giải quyết có hiệu quả tổn
thất sau thu hoạch, phát triển công nghiệp chế biến, chủ động sản xuất kinh doanh, tạo ra
giá trị gia tăng thêm mới trong chuỗi giá trị lúa gạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:
 Lúa tươi được sấy đúng kỹ thuật, đảm bảo màu sắc mùi vị, không bị gãy vỡ khi xay xát.
 Hệ thống kho chứa hiện đại, sử dụng công nghệ thổi khí lạnh để có thể tồn trữ từ 6 đến 24
tháng, không giảm phẩm chất và hao hụt trong quá trình lưu kho.
 Chế biến lúa gạo theo công nghệ hiện đại, tổng thu hồi đạt chuẩn trên 70%.
 Triệt để thu hồi phụ phẩm tấm, cám. Trấu được dùng để sấy lúa, sản xuất củi trấu.
 Tự động hóa trong sản xuất cao, dây chuyền sấy, tồn trữ, xay xát hiện đại, khép kín.
Xây dựng vùng nguyên liệu: Công ty... dự kiến đầu tư cho vùng nguyên liệu khoảng 7000
ha và ký hợp đồng tiêu thụ lúa thơm, lúa chất lượng cao theo một quy trình khép kín từ
khâu đầu tư lúa giống, phân bón, thuốc BVTV, kỹ thuật canh tác, thu mua sản phẩm lúa.
Nhằm tồn trữ và bảo quản lúa sau thu hoạch, tạo điều kiện ổn định về giá cho người dân
sản xuất lúa gạo, cung cấp cho thị trường nguồn gạo chất lượng cao, tăng cường năng lực
xay xát gạo chất lượng cao để tăng giá trị hạt gạo trên thị trường thế giới. Tận dụng phụ
phẩm trấu bán cho các doanh nghiệp để chế biến các sản phẩm phụ nhằm tăng giá trị sản
phẩm và giải quyết vấn đề trấu thải ra môi trường;
Tạo việc làm ổn định cho lao động tại nhà máy và tăng thu nhập cho chủ đầu tư và người
sản xuất lúa gạo.


Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 9


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

CHƯƠNG III: THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM
III.1.

TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

1.1. Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam 2011:
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 ước tính
tăng 5,89% so với năm 2010 và tăng đều trong cả ba khu vực, trong đó, quý I tăng 5,57%;
quý II tăng 5,68%; quý III tăng 6,07% và quý IV tăng 6,10%. Tốc độ tăng tổng sản phẩm
trong nước năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,78% của năm 2010, nhưng trong điều kiện
tình hình sản xuất rất khó khăn và cả nước tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô, thì mức tăng trưởng trên là khá cao và hợp lý. Trong 5,89% tăng chung của
nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4%, đóng góp 0,66 điểm phần
trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,53%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm và khu
vực dịch vụ tăng 6,99%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm.
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy gặp nhiều khó khăn do tác động của biến đổi
khí hậu, dịch bệnh và giá cả đầu vào tăng cao, nhưng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và
thuỷ sản năm 2011 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 5,2% so với năm 2010, bao gồm:
Nông nghiệp tăng 4,8%; lâm nghiệp tăng 5,7%; thuỷ sản tăng 6,1%.
Về trồng trọt, sản lượng lúa cả năm 2011 ước tính đạt 42,3 triệu tấn, tăng 2,3 triệu tấn so
với năm 2010, là mức tăng lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Nếu tính thêm 4,6 triệu
tấn ngô thì tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2011 ước tính đạt gần 47 triệu tấn, tăng

2,3 triệu tấn so với năm 2010.
Cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả tiếp tục phát triển. Sản lượng chè năm 2011 ước
tính tăng 6,5% so với năm 2010; cà phê tăng 5%; cao su tăng 8%; hồ tiêu tăng 3,8%; dừa
tăng 2,3%; nhãn tăng 7,4%; vải, chôm chôm tăng 33,4%... Sản xuất lâm nghiệp cũng có
bước phát triển khá. Diện tích rừng trồng được chăm sóc năm 2011 đạt 547 nghìn ha, tăng
3,7% so với năm 2010.
Thuỷ sản tiếp tục có bước tăng trưởng khá, sản lượng nhiều loại thuỷ hải sản tăng cao. Sản
lượng thuỷ sản năm 2011 ước tính đạt 5432,9 nghìn tấn, tăng 5,6% so với năm 2010, trong
đó ,sản lượng cá đạt 4050,5 nghìn tấn, tăng 5,6%; tôm đạt 632,9 nghìn tấn, tăng 6,8%. Đặc
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 10


