Tải bản đầy đủ

Tiểu luận đề tài: Thiết bị sấy băng tải

��#ࡱ#�################>###��
#############`###�/##########�/######����####�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/#
#�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/#
#�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/#
#�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/#
#�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/#
#�/##�/##�/##�/##�/##�/##�/##���������������������������������������������������
���#[�
###�#�###############ZD####bjbj######################
####a##pa!\pa!\i&######h###############�#######��##########��##########��#######
###########�#####�#######�###�#######�#######�#######�#######�###############���
�########################8###H###4###| ##|###########��##�###�!
######�&##(###"'######"'######"'######�=###


##�I##t####M##�###}�######ࡱ�######ࡱ�######ࡱ�######ࡱ�######ࡱ�######ࡱ�##$###��##�#
##X�##F###��##�###################�#######�N#######################;##>###N=##@#
##�N######�N######��##############�#######�#######"'##############"'##�###��####
##N�######N�######N�######�N##b_##�###�###"'######�#######"'######}�############
##N�######################################################�N######}�############
##N�######N�##�###��##w###�###J#################################################

##################��######"'######����####���


���#########����####2�##�###��##*###########i�######��##0###��######)�##�###��##
#####�######��##T###��##########################################################
############��##�###��##############�#######��##�###�N######�N######N�######�N##
####�N######################################�N######�N######�N######��######��##
#####################################�##2###################################�N##
####�N######�N######��######�N######�N######�N######�N##############����####����
####����############����####����####����####����####����####����####����####����
####����####����####����####����####����####����####��######�N######�N######�N##
####�N######�N######�N##########################################################
####�N######�N######�N######�###>


##�###:#########
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
##########################B#�# #C#�#N#G# #T#H#�#�#N#G####T#R#�#�#N#G# ###�#I#
#H#�#C# #C#�#N#G# #N#G#H#I#�#P# #T#H#�#C# #P#H#�#M# #T#P#.#H#C#M##K#H#O#A#
#C#�#N#G# #N#G#H#�# #T#H#�#C# #P#H#�#M##-#-#-#-#-#(#(#(#(#(#-#-#-#-##T#I#�#U#
#L#U#�#N####�# #t#�#i#:# # # ##T#h#i#�#t# #b#�# #s#�#y# #b###n#g# #t#�#i##
#G#i#�#o# #v#i#�#n# #h#�#�#n#g# #d#�#n#:# #
#
#S#i#n#h# #v#i#�#n#
#t#h#�#c# #h#i#�#n#:# # # # # # # # # # # # # # # # # # #M#�# #s#�# #S#V#:# # #
#P#H#A#N# #V#(#N#H# #H#�#N#G# #
#
#T#R#�#N# #Q#U#A#N#G# #T#�#O# # # # #
# # # # # # # # # # # # #2#2#0#5#1#5#0#1#5#1# ######T#P#H#C#M# #-# #T#h#�#n#g#
#0#8# #n###m# #2#0#1#6## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ##
#M#�#C# #L#�#C#### #T#O#C# #\#o# #"#1#-#3#"# #\#h# #\#z# #\#u# #####
#H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#2#8#"# #####N#�#I# #D#U#N#G#
#T#I#�#U# #L#U#�#N#
### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#2#8# #\#h#
#####3######I#.# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#2#9#"#
#####T#(#N#H# #L#�#C# #H#�#C# #C#�#A# #Q#U#�# #T#R#�#N#H# #S#�#Y#


###
#P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#2#9# #\#h# #####3######1#.#1# ###
#H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#3#0#"# #####V#�#T# #L#I#�#U#
#�#M# ### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#3#0# #\#h# #####3######1#.#2#
### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#3#1#"# #####P#H#�#N#
#L#O#�#I# #V#�#T# #L#I#�#U# #�#M# ### #P#A#G#E#R#E#F#
#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#3#1# #\#h# #####4######1#.#3# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#3#2#"# #####M#�#I# #T#R#�#�#N#G# #K#H#�#N#G#
