Tải bản đầy đủ

Giáo Trình Môn Học Thí Nghiệm Động Cơ

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

THấ NGHIM ĩNG C
1. MUC ấCH Yẽ NGHẫA
Giaùo trỗnh naỡy nhũm muỷc õờch:
Hióứu roợ lyù thuyóỳt õaợ õổồỹc hoỹc
Bióỳt nghión cổùu, tỗm hióứu mọỹt vỏỳn õóử kyợ thuỏỷt bũng thổỷc nghióỷm
Bióỳt sổớ duỷng caùc thióỳt bở thờ nghióỷm, duỷng cuỷ õo hióỷn õaỷi.
Xỏy dổỷng caùc õổồỡng õỷc tờnh tọỳc õọ, õỷc tờnh taới, õỷc tờnh õióửu chốnh õọỹng cồ
bũng thổỷc nghióỷm

2. S ,ệ NGUYN LYẽ LAèM VIC CUA THIT Bậ THấ NGHIM.
- Phoỡng thờ nghióỷm õọỹng cồ bao gọửm 2 phỏửn chờnh:
+ Phoỡng lừp õỷt caùc thióỳt bở (Dyno)
+ Phoỡng õióửu khióứn (Puma).

1
CuuDuongThanCong.com


https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

2.1. Sồ õọử bọỳ trờ thióỳt bở taỷi phoỡng thờ nghióỷm õọỹng cồ
15

8
14

31

13

9

12

33

2726252423222120191817

16
32

34

29 28

35

3

2
36

11


10

1

4

5

6

30

7

Hỗnh 1: Sồ õọử phoỡng thờ nghióỷm.
1:Thióỳt bở õo õọỹ khoùi cuớa õọỹng cồ (Opacimeter) ;
2:ọỹng cồ mỏựu (ọỹng cồ MAZDA);
3:Bng thổớ (APA);
4:Thióỳt bở õióửu chốnh nhióỷt õọỹ nổồùc laỡm maùt (AVL 553);
5:Thióỳt bở xaùc õởnh suỏỳt tióu hao nhión lióỷu (AVL 733);
6:Thióỳt bở õióửu chốnh nhióỷt õọỹ, aùp suỏỳt dỏửu bọi trồn cho õọỹng cồ (AVL 554);
7:Thióỳt bở laỡm maùt caùc caớm bióỳn ;
8:Thióỳt bở thu nhỏỷn caùc tờn hióỷu tổỡ caớm bióỳn (Hay bọỹ xổớ lyù);
16:Thióỳt bở õo õọỹ loỹt khờ Cacte (nọỳi thọng nừp daỡn coỡ vồùi õổồỡng naỷp) ;
9:ổồỡng ọỳng naỷp cuớa õọỹng cồ ;
2
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THấ NGHIM ĩNG C

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

10: ổồỡng ọỳng thaới cuớa õọỹng cồ ;
11:Khồùp nọỳi caùc truỷc õọỹng cồ vaỡ bng taới ;
12:Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt tổồng õọỳi cuớa khờ naỷp ;
13:Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt tuyóỷt õọỳi cuớa khờ naỷp ;
14:Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ cuớa khờ naỷp ;
15:Caớm bióỳn õo õọỹ ỏứm cuớa mọi trổồỡng khọng khờ trong phoỡng thờ nghióỷm ;
17:Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt phun (gừn ồớ maùy sọỳ 4 vaỡ õổồỡng dỏửu cao aùp) ;
18:Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt cuớa quaù trỗnh chaùy (õổồỹc gừn ồớ maùy 1);
19:Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ nổồùc vaỡo;
20:Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ nổồùc ra ;
21:Caớm bióỳn õo tọỳc õọỹ õọỹng cồ ;
22:Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ dỏửu vaỡo ồớ õọỹng cồ ;
23:Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ nhión lióỷu ;
24:Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt tuyóỷt õọỳi cuớa dỏửu bọi trồn ;
25:Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt tuyóỷt õọỳi cuớa nhión lióỷu ;
26:Caớm bióỳn õo õọỹ rung cuớa õọỹng cồ ;
27:Caớm bióỳn õo õọỹ nhỏỳc kim phun cuớa õọỹng cồ ;
28:Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt cuớa khờ xaớ ;
29:Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ khờ xaớ ;
30:Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ cuớa dỏửu ra (nũm ồớ thióỳt bở 6) ;
31:Thióỳt bở õo lổu lổồỹng khờ naỷp (Air flow metter);
32:Thióỳt bở õióửu chốnh vở trờ thanh rng (ọỹng cồ bổồùc);
33:Maỡn hỗnh vi tờnh;
34:Baỡn õióửu khióứn ;
35. Thióỳt bở õo tọỳc õọỹ cuớa õọỹng cồ vaỡ vở trờ truỷc khuyớu
36. Bỗnh tióu ỏm
37. Thióỳt bở Visioscop quan saùt buọửng chaùy
2.2. ỷc õióứm nguyón lyù laỡm vióỷc vaỡ kóỳt cỏỳu cuớa caùc cuỷm thióỳt bở chờnh.
Nhổợng thióỳt bở thổớ bao gọửm: õọỹng cồ thổớ (ồớ õỏy chuùng ta duỡng õọỹng cồ diezel
MAZDA tng aùp, 4 xylanh, thổù tổỷ nọứ 1-3-4-2 ), õọỹng cồ naỡy õổồỹc bừt chỷt vồùi saỡn
thọng qua bọỳn chỏn coù lừp thióỳt bở giaớm chỏỳn. Bng thổớ õióỷn laỡ thióỳt bở chuớ yóỳu gỏy
taới cho õọỹng cồ thổớ vaỡ nọỳi vồùi õọỹng cồ thọng qua khồùp nọỳi.
Ngoaỡi ra õóứ õo caùc thọng sọỳ trón õổồỡng napỷ cuớa õọỹng cồ thổớ ngổồỡi ta lừp caùc caớm
bióỳn aùp suỏỳt khờ naỷp tổồng õọỳi 12, aùp suỏỳt khờ naỷp tuyóỷt õọỳi 13, caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ
khờ naỷp 14 vaỡ thióỳt bở õo lổu lổồỹng khờ naỷp 31. Trón õổồỡng thaới ngoaỡi hai caớm bióỳn
nhióỷt õọỹ khờ thaới vaỡ caớm bióỳn aùp suỏỳt khờ thaới 28 coỡn coù bỗnh tióu ỏm 36 muỷc õờch
giaớm ọửn vaỡ thióỳt bở õo õọỹ õen cuớa khoùi 1 (415_Opacmeter).
3
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THấ NGHIM ĩNG C