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

biệt, sản lượng cá ngừ đại dương năm nay tăng cao, đạt 10,5 nghìn tấn, tăng 12,5% so với
năm 2010.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước phát triển ấn tượng. Chỉ số sản xuất công nghiệp
năm 2011 tăng 6,8% so với năm 2010. Một số ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số sản
xuất năm 2011 tăng cao so với năm 2010 là: Sản xuất đồ gốm, sứ không chịu lửa (trừ gốm
sứ dùng trong xây dựng) tăng 139,3%; sản xuất đường tăng 33,7%; đóng và sửa chữa tàu
tăng 28,4%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 19,6%. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo 11 tháng năm 2011 tăng 15% so với cùng kỳ năm trước...
Nhờ tăng trưởng kinh tế có mức tăng trưởng khá, nền kinh tế vĩ mô dần được ổn định, lạm
phát dần được kiềm chế.

Kinh tế Việt Nam năm 2011 phụ thuộc vào ba yếu tố chính: tình hình kinh tế thế giới, sức
mạnh nội tại và ổn định kinh tế vĩ mô trong nước và sự điều hành của Chính phủ. Tuy

nhiên bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì cũng đặt ra nhiều thách thức cho cả ba yếu tố
trên. Trong ngắn hạn, năm 2011 sẽ tiếp tục chứng kiến sự phục hồi ở những nền kinh tế
trên thế giới. Hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế sẽ được hồi phục nhanh hơn sau khi
có sự phục hồi chậm trong năm 2010. Hơn nữa, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong
những thị trường đầu tư hấp dẫn và nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có kế hoạch mở
rộng hoạt động kinh doanh trong những năm tới. Những điều này tạo ra những ảnh hưởng
tích cực trực tiếp lên nền kinh tế Việt Nam để có thể duy trì tăng trưởng khả quan hơn
trong năm 2011. Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu thách thức lớn hơn, nhất là
trong bối cảnh hậu khủng hoảng những rào cản thương mại mới ngày càng nhiều với các
hành vi bảo hộ thương mại tinh vi tại các thị trường lớn sẽ dành cho các mặt hàng xuất
khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của Việt Nam như khoáng sản, nông, lâm, hải sản. Đối
với trong nước, những bất ổn vĩ mô và những yếu kém trong nội tại nền kinh tế sẽ trở thành
thách thức lớn cho phát triển kinh tế năm 2011.
II.1.2. Tình hình kinh tế xã hội.
Năm 2011 có tầm quan trọng đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, bởi
đây là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020. Đồng thời cũng là năm tiền đề để
Việt Nam chuyển sang thực hiện chương trình tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình tăng
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 11


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

trưởng nhằm nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Vì thế,
cần có các giải pháp chính sách không chỉ cho năm 2011 mà còn cả trong những năm tiếp
theo. Thứ nhất, đặt ưu tiên vào ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiệm vụ điều hành ổn định kinh tế
vĩ mô trong thời gian tới tiếp tục rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi Chính phủ và các cơ

