Tải bản đầy đủ

Báo cáo: Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và showroom ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BÃI ĐỖ XE & SHOWROOM Ô TÔ

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ ĐẦU TƯ

: PHƯỜNG 15, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HỒ CHÍ MINH

: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TÂN SƠN NHẤT

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 5 năm 2014CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BÃI ĐỖ XE & SHOWROOM Ô TÔ
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
TÂN SƠN NHẤT

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

(Giám đốc)

(Phó Tổng Giám đốc)

PHAN VĂN HANH

NGUYỄN BÌNH MINH

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 5 năm 2014


Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Báo cáo nghiên cứu khả thi

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN................................................................................................1
1.1. Căn cứ pháp lý ...............................................................................................................................1
1.2. Môi trường vĩ mô ..........................................................................................................................2
1.2.1. Kinh tế thế giới ......................................................................................................................2
1.2.2. Kinh tế trong nước .................................................................................................................2


1.3. Thị trường ô tô Việt Nam ..............................................................................................................3
1.4. Các điều kiện và cơ sở của dự án ..................................................................................................3
1.4.1. Chính sách của Chính phủ .....................................................................................................3
1.4.2. Điều kiện của khu vực thực hiện dự án .................................................................................4
1.4.3. Năng lực của chủ đầu tư ........................................................................................................5
1.5. Kết luận sự cần thiết đầu tư ...........................................................................................................6
CHƯƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN ............................................................................................................8
2.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ...........................................................................................................8
2.2. Mục đích đầu tư .............................................................................................................................8
CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN .........................................................................................................9
3.1. Quy mô dự án ................................................................................................................................9
3.2. Hạng mục đầu tư ...........................................................................................................................9
3.2.1. Hạng mục xây dựng ...............................................................................................................9
3.2.2. Hạng mục thiết bị ...................................................................................................................9
3.3. Tiến độ thực hiện dự án ...............................................................................................................10
3.4. Quy hoạch dự án..........................................................................................................................10
3.5. Dịch vụ của Showroom ...............................................................................................................11
3.6. Nhân sự dự án ..............................................................................................................................11
CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ....................................................................12
4.1. Đánh giá tác động môi trường .....................................................................................................12
4.1.1. Giới thiệu chung...................................................................................................................12
4.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ...................................................................12
4.2. Tác động của dự án tới môi trường .............................................................................................13
4.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án ....................................................................................................13
4.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng .........................................................................13
4.3. Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm ....................................................................................14
4.3.1. Giai đoạn xây dựng dự án ....................................................................................................14
4.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng .........................................................................14
4.4. Kết luận .......................................................................................................................................16
CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ......................................................................................17
5.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ..........................................................................................................17
5.2. Nội dung tổng mức đầu tư ...........................................................................................................18
5.2.1. Nội dung...............................................................................................................................18
5.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ......................................................................................................22
5.2.3. Vốn lưu động .......................................................................................................................22

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang i


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ...........................................................................23
6.1. Cơ cấu vốn ...................................................................................................................................23
6.2. Tiến độ sử dụng vốn ....................................................................................................................23
6.3. Tính toán chi phí của dự án .........................................................................................................24
6.3.1. Chi phí nhân công ................................................................................................................24
6.3.2. Chi phí hoạt động .................................................................................................................26
CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ............................................................................29
7.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán .......................................................................................29
7.2. Doanh thu từ dự án ......................................................................................................................29
7.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .....................................................................................................31
7.3.1. Báo cáo thu nhập của dự án .................................................................................................31
7.3.2. Báo cáo ngân lưu dự án........................................................................................................32
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN .................................................................................................................34

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang ii


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

CHƯƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1.1. Căn cứ pháp lý
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của
Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
- Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
- Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu
nhập doanh nghiệp;
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành
Luật Thuế giá trị gia tăng;
- Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc
bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 1


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình;
- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
luật phòng cháy và chữa cháy;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất
lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ
về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;
- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và
quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh
dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo
vệ môi trường;
- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự
án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo
vệ môi trường;
1.2. Môi trường vĩ mô
1.2.1. Kinh tế thế giới
Bước sang năm 2014, kinh tế thế giới phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng toàn
cầu tại các nền kinh tế lớn với hàng loạt các biện pháp mạnh được thực thi. Trong khi đó,
nhiều nền kinh tế mới nổi thực hiện chính sách thắt chặt thông qua việc tăng lãi suất nhằm
giảm áp lực tiền tệ, vì vậy tăng trưởng kinh tế tại khu vực này đang gặp trở ngại.
1.2.2. Kinh tế trong nước
Kinh tế - xã hội nước ta trước bối cảnh thế giới vừa có những thuận lợi, nhưng cũng
không ít rủi ro, thách thức, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lường. Khó
khăn trong sản xuất kinh doanh chưa được giải quyết triệt để, những yếu kém nội tại của nền
kinh tế chậm được khắc phục.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 2