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

óứ õióửu khióứn nhión lióỷu cung cỏỳp cho õọỹng cồ ngổồỡi ta duỡng thióỳt bở cung cỏỳp vaỡ
õo tióu hao nhión lióỷu 5 (733_ Fuel balance) nọỳi thọng vồùi õọỹng cồ bũng hai õổồỡng
ọỳng cỏỳp vaỡ họửi. óứ õióửu khióứn sổỷ cung cỏỳp nhión lióỷu cho õọỹng cồ ngổồỡi ta duỡng
õọỹng cồ bổồùc 32 (THA100) õóứ õióửu khióứn thanh rng bồm cao aùp (õọỹng cồ MAZDA
duỡng bồm phỏn phọỳi) vaỡ õổồỹc kóỳt nọỳi trổỷc tióỳp vồùi PUMA.
Vióỷc õióửu khióứn nhióỷt õọỹ nổồùc laỡm maùt õổồỹc thổỷc hióỷn bồới thióỳt bở 4 (AVL553
Coolant Conditioning System). Trón õổồỡng ọỳng vaỡo õọỹng cồ coù caớm bióỳn nhióỷt õọỹ
nổồùc vaỡo 19, trón õổồỡng ọỳng nổồùc ra khoới õọỹng cồ coù caớm bióỳn nhióỷt õọỹ nổồùc ra 20.
Vióỷc õióửu khióứn nhióỷt õọỹ dỏửu bọi trồn õổồỹc thổỷc hióỷn bồới thióỳt bở 6 (AVL 554 ,Oil
Conditioning System ). Thióỳt bở AVL 554 õổồỹc nọỳi vồùi õọỹng cồ qua hai ọỳng vaỡo vaỡ
ra trón õoù coù gừn hai caớm bióỳn nhióỷt õọỹ dỏửu vaỡo 22 vaỡ dỏửu ra khoới õọỹng cồ. Caớm
bióỳn aùp suỏỳt dỏửu 24 õổồỹc gừn ồớ thióỳt bở.
Ngoaỡi caùc thióỳt bở trón, ồớ õọỹng cồ coỡn coù caùc caớm bióỳn sau: caớm bióỳn õọỹ nhỏỳc kim
phun 27, caớm bióỳn aùp suỏỳt phun nhión lióỷu 25 vaỡ thióỳt bở quan saùt buọửng chaùy 37.
óứ õo sọỳ voỡng quay cuớa õọỹng cồ ngổồỡi ta gừn thióỳt bở õo tọỳc õọỹ õọỹng cồ vaỡ vở trờ
truỷc khuyợu 35 trón buli ồớ õỏửu truỷc khuyớu.
óứ õo õọỹ loỹt khờ cacte, ngổồỡi ta duỡng thióỳt bở õo 16 (442 Blow By Meter), thióỳt bở
naỡy nọỳi vồùi õọỹng cồ qua hai õổồỡng ọỳng: mọỹt õổồỡng ọỳng tổỡ õọỹng cồ õóỳn 442 vaỡ mọỹt
õổồỡng ọỳng tuỏửn hoaỡn tổỡ 442 vóử laỷi õổồỡng ọỳng naỷp cuớa õọỹng cồ.
Tỏỳt caớ caùc tờn hióỷu tổỡ caớm bióỳn õổồỹc õổa vaỡo traỷm chuyóứn õọứi, õổồỹc khuóỳch õaỷi
rọửi nọỳi vồùi Puma. Taỷi õoù ta coù thóứ õo õaỷc vaỡ xổớ lyù sọỳ lióỷu nhỏỷn õổồỹc.
PUMA laỡ hóỷ thọỳng tổỷ õọỹng hoaù thióỳt bở õo vaỡ bóỷ thổớ do Haợng AVL LIST
GmbH (Aẽo) phaùt trióứn. Hóỷ thọỳng naỡy bao gọửm hóỷ thọỳng caùc maùy tờnh, caùc thióỳt bở họự
trồỹ, phỏửn móửm, caùc ổùng duỷng trón nóửn Windows (PAM, POI, PUC), caùc cồ sồớ dổợ
lióỷu Oracle theo chuỏứn ASAM/ODS. Trong õoù: PAM (Parameter Manager) õổồỹc sổớ
duỷng õóứ xaùc õởnh caùc tham sọỳ cho vióỷc chuỏứn bở vaỡ thi haỡnh quaù trỗnh thổớ nghióỷm,
POI (PUMA Operator interface) laỡ hóỷ thọỳng giao dióỷn õọử hoaỷ thỏn thióỷn cuớa PUMA
vồùi ngổồỡi sổớ duỷng, phỏửn móửm PUC (PUMA CONCERTO) õổồỹc duỡng õóứ tióửn xổớ lyù
kóỳt quaớ thờ nghióỷm.
2.2.1. ọỹng cồ thờ nghióỷm: Mazda WL.
ỷc õióứm õọỹng cồ:
ọỹng cồ 4 kyỡ, 4 xylanh (1-3-4-2).

Nemax= 85 (kW)
= 19,8
Vh = 0,625 dm3.
nmax= 3500(vg/ph).

4
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

2.2.2.Bng thổớ cọng suỏỳt õọỹng cồ APA.
Cỏỳu taỷo vaỡ nguyón lyù hoaỷt õọỹng cuớa bng thổớ.
+Cỏỳu taỷo gọửm:
Roto(1) laỡm bũng laù theùp moớng caùch õióỷn vồùi nhau õóứ chọỳng doỡng Fucọ. Roto
quay theo truỷc õọỹng cồ.
Stato (2) lừc lổ so vồùi giaù cọỳ õởnh, trón Stato coù caùc cuọỹn dỏy caớm ổùng.
Stato gừn mọỹt thanh õoỡn, õỏửu thanh õoỡn coù gừn mọỹt caớm bióỳn õóứ õo lổỷc(4).
-Tổỡ bng thổớ cọng suỏỳt duỡng õóứ gỏy taới cho õọỹng cồ, noù õổồỹc nọỳi vồùi õọỹng cồ qua
khồùp nọỳi

3
2
4
1

Hỗnh 2: Sồ õọử nguyón lyù bng thổớ cọng suỏỳt APA
1: Rọto; 2: Stato; 3: Bọỹ phỏỷn laỡm maùt; 4: Caớm bióỳn
-Bng thổớ cọng suỏỳt coù thóứ hoaỷt õọỹng ồớ hai chóỳ õọỹ :
Maùy phaùt : Khi cỏửn mang taới cho õọỹng cồ
ọỹng cồ : Khi cỏửn keùo raỡ õọỹng cồ
-Bng thổớ cọng suỏỳt duỡng õóứ õo mọmen vaỡ sọỳ voỡng quay cuớa õọỹng cồ o
õổồỹc cọng suỏỳt õọỹng cồ tổỡ mọmen vaỡ sọỳ voỡng quay
+Nguyón lyù õo mọ men vaỡ cọng suỏỳt cuớa bng thổớ::