quan chức năng phải bám sát tình hình, có những chính sách, giải pháp chỉ đạo điều hành
kịp thời và linh hoạt. Các định hướng chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ trong cả năm
cần được công bố ngay từ đầu năm để cho người dân và doanh nghiệp được biết. Những dự
kiến thay đổi cụ thể về chính sách ở từng thời điểm cụ thể trong năm chỉ nên công bố khi
chắc chắn sẽ thực hiện. Cùng với thông tin về quyết định chính sách, các thông tin kinh tế
vĩ mô (như nhập siêu, bội chi ngân sách, dự trữ ngoại hối, cán cân thanh toán, nợ quốc
gia…) phải được công khai, minh bạch ở mức cần thiết để người dân và doanh nghiệp
tránh bị động trong sản xuất kinh doanh. Cần có cơ chế phối hợp đồng bộ, toàn diện hơn
nữa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là sự phối kết hợp chặt chẽ ngay từ khâu
hoạch định chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, chính sách tỷ giá và các chính sách khác
để giải quyết và đạt được các mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ.
Chính phủ cũng cần nâng cao năng lực dự báo và tăng cường phối hợp trao đổi thông tin
giữa các cơ quan dự báo và cơ quan giám sát để đảm bảo thống nhất khi công bố. Thứ hai,
đảm bảo ổn định các cân đối vĩ mô. Đối với vấn đề bội chi ngân sách, chính phủ cần xác
định rõ lộ trình và giải pháp cho việc giảm bội chi và tiến tới cân đối ngân sách một cách
tích cực. Cần cải cách lại cơ chế cấp phát ngân sách và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi
nhằm đảm bảo chi ngân sách có hiệu quả. Chi ngân sách cần gắn liền với công khai, minh
bạch và dân chủ. Xây dựng và áp dụng cơ chế thưởng phạt cũng như xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Đối với vấn đề kiểm soát
nhập siêu, cần đặt trong tổng thể của tất cả các chính sách từ chính sách tài khóa, tiền tệ
đến chính sách tỷ giá, từ việc chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu đến phát triển các ngành công
nghiệp phụ trợ vì nhập siêu bản chất là vấn đề cơ cấu kinh tế. Thứ ba, thực hiện các giải
pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng và hấp thụ vốn đầu tư của nền kinh tế. Để thực hiện
điều này, cần tập trung vào tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các DNNN, theo
hướng rà soát lại hệ thống doanh nghiệp DNNN, kiên quyết cắt bỏ các DNNN làm ăn thua
lỗ. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn đầu tư từ
ngân sách. Nghiên cứu lại việc phân bổ và sử dụng nguồn lực theo hướng nguồn lực cần
phải được phân bổ đến những ngành có độ lan tỏa lớn, có giá trị gia tăng cao. Ưu tiên hỗ
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh


Trang 12


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

trợ những doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi và những doanh nghiệp có khả
năng tiếp cận được với công nghệ hiện đại để giúp họ trang bị lại thiết bị, cải tiến công
nghệ nhằm bắt kịp với nền sản xuất của thế giới. Thứ tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu
tư và kinh doanh. Khi cùng chung sống trong một môi trường kinh tế và chính sách kinh tế,
các doanh nghiệp dù là doanh nghiệp nhà nước hay ngoài nhà nước cần có được sự bình
đẳng như nhau về cơ hội kinh doanh. Hơn nữa, khi nền kinh tế ngày càng thị trường hóa
sâu hơn đòi hỏi phải tách biệt giữa chức năng kinh doanh và chức năng hỗ trợ chính sách
kinh tế của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Điều này sẽ vừa nâng cao sức cạnh tranh của
doanh nghiệp này vừa không gây ra những méo mó trong nền kinh tế. Ở khía cạnh khác, để
tạo môi trường đầu tư minh bạch có tính cạnh tranh, cần tách biệt vai trò của chính phủ là
chủ sở hữu ra khỏi vai trò điều hành chính sách. Thứ năm, để đảm bảo tăng trưởng trước
mắt cũng như lâu dài cần giải quyết các “nút thắt” của nền kinh tế, đó là cơ sở hạ tầng và
công nghiệp phụ trợ yếu kém; chất lượng nguồn nhân lực thấp; hệ thống tài chính còn bất
ổn và mang tính đầu cơ; bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả. Thực tế cho thấy,
việc thực hiện các chính sách để giải quyết các “nút thắt” này luôn mang lại những tín hiệu
tốt cho dài hạn và không làm méo mó toàn bộ nền kinh tế trong ngắn hạn. Do vậy, một khi
nền kinh tế đã phục hồi trở lại, cần chuyển sang ưu tiên tập trung giải tỏa các “nút thắt”
trên.
III.2.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa gạo

3.1 Tổng quan về thị trường lúa gạo
Theo báo cáo của Hiệp hội lượng thực Việt Nam, sản lượng sản xuất và tiêu thụ gạo của

Việt Nam trong 4 năm gần đây như sau:
Đơn vị: 1.000 tấn
Năm

Sản lượng

Tiêu thụ trong nước

Xuất khẩu

2007

22,922

18,775

4,522

2008

24,375

19,400

4,649

2009

24,388


19,000

5,950

2010

25,550

19,120

6,880

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 13


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

Trong năm 2011, dự kiến cả nước xuất khẩu trên 7 triệu tấn gạo, tăng 1,5% giá trị và 23%
về giá trị.
Về tổng thể, khoảng 80% sản lượng gạo sản xuất là cho tiêu thụ nội địa, đây là một thị
trường rất lớn nhưng chưa hình thành một hệ thống phân phối chính quy, hiện đại mà chủ
yếu phân phối thông qua các chành, các đại lý, các cửa hàng nhỏ mang yếu tố gia đình.
Trong những năm gần đây, Việt Nam xuất khẩu trung bình 5 triệu tấn gạo/năm, riêng hai
năm 2010, 2011 sản lượng tăng cao đạt gần 7 triệu tấn/năm, với kim ngạch đạt từ 2 đến 2,5
tỷ USD và đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới (sau Thái Lan). Do chất
lượng gạo Việt Nam chưa cao nên giá xuất khẩu gạo của Việt Nam trung bình thấp hơn
Thái Lan từ 50 đến 100 USD/tấn. Về thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam: Châu Á