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Quý I/2014 tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 4.96% so với cùng kỳ năm
2013, cao hơn mức tăng cùng kỳ của 3 năm trở lại đây. Trong toàn nền kinh tế, cả ba khu vực
đều đạt mức tăng cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy
sản tăng 2.37% (quý I/2013 tăng 2.24%), đóng góp 0.32 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp
và xây dựng tăng 4.69% (quý I/2013 tăng 4.61%), đóng góp 1.88 điểm phần trăm; khu vực
dịch vụ tăng 5.95% (quý I/2013 tăng 5.65%), đóng góp 2.76 điểm phần trăm.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Ba ước tính đạt 12.3 tỷ USD, tăng 21.9% so với
tháng trước và tăng 12.2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I, kim ngạch hàng hóa
nhập khẩu ước tính đạt 32.3 tỷ USD, tăng 12.4% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố
giá, tăng 15,5%), bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 13.8 tỷ USD, chiếm 42.6% tổng
kim ngạch hàng hóa nhập khẩu và tăng 9.7%, đóng góp 4.2 điểm phần trăm trong mức tăng
chung; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.5 tỷ USD, chiếm 57.4%, tăng 14.6% và đóng
góp 8.2 điểm phần trăm trong mức tăng chung. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống
kê, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 4 vừa qua ước đạt khoảng 5.000 chiếc, trị giá 130 triệu
USD.
1.3. Thị trường ô tô Việt Nam
Theo các doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, thị trường ô tô đã tăng trưởng trở lại, bước
đầu có tín hiệu khởi sắc hơn. Sự hồi phục trở lại theo các chuyên gia là nhờ vào những chính
sách giảm thuế phí của Nhà nước, cũng như mức lãi suất cho vay giảm. Tuy nhiên, đáng chú ý
trong 4 tháng đầu năm là sản lượng xe nhập khẩu đã có mức tăng đáng kể.
Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, tính đến hết
quý I/2014, đã có 30.027 xe được bán ra trên toàn thị trường. Trong đó, lượng xe lắp ráp trong
nước là 21.488 chiếc và lượng xe nhập khẩu là 8.539 chiếc. Sau 4 tháng đầu năm thị trường ô
tô có khởi sắc hơn nhưng tập trung ở một số hãng lớn. Mức độ cạnh tranh nhiều hơn năm
ngoái. Đáng chú ý, khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng bán hàng xe lắp ráp trong
nước chỉ đạt tỷ lệ tăng trưởng 24%, quá nhỏ so với tỷ lệ tăng trưởng đến 98% của xe nhập
khẩu. Ngoài ra, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 4 vừa
qua ước đạt khoảng 5.000 chiếc, trị giá 130 triệu USD và cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, mức
nhập khẩu ô tô đạt 15.000 chiếc, trị giá 329 triệu USD, tăng 53,4% về lượng và 76,6% về giá
trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo giới chuyên môn, có nhiều nguyên nhân khiến đầu năm 2014 khởi đầu thuận lợi cho
thị trường ô tô. Thứ nhất, mức tiêu dùng đã tăng hơn trước; lãi suất cho vay của ngân hàng
giảm trong khoảng 10%; giảm thuế trước bạ tại TP.HCM từ tháng 1/2014 xuống còn 10%.
Mặc dù vẫn giữ ổn định lượng xe lắp ráp trong nước nhưng với sự tăng trưởng của xe nhập
khẩu, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô trong nước cũng đã điều chỉnh dự báo toàn thị trường ô tô
tiêu thụ năm nay có thể đạt 125.000 xe, thay vì mức dự báo 120.000 xe trước đó.
1.4. Các điều kiện và cơ sở của dự án
1.4.1. Chính sách của Chính phủ
Trong những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất cho doanh
nghiệp và kích thích nhu cầu mua sắm của người dân, đặc biệt trong thị trường ô tô, xe máy,
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 3