5
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

Hỗnh 3: Nguyón lyù xuỏỳt hióỷn doỡng Fucọ
- Khi õộa quay trong tổỡ trổồỡng thỗ xuỏỳt hióỷn doỡng õióỷn Fucọ chọỳng laỷi chióửu
quay cuớa õộa.
-Khi Roto quay trong caùc õộa xuỏỳt hióỷn Fucọ, doỡng Fucọ taỷo ra tổỡ trổồỡng
chọỳng laỷi chióửu quay cuớa Roto, tổỡ trổồỡng naỡy keùo Stato quay theo.
- óứ cỏn bũng ta phaới taùc duỷng lổỷc F:
(2.1)
MC = MTT = F.L
MC _ Momen cuớa õọỹng cồ phaùt ra.
MTT _ Momen cuớa lổỷc tổỡ.
L _ Caùnh tay õoỡn.
+ Kóỳt hồỹp vồùi caớm bióỳn tọỳc õọỹ õọỹng cồ, ta xaùc õởnh cọng suỏỳt õọỹng cồ nhổ sau:
Nõc = Mõc.
Giồùi haỷn thổớ :
- Tọỳc õọỹ : 0-8000 (vg/ph)
- Mọmen:0-950 (N.m)

6
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

2.2.3. Thióỳt bở laỡm maùt nổồùc AVL 55
Thióỳt bở õióửu chốnh nhióỷt õọỹ chỏỳt loớng laỡm maùt AVL 553:
- Thióỳt bở AVL 553 duỡng õóứ õióửu chốnh nhióỷt õọỹ nổồùc laỡm maùt theo yóu cỏửu thờ nghióỷm.

+ Nhióỷt õọỹ õọỹng cồ :70ữ1200C
+ Cọng suỏỳt trao õọứi nhióỷt :18kW
+ Lổu lổồỹng :15 m 3 /h.
+ Nhióỷt õọỹ maỷch sồ cỏỳp :20ữ125 0C
+ Nhióỷt õọỹ maỷch thổù cỏỳp :5ữ850C
+ Nhióỷt õọỹ õọỹng cồ :70ữ1200C
+ Aùp suỏỳt voỡng nổồùc laỡm maùt thổù cỏỳp :8 bar.
- Sồ õọử lừp õỷt thióỳt bở nhổ sau:

Hỗnh 4: Hóỷ thọỳng laỡm maùt nổồùc AVL 553
- Chỏỳt loớng laỡm maùt sau khi õi laỡm maùt cho õọỹng cồ, noù õổồỹc õổa vóử thióỳt bở
AVL 553 theo õổồỡng B, vaỡ tổỡ 553 õóỳn laỡm maùt õọỹng cồ theo õổồỡng A. Coỡn õổồỡng
laỡm maùt cuớa thióỳt bở õóứ laỡm maùt loớng laỡm maùt theo õổồỡng C vaỡo vaỡ ra ồớ õổồỡng D.
2.2.4. Thióỳt bở laỡm maùt dỏửu AVL 554
Thióỳt bở laỡm maùt dỏửu AVL 554 coù taùc duỷng giaới nhióỷt cho dỏửu bọi trồn vaỡ ọứn
õởnh nhióỷt õọỹ dỏửu trong mọỹt khoaớng nhỏỳt õởnh tổỡ :70-140oC.
ỷc õióứm cuớa thióỳt bở laỡm maùt dỏửu AVL 554 laỡ õióửu chốnh nhióỷt õọỹ dỏửu bọi trồn
theo muỷc õờch cuớa thờ nghióỷm .
- Sồ õọử lừp õỷt thióỳt bở nhổ sau:

7
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THấ NGHIM ĩNG C

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

Hỗnh 5: Sồ õọử hóỷ thọỳng õióửu chốnh dỏửu bọi trồn AVL 554.
- Dỏửu bọi trồn sau khi õi bọi trồn õọỹng cồ thỗ noù quay vóử thióỳt bở theo õổồỡng B, vaỡ
õổồỹc õióửu chốnh ồớ thióỳt bở sau õoù õổa vaỡo laỷi õọỹng cồ theo õổồỡng A. ổồỡng nổồùc
laỡm maùt dỏửu trong thióỳt bở õi vaỡo thióỳt bở theo õổồỡng C vaỡ ra ồớ õổồỡng D. óứ õióửu
khióứn thióỳt bở thỗ phaới thọng qua caùc õổồỡng H, G.
2.2.5. Thióỳt bở õo tióu hao nhión lióỷu AVL 733S.
AVL Fuel Balance 733S sổớ duỷng nguyón lyù õo troỹng lổồỹng, do vỏỷy khừc phuỷc
õổồỹc sai sọỳ khi nhióỷt õọỹ cuớa nhión lióỷu thay õọứi trong quaù trỗnh õo (thổồỡng gỷp vồùi
thióỳt bở õo theo nguyón lyù thóứ tờch). Daới õo thọng duỷng cuớa AVL Fuel Balance 733S
tổỡ 0 ữ 15 kg/h, khọỳi lổồỹng nhión lióỷu trong bỗnh õo lồùn nhỏỳt laỡ 1800 (g), õọỹ chờnh
xaùc 0,1%. Thióỳt bở õo tióu hao nhión lióỷu AVL 733S laỡ xaùc õởnh lổồỹng tióu hao
nhión lióỷu (Kg/h), (g/KW.h).
Coù hai phổồng phaùp õo :- Theo phổồng phaùp Normand, Standby.

8
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

12

11
10
7

9
e

b

c

a

d

8
G

J

B

A

6

F

4

E

D

I

P

C

P

13

5

P
2

3

14

F
E

1

Hỗnh 6 : Sồ õọử nguyón lyù vaỡ bọỳ trờ chung giổợa AVL 753 vaỡ AVL 733S.
1, 4, 8, 11- Van; 2- Aùp kóỳ õo aùp suỏỳt nổồùc laỡm maùt ra; 3- Aùp kóỳ õo aùp suỏỳt nổồùc laỡm
maùt vaỡo; 5- Aùp kóỳ õo aùp suỏỳt nhión lióỷu họửi; 6- AVL Fuel Temperature Control 753;
7- AVL Fuel Balance 733S; 9- Bỏửu loỹc thọ; 10- Bỏửu loỹc tinh; 12- Thuỡng chổa nhión
lióỷu; 13- Loỹc nhión lióỷu; 14- ọỹng cồ thổớ; A- Nhión lióỷu õóỳn AVL 753; B- Nhión
lióỷu họửi vóử AVL 733S; C- Nhión lióỷu họửi tổỡ õọỹng cồ; D- Nhión lióỷu õóỳn õọỹng cồ; ENổồùc laỡm maùt vaỡo; F- Nổồùc laỡm maùt ra; G- ổồỡng cỏỳp nhión lióỷu tổỡ thuỡng chổùa; H,
J- Nhión lióỷu thổỡa; a- Nhión lióỷu họửi tổỡ õọỹng cồ; b- Nhión lióỷu õóỳn õọỹng cồ; c- ng
thọng hồi; d- ổồỡng nhión lióỷu cỏỳp õóỳn AVL733S; e- Nhión lióỷu thổỡa.

