Tải bản đầy đủ

Những yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng thành thị việt nam

013456789

6
 !"#$
%%%%%%%%&&' ((%%%%%%%%

)*+,.*/,**,0

12!"3,**456789!:
;<=91>?@?A+,0B!#C
D8EF:9
!2BDG !38#H:IH: #J
9KL"GMNOPQPQ

R!ST,UV
WXYZ[]Y^_`bc_defgehij
<LkL!2l8!29:
Dm6n,opqrst


1


2346789
7

!"#$%&$#$%'&$($)*+
,!-.$/0&1,1#2%0&&34561'$+$#$#7-+&
!538"#$%&$#$%'&$($)
9:;<=>?@ ABC=> =DEFGHI
*&J6(

LMNOQMROMSTOU


11

234678111!"#$%&'()1*!+",-./-01
23,4

156789:;!"<=->
?0/"@A!+"!"#$%1*B)/,A3/-CDEFEG/,H
1&
H6
-
IJK1(L
MBN(OPQRPBSN6T!A#2U-VU-W;)X23*/-WY
Z"H
1[K
\-PQRH/23!"GDY2]-YH/!+1R^_`K1a1b
Q
c1P+1XYde!+1
1NL1f-
IJK1RHN2-GD,-"
B1e/-!2g!h)OXR6Kijk_`>lmnol!p`q`B1e/r<">?
PQRs(t&'KPBKPQRHR'1Ru17)lwxD/hD!V2VCY>
`'1K1a1bQXYd2G2/-023/hD!U-Dzoy{fA3/8D"*B[12g!-2!2)5N[1e7}~LPBSNQ1_


?71/3"€"2GYd01/h
[L'ijk_`_
B1p`Q‚1e!+"f
-!/3""/-CD2D+

1B[L'sƒ[1PQRPBS;W/-82E„,2g!
-…†"/-CD9K1(L
MBN(OPQRPBSN 'BQ1_
`1e5‡LK1a1XYd;"D/8Dx?|,/h+!?|zoy{,71PQK

B
6K
sfA3-"//=-!"#$%6
1X"G$,/-GD!%[q5+"2G2U-VU-W
K1
55X1(L
MBN(OPQRPBSN_
`//3""2-F/--2GYd !"#$%1O6bQ&'78
764

15&'K16PBK u5 e58D"*B[1)/K1+1
1'
LQQ
1B&wGYd2G2CYE"-;"@2&%K1()1*B(L
MBN(OBS5ITP1B_K
 !"#$%&'Rs"!+1
K1[K
-D/--
1BQ1_
B1
6a1bQXYd!"<=-;-T!!+1b1BPBK7
8-/3",H!;"@,!"#$%6
NNK
12!"#$/3"K1/-CD}1Q
LQQPBSN&'RO_
ĂÂ
ÊÔƠƯĐă
âêôơưêđơêơ


111

234634

678

 
674

234634
234
234
234 ! 

"#$%&
'
()*
**6+,-./012345678*
*92:17;<=>2?@:81A<2B>C2;>1D<1E0.G>H
IJKJILMNO1PQRST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJV
IJKJKWXQTY1RST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJZ
IJKJV[T1\]^MRST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJZ
%_`
abcde>C8f2g@>C2;>1D<h
ijkjimnopqrRSRST1PRNUQNstuQvRwRJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJx
IJVJKyTwNTOTzRST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ{
IJVJV|T}]^1RST1PRNUQNstuQvRwRJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ{
%_~d48c44b4D<
ijjiqp1S1tRRST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
IJZJKQORTRST1PRNUQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
*h245>CCf@Ă1EÂ5678*Ê
IJxJI[TÔƠƯRSSƯĐ^ă]âOuêuQvRJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIô
IJxJK[TÔƠƯRSSƯĐ^ă]âOOTơNO1ưRJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIô
*đ71<1E0.G>**
@7cd4%*9

"#$ & à) ả 4ãá ạ
ằ ẳ)ẵ 2ắ 
ả4ã)*H
9* >C<0>11>C2;>1D<6+5>2@<072/1f2@2*H
KJIJIyTw1R1\]OTơNĐT]TÔêƠặRT]QtOTơNĐT]TÔJJJJJJJJJJJJJJJJJIV
KJIJKầẩRSẫQtRNqấRSRST1PRNUQ^ăêƠặRT]QtOTơNĐT]TÔsậq1
O1PQèRSJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIZ
KJIJVầẩRSẫQtRNNẻTQRSuêOTQẽOéẹèMRSOềRSNNRST1PRNUQ^ăTểRT^1^ể
êƠặRT]QtOTơNĐT]TÔsậq1O1PQèRSJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIx


12
3436789

8

88898

!"#$%$&

'())* +,89444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443/0/0123456789:;<=>>@A56:BCDEF53G9H:3IJK3LG34MNOPQNRNSC<:3978:
5631T5JU90000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/V
/0/0/23456789:;<=>>@A56:BCW>RCEXE;12B13Y5321G9H:3IJK3LG34MNO
2YJZJ61<:3978:5631T5JU9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/[
34\]^_889)*8
` 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444\a
6bcd$%'e44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444\a
fghijklmnghijkngopqrstuqvwx44444444444444444444444444444444444444444444444444\y
\4z6){|{89)*8
` 789}4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444\y
~>@O=S>R=S>C=NU900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
010/95631T5JU90000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
\43q9)*8
`#8844444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444\
0/01J:1T9JH5631T5JUMEF53:5300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0/0/318:85631T5JU90000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0/03CSC=PQEFECG5631T5JU9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000V
0/0V318:8>@B565K35625900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000V
0/03IJ3155631T5JUMEF53:530000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000V
0/08:9<5631T5JUMEF53:5300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000V1
0/03Z::1=W>=SEĂB100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0/0ÂÊ3Ô532Y61<:3978:5631T5JUMECƠ9J3Ư53H95631T5JUMEF53:5300000V
\4\q9)*8
`#Đă8944444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444yy
~~â>=SE000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00/2631T5JUMEF=>ê@ô=SơOưXđ5631T5JU9:35631GK1:00000000000000000000
002631T5JUMEF=>ê@ô56J353:3UJ00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
6cd$%'l44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444à3
fghijkảmãá6ạxqrstuqvwx44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444à\
-4z6
ằẳ'dẵắ8

!"#$%$&À'())* +,89
Á8Â)Ãq
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444à\
V01013IJ:=SW>RCEXE;12B13Y5321G9H:3IJK3LG34MNO0000000000000000000000000Â
V010/3IJ:=SDEF53G9H:3IJK3LG34MNO000000000000000000000000000000000000000000000000000ÂV
-43)}ặẵ)8
ầẩẫ9)ấằẵ)ậè 8)44444444444444444444444444444444444444444àa
V0/011ĂEF53CEX:15Jẻ7JNRNW>=SEN>@E5631T5JUMEF=>ê@ô=SơOưX00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Â


1
234345678
6


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×