#K#H#�# #�#M#
### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#3#2# #\#h#
#####7######1#.#4# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#3#6#"#
#####Q#U#A#N# #H#�# #G#I#�#A# #V#�#T# #L#I#�#U# #�#M# #V#�# #K#H#�#N#G# #K#H#�#
#C#H#U#N#G# #Q#U#A#N#H# ### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#3#6# #\#h#
#####1#0######I#I# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#4#5#"#
#######�#N#G# #L#�#C# #H#�#C# #C#�#A# #Q#U#�# #T#R#�#N#H# #S#�#Y#
###
#P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#4#5# #\#h# #####1#7######2#.#1# ###
#H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#4#6#"# #####C#H#U#Y#�#N#
###�#N#G# #C#�#A# #�#M# #T#R#O#N#G# #S#�#N# #P#H#�#M# #S#�#Y#
###
#P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#4#6# #\#h# #####1#7######2#.#2# ###
#H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#4#8#"# #####V#�#N# #T#�#C#
#S#�#Y#
### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#4#8# #\#h# #####1#9#####
#2#.#3# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#4#9#"#
#####C#�#C# #Y#�#U# #T#�# #�#N#H# #H#�#�#N#G# #T#�#I# #Q#U#�# #T#R#�#N#H#
#S#�#Y#
### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#4#9# #\#h# #####1#9#####
#2#.#3#.#1# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#5#1#"#
#####T#H#�#I# #G#I#A#N# #S#�#Y#
### #P#A#G#E#R#E#F#
#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#5#1# #\#h# #####2#1######2#.#3#.#2# ###
#H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#5#2#"# #####P#H#�#�#N#G#
#P#H#�#P# #V#�# #T#H#I#�#T# #B#�# #S#�#Y# ### #P#A#G#E#R#E#F#
#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#5#2# #\#h# #####2#2######I#I#I#.# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#5#5#"# #####T#H#I#�#T# #B#�# #S#�#Y# #B###N#G#
#T#�#I#
### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#5#5# #\#h# #####2#5#####
#3#.#1# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#5#6#"#
#####G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #v#�# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g# #t#�#i#
###
#P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#5#6# #\#h# #####2#5######3#.#2# ###
#H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#5#7#"# #####C#�#u# #t#�#o#
#m#�#y# #s#�#y# #b###n#g# #t#�#i# ### #P#A#G#E#R#E#F#
#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#5#7# #\#h# #####2#5######3#.#3# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#6#4#"# #####C#�#c# #b#�# #p#h#�#n# #m#�#y#
#s#�#y# #b###n#g# #t#�#i#
### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#6#4#
#\#h# #####3#0######3#.#4# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l#
#"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#6#9#"# #####S#�# #l#�#a# #c#h#�#n# #m#�#y# #s#�#y#
#v#�# #k#�#c#h# #t#h#�#�#c#
### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#6#9#


#\#h# #####3#4######3#.#5# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l#
#"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#7#3#"# #####H#o#�#t# ###�#n#g# #v#�# #v#�#n# #h#�#n#h#
#c#�#a# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g# #t#�#i# ### #P#A#G#E#R#E#F#
#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#7#3# #\#h# #####3#8######3#.#6# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#7#4#"# #####S#�# #t#h#u# #h#�#i# #n#h#i#�#t# ###
#P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#7#4# #\#h# #####4#0######3#.#7# ###
#H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#7#5#"# #####V#�# #s#i#n#h#
#m#�#y# #s#�#y#
### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#7#5# #\#h#
#####4#0######I#V# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#7#6#"#
#####S#�# #B#I#�#N# ###�#I# #C#H#�#T# #L#�#�#N#G# #T#H#�#C# #P#H#�#M#