9
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

2.2.6. Bọỹ õo lổu lổồỹng khờ naỷp AIR FLOW MEETER.

Rh

Rt

V
qm

Hỗnh 7: Sồ õọử nguyón lyù õo lổu lổồỹng khờ naỷp
- Nguyón lyù chung cuớa kióứu õo laỡ kióứu dỏy noùng.
ióỷn trồớ Rt õổồỹc cỏỳp õióỷn nung noùng õóỳn mọỹt nhióỷt õọỹ vaỡ coù mọỹt giaù trở õióỷn trồớ
nhỏỳt õởnh .
Khi mọỹt doỡng khờ õi ngang qua noù vaỡ hỏỳp thuỷ nhióỷt cuớa õióỷn trồớ õoù vaỡ laỡm lóỷch õi
cỏửu õióỷn trồớ . Kờch thổồùc õổồỡng ọỳng xaùc õởnh vaỡ xổớ lyù sọỳ lióỷu thỗ ta coù õổồỹc quan hóỷ
Gkk -Rt thỗ ta õổồỹc lổu lổồỹng qua ọỳng
-Thióỳt bở cho pheùp õo tổỡ 0-720Kg/h.
2.2.7. Thióỳt bở õo lổồỹng bọử hoùng (Opacimeter AVL 439):
Thióỳt bở naỡy duỡng õóứ õo lổồỹng bọử hoùng sinh ra khi õọỹng cồ Diezel hoaỷt õọỹng

Hỗnh 8: Sồ õọử õo lổồỹng bọử hoùng

10
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THấ NGHIM ĩNG C

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

-Thióỳt bở cho pheùp õo tổỡ ỡ 0,2 õóỳn 2400 lit/phut.
2.2.8. Thióỳt bở õo vỏỷn tọỳc õọỹng cồ vaỡ vở trờ truỷc khuyớu ( AVL 364C&364X
encoder)
-Nhióỷm vuỷ : Duỡng õóứ õo vỏỷn tọỳc cuớa õọỹng cồ vaỡ vở trờ truỷc khuyớu dổỷa trón nguyón lyù
bióỳn õọứi goùc quay(Maợ hoaù goùc) cuớa truỷc khuyớu thaỡnh tờn hióỷu sọỳ sau õoù õổa vóử
PUMA xổớ lyù.
Thióỳt bở õo tọỳc õọỹ vaỡ vở trờ truỷc khuyớu cuớa õọỹng cồ gọửm:
+ Caớm bióỳn xaùc õởnh vở trờ truỷc khuyớu vaỡ sọỳ voỡng quay.
+ Bọỹ AVL 364C&364X Angel encoder .
Thióỳt bở õo tọỳc õọỹ õaợ noùi ồớ trón kóỳt hồỹp thióỳt bở ghi nhỏỷn tờn hióỷu chuyón duỷng AVL Indiset 620.
-AVL Indiset 620 : Laỡ thióỳt bở õổồỹc thióỳt kóỳ chuyón duỷng õóứ ghi nhỏỷn dổợ lióỷu khi õo
mọỹt sọỳ thọng sọỳ coù tỏửn sọỳ bióỳn õọứi nhanh theo goùc quay truỷc khuyớu nhổ: aùp suỏỳt
trong xylanh, aùp suỏỳt trón õổồỡng ọỳng cao aùp cuớa hóỷ thọỳng nhión lióỷu, õọỹ nhỏỳc kim
phun.

Hỗnh 9: Sồ õọử bọỳ trờ Indiset 620, caớm bióỳn QL61D vaỡ Encoder 364X

11
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THấ NGHIM ĩNG C

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

- Bọỹ Avl 364C Angel Encoder
Nhióỷm vuỷ :Angel Encoder 364C laỡ mọỹt thióỳt bở duỡng chuyóứn tờn hióỷu goùc quay
(daỷng tổồng tổỷ) thaỡnh tờn hióỷu sọỳ, tờn hióỷu sọỳ naỡy õổồỹc PUMA sổớ lyù vaỡ xaùc õởnh
chờnh xaùc sọỳ voỡng quay truỷc khuyớu.

Hỗnh 10.a: Sồ bọỹ maù hoaù goùcAVL364C lón õọỹng cồ.
1: ọỳng caùp truyóửn thọng tin; 2: duỷng cuỷ keỷp; 3: bulọng M10
4.Bulọng M6 (7Nm) ;5: õai ọỳc sióỳt ; 6. Mỷt bờch; 7. Truỷc khuyớu.
- ỷc õióứm cỏỳu taỷo vaỡ sồ õọử khọỳi cuớa ENCODER 364C : Encoder 364C laỡ sổỷ kóỳt
hồỹp giổợa Cồ hoỹc - Quang Hoỹc- ióỷn tổớ.

12
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THấ NGHIM ĩNG C

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

Hỗnh 10 b::Sồ õọử khọỳi õo vỏỷn tọỳc õọỹng cồ cuớa bọỹ maù hoaù goùcAVL364C
(Sồ õọử lừp õỷt AVL364C lón õọỹng cồ )
Gọửm coù :
1. Bọỹ chuyóứn õọứi xung.
2. ộa trung tỏm õổồỹc khoan lọự õóửu õỷn nhau .
3. Cồ cỏỳu mang õộa , mỷt bờch õóứ bừt õộa(Giổợ õộa khoan lọự ).
4. Caùnh tay trồỹ giuùp giổợ bọỹ phỏỷn quang hoỹc (Caớm bióỳn quang hoỹc).
5. Thióỳt bở giổù keỷp ( óứ giổợ giaù treo thióỳt bở).
6. Giaù treo õóứ treo thióỳt bở phaùt aùnh saùng .
7. Caùp kóỳt nọỳi vồùi bọỹ phỏỷn AVL daỡi 10 (m).
8. Vở trờ taỷi õoù hổồùng kim quang hoỹc cuớa caớm bióỳn quang hoỹc .
9. Caùp kóỳt nọỳi vồùi 3064V04 gọửm 6 lồùp , daỡi 30 (m).
10. ỳng õeỡn õióỷn tổớ (Duỡng õóứ phoùng aùnh saùng nheỷ).

13
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THấ NGHIM ĩNG C

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

Hỗnh 10.c:Kóỳt cỏỳu vaỡ sồ õọử nguyón lyù cuớa encode r364C.
-Nguyóựn lyù hoaỷt õọỹng (Dổỷa vaỡo hỗnh 2.2.1.b) Khi õọỹng cồ hoaỷt õọỹng thỗ õộa quang
trung tỏm õổồỹc khoan lọự õóửu õn nhau (2) lừp trón Buli õỏửu truỷc khuyớu quay theo .
Lọự khoan trón õộa mọựi lỏửn õi qua õổồỹc thióỳt bở phaùt aùnh saùng lừp trón (6) chióỳu qua
khi õoù kim quang hoỹc cuớa caớm bióỳn quang hoỹc (8) nhỏỷn sổỷ thay õọứi tỏửn sọỳ aùnh saùng
vaỡ truyóửn tồùi ọỳng õeỡn õióỷn tổớ (10). ỳng õeỡn õióỷn tổớ thu nhỏỷn sổỷ thay õọứi õoù vaỡ thổỷc
hióỷn phoùng aùnh saùng ( Doỡng aùnh saùng nheỷ) vaỡ õổa tờn hióỷn quang õóỳn bọỹ chuyóứn
õọứi xung (1) , bọỹ chuyóứn õọứi xung (1) seợ chuyóứn õọứi xung quang thaỡnh xung õión
.Taỷi nồi bọỹ chuyóứn õọứi xung coù gừn caùp nọỳi (7) vaỡ chờnh nhồỡ caùp nọỳi naỡy õổa xung
õióỷn vóử nồi õióửu khióứn PUMA cuớa phoỡng AVL .