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Chính phủ đã chính thức ra quyết định giảm phí trước bạ và không thu phí hạn chế phương
tiện giao thông cá nhân.
Theo đó, phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu sẽ được đưa về
một mức chung là 10% trên cả nước, các địa phương điều chỉnh tăng không quá 50% mức phí
chung. Trước đây, tại Hà Nội phí trước bạ lên tới 20% và nhiều địa phương là 15%. Phí trước
bạ cho các phương tiện đăng ký lần thứ hai trở đi sẽ được đưa về một mức chung duy nhất là
2% trên cả nước. Chính phủ cũng nêu rõ, không ban hành chính sách thực hiện việc thu phí
hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện.
Những giải pháp của Chính phủ lần này có thể nói là đúng đắn và là phao cứu sinh cho
ngành công nghiệp ô tô xe máy trong năm 2014 và những năm tới.
Với thay đổi lớn từ chính sách, hi vọng vào thị trường xe hơi Việt Nam năm 2014 có
những bước phục hồi mạnh mẽ là hoàn toàn có cơ sở, trong bối cảnh nền kinh tế cũng đang
trong giai đoạn phục hồi nhanh chóng.
1.4.2. Điều kiện của khu vực thực hiện dự án
+ Vị trí đầu tư
Dự án Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô được xây dựng tại thửa đất số 59, phường 15, quận
Tân Bình, Tp.HCM, trong phạm vi của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đồng thời dự
án Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô là một hợp phần nằm cạnh dự án Trạm đăng kiểm xe cơ giới
do Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất làm chủ đầu tư.
Như vậy có thể khẳng định vị trí đầu tư dự án rất đẹp và Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô nêu
trên sẽ được phát huy hiệu quả cao bởi hệ thống hạ tầng giao thông khu vực thuận lợi.
+ Khí hậu
Dự án nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, cũng như các tỉnh ở Nam
bộ. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 4 (28.80C), tháng có nhiệt độ trung bình
thấp nhất là khoảng giữa tháng 12 và tháng 1 (25.70C). Hàng năm có tới trên 330 ngày có nhiệt
độ trung bình 25-280C đều trong năm và có hai mùa mưa - khô rõ ràng làm tác động chi phối
môi trường cảnh quan sâu sắc. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến
tháng 4 năm sau.
+ Địa hình – địa chất
. Địa hình
Ðịa hình khu vực xây dựng dự án tương đối bằng phẳng nên nhìn chung địa hình của khu
đất xây dựng công trình rất thuận lợi cho công tác tập kết vật tư, xe máy thi công xây dựng
công trình cũng như quá trình khai thác kinh doanh sau này.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 4


Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Báo cáo nghiên cứu khả thi

. Địa chất
Căn cứ vào tài liệu khoan khảo sát địa chất công trình do Liên hiệp Khoa học Sản xuất Địa
chất & Công nghệ Khoáng thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam.
Kết cấu nền hiện tại trong phạm vi khảo sát tồn tại 03 lớp đất. Từ trên xuống bao gồm các
lớp đất như sau:
 Lớp 1: Sét pha nặng màu xám xanh có Rtc=1.5 (Kg/cm2)
Phân bố độ sâu:
Từ: 0-> 7.2 mét; từ 0 -> 7.5 mét; từ 0-> 5.2 mét
 Lớp 2: Sét pha nhẹ, màu xám xanh, trạng thái dẻo cứng
có Rtc=1.5(Kg/cm2)
Phân bố độ sâu:
Từ 7.2-> 9.5 mét; từ 7.5-> 9.5 mét; từ 5.2-> 9mét.
 Lớp 3: Cát pha màu xám vàng, xám trắng, xám vàng có Rtc=1.4 (Kg/cm2)
Phân bố độ sâu:
Từ 9.5-> 20 mét; từ 9.5-> 20 mét; từ 9.0-> 20 mét.
+ Thủy văn
Theo kết quả quan sát mực nước dưới đất tại các hố khoan khảo sát địa chất do Chủ đầu tư
tiến hành và theo Báo cáo khảo sát địa chất Công trình do Chủ đầu tư cung cấp cho thấy mực
nước dưới đất tại các hố khoan là: 1.6m
+ Hạ tầng khu đất xây dựng dự án
Khu đất xây dựng dự án hiện tại là đất trống.
+ Nhận xét chung
Qua phân tích các số liệu điều kiện tự nhiên và hiện trạng, ta thấy khu quy hoạch này có
nhiều thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng dự án Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô.
1.4.3. Năng lực của chủ đầu tư
- Chủ đầu tư

: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

- Mã số doanh nghiệp

: 0312404512

- Nơi cấp

: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh

- Đăng ký thay đổi lần 3

: 16/12/2013

- Trụ sở chính

: 147/31, Đường số15, Kp10, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 5


Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Đại diện pháp luật

: Phan Văn Hanh

- Vốn điều lệ

: 20.000.000.000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh

:

Chức danh: Giám đốc

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe Bus).
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Cho thuê xe có động cơ.
- Cung ứng lao động tạm thời.
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác.
- Bán mô tô, xe máy.
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy.
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.
- Đại lý, môi giới, đấu giá.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ vận tải đường hàng không).
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.
- Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, giao nhận hàng hóa.
- Dịch vụ hoa tiêu ô tô, kéo xe bị hỏng.

Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất với lợi thế có phương tiện, thiết bị đầy đủ, hiện đại,
đội ngũ nhân sự có trình độ đạo đức, nghề nghiệp và bề dày kinh nghiệm sẽ là điểm sáng trong
dự án đầu tư Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô này.
1.5. Kết luận sự cần thiết đầu tư
Có lợi thế của một nền kinh tế đang phát triển, với dân số gần 90 triệu người, đời sống
người dân Việt Nam ngày càng nâng cao kéo theo nhu cầu về việc sử dụng ô tô làm phương
tiện di chuyển ngày một trở nên quen thuộc hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Theo đánh giá
của các chuyên gia kinh tế thì Việt Nam vẫn đang là thị trường tiềm năng cho ngành ô tô với
tỷ lệ sở hữu 18 xe/1000 dân. Cùng với sự thay đổi chính sách giảm phí trước bạ thì đây chính
là cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh ô tô bứt phá chiếm lĩnh thị trường trong thời điểm
khó khăn này.
Sau khi nghiên cứu tình hình kinh tế nói chung cộng với việc khảo sát, thăm dò thị trường,
nhận thấy nhu cầu tiêu thụ xe ô tô và các loại xe cơ giới khác ở Việt Nam ngày càng nhiều,

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 6


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất chúng tôi quyết định đầu tư dự án Bãi đỗ xe và
Showroom Ô tô tại thửa đất số 59, phường 15, quận Tân Bình, Tp.HCM.
Là một hợp phần nằm cạnh dự án Trạm đăng kiểm xe cơ giới do Công ty TNHH Đầu tư
Tân Sơn Nhất làm chủ đầu tư ; đồng thời dự án có vị trí đắc địa do nằm trong phạm vi của
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và đây là những điều kiện thuận lợi để Showroom Ô
tô cũng như bãi đỗ xe, góp phần thu hút sự quan tâm đầu tư, kích hoạt nền công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ của Tp.HCM phát triển, giúp người dân tiếp cận dần
với những sản phẩm phục vụ nhu cầu của sản xuất và đời sống hàng ngày.
Với ý nghĩa đó, Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất tin tưởng rằng, dịch vụ của chúng
tôi sẽ dần chinh phục nhiều hơn các đối tượng khách hàng góp phần vào những bước đi lên
của Tp.HCM.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 7


Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Báo cáo nghiên cứu khả thi

CHƯƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN
2.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án

: Bãi đỗ xe và Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô

 Địa điểm đầu tư

: Thửa đất số 59, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

 Diện tích khu đất

: 7955 m2

 Hiện trạng khu đất

: đất trống.

 Khu đất thuộc

: Cảng vụ Hàng không Miền Nam. (Địa chỉ: Cảng hàng không
Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình)
 Hình thức đầu tư

: Đầu tư xây dựng mới

 Hình thức quản lý

: Thông qua Ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập

 Tổng mức đầu tư
: 48,138,455,000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, một trăm ba mươi
tám triệu, bốn trăm năm mươi lăm ngàn đồng).
 Doanh thu dự án từ
: bán các dòng xe: Toyota, Huyndai, KIA, Misubishi, Honda;
Doanh thu từ sửa chữa, bảo trì; Doanh thu từ bãi đỗ ô tô
 Hiệu quả tài chính
: NPV = 89,966,109,000 đồng > 0. Suất sinh lợi nội tại là: IRR
= 21% > WACC. Thời gian hoàn vốn tính là 6 năm  Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu
quả đầu tư khá cao.
 Hiệu quả kinh tế xã hội : đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế
quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng; nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách
từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp.
 Tiến độ thực hiện
: Dự án bắt đầu xây dựng từ quý IV/2014 và dự tính từ tháng 7
năm 2015 dự án sẽ đi vào hoạt động;
2.2. Mục đích đầu tư
- Khai thác được các giá trị tăng thêm do hoạt động đăng kiểm mang lại về sửa chữa, bảo
dưỡng, v.v....
- Chủ động trong việc kiểm định xe của đơn vị, giải phóng xe nhanh nhất, đáp ứng kịp
thời cho hoạt động kinh doanh và hỗ trợ tốt cho dịch vụ mua bán xe ô tô.
- Tận dụng các lợi thế sẵn có để đa dạng hóa các ngành nghề, dịch vụ kinh doanh trong
Công ty.
- Tạo thêm kênh thông tin quảng bá về hình ảnh, loại hình hoạt động và tên tuổi của
Công ty trên thị trường.
- Hình thành dây chuyền liên hoàn: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì – giữ xe – bán bảo hiểm –
cho thuê xe và kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 8


Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Báo cáo nghiên cứu khả thi

CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN
3.1. Quy mô dự án
Diện tích khu đất: 7955 m2
3.2. Hạng mục đầu tư
3.2.1. Hạng mục xây dựng
Hạng mục