chiếm: 53,5% trong đó Philippin là thị trường chính, Châu Phi 29,64%, Châu Mỹ: 7,53%
chủ yếu là Cu Ba, Trung Đông: 5,22%, Châu Âu: 3,33%.
Từ sự kiện tăng giá đột biến của gạo vào tháng 4 năm 2008, thế giới đã nhìn nhận lại nhu
cầu gạo. An ninh lương thực trở thành bài toán cho mỗi quốc gia. Hiện tượng biến đổi khí
hậu được dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng và chất lượng của các quốc gia
trồng lúa.
Với Việt Nam do hệ thống kho chứa chưa đáp ứng được lượng lúa cần dự trữ nên khi vào
chính vụ chúng ta thường phải ký hợp đồng bán ngay với giá không thuận lợi để giải phóng
lượng lúa hàng hóa tồn đọng, khi hết vụ, lúc giá thế giới tăng cao thì không còn nguồn lúa
dự trữ để bán.
Hiện nay thị trường gạo của thế giới đã hình thành việc phân chia tiêu thụ theo phẩm cấp.
Gạo có chất lượng cao (đồng nghĩa với giá cao) được tiêu thụ ổn định tập trung ở các nước
có nền kinh tế phát triển với yêu cầu về giao hàng liên tục quanh năm với chất lượng ổn
định, đồng nhất (uniform). Các yêu cầu này sẽ rất khó được đáp ứng theo cách làm truyền
thống (thương lái mua lúa tại nhiều nguồn, xay xát và bán gạo lức cho các công ty chế biến
xuất khẩu gạo).
Thị trường trong nước cũng bắt đầu phân khúc từ khi thu nhập của người dân tăng lên theo
quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Hành vi của người ngày càng càng thay đổi (Nhu
cầu của người dân ngày càng thay đổi), cơ cấu của bữa ăn hiện nay đã phần nào khác xưa:
lượng cơm ít hơn nhưng thường là gạo dùng trong bữa ăn phải là loại ngon hơn.
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 14


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

Tác động của biến đổi khí hậu: Do lúa, gạo là sản phẩm nông nghiệp nên năng xuất và chất
lượng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết đặt biệt là nguồn nước. Với hiện tượng

trái đất đang nóng dần dẫn đến băng tan, mực nước biển dân lên thì các khu vực đồng bằng
châu thổ có đủ điều kiện sản xuất lúa sẽ bị thu hẹp, sản lượng lúa gạo trên toàn cầu có khả
năng sụt giảm. Trong khi đó nhu cầu về lương thực của thế giới luôn tăng đều qua hàng
năm từ áp lực tăng dân số trên toàn thế giới.
Qua đánh giá, phân tích, dự báo ngành hàng lương thực là ngành tiềm năng và có nhiều
cơ hội phát triển.
3.2 Thị trường xuất khẩu gạo năm 2011
Theo thống kê của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước xuất khẩu gạo tháng 11
đạt 450 ngàn tấn, kim ngạch 260 triệu USD, đưa lượng gạo xuất khẩu 11 tháng đầu năm
lên 6,8 triệu tấn, với giá trị xấp xỉ 3,5 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,1% về
lượng và 16,7% về giá trị. Nhu cầu và giá gạo thế giới hiện nay đang trên đà tăng có lợi
cho Việt Nam đẩy nhanh tiến độ xuất khẩu, ngoài ra tình hình thiên tai của các nước trong
khu vực cũng ảnh hưởng đến nguồn cung gạo trên thế giới. Giá gạo bình quân 10 tháng
năm nay đạt 505 USD/tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù nhập khẩu gạo của Philippines sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (giảm
34,6 về lượng và 50,3% về giá trị), nhưng thị trường này vẫn là thị trường lớn thứ hai sau
Indonesia, tỷ trọng giá trị của hai thị trường lớn này chiếm gần 40% giá trị xuất khẩu gạo
của Việt Nam. Các thị trường có sự tăng trưởng mạnh cả về lượng và giá trị so với năm
2010 là Indonesia (gấp 8 lần), Senegan (gấp hơn 2 lần) và Trung Quốc (xấp xỉ 3 lần).
3.3 Nguồn cung ứng nguyên liệu cho nhà máy
Nguyên liệu chính của nhà máy là lúa tươi, vị trí của nhà máy đặt tại huyện ... là vùng lúa
trọng điểm của tỉnh ... với sản lượng đạt 365.000 tấn/ năm. Công suất thiết kế 100.000
tấn/năm của nhà máy chỉ mới đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 1/3 sản lượng lúa hàng hóa của toàn
huyện.
Công ty đã lập kế hoạch cùng với Công ty Docimexco, Công ty Dịch vụ Nông nghiệp
Dassco cùng với 22 HTX Nông nghiệp của huyện ... thực hiện chương trình bao tiêu lúa
hàng hóa của nông dân trong huyện từ vụ Đông Xuân 2012. Qua đó công ty sẽ cung cấp
giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân trong quá trình canh tác. Lịch
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh


Trang 15


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

xuống giống sẽ được phân bổ xuống từng HTX để đảm bảo nhà máy có thể xử lý hết sản
phẩm bao tiêu khi thu hoạch.
Việc ký kết hợp đồng bao tiêu với các HTX không những đảm bảo nguồn cung ứng nguyên
liệu cho nhà máy mà còn đảm bảo tính đồng nhất, tính an toàn cho sản phẩm lúa gạo của
Công ty, đáp ứng đầy đủ nhu cầu và tạo lòng tin cho khách hàng.
3.4 Thị trường tiêu thụ sản phẩm chính của nhà máy
Các thị trường truyền thống như Philippin, Indonesia, Banglades, Châu Phi,... sẽ là thị
trường tiêu thụ chính của nhà máy. Ngoài ra, việc đầu tư đồng bộ từ khâu giống, canh tác,
khi thu hoạch được sấy và lưu trữ theo quy mô công nghiệp, dây chuyền xay xát, đánh
bóng hiện đại, sản phẩm của các nhà máy sẽ hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn của các thị
trường gạo cao cấp như Hồng Kông, Singapore ở Châu Á, thị trường Mỹ, EU.
Thị trường gạo cao cấp nội địa cũng là thị trường mục tiêu của dự án, việc tồn trữ từ lúa chỉ
xay xát thành gạo khi có đơn hàng sẽ giải quyết được cơ bản việc mất phẩm cấp hạt gạo
làm ảnh hưởng đến mùi thơm và vị ngọt của hạt gạo, đảm bảo được chất lượng với người
tiêu dùng nội địa.

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 16


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU


CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
IV.1.

Giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế của ...

Tỉnh ... nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long trù phú, cách thành phố Hồ Chí
Minh … về phía …, tỉnh ... có diện tích tự nhiên…, đang vươn mình đi lên cùng cả nước
trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá …
Với đường biên giáp nước bạn …, trong đó có 2 cửa khẩu Quốc tế ... đang tập trung đầu tư
khai thác, lợi thế kinh tế biên giới để góp phần phát triển thương mại, dịch vụ đưa nền kinh
tế tỉnh nhà ngày một đi lên. Điều kiện tự nhiên, địa lý thuận lợi, ... có 2 nhánh sông Cửu
Long (sông Tiền và sông Hậu) hiền hòa chảy qua, hàng năm bồi đắp phù sa cho vùng đất
này 4 mùa cây xanh, trái ngọt và hệ thống giao thông thủy thông suốt. 2 bến cảng …nằm
bên bờ sông Tiền giúp vận chuyển hàng hóa thuận tiện với biển Đông và nước bạn.