14
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THấ NGHIM ĩNG C

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

-Thọng sọỳ kyợ thuỏỷt : AVL 364C
+Phaỷm vi vỏỷn tọỳc : 10 ... 15000 [rpm]
+Lổỷc chởu rung : Max 100ì9,81( m/s2 ) 100 (g) cho 10 mio. Rev.
Max 200g cho baớng toùm từc tổỡng giai õoaỷn
+Nhiót õọỹ cho pheùp ồớ xung quanh :
-30 ... + 70 0 C
+ Cho pheùp nhióỷt õọỹ ồớ taỷi bóử mỷt tng lón :
-30 ... + 1000C
+Tuọứi thoỹ vỏỷn haỡnh dổồùi giồùi haỷn phuỷ taới : Vồùi ờt nhỏỳt 10 trióỷu voỡng quay
ồớ õoù cho pheùp dao õọỹng lồùn nhỏỳt.
+Khọỳi lổồỹng phuỷ taới trón khuyớu : khoaớng chổỡng 530 ... 630 (g) phuỷ thuọỹc
vaỡo vở trờ bóỷ maùy cuớa encoder .
-ng õeỡn õióỷn tổớ :
Phaỷm vi vuỡng nhióỷt õọỹ cuớa ọỳng õeỡn õióỷn tổớ :
0... +600 C
-30 ... +600 C cho õồn vở lổỷa choỹn (tuyỡ choỹn)

Hỗnh 10d: Kóỳt cỏỳu cuớa ọỳng õeỡn õióỷn tổớ.
-ộa khoan lọự : ổồỹc bừt lón mỷt bừt cuớa truỷc khuyớu , õộa õổồỹc khoan lọự õóửu nhau.

15
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ

TS .Dỉång Viãût Dng

Bäü AVL 364X Angel Encoder
-Nhiãm vủ : Encorder gọc 364X l mäüt thiãút bë dng chuøn tên hiãûu gọc quay
(dảng tỉång tỉû) thnh tên hiãûu säú. Sau khi tên hiãûu qua bäü âãúm, mảch vi xỉí lê v thiãút
bë xỉí l säú liãûu s giụp xạc âënh âỉåüc chênh xạc vë trê v säú vng quay trủc khuu.

Hçnh 10e: Så âäư làõp âàût ca bäü mạ hoạ gọcAVL364X
1: âạnh dáúu âéa.
2: buläng M8.
3: bàõt vo läúc mạy.
4: thiãút bë quang hc.
- Âàûc âiãøm cáúu tảo v så âäư khäúi ca ENCODER 364X: Dỉûa trãn ngun l ca
hiãûn tỉåüng quang dáùn. L sỉû kãút håüp giỉỵa Cå hc - Quang Hc- Âiãûn tỉí.
1. Âéa chøn khàõc dáúu.
2. ÄÚng ân âiãûn tỉí (ÄÚng ân ny dng âãø phạt ạnh sạng nhẻ ).
3. Cạp kãút näúi tỉì ân âiãûn tỉí âãún bäü chuøn âäøi xung.
4. Cạp kãút näúi våïi bäü pháûn AVL
5. Bäü chuøn âäøi xung.
6. Bäü Quang hc ÂATSIC364G03(Cng chênh l cm biãún quang )

16
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

-Nguyón lyù hoaỷt õọỹng : Chố khaùc vồùi bọỹ AVL 364C laỡ õộa khoan lọự bỏy giồ õộa
khừc dỏỳu. Khi truỷc khuyớu quay thỗ õộa khừc dỏỳu (1) quay theo. Aùnh saùng phaớn
chióỳu tổỡ õộa (1) õổồỹc thióỳt bở thu nhỏỷn aùnh saùng (6) thu nhỏỷn. Sổỷ thay õọứi tỏửn sọỳ aùnh
saùng phaớn chióỳu tổỡ õộa (1) ổùng vồùi mọựi dỏỳu cho ra nhổợng xung aùnh saùng thay õọứi.
Sổỷ kóỳt hồỹp giổợa nguọửn saùng tổỡ ọỳng õeỡn phaùt quang (2) vaỡ bọỹ quang hoỹc (6) ổùng vồùi
mọựi dỏỳuự cho ta mọỹt tờn hióỷu quang, sau õoù tờn hióỷu naỡy õổồỹc õổa õóỳn bọỹ chuyóứn õọứi
xung (5). Nhổ vỏỷy tổỡ tờn hióỷu goùc quay bióỳn thaỡnh tờn hióỷu quang rọửi bióỳn thaỡnh tờn
hióỷu xung õióỷn. Thọng qua caùp kóỳt nọỳi (4) õổa xung õióỷn õóỳn PUMA cuớa phoỡng
õióửu khióứn AVL.

Hỗnh 11: Sồ õọử khọỳi õo vỏỷn tọỳc õọỹng cồ cuớa bọỹ maù hoaù goùcAVL364X

(Sồ õọử lừp õỷt AVL364X lón õọỹng cồ )

17
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THấ NGHIM ĩNG C

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

Thióỳt bở Quang hoỹc ATSIC364G03.
-ỷc õióứm : Chởu rung
Max =(100ì9,8ữ1200x9,8).10 3 [N]
Cho pheùp sổỷ hoaỷt õọỹng ồớ vuỡng nhióỷt õọỹ -30 ... + 1000C
- Nguyón lyù laỡm vióỷc cuớa thióỳt bở quang hoỹc õatsic364g03 : Thổỷc chỏỳt laỡ mọỹt tóỳ
baỡo quang dỏựn. Quang hoỹc ATSIC364G03 thu tờn hióỷu quang tổỡ ọỳng õeỡn õióỷn tổớ
(2). Sổỷ ngừt quaợng cuớa xung aùnh saùng tổỡ õeỡn õióỷm tổớ phaùt tồùi khi chióỳu qua caùc lọự
khoan trón õộa (1) seợ õổồỹc phaớn aùnh trung thổỷc qua xung õióỷn cuớa bọỹ chuyóứn õọứi
xung (1) . Do vỏỷy caùc thọng tin maỡ xung aùnh saùng mang õóỳn seợ õổồỹc thóứ hióỷn trón
xung õióỷn cuớa bọỹ chuyóứn õọứi xung (1).