#T#R#O#N#G# #Q#U#�# #T#R#�#N#H# #S#�#Y# #V#�# #B#�#O# #Q#U#�#N# ###
#P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#7#6# #\#h# #####4#1######4#.#1# ###
#H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#7#7#"# #####T#R#�#I# #C#�#Y#
#V#�# #R#A#U# #Q#U#�#
### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#7#7# #\#h#
#####4#1######4#.#2# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l#
#"#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#8#0#"# #####T#R#�#
### #P#A#G#E#R#E#F#
#_#T#o#c#4#5#7#8#2#3#4#8#0# #\#h# #####4#8#########N#�#I# #D#U#N#G# #T#I#�#U#
#L#U#�#N##k&:&k&## #K#H#�#I# #N#I#�#M##S#�#y# #l#�# #q#u#�# #t#r#�#n#h#
#t#�#c#h# #�#m# #r#a# #k#h#�#i# #v#�#t# #l#i#�#u# #b#�#n#g# #n#h#i#�#t#.#
#N#h#i#�#t# ###�#�#c# #c#u#n#g# #c#�#p# #c#h#o# #v#�#t# #l#i#�#u# #b#�#n#g#
#d#�#n# #n#h#i#�#t#,# ###�#i# #l#�#u#,# #b#�#c# #x#�# #h#o#�#c# #n###n#g#
#l#�#�#n#g# ###i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #c#�# #t#�#n# #s#�# #c#a#o#.# #M#�#c#
###�#c#h# #c#�#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #l#�# #l#�#m# #g#i#�#m# #k#h#�#i#
#l#�#�#n#g# #c#�#a# #v#�#t# #l#i#�#u#,# #t###n#g# ###�# #b#�#n# #v#�# #b#�#o#
#q#u#�#n# ###�#�#c# #t#�#t#.##T#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #n#�#�#c#
###�#�#c# #c#h#o# #b#a#y# #h#�#i# #�# #n#h#i#�#t# ###�# #b#�#t# #k#�# #d#o#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #k#h#u#�#c#h# #t#�#n# #b#�#i# #s#�# #c#h#�#n#h# #l#�#c#h#
###�# #�#m# #�# #b#�# #m#�#t# #v#�# #b#�#n# #t#r#o#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u# #v#�#
#s#�# #c#h#�#n#h# #l#�#c#h# #�#p# #s#u#�#t# #h#�#i# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n#
#c#�#a# #n#�#�#c# #t#�#i# #b#�# #m#�#t# #v#�#t# #l#i#�#u# #v#�# #m#�#i#
#t#r#�#�#n#g# #c#h#u#n#g# #q#u#a#n#h#.# #S#�#y# #l#�# #m#�#t# #q#u#�#
#t#r#�#n#h# #k#h#�#n#g# #�#n# ###�#n#h#,# ###�# #�#m# #c#�#a# #v#�#t# #l#i#�#u#
#t#h#a#y# ###�#i# #t#h#e#o# #k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #v#�# #t#h#�#i# #g#i#a#n#.#
#Q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# ###�#�#c# #k#h#�#o# #s#�#t# #v#�# #h#a#i# #m#�#t#:#
#t#)#n#h# #l#�#c# #h#�#c# #v#�# ###�#n#g# #l#�#c# #h#�#c#:##-# #T#r#o#n#g#
#t#)#n#h# #l#�#c# #h#�#c#,# #s#�# #x#�#c# ###�#n#h# ###�#�#c# #m#�#i# #q#u#a#n#
#h#�# #g#i#�#a# #c#�#c# #t#h#�#n#g# #s#�# ###�#u# #v#�# #c#u#�#i# #c#�#a#
#v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y# #v#�# #c#�#c# #t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y# #d#�#a#
#t#r#�#n# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #c#�#n# #b#�#n#g# #v#�#t# #c#h#�#t# ##
#n###n#g# #l#�#�#n#g#,# #t#�# ###�# #x#�#c# ###�#n#h# ###�#�#c# #t#h#�#n#h#
#p#h#�#n# #v#�#t# #l#i#�#u#,# #l#�#�#n#g# #t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y# #v#�#
#l#�#�#n#g# #n#h#i#�#t# #c#�#n# #t#h#i#�#t#.##-# #T#r#o#n#g# ###�#n#g# #l#�#c#
#h#�#c#,# #s#�# #k#h#�#o# #s#�#t# #m#�#i# #l#i#�#n# #h#�# #g#i#�#a# #s#�#
#b#i#�#n# #t#h#i#�#n# #c#�#a# ###�# #�#m# #v#�#t# #l#i#�#u# #v#�#i# #t#h#�#i#
#g#i#a#n# #v#�# #c#�#c# #t#h#�#n#g# #s#�# #c#�#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h#.# #V#�#
#d#�# #n#h#�# #t#�#n#h# #c#h#�#t# #v#�# #c#�#u# #t#r#�#c# #c#�#a# #v#�#t#
#l#i#�#u#,# #k#�#c#h# #t#h#�#�#c# #v#�#t# #l#i#�#u#,# #c#�#c# ###i#�#u#
#k#i#�#n# #t#h#�#y# ###�#n#g# #l#�#c# #h#�#c# #c#�#a# #t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y#&
T#�# ###�# #x#�#c# ###�#n#h# ###�#�#c# #c#h#�# ###�# #s#�#y#,# #t#�#c# ###�#
#s#�#y# #v#�# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y# #t#h#�#c#h# #h#�#p#.##T#(#N#H# #L#�#C#
#H#�#C# #C#�#A# #Q#U#�# #T#R#�#N#H# #S#�#Y##V#�#T# #L#I#�#U# #�#M##P#h#�#n#
#l#o#�#i# #v#�#t# #l#i#�#u# #�#m##T#h#e#o# #q#u#a#n# ###i#�#m# #h#o#�# #l#�#,#
#v#�#t# #�#m# #l#�# #m#�#t# #h#�# #l#i#�#n# #k#�#t# #p#h#�#n# #t#�#n# #g#i#�#a#