... sở hữu hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. ... cũng là tỉnh có nhiều quốc lộ đi qua
địa bàn. Quốc lộ 30, quốc lộ 80, quốc lộ 54 hiện hữu cùng với đường Hồ Chí Minh qua
trung tâm tỉnh lỵ vượt sông Tiền nối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tạo lợi thế về
giao thông bộ nối với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu
vực.
... có nền nông nghiệp phát triển, là vựa lúa lớn thứ 3 của Việt Nam, là tỉnh có tốc độ tăng
trưởng kinh tế và chỉ số năng lực cạnh tranh cao. ... đang thực hiện đẩy mạnh chuyển dịch
cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ. Hoạt động thương
mại của ... trong những năm gần đây phát triển khá mạnh.
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 17


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

Nhờ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kết hợp áp dụng các tiến bộ khoa học vào
sản xuất mà ... đã đưa sản lượng lúa cả năm vượt qua con số 2,6 triệu tấn không chỉ góp
phần ổn định an ninh lương thực mà còn đóng góp lớn vào chỉ tiêu xuất khẩu gạo của cả
nước. Ngoài cây lúa, ... còn có trên 38.000 ha diện tích hoa màu và cây công nghiệp ngắn
ngày.
... đang tập trung xây dựng hạ tầng và mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước. ... đã
quy hoạch tổng thể 6 khu công nghiệp, trong đó có 3 khu công nghiệp tập trung với quy mô
lớn đảm bảo về hạ tầng thuận tiện về giao thông cả đường bộ và đường thủy, đã thu hút 58
dự án đầu tư, trong đó có 32 dự án xây dựng hoàn thành, đi vào sản xuất, 17 dự án đang
triển khai xây dựng, 9 dự án chuẩn bị đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 21 triệu USD và hơn
3.300 tỷ đồng; thực hiện quy hoạch 34 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.000 ha,
trong đó có 19 cụm đã được lập quy hoạch chi tiết với diện tích gần 1.000 ha.
Hiện có 44 dự án đăng ký đầu tư trong các cụm công nghiệp, trong đó có 8 dự án đã đi vào
hoạt động, 15 dự án đang xây dựng và 21 dự án chuần bị đầu tư. Ngoài ra, còn có 10 dự án
đăng ký đầu tư ngoài cụm công nghiệp, với diện tích xây dựng 23 ha, tổng vốn đăng ký
hơn 800 tỷ đồng.
Ngoài các dự án trong khu công nghiệp, ... còn có các nhà máy chế biến thủy sản công suất
20.000 tấn/năm, sản xuất bánh phồng tôm 5.500 tấn/năm, xay xát lau bóng gạo 1,7 triệu
tấn/năm, sản phẩm may mặc 7 triệu sản phẩm/năm. Nhà máy sản xuất tân dược đạt tiêu
chuẩn GMP 1.500 triệu viên/năm. Sản xuất gạch ngói và các sản phẩm gốm phát triển đa
dạng.
Hệ thống thương mại và dịch vụ ở ... được phân bố phù hợp theo từng địa bàn, khu vực:
chế biến lúa gạo …, chợ đầu mối trái cây …, các siêu thị ở 3 trung tâm của tỉnh; các chợ
phủ khắp các địa bàn, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất và tiêu dùng.
IV.2.

Địa điểm xây dựng nhà máy


Nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo của Công ty... nằm tại đường…, huyện ..., tỉnh ...
cách trung tâm huyện 3 km về hướng …. Dự án có tổng diện tích đất 7 ha.
Nguồn gốc lô đất: Khu đất được Công ty... mua thỏa thuận từ người dân theo giá thị trường
được UBND huyện ... quy hoạch thành đất chuyên dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh.
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 18


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

-Giới cận:
- Hướng Tây giáp ...
- Hướng Đông giáp đất ruộng của dân
- Hướng Nam giáp đất ruộng của dân
- Hướng Bắc giáp kênh ...
IV.3.
IV.3.1.

Điều kiện tự nhiên
Địa hình

Khu đất dự kiến xây dựng nhà máy khoảng 70.000 m2, là đất ruộng trồng lúa, nến đất
thấp, cao độ san lấp từ 3m đến 3,5m.
Giao thông khá thuận lợi, do đường bộ tiếp giáp tỉnh lộ có thể lưu thông trực tiếp về
TP.HCM qua hướng Long An, Đường sông tiếp giáp … tiến là kênh lưu thông huyết
mạch trong vùng do Trung ương quản lý. Theo kênh … sà lan có thể vận chuyển hàng
hóa đến các cảng của TP.HCM và các cảng khu vực Cần Thơ.
IV.3.2.


