Tải bản đầy đủ

MA TRẬN đề, đáp án và BIỂU điểm

Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng
Trường THPT Lê Ích Mộc
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN VẬT LÍ KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020
Biết

Mức độ
Chủ đề

Dao động
điều hòa

Con lắc lò
xo

Con lắc đơn

Dao động
tắt dần, dao
động duy
tri.....


Tổng hợp 2
dao động
điều hòa
Sóng cơ và
Sự truyền
sóng cơ

Hiểu

Vận dụng

Tổng

Vận dụng cao

Trắc nghiệm

Tự luận

Trắc nghiệm

Tự luận

Trắc nghiệm

Tự luận

Trắc nghiệm

Tự luận

Trắc nghiệm

Tự luận

Chuẩn
KT-KN
Biểu thức vận
tốc


Chuẩn
KT-KN

Chuẩn
KT-KN
Liên hệ giữa tần
số góc, chu kỳ
và tần số

Chuẩn
KT-KN

Chuẩn
KT-KN
Quãng đường đi
được và tốc độ
trung bình

Chuẩn
KT-KN

Chuẩn
KT-KN

Chuẩn
KT-KN

Chuẩn
KT-KN

Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN
Công thức Chu
kỳ dao động

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
3
1.2
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN
Công thức tần
số góc

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
2
0.8
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN
Định nghĩa dao
động tắt dần

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN
Liên hệ giữa
khối lượng và
Chu kỳ ..
Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN
Lực tác dụng,
thời gian dao
động, Biên độ
dao động
Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN
Cộng hưởng và
điều kiện để có
cộng hưởng cơ

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
2
0.8
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN
Công thức Biên
độ dao động
tổng hợp
Số câu
Điểm
1
0.4
KT-KN
Phân loại sóng
ngang, sóng dọc

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN
Đặc điểm của
biên độ dao
động tổng hợp
Số câu
Điểm
1
0.4
KT-KN
Độ lệch pha của
2 điểm trên một
phương truyền

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
2
0.8
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
KT-KN
Độ lệch pha của
2 điểm trên một
phương truyền

Số câu
Điểm
0
0
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
KT-KN

Số câu
Điểm
2
0.8
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
KT-KN


Biết

Mức độ
Chủ đề

Trắc nghiệm

Hiểu
Tự luận

Trắc nghiệm

Vận dụng
Tự luận

sóng

Sóng âm

Tổng

Tự luận

Trắc nghiệm

Tự luận

Trắc nghiệm

Tự luận

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN
Vị trí Cực đại,
cực tiểu

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
3
1.2
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN
Phương trình
dao động của
một điểm trên
dây, thời gian và
khoảng cách
Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN
Đặc điểm dao
động của một
điểm trên dây có
sóng dừng

Số câu
Điểm
2
0.8
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0.5
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
2
0.8
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
2
2
Chuẩn
KT-KN

Số câu
0
Số câu
3

Số câu
0
Số câu
1

Số câu
2
Số
câu
20

Số câu
0
Số
câu
2

sóng

Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN
Khoảng cách
giữa 2 bụng
sóng liên tiếp

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN
Số điểm cực đại
giữa 2 nguồn
sóng
Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
1
0.4
Chuẩn
KT-KN
Môi trường
truyền âm
Số câu
Điểm
1
0.4
Số câu
Điểm
8
3.2
(32%)

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN
Âm cơ bản và
họa âm
Số câu
Điểm
1
0.4
Số câu
Điểm
5
2
(20%)

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN

Số câu
Điểm
0
0
Chuẩn
KT-KN
Điều kiện để có
sóng dừng và
CT liên hệ Bước
sóng, tốc độ
truyền sóng....
Số câu
Điểm
2
1.5
Chuẩn
KT-KN

Số câu
0
Số câu
0

Số câu
0
Số câu
4

Số câu
0
Số câu
1

Giao thoa
sóng

Sóng dừng

Trắc nghiệm

Số câu
0
Số câu
0

Điểm
0
Điểm
0

Tổng

Vận dụng cao

Điểm
0
Điểm
0

Điểm
0
Điểm
1.6
(16%)

Điểm
0
Điểm
1
(15%)

Điểm
0
Điểm
1.2
(12%)

Điểm
0
Điểm
0.5
5%

Điểm
0.8
Điểm
8
(80%)

II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN VẬT LÍ KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020
1. Đáp án trắc nghiệm
Câu/ đáp án

1A

2B

3D

4A

5B

6D

7B

8A

9C

10B

Câu/ đáp án

11C

12A

13D

14B

15B

16C

17C

18C

19A

20B

Điểm
0
Điểm
2
(20%)


2. Tự luận
Câu

Nội dung

tóm tắt
1

2

Điểm

Ghi chú

0.25
- Tính được bước sóng λ = 60cm/s

0,25

-Tính được v = 6000cm/s = 60m/s

0.5

- Tính được tần số f = 200Hz

0,5

a. AM = 2,5cm

0,25

b. trên dây có 3 điểm và vẽ hình giải thích

0.25

Lương Quý PhongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×