#p#h#a# #p#h#�#n# #t#�#n# #v#�# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #p#h#�#n# #t#�#n#.#
#P#h#a# #p#h#�#n# #t#�#n# #l#�# #m#�#t# #c#h#�#t# #c#�# #c#�#u# #t#r#�#c#
#m#�#n#g# #h#a#y# #k#h#u#n#g# #k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #t#�# #c#h#�#t# #r#�#n#
#p#h#�#n# ###�#u# #t#r#o#n#g# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #p#h#�#n# #t#�#n# #(#l#�#
#m#�#t# #c#h#�#t# #k#h#�#c#)#.##D#�#a# #t#h#e#o# #t#�#n#h# #c#h#�#t# #l#�#
#h#�#c#,# #n#g#�#�#i# #t#a# #c#�# #t#h#�# #c#h#i#a# #v#�#t# #�#m# #r#a#
#t#h#�#n#h# #b#a# #l#o#�#i#:##-# #V#�#t# #l#i#�#u# #k#e#o# ###�#c# #t#r#�#n#g#:#
#l#�# #v#�#t# #c#�# #t#�#n#h# #d#�#o# #d#o# #c#�# #c#�#u# #t#r#�#c# #h#�#t#.#
#N#�#�#c# #h#o#�#c# #�#m# #�# #d#�#n#g# #l#i#�#n# #k#�#t# #h#�#p# #t#h#�# #v#�#


#t#h#�#m# #t#h#�#u#.# #C#�#c# #v#�#t# #k#e#o# #c#�# ###�#c# ###i#�#m#
#c#h#u#n#g# #l#�# #k#h#i# #s#�#y# #b#�# #c#o# #n#g#�#t# #k#h#�# #n#h#i#�#u#,#
#n#h#�#n#g# #v#�#n# #g#i#�# ###�#�#c# #t#�#n#h# #d#�#o#.# #V#�# #d#�#:#
#g#e#l#a#t#i#n#,# #c#�#c# #s#�#n# #p#h#�#m# #t#�# #b#�#t# #n#h#�#o#,# #t#i#n#h#
#b#�#t#.#.#.##-# #V#�#t# #l#i#�#u# #m#a#o# #d#�#n# #x#�#p#:# #n#�#�#c# #h#o#�#c#
#�#m# #�# #d#�#n#g# #l#i#�#n# #k#�#t# #c#�# #h#�#c# #d#o# #�#p# #l#�#c# #m#a#o#
#q#u#�#n# #h#a#y# #c#�#n# #g#�#i# #l#�# #l#�#c# #m#a#o# #d#�#n#.# #V#�#t#
#l#i#�#u# #n#�#y# #t#h#�#�#n#g# #d#�#n# #h#�#u# #n#h#�# #k#h#�#n#g# #c#o#
#l#�#i# #v#�# #d#�# #d#�#n#g# #l#�#m# #n#h#�# #(#v#�# #v#�#n#)# #s#a#u# #k#h#i#
#l#�#m# #k#h#�#.# #V#�# #d#�#:# ###�#�#n#g#
#t#i#n#h# #t#h#�#,# #m#u#�#i# ###n#,# #v#.#v#.#.#.##-# #V#�#t# #l#i#�#u#
#k#e#o# #x#�#p# #m#a#o# #d#�#n#:# #b#a#o# #g#�#m# #t#�#n#h# #c#h#�#t# #c#�#a#
#h#a#i# #n#h#�#m# #t#r#�#n#.# #V#�# #c#�#u# #t#r#�#c# #c#�#c# #v#�#t# #n#�#y#
#t#h#u#�#c# #x#�#p# #m#a#o# #d#�#n#,# #n#h#�#n#g# #v#�# #b#�#n# #c#h#�#t# #l#�#
#c#�#c# #v#�#t# #k#e#o#,# #c#�# #n#g#h#)#a# #l#�# #t#h#�#n#h# #m#a#o# #d#�#n#
#c#�#a# #c#h#�#n#g# #c#�# #t#�#n#h# #d#�#o#,# #k#h#i# #h#�#t# #�#m# #c#�#c#
#m#a#o# #d#�#n# #c#�#a# #c#h#�#n#g# #t#r#�#�#n#g# #l#�#n#,# #k#h#i# #s#�#y#
#k#h#�# #t#h#�# #c#o# #l#�#i#.# #L#o#�#i# #v#�#t# #l#i#�#u# #n#�#y# #c#h#i#�#m#
#p#h#�#n# #l#�#n# #c#�#c# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y#.# #V#�# #d#�#:# #n#g#i#
#c#�#c#,# #c#�#c# #h#�#t# #h#�# ###�#u#,# #b#�#n#h# #m#�#,# #r#a#u#,# #q#u#�#,#
#v#.#v#.#.#.##C#�#c# #d#�#n#g# #l#i#�#n# #k#�#t# #t#r#o#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u#
#�#m##C#�#c# #l#i#�#n# #k#�#t# #g#i#�#a# #�#m# #v#�#i# #v#�#t# #k#h#�# #c#�#
#�#n#h# #h#�#�#n#g# #r#�#t# #l#�#n# ###�#n# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y#.# #N#�#
#s#�# #c#h#i# #p#h#�#i# #d#i#�#n# #b#i#�#n# #c#�#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h#
#s#�#y#.# #V#�#t# #�#m# #t#h#�#�#n#g# #l#�# #t#�#p# #h#�#p# #c#�#a# #b#a#
#p#h#a#:# #r#�#n#,# #l#�#n#g# #v#�# #k#h#�# #(#h#�#i#)#.# #C#�#c# #v#�#t#
#r#�#n# ###e#m# ###i# #s#�#y# #t#h#�#�#n#g# #l#�# #c#�#c# #v#�#t# #x#�#p#
#m#a#o# #d#�#n# #h#o#�#c# #k#e#o# #x#�#p# #m#a#o# #d#�#n#.# #T#r#o#n#g# #c#�#c#
#m#a#o# #d#�#n# #c#�# #c#h#�#a# #�#m# #l#�#n#g# #c#i#n#g# #v#�#i# #h#�#n#
#h#�#p# #h#�#i# #k#h#�# #c#�# #t#h#�# #t#�#c#h# #r#�#t# #l#�#n# #(#t#h#�#
#t#�#c#h# #x#�#p#)# #n#h#�#n#g# #t#�# #l#�# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #c#�#a# #n#�#
#s#o# #v#�#i# #p#h#�#n# #r#�#n# #v#�# #p#h#�#n# #�#m# #l#�#n#g# #c#�# #t#h#�#
#b#�# #q#u#a#.# #D#o# #v#�#y# #t#r#o#n#g# #k#�# #t#h#u#�#t# #s#�#y#
#t#h#�#�#n#g# #c#o#i# #v#�#t# #t#h#�# #c#h#�# #g#�#m# #p#h#�#n# #r#�#n# #k#h#�#
#v#�# #c#h#�#t# #l#�#n#g#.##D#�#a# #v#�#o# #b#�#n# #c#h#�#t# #c#�#a# #l#i#�#n#
#k#�#t# #n#g#�#�#i# #t#a# #x#�#p# #t#h#�#n#h# #b#a# #n#h#�#m# #l#i#�#n# #k#�#t#
#c#h#�#n#h#:# #l#i#�#n# #k#�#t# #h#o#�# #h#�#c#,# #l#i#�#n# #k#�#t# #h#o#�#