Hỗnh 12 : Kờch thổồùc cuớa quang hoỹc ATSIC 364G03
ộa quang vaỷch dỏỳu.
+ ộa quang vaỷch dỏỳu 364G72: ộa õổồỹc gừn lióửn vồùi mọỹt õỏửu cuớa truỷc khuyớu vaỡ
cuỡng quay theo truỷc khuyớu.
ộa õổồỹc vaỷch dỏỳu õóửu õỷn nhau dỏỳu nhổ vỏỷy seợ õổồỹc caớm bióỳn quang nhỏn bióỳt
vaỡ kóỳt hồỹp vồùi caùc bọỹ phỏỷn cuớa ENCODER36X maợ hoùa tờn hióuỷ quay cuớa truỷc
khuyớu thaỡnh tờn hióỷu sọỳ.
+Dổợ lióỷu kyợ thuỏỷt cuớa õộa 36G72.
-ổồỡng kờnh lồùn nhỏỳt cuớa mỷt bờch cọỳ õởnh 186 mm
-Vỏỷt lióỷu
Theùp coù õọỹ bóửn cao 0,08mm.
18
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

-Goùc sai lóỷch
-Vỏỷn tọỳc tọỳi õa

<0,015 õọỹ.
15000[rpm].

Hỗnh 13 : Kóỳt cỏỳu cuớa õộa quang vaỷch dỏỳu 364G72.
+ộa quang vaỷch dỏỳu tuỡy bióỳn 364G72X.
ỷc õióứm kyợ thuỏỷt sau õỏy.
- Vỏỷt lióỷu
Coù sổùc bóửn cao.
- Dung sai goùc : <0,015 õọỹ (CDM - raớnh trong tổồng quan õóỳn truỷc cuớa DI )

-Vỏỷn tọỳc tọỳi õa :
( Vỏỷn tọỳc quay troỡn lồùn nhỏỳt)

19
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

2.2.9. CAẽC CAM BIN
* Caớm bióỳn õo lổu lổồỹng khờ naỷp.
-Kóỳt cỏỳu: laỡ loaỷi caớm bióỳn dỏy õọỳt coù kóỳt cỏỳu nhổ sau:
- Caùc õióỷn trồớ: R1,R2,R3,Ra,Rh mừc thaỡnh maỷch cỏửu.
- Bọỹ khuóỳch õaỷi hoaỷt õọỹng sọỳ 3.
- Nguọửn vaỡ caùc thióỳt bở xổớ lờ bũng õióỷn tổớ.
5

1

2

4

3

Ra

A

Rh

B

R3
R2

VG

R1

VG

Hỗnh 14: Sồ õọử õỏỳu dỏy cuớa caớm bióỳn dỏy sỏỳy
-Nguyón lyù hoaỷt õọỹng:
Doỡng õióỷn chaỷy qua dỏy sỏỳy laỡm dỏy sỏỳy noùng lón. Khi khọng khờ õi vaỡo õọỹng cồ seợ õi
qua dỏy sỏỳy vaỡ laỡm maùt dỏy sỏỳy. Mổùc õọỹ laỡm maùt phuỷ thuọỹc vaỡo khọỳi lổồỹng khờ õi qua
dỏy sỏỳy. Bũng caùch dióửu khióứn doỡng õióỷn õi qua dỏy sỏỳy õóứ giổợ cho nhióỷt õọỹ dỏy sỏỳy
khọng õọứi, ta coù thóứ õo õổồỹc lổồỹng khờ naỷp bũng caùch õo cổồỡng õọỹ doỡng õióỷn. Trong
truồỡng hồỹp naỡy, doing õióỷn coù thóứ chuyóứn thaỡnh tờn hióỷu õióỷn aùp gổới õóỳn ECU õọỹng cồ.
Quaù trỗnh giổợ cho nhióỷt õọỹ cuớa dỏy sỏỳy khọng õọứi vaỡ lồùn hồn nhióỷt õọỹ khờ naỷp mọỹt ờt nhồỡ
vaỡo tờnh nng laỡm vióỷc cuớa cỏửu dỏy ồớ sồ õọử vồùi nguyón từc nhổ sau:
-Khi (Ra + R3). R1 = Rh. R2 thỗ õióỷn thóỳ taỷi A vaỡ B bũng nhau.
-Khi Rh õổồỹc laỡm maùt bũng khờ naỷp dỏựn õóỳn õióỷn trồớ cuớa noù giaớm laỡm cho chónh lóỷch
tờch õióỷn trồớ noùi trón vaỡ dỏựn õóỳn õióỷn thóỳ taỷi A,B khọng coỡn bũng nhau nổợa. Bọỹ khuyóỳch
õaỷi seợ nhỏỷn bióỳt vaỡ laỡm cho õióỷn aùp cỏỳp õóỳn maỷch tng tng doỡng õióỷn qua Rh tng
nhióỷt õọỹ cuớa Rh tng õióỷn trồớ cuớa noù, cuỡng vồùi Ra giổợ cho nhióỷt õọỹ cuớa Rh khọng õọứi
vaỡ lồùn hồn nhióỷt õọỹ cuớa khờ naỷp mọỹt lổồỹng thờch hồỹp.
-ặẽng dung:
20
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THấ NGHIM ĩNG C

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

Duỡng õóứ õo lổu lổồỹng cuớa doỡng chỏỳt loớng, khờ. Trong phoỡng thờ nghióỷm AVL ổùng duỷng
õóứ õo lổu lổồỹng doỡng khờ naỷp. Thọng sọỳ naỡy rỏỳt quan troỹng troỹng vióỷc xaùc õởnh lổồỹng
nhión lióỷu phun vaỡo cho thờch hồỹp. aớm baớo quaù trỗnh laỡm vióỷc cuớa õọỹng cồ laỡ tọỳi
* Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt.
Caùc caớm bióỳn õo aùp suỏỳt õóửu laỡm vióỷc cuỡng nguyón lyù laỡ caớm bióỳn aùp õióỷn.
- Kóỳt cỏỳu: Gọửm coù con chờp silicon 1 coù mọỹt õỏửu gừn vồùi buọửng chỏn khọng chuỏứn 2 vaỡ
õỏửu coỡn laỷi tióỳp xuùc vồùi aùp suỏỳt khờ naỷp 3. Tỏỳc caớ õổồỹc lừp trong voớ caớm bióỳn 4.
1
2

3

Hỗnh 15: Kóỳt cỏỳu cuớa caớm bióỳn aùp suỏỳt daỷng õióỷn aùp
-Nguyón lyù laỡm vióỷc:
Aùp suỏỳt trón õổồỡng naỷp thay õọứi laỡm hỗnh daỷng chờp silicon thay õọứi, vaỡ giaù trở õióỷn trồớ
cuớa chuùng cuợng thay õọứi theo mổùc õọỹ bióỳn daỷng. Sổỷ dao õọỹng cuớa giaù trở õióỷn trồớ naỡy
õổồỹc chuyóứn thaỡnh tờn hióỷu õióỷn aùp nhồỡ IC lừp bón trong caớm bióỳn vaỡ sau õoù õổồỹc gổới õóỳn
ECU. ECU phỏn tờch vaỡ bióỳt õổồỹc giaù trở aùp suỏỳt ồớ õổồỡng naỷp laỡ bao nhióu.
- ặùng duỷng:
o aùp suỏỳt. Trong phoỡng thờ nghióỷm AVL coù caùc caớm bióỳn aùp suỏỳt sau:
- Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt khờ naỷp.
- Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt khờ thaới.
- Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt buọửng chaùy.
- Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt phun.
- Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt nổồùc laỡm maùt.
- Caớm bióỳn õo aùp suỏỳt dỏửu bọi trồn
* Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ.
-Kóỳt cỏỳu: gọửm nhióỷt õióỷn trồớ 1 coù gừn hai dỏy dỏựn 3 vaỡo hai cổỷc sọỳ 5. Tỏỳt caớ õổồỹc boỹc
trong voớ 4. Trón voớ coù mọỹt õoaỷn laỡm ren 3 õóứ bừt vaỡo thióỳt bở cỏửn õo. Hai cổỷc 5 õổồỹc cừm
vaỡo bọỹ phỏỷn xổớ lyù.