Điều kiện tự nhiên

 Khí hậu thời tiết:
- Khu vực xây dựng công trình có đặc điểm khí hậu của ... là khí hậu nằm trong miền nhiệt
đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa rõ rệt trong năm là mùa mưa (tháng 5-11) và mùa
khô (tháng 12- 4).
- Mùa mưa ấm áp, gió thịnh hành theo hướng Đông Bắc từ biển thổi vào nên nhiều mây,
mưa .
- Mùa khô tiếp nhận không khí từ miền Bắc vì vậy hơi khô và lạnh về đêm.
- Nhiệt độ trung bình hàng năm là 270C.
 Gió:
Hai hướng gió chính:
- Gió Tây Nam: từ tháng 5 đến tháng 10.
- Gió Đông - Đông Nam: từ tháng 1 đến tháng 4

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 19


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

Riêng 2 tháng 11 và 12, hướng gió chính không trùng hướng gió thịnh hành. Tốc độ gió
trung bình cấp 2 - 3. Khu vực ... hầu như không bị ảnh hưởng của gió bão.


Mưa:


Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, vào các tháng trên, mỗi mùa mưa trên 20 ngày.
Tháng mưa nhiều nhất tập trung vào các tháng 8, 9, 10 (chiếm tỷ lệ 43,6% so với cả năm) .
- Lượng mưa trung bình năm

1.949 mm

- Lượng mưa tối đa

2.711 mm

- Lượng mưa tối thiểu

1.533 mm

- Số ngày mưa trung bình hàng năm

162 ngày

- Lượng mưa tối đa trong ngày

177 mm

- Lượng mưa tối đa trong tháng

603 mm

- Luợng mưa tối đa trong việc tính toán xây dựng trình bày ở bảng 2.
Lượng mưa tối đa (mm) trong 15’, 30’, 60’ cho việc tính toán lượng mưa trong xây
dựng
Tháng
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15'

15,4 15,0 19,9 30,0 30,0 41,2 28,0 29,0 33,5 35,0 25,5 41,2


30'

15,6 20,0 32,1 50,0 52,0 59,0 52,0 50,0 50,0 58,0 44,0 99,0

60'

15,6 31,8 37,0 70,0 70,8 89,3 78,0 72,0 72,0 77,0 62,2 89,0

Nhiệt độ không khí:

Nhiệt độ bình quân trong năm

270 C

Nhiệt độ cực đại tuyệt đối

400 C

Nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối

13,80 C

Tháng có nhiệt độ cao nhất trong năm là tháng 4: 28,80 C
Tháng có nhiệt độ thấp nhất trong năm là tháng 1: 210 C


Độ ẩm:

Độ ẩm trung bình năm


79,5 %

Độ ẩm cực tiểu tuyệt đối

20 %

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 20


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

Độ ẩm cực đại tuyệt đối


86,6 %

Lượng bốc hơi:

Lượng bốc hơi bình quân năm

1.350,5 mm

Lượng bốc hơi bình quân ngày

3,7 mm


Lượng bốc hơi lớn nhất ngày


13,8 mm

Các yếu tố khí hậu khác:

Số giờ nắng trong ngày bình quân năm

6,3 giờ

Độ mây bình quân năm

5,3 l/s

Số ngày có sương mù bình quân năm

10,5 ngày

5.1

Cấp thoát nước

Hệ thống cấp nước: Nhà máy không có nhu cầu cấp nước cho sản xuất, tại vị trí dự kiến
xây dựng công trình chưa có hệ thống cấp nước công cộng. Nước sinh hoạt sử dụng nước
giếng khoan.
Hệ thống thoát nước: Cần thiết kế hệ thống thu gom nước mưa và nước thải cho toàn bộ
nhà máy, hệ thống cống, rãnh nội bộ, hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sau đó đưa ra
hệ thống xử lý nước thải chung.
5.2


Cấp điện :

Hệ thống điện được nối từ hệ thống cấp điện ba pha chạy ngang qua khu vực nhà máy đưa
xuống trạm biến áp của Nhà máy đặt tại góc nhà máy.
5.3

Phòng chống cháy

Hệ thống phòng cháy chữa cháy sẽ được thiết kế, lắp đặt khi xây dựng Nhà máy kể cả
khoan giếng lấy nước dự phòng chữa cháy khi cần.
IV.4.