#l#�# #v#�# #l#i#�#n# #k#�#t# #c#�# #l#�#.# ##L#i#�#n# #k#�#t# #h#o#�# #h#�#c#
#L#i#�#n# #k#�#t# #h#o#�# #h#�#c# #g#i#�#a# #�#m# #v#�# #v#�#t# #k#h#�# #r#�#t#
#b#�#n# #v#�#n#g# #t#r#o#n#g# ###�#,# #c#�#c# #p#h#�#n# #t#�# #n#�#�#c# ###�#
#t#r#�# #t#h#�#n#h# #m#�#t# #b#�# #p#h#�#n# #t#r#o#n#g# #t#h#�#n#h# #p#h#�#n#
#h#o#�# #h#�#c# #c#�#a# #p#h#�#n# #t#�# #v#�#t# #�#m#.# #L#o#�#i# #�#m# #n#�#y#
#g#�#i# #l#�# #�#m# #l#i#�#n# #k#�#t# #c#h#�# #c#�# #t#h#�# #t#�#c#h# #r#a#
#k#h#i# #c#�# #p#h#�#n# #�#n#g# #h#o#�# #h#�#c# #v#�# #t#h#�#�#n#g# #p#h#�#i#
#n#u#n#g# #n#�#n#g# ###�#n# #n#h#i#�#t# ###�# #c#a#o#.# #S#a#u# #k#h#i#
#t#�#c#h# #�#m# #t#�#n#h# #c#h#�#t# #h#o#�# #l#�# #c#�#a# #v#�#t# #t#h#a#y#
###�#i#.# #�#m# #n#�#y# #c#�# #t#h#�# #t#�#n# #t#�#i# #�# #d#�#n#g# #l#i#�#n#
#k#�#t# #p#h#�#n# #t#�# #n#h#�# #t#r#o#n#g# #m#u#�#i# #h#y#d#r#a#t#
#M#g#C#l#2#.#6#H#2#O# #h#o#�#c# #�# #d#�#n#g# #l#i#�#n# #k#�#t# #i#o#n# #n#h#�#
#C#a#(#O#H#)#2#.##T#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #(#n#h#i#�#t# ###�#
#1#2#0# ## #1#5#0#o#C#)# #k#h#�#n#g# #t#�#c#h# ###�#�#c# #�#m# #l#i#�#n#
#k#�#t# #h#�#a# #h#�#c#.##L#i#�#n# #k#�#t# #h#o#�# #l#�##L#i#�#n# #k#�#t#
#h#o#�# #l#�# #k#h#�#n#g# ###�#i# #h#�#i# #n#g#h#i#�#m# #n#g#�#t# #v#�# #t#�#
#l#�# #t#h#�#n#h# #p#h#�#n# #l#i#�#n# #k#�#t#.# #C#�# #h#a#i# #l#o#�#i#:#
#l#i#�#n# #k#�#t# #h#�#p# #p#h#�# #(#h#�#p# #t#h#�#)# #v#�# #l#i#�#n# #k#�#t#
#t#h#�#m# #t#h#�#u#.# #L#i#�#n# #k#�#t# #h#�#p# #p#h#�# #c#�#a# #n#�#�#c# #c#�#
#g#�#n# #l#i#�#n# #v#�#i# #c#�#c# #h#i#�#n# #t#�#�#n#g# #x#�#y# #r#a# #t#r#�#n#
#b#�# #m#�#t# #g#i#�#i# #h#�#n# #c#�#a# #c#�#c# #p#h#a# #(#r#�#n# #h#o#�#c#
#l#�#n#g#)#.# #C#�#c# #v#�#t# #�#m# #t#h#�#�#n#g# #l#�# #n#h#�#n#g# #v#�#t#
#k#e#o#,# #c#�# #c#�#t# #t#�#o# #h#�#t#.# #B#�#n# #k#�#n#h# #t#�#�#n#g#
###�#�#n#g# #c#�#a# #h#�#t# #t#�# #1#0#-#9# #-# #1#0#-#7# #m#.# #D#o# #c#�#u#
#t#�#o# #h#�#t# #n#�#n# #v#�#t# #k#e#o# #c#�# #b#�# #m#�#t# #b#�#n# #t#r#o#n#g#


#r#�#t# #l#�#n#.# #V#�# #v#�#y# #n#�# #c#�# #n###n#g# #l#�#�#n#g# #b#�# #m#�#t#
#t#�# #d#o# ###�#n#g# #k#�#.# #K#h#i# #t#i#�#p# #x#�#c# #v#�#i# #k#h#�#n#g#
#k#h#�# #�#m# #h#a#y# #t#r#�#c# #t#i#�#p# #v#�#i# #�#m#,# #�#m# #s#�# #x#�#m#
#n#h#�#p# #v#�#o# #c#�#c# #b#�# #m#�#t# #t#�# #d#o# #n#�#y# #t#�#o# #t#h#�#n#h#
#l#i#�#n# #k#�#t# #h#�#p# #p#h#�# #g#i#�#a# #�#m# #v#�# #b#�# #m#�#t#.##L#i#�#n#
#k#�#t# #t#h#�#m# #t#h#�#u# #l#�# #s#�# #l#i#�#n# #k#�#t# #h#o#�# #l#�#
#g#i#�#a# #n#�#�#c# #v#�# #v#�#t# #r#�#n# #k#h#i# #c#�# #s#�# #c#h#�#n#h#
#l#�#c#h# #n#�#n#g# ###�# #c#�#c# #c#h#�#t# #h#o#�# #t#a#n# #�# #t#r#o#n#g#
#v#�# #n#g#o#�#i# #t#�# #b#�#o#.# #K#h#i# #n#�#�#c# #�# #b#�# #m#�#t# #v#�#t#
#t#h#�# #b#a#y# #h#�#i# #t#h#�# #n#�#n#g# ###�# #c#�#a# #d#u#n#g# #d#�#c#h# #�#
###�# #t###n#g# #l#�#n# #v#�# #n#�#�#c# #�# #s#�#u# #b#�#n# #t#r#o#n#g# #s#�#
#t#h#�#m# #r#a# #n#g#o#�#i#.# #N#g#�#�#c# #l#�#i#,# #k#h#i# #t#a# ###�#t#
#v#�#t# #t#h#�# #v#�#o# #t#r#o#n#g# #n#�#�#c# #t#h#�# #n#�#�#c# #s#�# #t#h#�#m#
#v#�#o# #t#r#o#n#g#.##L#i#�#n# #k#�#t# #c#�# #l#�####�#y# #l#�# #d#�#n#g#
#l#i#�#n# #k#�#t# #g#i#�#a# #�#m# #v#�# #v#�#t# #l#i#�#u# ###�#�#c# #t#�#o#
#t#h#�#n#h# #d#o# #s#�#c# #c###n#g# #b#�# #m#�#t# #c#�#a# #�#m# #t#r#o#n#g#
#c#�#c# #m#a#o# #d#�#n# #h#a#y# #t#r#�#n# #b#�# #m#�#t# #n#g#o#�#i# #c#�#a#
#v#�#t#.# #L#i#�#n# #k#�#t# #c#�# #h#�#c# #b#a#o# #g#�#m# #l#i#�#n# #k#�#t#
#c#�#u# #t#r#�#c#,# #l#i#�#n# #k#�#t# #m#a#o# #d#�#n# #v#�# #l#i#�#n# #k#�#t#
#d#�#n#h# #�#�#t#.##-# #L#i#�#n# #k#�#t# #c#�#u# #t#r#�#c#:# #l#�# #l#i#�#n#
#k#�#t# #g#i#�#a# #�#m# #v#�# #v#�#t# #l#i#�#u# #h#�#n#h# #t#h#�#n#h#
#t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #h#�#n#h# #t#h#�#n#h# #v#�#t#.# #V#�# #d#�#:#
#n#�#�#c# #�# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #t#�# #b#�#o# ###�#n#g# #v#�#t#,# #d#o#