21
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

1

2

3

4

5

Hỗnh 16: Kóỳt cỏỳu caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ.
-Nguyón lyù laỡm vióỷc:
Khi cừm õỏửu caớm bióỳn vaỡo vuỡng cỏửn õo thỗ nhióỷt õióỷn trồớ seợ coù nhióỷt õọỹ cuớa vuỡng õoù. ặẽng
vồùi nhióỷt õọỹ õoù thỗ nhióỷt õióỷn trồớ coù mọỹt giaù trở õióỷn trồớ nhỏỳt õởnh vaỡ nhổ thóỳ giaù trở doỡng
õióỷn chaỷy qua nhióỷt õióỷn trồớ laỡ nhỏỳt õởnh. Dổỷa vaỡo giaù trở doỡng õióỷn naỡy maỡ thióỳt bở xổợ lyù
seợ bióỳt õổồỹc nhióỷt õọỹ cuớa vuỡng cỏửn õo laỡ bao nhióu.
-ặẽ ng duỷng:
Duỡng õo nhióỷt õọỹ. Trong phoỡng thờ nghióỷm AVL coù caùc caớm bióỳn õo nhióỷt õoỹ nhổ sau:
- Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ khờ naỷp.
- Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ khờ thaới.
- Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ buọửng chaùy.
- Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ nổồùc laỡm maùt.
- Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ dỏửu bọi trồn.
- Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ nhión lióỷu.
- Caớm bióỳn õo nhióỷt õọỹ mọi trổồỡng.
Caùc tờn hióỷu nhióỷt õọỹ naỡy laỡ caùc tờn hióỷu quan trong trong vióỷc õióửu khióứn phun nhión lióỷu
sao cho hồỹp lyù nhỏỳt vaỡ giổợ cho nhióỷt õọỹ õọỹng cồ ồớ mọỹt giồùi haỷn cho pheùp õỏứm baớo caùc
tờnh nng hoaỷt õọỹng cuớa õọỹng cồ laỡ tọỳi ổu. Ngoaỡi ra, coỡn õaớm baớo bóửn cho caùc cho caùc chi
tióỳt. . .
Caớm bióỳn xaùc õởnh vở trờ truỷc khuyớu vaỡ sọỳ voỡng quay
-ỷc õióứm cỏỳu taỷo :
Trón truỷc khuyớu coù gừn mọỹt vaỡnh(Vaỡnh cuớa bọỹ Bọỹ AVL 364C&364X Angel Encoder
daỷng õộa co xeớ raợnh ) coù daỷng nhổ chi tióỳt sọỳ1. Caớm bióỳn coù kóỳt cỏỳu bao gọửm cuọỹn dỏy sọỳ

22
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dỉång Viãût Dng

THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ

2 qún trãn li thẹp tỉì säú 3, cün dáy dỉåüc gàõn vo hai chäút càõm säú 4. Táút c âỉåüc âàût
trong v säú 5.Trãn v cọ âoản lm ren säú 6 âãø bàõt vo chi tiãút âënh vë.

1

2

6

3

5

4

Hçnh 17: Kãút cáúu ca cm biãún vë trê trủc khuu v âo säú vng quay.
-Ngun l hoảt âäüng:
Khi âäüng cå (hồûc cạc chi tiãút quay cáưn âo) hoảt âäüng thç mang theo âéa tảo tên hiãûu
säú 1 quay lm thay âäøi khe håí khäng khê giỉỵa cạc váúu läưi ca âéa v cün nháûn tên hiãûu
säú 2. Kãút qu tảo ra mäüt xung âiãûn âiãûn tỉì trong cüc dáy. Cạc xung ny chuøn âãún
ECU xỉỵ l v cho biãút täúc âäü cng nhỉ vë trê ca trủc khuu.
-ỈÏng dủng:
Cm biãún dng âãø âo täúc âäü v vë trê ca cạc chi tiãút quay. Trong phng thê nghiãûm
AVL ta tháúy cọ mäüt cm biãún loải ny bàõt åí âáưu trủc khuu v âéa tảo xung cọ dảng nhỉ
mäüt buly gàõn trãn âáưu trủc khuu. Tên hiãûu säú vng quay l tên hiãûu quan trng âãø tỉì âọ
thiãút láûp âỉåüc cạc âàûc tênh ca âäüng cå nhỉ: âàûc tênh ngoi, âàûc tênh ti.. .