Đơn vị

Khối lượng

Showroom

m2

1,075

Bãi đỗ xe (4 tầng)

m2

22,560

Cây xanh, giao thông, phối cảnh

3.2.2. Hạng mục thiết bị
Hạng mục

Đơn vị

Số lượng

+ Bàn làm việc

bộ

2

+ Bàn tiếp khách

bộ

1

+ Máy lạnh

cái

1

+ Máy tính

cái

2

+ Máy fax

cái

1

+ Điện thoại bàn

cái

2

+ Máy lạnh

cái

1

+ Quạt

cái

1

+ Bàn ghế

cái

2

+ Điện thoại bàn

cái

1

3

Khu trưng bày ô tô

bộ

1

4

Phòng làm việc

TT
1

2

Phòng Giám Đốc- phó giám đốc

Phòng nhân viên

1

+ Bàn làm việc

bộ

4

+ Máy tính

cái

4

+ Máy lạnh

cái

1

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 9


Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Báo cáo nghiên cứu khả thi

5

6

7

+ Quạt

cái

2

+ Điện thoại bàn

cái

4

+ Bàn làm việc

bộ

3

+ Máy tính

cái

3

+ Máy lạnh

cái

1

+ Điện thoại

cái

3

+ Bàn tiếp khách

bộ

1

+ Máy lạnh

cái

1

Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe ( Không bao gồm cầu nâng
cắt kéo )

cái

1

Cầu nâng cắt kéo thuỷ lực 4.2 tấn (loại dùng chỉnh lái)

cái

1

Phòng kế toán

Phòng tiếp khách

Thiết bị bảo trì, sữa chữa

3.3. Tiến độ thực hiện dự án
Dự án bắt đầu xây dựng từ quý IV/2014 và dự tính từ tháng 7 năm 2015 dự án sẽ đi vào
hoạt động.
3.4. Quy hoạch dự án
Bảng cân bằng đất

Giải pháp xây dựng:
- Cốt nền xây dựng công trình:
+ Cốt mặt sân hoàn thiện: - 0.500
+ Cốt sàn tầng trệt hoàn thiện: +- 0.000
+ Cốt đỉnh mái công trình: + 8,800
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 10


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

- Chỉ giới xây dựng:
+ Diện tích xây dựng lầu 1: 400m2, lầu 2: 97.6m2
- Chiều cao công trình: 9.3m
3.5. Dịch vụ của Showroom
Các dịch vụ của Showroom bao gồm:
- Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm mang thương hiệu: Toyota, Kia, Huyndai, Honda,
Mitsubishi,…
- Sửa chữa và kinh doanh phụ tùng chính hãng.
- Bảo hành bảo dưỡng.
- Dịch vụ bãi đỗ xe.
3.6. Nhân sự dự án
Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô là là 13 người.
Trong đó:
 Giám đốc: 1 người
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động kinh doanh của cửa hàng xăng dầu.
 Phó Giám đốc: 1 người
Chịu trách nhiệm quản lý, liên hệ với các nhà cung cấp xe, chịu trách nhiệm quản lý các
trưởng bộ phận.
 Hành chính nhân sự: 1 người
Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, nhân sự, hành chính, pháp chế của Salon ô tô.
 Lễ tân: 5 người
Chịu trách nhiệm về văn thư, chứng từ của công ty, trực điện thoại, tiếp khách và hướng
dẫn khách khi vào Salon ô tô.
 Phòng kế toán: 3 người. (1 thủ quỹ, 2 kế toán - thu ngân).
Chịu trách nhiệm về thu – chi theo đúng kế hoạch và phương án kinh doanh, chịu trách
nhiệm về tính toán tiền lương cho nhân viên.
 Phòng kinh doanh: 20 người (1 trưởng phòng, 2 trưởng nhóm, 10 nhân viên kinh
doanh)
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm và phát triển khách hàng.
 Nhân viên cho bãi đỗ xe: 05 người
Chịu trách nhiệm về quản lý và trông coi ô tô cho khách tại bãi.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 11


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
4.1. Đánh giá tác động môi trường
4.1.1. Giới thiệu chung
Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô được đầu tư xây dựng tại thửa đất số 59, phường 15, quận
Tân Bình, Tp.HCM.
Mục đích của công tác đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố
tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô và
khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất
lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho chính Showroom khi
dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường.
4.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường
Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo:
- Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ
về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường; Nghị
định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của chính phủ về việc Quy định về đánh
giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04
năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
trường, cam kết bảo vệ môi trường;
- Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi
trường ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu công
nghiệp;
- Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi
trường ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt
buộc áp dụng;
- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất
thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại;
- Tiêu chuẩn môi trường do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005;

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 12


Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên
và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường và bãi bỏ áp
dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25
tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và Môi trường;
4.2. Tác động của dự án tới môi trường
4.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án
Trong quá trình xây dựng, Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô có thể gây ra một số tác động
đến môi trường thông qua những đặc thù riêng của từng họat động. Các nguồn gây ô nhiễm,
các loại chất thải và những tác động của chất thải đến môi trường được thể hiện ở bảng sau:
Bảng: Các nguồn tác động có thể xảy ra trong quá trình xây dựng
STT

Nguồn

1

Các phương tiện
cơ giới san ủi
mặt bằng.