#v#�#t# ###�#n#g# ###�#c# #k#h#i# #n#�# #c#�# #c#h#�#a# #s#�#n# #n#�#�#c#.#
###�# #t#�#c#h# #�#m# #t#r#o#n#g# #t#r#�#�#n#g# #h#�#p# #l#i#�#n# #k#�#t#
#c#�#u# #t#r#�#c# #t#a# #c#�# #t#h#�# #l#�#m# #c#h#o# #�#m# #b#a#y# #h#�#i#,#
#n#�#n# #�#p# #v#�#t# #h#o#�#c# #p#h#�# #v#�# #c#�#u# #t#r#�#c# #v#�#t#,#.#.#.#
#S#a#u# #k#h#i# #t#�#c#h# #�#m#,# #v#�#t# #b#�# #b#i#�#n# #d#�#n#g#
#n#h#i#�#u#,# #c#�# #t#h#�# #t#h#a#y# ###�#i# #t#�#n#h# #c#h#�#t# #v#�#
#t#h#�#m# #c#h#�# #t#h#a#y# ###�#i# #c#�# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #p#h#a#.##-#
#L#i#�#n# #k#�#t# #m#a#o# #d#�#n#:# #n#h#i#�#u# #v#�#t# #�#m# #c#�# #c#�#u#
#t#�#o# #m#a#o# #q#u#�#n#.# #T#r#o#n#g# #c#�#c# #v#�#t# #t#h#�# #n#�#y# #c#�#
#v#�# #s#�# #c#�#c# #m#a#o# #q#u#�#n#.# #C#�#c# #v#�#t# #t#h#�# #n#�#y# #k#h#i#
###�# #t#r#o#n#g# #n#�#�#c#,# #n#�#�#c# #s#�# #t#h#e#o# #c#�#c# #m#a#o#
#q#u#�#n# #x#�#m# #n#h#�#p# #v#�#o# #v#�#t# #t#h#�#.# #K#h#i# #v#�#t# #t#h#�#
#n#�#y# ###�# #t#r#o#n#g# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#
#t#h#�# #h#�#i# #n#�#�#c# #s#�# #n#g#�#n#g# #t#�# #t#r#�#n# #b#�# #m#�#t#
#m#a#o# #q#u#�#n# #v#�# #t#h#e#o# #c#�#c# #m#a#o# #q#u#�#n# #x#�#m# #n#h#�#p#
#v#�#o# #t#r#o#n#g# #v#�#t# #t#h#�#.##-# #L#i#�#n# #k#�#t# #d#�#n#h# #�#�#t#:#
#l#�# #l#i#�#n# #k#�#t# #d#o# #n#�#�#c# #b#�#m# #d#�#n#h# #v#�#o# #b#�# #m#�#t#
#v#�#t#.# #�#m# #l#i#�#n# #k#�#t# #d#�#n#h# #�#�#t# #d#�# #t#�#c#h# #k#h#�#i#
#v#�#t# #b#�#n#g# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #b#a#y# #h#�#i# ###�#n#g# #t#h#�#i#
#c#�# #t#h#�# #t#�#c#h# #r#a# #b#�#n#g# #c#�#c# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #c#�#
#h#�#c# #n#h#�#:# #l#a#u#,# #t#h#�#m#,# #t#h#�#i#,# #v#�#t#.##C#�#c# ###�#c#
#t#r#�#n#g# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #�#m# #c#�#a# #v#�#t# #l#i#�#u##N#h#�#n#g#
#v#�#t# ###e#m# ###i# #s#�#y# #t#h#�#�#n#g# #c#h#�#a# #m#�#t# #l#�#�#n#g# #�#m#
#n#h#�#t# ###�#n#h#.# #T#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #�#m#,# #c#h#�#t#
#l#�#n#g# #b#a#y# #h#�#i#,# ###�# #�#m# #c#�#a# #n#�# #g#i#�#m# ###i#.#
#T#r#�#n#g# #t#h#�#i# #c#�#a# #v#�#t# #l#i#�#u# #�#m# ###�#�#c# #x#�#c#
###�#n#h# #b#�#i# ###�# #�#m# #v#�# #n#h#i#�#t# ###�# #c#�#a# #n#�#.####�# #�#m#
#t#u#y#�#t# ###�#i##B#�# #q#u#a# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #k#h#�# #v#�# #h#�#i#
#k#h#�#n#g# ###�#n#g# #k#�#,# #n#g#�#�#i# #t#a# #c#�# #t#h#�# #c#o#i# #v#�#t#
#l#i#�#u# #�#m# #l#�# #h#�#n# #h#�#p# #c#�# #h#�#c# #g#i#�#a# #c#h#�#t# #k#h#�#
#t#u#y#�#t# ###�#i# #v#�# #�#m#.##m# #=# #m#o# #+# #W##�# ###�#y#:# #m#:#
#k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #n#g#u#y#�#n# #v#�#t# #l#i#�#u# #�#m#.## # #m#o#:#
#k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #c#h#�#t# #k#h#�# #t#u#y#�#t# ###�#i#.## # #W# #(#h#o#�#c#
#m#n#)#:# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #�#m#.####�# #�#m# #t#u#y#�#t# ###�#i#:# #l#�#
#t#�# #s#�# #g#i#�#a# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #�#m# #W# #v#�# #k#h#�#i#
#l#�#�#n#g# #c#h#�#t# #k#h#�# #t#u#y#�#t# ###�#i# #m#o# #c#�#a# #n#g#u#y#�#n#
#v#�#t# #l#i#�#u#:#### #Q#U#O#T#E# ### #######(#%#)###X# #t#h#a#y# ###�#i# #t#�#
#0# ###�#n# #h#.##G#i#�#a# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #c#h#�#t# #k#h#�# #m#0#,#
#k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #c#h#u#n#g# #m# #v#�# ###�# #�#m# #t#u#y#�#t# ###�#i# #X#


#c#�# #m#�#i# #q#u#a#n# #h#�#:#######�# #�#m# #t#�#�#n#g# ###�#i##L#�# #t#�#
#s#�# #g#i#�#a# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #�#m# #W# #t#r#�#n# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g#
#c#h#u#n#g# #c#�#a# #n#g#u#y#�#n# #v#�#t# #l#i#�#u#:# #1#0#0#(#%#)#####w# ###�#
#�#m# #t#�#�#n#g# ###�#i# #c#�#a# #n#g#u#y#�#n# #l#i#�#u# #�#m# #t#h#a#y#
###�#i# #t#�# #0# ###�#n# #1#.# #V#�#i# #w# #=# #0# #n#g#h#)#a# #l#�# #v#�#t#