23
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THấ NGHIM ĩNG C

TS .Dổồng Vióỷt Duợng

3. O C TấNH CUA ĩNG C :
3.1. TRầNH Tặ THấ NGHIM.
Yóu cỏửu cuớa hóỷ thọỳng laỡ phaới õổồỹc chaỷy hỏm noùng trổồùc khi tióỳn haỡnh õo õóứ õaỷt
õổồỹc kót quaớ chờnh xaùc. Ta tióỳn haỡnh chaỷy hỏm noùng hóỷ thọỳng nhổ sau:
Sau khi khồới õọỹng xong hóỷ thọỳng ồớ traỷng thaùi Monitor. Trón Pano baỡn õióửu
khióứn nhỏỳp vaỡo phờm Manual õóứ chaỷy chổồng trỗnh thờ nghióỷm bũng tay.
Caùc chổồng trỗnh seợ tổỷ chaỷy vaỡ kióứm tra lọựi õọửng thồỡi seợ thọng baùo caùc chổồng
trỗnh chaỷy.
Sau khi hóỷ thọỳng õaợ ọứn õởnh ta cỏửn Reset lión tuỷc bũng phờm Reset tren Pano
baỡn õióửu khióứn. Luùc naỡy õeỡn vaỡng trón hóỷ thooùng 553, 554 seợ nhỏỳp nhaùy vaỡ từt õi,
õọửng thồỡi õeỡn xanh trón hóỷ thọỳng 773 seợ saùng lión tuỷc. Nhổ vỏỷy hóỷ thọỳng õaợ ọứn õởnh
vaỡ sụn saỡng chaỷy.
Dỏỳu hióỷu hóỷ thọỳng õaợ khồới õọỹng xong chóỳ õọỹ Manual thỗ trón thanh cọng cuỷ
phỏửn maỡn hỗnh phỏửn Manual khọng coỡn dỏuỳ 3 chỏỳm nổợa. Vaỡ khi nhỏỷp Reset trón
Pano xuỏỳt hióỷn doỡng chổợ System OK.
Trổồùc khi cho nọứ õọỹng cồ ta cỏửn cung cỏỳp nhión lióỷu cho õọỹng cồ bũng caùch
nhỏỳ phờm IGNITION ON/OFF. Nhỏỳn phờm START õóứ tióỳn haỡnh cho nọự õọỹng
cồ, giổợ khoaớng 5s õóứ õaớm baớo õọỹng cồ õaợ nọứ mồùi thaớ ra.
Luùc naỡy õọỹng cồ seợ chaỷy ồớ chóỳ õọỹ IDLE nóỳu õeỡn ồớ phờm IDLE saùng thỗ ta
phaới chuyóứn sang chóỳ õọỹ IDLE CONTROL ON. Vỗ ồớ chóỳ õọỹ naỡy ta mồùi chuyóứn
sang chóỳ õọỹ õióửu khióứn bũng tay.
Nhỏỳn phờm S trón Pano õóứ chuyóứn sang chóỳ õọỹ õióửu khióứn bũng tay.
Luùc naỡy ta sổợ duỷng hai nuùm xoay trón Pano õóứ õióửu chốnh tọỳc õọỹ õọỹng cồ vaỡ
Alpha hồỹp lyù vaỡ õọỹng cồ laỡm vióỷc ọứn õởnh nhỏỳt (n = 1250v/ph vaỡ alpha = 10%). óứ
thổỷc hióỷn quaù trỗnh õo õỷc tờnh tọỳc õọỹ cuớa õọỹng cồ ta cọỳ õởnh giaù trở Anpha theo yóu
cỏửu vaỡ thay õọứi tọỳc õọỹ õọỹ (n = 1250 ữ 3250 voỡng/phuùt, Alpha = 62 %) theo caùc bổồùc
sau:
Mồớ baớng Stationary Step: Demand Values õóứ laỡm caùc cọng vióỷc sau:
+ Tỗm chổồng trỗnh õóứ chaỷy thờ nghióỷm: chổồng trỗnh õổồỹc choỹn: doỡng 28
bổồùc 11
+ Chốnh sổợa khai baùo caùc thọng sọỳ sau: Tọỳc õọỹ (Speed), thồỡi gian tng tọỳc cuớa
bng thổớ (Ramptime Dyno) laỡ 10s, thồỡi gian tng tọỳc cuớa õọỹng cồ (Ramptime
Engine) laỡ 10s, thồỡi gia õo (Steptime) laỡ 30s.
+ Sau khi khai baùo xong ta nhỏỳp vaỡo phờm Active Demvals F7 trong baớng
naỡy, luùc naỡy hóỷ thọỳng seợ tổỷ õọỹng chaỷy lón õuùng giaù trở maỡ chuùng ta caỡi õỷt.

24
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


TS .Dổồng Vióỷt Duợng

THấ NGHIM ĩNG C

Sau õoù mồớ baớng: Step: Measurement choỹn laỷi caùc bổồùc õuùng nhổ lỏửn trổồùc vaỡ
nhỏỳp vaỡo phờm F8 õóứ thổỷc hióỷn quaù trỗnh õo.
óứ theo doới quaù trỗnh thờ nghióỷm ta quan saùt caùc baớng sau:
+ Baớng Extended: Theo doới hoaỷt õọỹng cuớa õọỹng cồ gọửm caùca õổồỡng mọ men,
tọỳc õọỹ vaỡ cọng suỏỳt õọỹng cồ.
+ Baớng Limits: Baớng baùo hióỷu nguy hióứm cuớa õọỹng cồ, khi thỏỳy caùc thọng sọỳ
vổồỹt quaù giồùi haỷn khai baùo ta phaới baùo ngay cho ngổồỡi quaớn lyù õóứ kởp thồỡi xổớ lyù.
Sau khi õo cho mọỹt giaù trở tọỳc õọỹ ta tióỳn haỡnh õo cho giaù trở tọỳc õọỹ khaùc bũng
caùch vaỡo baớng Stationary Step: Demand Values õóứ khai baùo laỷi tọỳc õọỹ õo vaỡ caùc
thọng sọỳ khaùc theo yóu cỏửu tổồng tổỷ nhổ trón.
Khi õaợ thổỷc hióỷn õo cho caùc tọỳc õọỹ cỏửn õo ta mồớ baớng Message õóứ nhỏỷn kóỳt quaớ
õo.
Trổồùc khi cho dổỡng õọỹng cồ ta phaới tióỳn haỡnh giaớm ga vaỡ giaớm taới bũng caùch vỷn hai
nuùm õióửu khióứn tọỳc õọỹ vaỡ vở trờ thanh rng trón Pano õổa Anpha vóử 10 %, tọỳc õọỹ vóử
1000v/ph, bỏỳm phờm IGNITION ON/OFF sang chóỳ õọỹ Off õóứ cừt nhión lióỷu cỏỳp
cho õọỹng cồ vaỡ bỏỳm phờm Stop õóứ dổỡng õọỹng cồ.
3.2.XY DặNG ặèNG C TấNH TC ĩ CUA ĩNG C.
Phổồng phaùp xỏy dổỷng õỷc tờnh tọỳc õọỹ õọỹng cồ
ỷc tờnh tọỳc õọỹ cuớa õọỹng cồ laỡ õọử thở bióứu dióựn quan hóỷ mọ men coù ờch Me, cọng
suỏỳt coù ờch Ne , suỏỳt tióu hao nhión lióỷu coù ờch ge ... vaỡ caùc chố tióu khaùc cuớa õọỹng cồ
theo tọỳc õọỹ ne cuớa õọỹng cồ khi giổợ tay õióửu khióứn õọỹng cồ ồớ vở trờ qiu õởnh ( ồớ 100%
taới thỗ ta goỹi laỡ õỷc tờnh tọỳc õọỹ ngoaỡi, caùc mổùc taới coỡn laỷi goỹi laỡ õỷc tờnh bọỹ phỏỷn).
Trong baỡi thờ nghióỷm naỡy ta chố xỏy dổỷng õổồỡng õỷc tờnh bọỹ phỏỷn.
Phổồng phaùp xỏy dổỷng nhổ sau:
Giổợ nguyón mổùc taới cho õọỹng cồ, thay õọứi tọỳc õọỹ n, õo mọmen coù ờch Me vaỡ suỏỳt
tióu hao nhión lióỷu coù ờch, ... theo caùc giaù trở tọỳc õọỹ tổồng ổùng. Ghi kóỳt quaớ õo laỷi vaỡ
tióỳn haỡnh tờnh Cọng suỏỳt coù ờch Ne theo cọng thổùc sau:
.n
Ne = Me.e = M e
(3.3.1)
30

Tổỡ caùc kóỳt quaớ õo vaỡ tờnh õổồỹc ta lỏỷp baớng giaù trở nhổ sau:
n
Voỡng/phuùt
n1
n2

Me
N.m
Me1
Me2

Ne
kW
Ne1
Ne2

ge
g/(kW.h)
ge1
ge2

25
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×