- Bụi, khí thải.
- Dầu nhớt rơi, vãi.

Các phương tiện - Bụi, khí thải.
vận tải tập kết
- Dầu nhớt rơi, vãi.
nguyên vật liệu,
máy móc thiết bị.

2

Xây dựng cơ sở
hạ tầng.

3

Tác động môi truờng

Chất thải

- Ô nhiễm không khí xung quanh;
- Ô nhiễm nguồn nước mặt;
- Tác động đến đa dạng sinh học.
- Ô nhiễm không khí xung quanh;
- Ô nhiễm nguồn nước mặt

- Bụi từ các phương tiện thi
- Ô nhiễm môi truờng không khí;
công: máy trộn, đầm nén.
- Ô nhiễm môi trường cảnh quan.
- Tiếng ồn;
- Chất thải rắn xây dựng.

Tập kết
- công
nhân trên công
trường.-

4

- Chất thải rắn sinh họat;
- Nước thải sinh hoạt.

- Ô nhiễm môi trường cảnh quan;
- Ô nhiễm môi trường đất, nước
mặt và nước ngầm.

4.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng
TT

Nguồn tác động

Tác nhân gây ô nhiễm

1

Hoạt động của quá trình tháo dở các thiết bị để lắp Bụi
ráp, sửa chữa ô tô

2

Hoạt động của gia công các chi tiết kim loại: tiện, Bụi
răng, mài,…

3

Quá trình sơn bề mặt các chi tiết của ô tô bị hỏng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Bụi sơn và dung môi sơn

Trang 13


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

4

Hoạt động hàn các thiết bị

Bụi oxit kim loại bao gồm
Fe2O3, SiO,CaO, CO và NOx..

5

Hoạt động của sửa chữa, bảo trì ô tô

Hơi Hidrocacbon

6

Hoạt động của phương tiện vận chuyển thiết bị, máy Bụi, khí thải
móc và xe khách ra vào showroom

7

Nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt, nước thải từ Nước thải
hoạt động rửa xe, vệ sinh máy móc, thiết bị

8

Chất thải rắn sinh hoạt, máy móc thiết bị thải, dầu Chất thải
nhớt thải, hộp mực in, bóng đèn thải

9

Tiếng ồn, rung

4.3. Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm
4.3.1. Giai đoạn xây dựng dự án
Phun nước làm ẩm các khu vực gây bụi như đường đi, đào đất, san ủi mặt bằng…
Che chắn các bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí ở cuối hướng gió và
có biện pháp cách ly tránh hiện tượng gió cuốn để không ảnh hưởng toàn khu vực.
Tận dụng tối đa các phương tiện thi công cơ giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức,
phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên.
Cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như mũ, khẩu trang,
quần áo, giày tại tại những công đoạn cần thiết.
Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn tại khu vực công trường xây dựng. Các máy khoan, đào, đóng
cọc bêtông… gây tiếng ồn lớn sẽ không hoạt động từ 18h – 06h.
Chủ đầu tư đề nghị đơn vị chủ thầu và công nhân xây dựng thực hiện các yêu cầu sau:
Công nhân sẽ ở tập trung bên ngoài khu vực thi công.
Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân.
Tổ chức ăn uống tại khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn…
Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh được xây dựng đủ cho số lượng công nhân cần tập trung
trong khu vực.
Rác sinh hoạt được thu gom và chuyển về khu xử lý rác tập trung.
Có bộ phận chuyên trách để hướng dẫn các công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi
trường, an toàn lao động và kỷ luật lao động cho công nhân.
4.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng
Biện pháp xử lý khí thải
- Biện pháp xử lý bụi từ quá trình gia công các chi tiết kim loại