#l#i#�#u# #k#h#�# #t#u#y#�#t# ###�#i#;# #v#�#i# #m#0#=#0#,# #n#g#h#)#a# #l#�#
#c#h#�# #c#�# #�#m# #t#h#�# #w#=#1#.##T#r#�#�#c# #k#h#i# #s#�#y# #k#h#�#i#
#l#�#�#n#g# #c#�#a# #n#g#u#y#�#n# #l#i#�#u# #�#m# #l#�# #m#1# #v#�# ###�# #�#m#
#t#�#�#n#g# ###�#i# #l#�# #w#1#,# #s#a#u# #k#h#i# #s#�#y# #l#�# #m#2# #v#�#
#w#2#.# #B#i#�#t# #r#�#n#g# #t#r#o#n#g# #k#h#i# #s#�#y# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g#
#c#h#�#t# #k#h#�# #m#o# #k#h#�#n#g# #t#h#a#y# ###�#i# #n#�#n# #t#a# #c#�#:##m#o#
#=# #m#1#(#1#-#w#1#)# #=# #m#2#(#1#-#w#2#)##T#�# ###�# #t#a# #c#�#:####
#T#r#o#n#g# #b#i#�#u# #t#h#�#c# #t#r#�#n# #c#�# #4# ###�#i# #l#�#�#n#g#,#
#n#h#�#n#g# #n#�#u# #3# ###�#i# #l#�#�#n#g# ###�# #b#i#�#t# #t#h#�# #t#�# ###�#
#t#a# #c#�# #t#h#�# #t#�#n#h# ###�#�#c#
###�#i# #l#�#�#n#g# #t#h#�# #t#�#.##N###n#g# #s#u#�#t# #c#�#a# #m#�#t# #m#�#y#
#s#�#y# #c#�# #t#h#�# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#e#o# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #�#m#
#(#W# #t#�#c#h# #r#a# #t#�# #n#g#u#y#�#n# #v#�#t# #l#i#�#u# #t#r#o#n#g# #q#u#�#
#t#r#�#n#h# #s#�#y#)#:# #�#W# #=# #m#1# #-# #m#2########M#u#�#n# #q#u#a#n#
#s#�#t# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #b#�#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #s#�#y#
#m#�#t# #c#�#c#h# #r#�# #r#�#n#g# #(#t#�#o# #t#h#�#n#h# ###i#�#m# #u#�#n#
#g#i#�#a# #h#a#i# ###o#�#n# #s#�#y#)# #n#g#�#�#i# #t#a# #t#h#�#�#n#g# #s#�#
#d#�#n#g# ###�# #�#m# #t#u#y#�#t# ###�#i# #X#,# #c#�#n# #v#�#i# ###�# #�#m#
#t#�#�#n#g# ###�#i# #w# #t#h#�#�#n#g# #b#i#�#u# #t#h#�# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i#
#�#m# #c#�#a# #n#g#u#y#�#n# #v#�#t# #l#i#�#u#.##M#�#I# #T#R#�#�#N#G# #K#H#�#N#G#
#K#H#�# #�#M##K#h#�#n#g# #k#h#�# #l#�# #l#o#�#i# #t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y# #c#�#
#s#�#n# #t#r#o#n#g# #t#�# #n#h#i#�#n#,# #k#h#�#n#g# #g#�#y# ###�#c# #h#�#i#
#v#�# #k#h#�#n#g# #g#�#y# #b#�#n# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y#.# #K#h#�#n#g#
#k#h#�# #l#�# #h#�#n# #h#�#p# #c#�#a# #n#h#i#�#u# #c#h#�#t# #k#h#�# #k#h#�#c#
#n#h#a#u#.# #T#h#�#n#h# #p#h#�#n# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #b#a#o# #g#�#m#
#c#�#c# #c#h#�#t#,# #c#h#�# #y#�#u# #l#�# #N#2#,# #O#2#,# #h#�#i# #n#�#�#c#,#
#n#g#o#�#i# #r#a# #c#�#n# #c#�# #1# #s#�# #c#h#�#t# #k#h#�# #k#h#�#c# #n#h#�#:#
#C#O#2#,# #k#h#�# #t#r#�#,# #H#2#,# #O#3#.#.#.#K#h#�#n#g# #k#h#�# #l#�# #m#�#t#
#k#h#�# #t#h#�#c#,# #n#h#�#n#g# #t#h#�#c# #t#�# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #s#�#
#d#�#n#g# ###�# #s#�#y# #t#h#�#�#n#g# #�# #�#p# #s#u#�#t# #t#h#�#p# #(#�#p#
#s#u#�#t# #k#h#�# #q#u#y#�#n#)# #v#�# #n#h#i#�#t# ###�# #k#h#�#n#g# #c#a#o#
#(#t#�# #h#�#n#g# #c#h#�#c# ###�# ###�#n# #d#�#�#i# #v#�#i# #t#r###m# ###�#)#.#
#V#�# #v#�#y#,# #k#h#i# #s#�# #d#�#n#g# #c#�# #t#h#�# #c#o#i# #k#h#�#n#g#
#k#h#�# #l#�# #k#h#�# #l#�# #t#�#�#n#g#,# #m#�#c# #d#�# #t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g#
#k#h#�# #c#�# #c#h#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c#,# #n#h#�#n#g# #�#p# #s#u#�#t#
#r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #c#�#a# #n#�# #k#h#�#n#g# #l#�#n#.# #T#r#o#n#g# #c#�#c#
###i#�#u# #k#i#�#n# #n#h#�# #t#r#�#n#,# #k#h#i# #c#o#i# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#l#�# #k#h#�# #l#�# #t#�#�#n#g# #t#h#�# #s#a#i# #s#�# #g#�#p# #p#h#�#i# #l#�#
#c#h#�#p# #n#h#�#n# ###�#�#c# #(#<#3#%#)#.# #K#h#�#n#g# #k#h#�# #c#�# #c#h#�#a#
#h#�#i# #n#�#�#c# #l#�# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#.# #K#h#i# #n#g#h#i#�#n#
#c#�#u# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#,# #n#g#�#�#i# #t#a# #c#o#i# #n#�# #l#�#
#h#�#n# #h#�#p# #k#h#�# #l#�# #t#�#�#n#g# #c#�#a# #2# #t#h#�#n#h# #p#h#�#n#:#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #k#h#�# #v#�# #h#�#i# #n#�#�#c#.# #�# ###�#y# #k#h#�#n#g#