Qui mô công suất của dự án

Phạm vi dự án

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 21


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

Đầu tư xây dựng Nhà máy Sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu. Đầu tư xây dựng
hệ thống nhà kho chứa hàng. Phân phối và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa và phát
triển ra thị trường khu vực trong tương lai.
Qui mô đất sử dụng


: 70.000 m2

Công suất thiết kế

: 175.000 tấn gạo xuất khẩu/năm

2. Về dự trữ nguyên liệu.
Dự trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất là một việc hết sức quan trọng trong quá trình sản
xuất kinh doanh của đơn vị. Dự trữ nguyên liệu giúp cho quá trình sản xuất được chủ động,
đảm bảo tính liên tục của sản phẩm đưa ra thị trường và ổn định giá cả khi có sư biến động
thất thường của thị trường xuất khẩu lúa gạo.
Công ty dự kiến phải đảm bảo có dự trữ các nguyên liệu chính ít nhất đủ sản xuất từ 2
tháng trở lên.
3. Về sản phẩm lúa, gạo:
Thu mua, chế biến và xuất khẩu mặt hàng gạo các loại: Lúa, Gạo 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 100% tấm, gạo thơm, gạo Jasmine, nếp, tấm, cám.
Bao bì đóng gói: theo yêu cầu của khách hàng, chủ yếu hàng hóa đóng trong bao PP các
loại 10kg, 15kg, 25kg, 30kg, 45kg, 50kg, Jumbo,... theo yêu cầu của khách hàng.
4. Qui mô xây dựng
- Diện tích đất của dự án

:70.000 (m2)

- Diện tích đất xây dựng

:8.000 (m2)

IV.5.

Lựa chọn cấu hình và công suất


IV.5.1. Quy mô Nhà máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu và hệ thống nhà kho:

STT

Hạng mục xây dựng

Đơn vị

lượng

Các hạng mục xây dựng
công trình
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

K.

Kích thước

Số

lượng
Dài

Rộng

Cao

(1đơn vị)


Tổng
cộng

18,701

Trang 22


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

1

Cổng, hàng rào bảo vệ, nhà
bảo vệ

HT

1.00

1

1

m2

2.00 100.00

30.00


6,000

6,000

m2

1.00

68.00

50.00

3,400

3,400

m2

1.00

90.00

42.00

3,780

3,780

m2


1.00

62.00

18.00

1,116

1,116

Khu nhà máy đặt dây
2

chuyền sấy lúa tuần hoàn:
khu đặt tháp sấy và sấy vi
Khu nhà máy đặt dây

3

chuyền xay xát, tách trấu và
đánh bóng

4

5

Khu nhà kho chứa lúa và
lưu trữ
Khu văn phòng Công ty,
nhà ăn, nhà nghĩ


6

Khu nhà kho chứa trấu

m2

1.00

54.00

32.00

1,728

1,728

7

Xưởng ép cùi trấu

m2

1.00

32.00

28.00

896


896

8

Kho chứa tro

m2

1.00

40.00

18.00

720

720

m2

1.00

35.00

16.00

560

560


m2

1.00

25.00

20.00

500

500

Khu phụ trợ; nhà để xe, nhà
9

đặt máy biến áp, máy bơm
nước, đài nước...

10

Nhà tiếp nhận hàng từ cầu
cảng nhập

11

Trạm cân xe

m2


1.00

5.00

4.00

20

20

12

Khu kho dự phòng

m2

1.00

82.00

32.00

2,624

2,624

m2

1.00


6,200

6,200

m2

1.00

3,450

3,450

M3

1.00

294,000

294,000

m2

1.00

6,000

6,000

13


14

15

16

Hệ thống đường bê tông
nhựa tải trọng 30 tấn
Hệ thống đường bê tông
nhựa nội bộ tải trong 5 tấn
Phần khối lượng san lấp
mặt bằng
Diện tích trồng hoa, cỏ, cây
cảnh, …

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 23


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU

17

Hệ thống cấp nước

HT

1.00


1

1

18

Hệ thống thoát nước

HT

1.00

1

1

19

Hệ thống PCCC

HT

1.00

1

1

20


Hệ thống điện chiếu sáng

HT

1.00

1

1

21

Hệ thống điện chống sét

HT

1.00

1

1

Đất dự phòng phát triển
Tổng quĩ đất xây dựng

m2

70.000


IV.5.2. Công suất nhà máy
Nguyên lý hoạt động của nhà máy:
Nguyên liệu đầu vào thu mua từ người dân địa phương.

THÁP SẤY
Máy liên kết với bồ đài, lò đốt tạo thành cụm thiết bị sấy hoàn chỉnh. Máy dùng sấy: lúa
gạo..… Đặc biệt khi liên kết với dây chuyền chế biến gạo, gạo thành phẩm ra có ẩm độ
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: (14,5)%.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh

Trang 24


×