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 14


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Bụi sơn, bụi dung môi: Lượng bụi sinh ra từ công đoạn này ko đáng kể, từ công đoạn này
chủ yếu là bavia kim loại (những sợi mảnh nhỏ), có kích thước lớn nên tự sa lắng và được thu
gom bằng hình thức quét dọn.
- Xử lý bụi, hơi dung môi từ công đoạn phun sơn
- Bố trí khu vực riêng để pha sơn
- Trang bị khẩu trang cho công nhân viên trong khu vực này
- Đề ra các hướng dẫn cụ thể khi lưu trữ, pha chế và sử dụng dung môi.
- Sử dụng phương pháp màng nước thu bụi quạt hút thu hồi hơi dung môi để xử lý lượng
bụi từ công đoạn phun sơn sản phẩm và xử lý dung môi.
Đối với bụi và khí thải từ phương tiện giao thông, do nguồn phát sinh phân tán và không
thường xuyên nên dự án sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô
nhiễm:
- Giảm bụi: Thường xuyên phun nước sân bãi nhất là những ngày nắng nóng, tránh việc
phát tán bụi ra xa.
- Giảm thiểu khí thải: thực hiện bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện bốc dỡ và các xe
tải vận chuyển thuộc tài sản công ty, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các loại khí thải
- Dùng xăng đạt tiêu chuẩn cho các phương tiện vận chuyển, thường xuyên quét dọn và
tưới nước đường bộ.
Các biện pháp khống chế ồn, rung
Thường xuyên bảo trì máy móc để máy luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất, hạn chế
tiếng ồn phát ra do máy móc hoạt động lâu ngày gây nên;
Lắp đặt các bệ đỡ giảm ồn, giảm rung cho các máy móc có công suất lớn.
Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn trong khu
vực;
Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần áo bảo hộ
lao động…).
Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động.
Biện pháp xử lý nước thải
Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh của Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô sẽ được xử lý sơ
bộ bằng tự hoại nhằm giữ lại các cặn lắng hữu cơ. Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại
được thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.
Nước thải sản xuất chứa dầu nhớt từ các khu vực bảo trì, sữa chữa và một số tạp chất khác
được thu gom vào hệ thống xử lý trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.
Đối với nước rửa xe, được thu gom theo rãnh thoát nước dẫn vào hệ thống xử lý để xử lý
cùng nước thải sản xuất.
Nước mưa được thu gom vào hệ thống thoát nước mưa riêng biệt. Hệ thống cống thoát
nước mưa được thiết kế hợp lý và hiệu quả. Dọc theo cống có các hố gas dùng để lắng cặn, tại
điểm xả cuối cùng đặt song chắn rác để tách rác có kích thước lớn hơn trước khi vào hệ thống
thoát nước mưa của khu vực.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 15


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Biện pháp xử lý chất thải rắn
Chất thải rắn sinh hoạt của dự án được chứa trong những thùng nhựa có nắp đậy kín được
bố trí ngay tại các nguồn phát sinh sẽ được thu gom tập trung lại và định kỳ sẽ được xử lý bởi
cơ quan dịch vụ môi trường của địa phương.
Toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp được thu gom và lưu trữ tại kho chứa phế liệu.
Chất thải rắn có khả năng tái chế sẽ được bán cho đơn vị tái chế, phần còn lại sẽ được công ty
ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý.
Chất thải rắn nguy hại của dự án chủ yếu bao gồm có bao bì đựng hóa chất, giẻ lau dính
dầu, cặn sơn, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghệ, bóng đèn neon hư hỏng thải bỏ,
mực in thải…
4.4. Kết luận
Việc hình thành dự án Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô từ giai đoạn xây dựng đến giai
đoạn đưa dự án vào sử dụng ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực. Nhưng
Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất đã cho phân tích nguồn gốc gây ô nhiễm và đưa ra các
biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, đảm bảo được chất lượng môi trường tại
Showroom và môi trường xung quanh trong vùng dự án được lành mạnh, thông thoáng và
khẳng định dự án mang tính khả thi về môi trường.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 16


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
5.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư cho dự án “Bãi đỗ xe và Showroom Ô tô” được lập dựa trên các phương
án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây:
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số
14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu
tư và xây dựng công trình;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất
lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ
về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình;
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật thuế giá trị gia tăng;
- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị
định số 158/2003/NĐ-CP;
- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn
việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;
- Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số
123/2008/NĐ-CP;
- Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.
- Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về: lập,
thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số
957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
- Thông tư 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn
quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 25 tháng 04 năm 2013 hướng dẫn
chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự
toán công trình.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 17


Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

Báo cáo nghiên cứu khả thi

5.2. Nội dung tổng mức đầu tư
5.2.1. Nội dung
Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Bãi đỗ
xe và Showroom ô tô”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả
đầu tư của dự án.
Tổng mức đầu tư của dự án 48,138,445,000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, một trăm ba mươi
tám triệu, bốn trăm bốn mươi lăm ngàn đồng) bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí
máy móc thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (chi phí lập dự án, chi
phí thẩm tra dự toán, chi phí giám sát thi công xây lắp), Chi phí đất, dự phòng phí và các
khoản chi phí khác (chi phí bảo hiểm xây dựng, chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra phê duyệt
quyết toán).
 Chi phí xây dựng công trình
Show room ô tô và bãi đỗ xe được đầu tư xây dựng đáp ứng được những yêu cầu chung
thiết kế và phối hợp các bộ phận thành một hệ thống hoàn chỉnh. Dự án được chuẩn bị và xây
dựng trong vòng 12 tháng. Chi phí xây dựng công trình được tổng hợp từ bản dự toán như sau:
ĐVT: 1,000 vnđ
Hạng mục

Đơn vị

Showroom

m2

Bãi đỗ xe (4 tầng)

m

2

Khối lượng

Đơn giá

1,075
13,536

3,500
2,600

Cây xanh, giao thông, phối cảnh
TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG

Thành tiền
3,762,500
35,193,600
1,000,000
39,956,100

 Chi phí máy móc thiết bị
ĐVT : 1,000 vnđ
TT
1

2

Hạng mục
Phòng Giám Đốc- phó giám đốc
+ Bàn làm việc
+ Bàn tiếp khách
+ Máy lạnh
+ Máy tính
+ Máy fax
+ Điện thoại bàn
Phòng nhân viên
+ Máy lạnh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Đơn
vị

Số
lượng

Đơn
giá

bộ
bộ
cái
cái
cái
cái

2
1
1
2
1
2

5,000
7,500
7,538
8,125
3,000
350

10,000
7,500
7,538
16,250
3,000
700

cái

1

7,538

7,538

Thành
tiền

Trang 18


Báo cáo nghiên cứu khả thi

3
4

5

6

7

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

+ Quạt
+ Bàn ghế
+ Điện thoại bàn
Khu trưng bày ô tô
Phòng làm việc
+ Bàn làm việc
+ Máy tính
+ Máy lạnh
+ Quạt
+ Điện thoại bàn
Phòng kế toán
+ Bàn làm việc
+ Máy tính
+ Máy lạnh
+ Điện thoại
Phòng tiếp khách
+ Bàn tiếp khách
+ Máy lạnh
Thiết bị bảo trì, sữa chữa

560
3,500
350
100,000

560
7,000
350
100,000

bộ
cái
cái
cái
cái

1
2
1
1
1
4
4
1
2
4

3,500
8,125
7,538
560
350

14,000
32,500
7,538
1,120
1,400

bộ
cái
cái
cái

3
3
1
3

3,500
8,125
7,538
350

10,500
24,375
7,538
1,050

bộ
cái

1
1

3,500
7,538

3,500
7,538

Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe ( Không bao gồm
cầu nâng cắt kéo )

cái

2

546,000

1,092,000

Cầu nâng cắt kéo thuỷ lực 4.2 tấn (loại dùng chỉnh
lái)

cái

2

239,000

478,000

cái
cái
cái
bộ

Tổng giá trị máy móc thiết bị

1,841,495

 Chi phí quản lý dự án
Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
công trình.
Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự
án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công
trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:
+ Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư.
+ Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết
kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
+ Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
+ Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng
công trình;
+ Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình;
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 19


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

+ Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán
vốn đầu tư xây dựng công trình;
+ Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;
+ Chi phí khởi công, khánh thành;
=> Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)* 1.975 % = 825,333,000 đồng
GXL: Chi phí xây lắp
GTB: Chi phí máy móc thiết bị

 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
Bao gồm:
- Chi phí lập dự án đầu tư;
- Chi phí lập thiết kế công trình;
- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư,
dự toán xây dựng công trình;
- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh
giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi
công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng;
- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết
bị;
- Và các khoản chi phí khác như: Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu
tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng; Chi phí tư vấn quản
lý dự án;
Trong đó:
- Chi phí lập dự án đầu tư = (GXL + GTB) x 0.468% = 195,713,000 đồng
- Chi phí lập TKBVTC = GXL x 3.010 % = 1,202,679,000 đồng
- Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL x 0.149 % = 59,617,000 đồng
- Chi phí thẩm tra dự toán = GXL x 0.147% = 58,760,000 đồng
- Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0.192% = 76,518,000 đồng
- Chi phí lập HSMT thiết bị = GTB x 0.287% = 5,285,000 đồng
- Chi phí giám sát thi công xây lắp = GXL x 2.060% = 823,025,000 đồng
- Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị = GTB x 0.675 % = 12,430,000 đồng
- Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị= GTB x 0.300 % = 5,524,000 đồng
=> Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 2,439,551,000 đồng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 20


Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án đầu tư Bãi đỗ xe & Showroom ô tô

 Chi phí khác
Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị;
chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên:
Chi phí bảo hiểm xây dựng.
Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Chi phí đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
Chi phí thỏa thuận PCCC
Chi phí cấp phép xây dựng
Trong đó:
 Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.500% = 599,342,000 đồng
 Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.267% = 111,739,000 đồng
 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư = (GXL+GTB) x 0.174% = 72,588,000
VNĐ
=>Chi phí khác = 783,669,000 VNĐ
 Chi phí đất: Diện tích đất là 6,715 m2 với mức giá là 32,201 đồng/ m2 /năm
 Chi phí dự phòng
Dự phòng phí bằng 5% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư
vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.
=> Chi phí dự phòng
(GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*5%= 2,292,307,000 đồng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Sơn Nhất

Trang 21


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×