#k#h#�# #k#h#�# ###�#�#c# #c#o#i# #n#h#�# #l#�# #t#h#�#n#h# #p#h#�#n# #c#�#
###�#n#h# #n#h#�# #1# #c#h#�#t# #k#h#�# #l#�# #t#�#�#n#g# #(#M# #=#2#9# #v#�#
#s#�# #n#g#u#y#�#n# #t#�# #k#h#�# #t#r#o#n#g# #p#h#�#n# #t#�# #l#�# #2#)#.#
#T#h#�#n#h# #p#h#�#n# #t#h#�# #2#:# #h#�#i# #n#�#�#c# #l#�# #t#h#�#n#h#
#p#h#�#n# #l#u#�#n# #t#h#a#y# ###�#i# #t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#.#
#C#�#c# #t#h#�#n#g# #s#�# #c#�# #b#�#n# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#
#n#h#�# #s#a#u#:####�# #�#m# #t#u#y#�#t# ###�#i##L#�# #l#�#�#n#g# #h#�#i#
#n#�#�#c# #(#t#�#n#h# #b#�#n#g# #g# #h#o#�#c# #k#g#)# #c#h#�#a# #t#r#o#n#g# #1#
#m#3# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#,# #t#�#c# #l#�#:### #Q#U#O#T#E# ### ##########
#�# #t#h#a#y# ###�#i# #t#�# #0# ###�#n# #�#m#a#x#,# #k#h#i# #n#h#i#�#t# ###�#
#c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m# #t#h#a#y# ###�#i# #t#h#�# #�#m#a#x# #c#i#n#g#
#t#h#a#y# ###�#i#.####�# #�#m# #t#�#�#n#g# ###�#i##L#�# #t#�# #s#�# #g#i#�#a#
#l#�#�#n#g# #h#�#i# #n#�#�#c# #c#h#�#a# #t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#
#v#�#i# #l#�#�#n#g# #h#�#i# #n#�#�#c# #l#�#n# #n#h#�#t# #c#�# #t#h#�# #c#h#�#a#


#t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m# ###�# #�# #c#�#n#g# #m#�#t# #n#h#i#�#t#
###�#.##H#a#y# #n#�#i# #c#�#c#h# #k#h#�#c#:# ###�# #�#m# #t#�#�#n#g# ###�#i#
#l#�# #t#�# #s#�# #g#i#�#a# ###�# #�#m# #t#u#y#�#t# ###�#i# #t#r#�#n# ###�#
#�#m# #t#u#y#�#t# ###�#i# #l#�#n# #n#h#�#t# #�#n#g# #v#�#i# #n#h#i#�#t# ###�#
#n#�#o# ###�# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#.#######�# #�#m# #t#�#�#n#g#
###�#i# #l#�# #t#h#�#n#g# #s#�# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #c#�#a# #k#h#�#n#g#
#k#h#�# #�#m#,# #n#�# #l#�# ###�#i# #l#�#�#n#g# ###�#c# #t#r#�#n#g# #k#h#�#
#n###n#g# #h#�#t# #�#m# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�#.# #G#i#�# #t#r#�#
#t#u#y#�#t# ###�#i# #c#�#a# ###�# #�#m# #t#�#�#n#g# ###�#i# #c#�#n#g# #n#h#�#
#t#h#�# ###i#�#u# #k#i#�#n# #c#�#n# #b#�#n#g# #c#�#n#g# #k#h#�#c# #n#h#a#u#,#
#k#h#�# #n###n#g# #s#�#y# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #c#�#n#g# #l#�#n#.####�#
#�#m# #t#�#�#n#g# ###�#i# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #p#h#�# #t#h#u#�#c#
#v#�#o# #n#h#i#�#t# ###�#.##�#p# #d#�#n#g# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#r#�#n#g#
#t#h#�#i# #t#a# #c#�#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #(#k#g#/#m#3#)####
#Q#U#O#T#E# ### ####### #(#k#g#/#m#3#)###### #Q#U#O#T#E# ### ########H#�#m#
#�#m# #(#X#)# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m##L#�# #l#�#�#n#g# #h#�#i#
#n#�#�#c# #c#h#�#a# #t#r#o#n#g# #1# #k#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #k#h#�#.##D#o#
#k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #c#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c# #�#t# #n#�#n# #n#g#�#�#i# #t#a#
#t#h#�#�#n#g# #d#�#n#g# #t#h#�# #n#g#u#y#�#n# #l#�# #(#g#/#k#g# #K#K#K#)####
#Q#U#O#T#E# ### ####### #(#g#/#k#g# #K#K#K#)##h#o#�#c# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #(#k#g#/#k#g# #K#K#K#)##�#p# #d#�#n#g# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #v#�#i# #R#h#n#=#8#3#1#4#/#1#8# #[#J#/#k#g#K#]# #v#�#
#R#K#K#K#=#8#3#1#4#/#2#9#[#J#/#k#g#K#]#,# #t#a# #c#�#:#####K#h#�#i# #l#�#�#n#g#
#r#i#�#n#g# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m##K#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m# ###�#�#c#
#c#o#i# #l#�# #h#�#n# #h#�#p# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #k#h#�# #v#�# #h#�#i#
#n#�#�#c#:##�#h#h# #=# #�#K#K#K# #+# #�#h#n##T#r#o#n#g# ###�#:# #�#h#n#=# #X#.#
#�#K#K#K#.# #V#�#y#,# #�#h#h# #=# #�#K#K#K#(#1#+#X#)##�# ###i#�#u# #k#i#�#n#
#b#�#n#h# #t#h#�#�#n#g# #P#K#K#K#=#P#;# #t# #=# #2#7#3#o#K# #t#h#�#
#�#K#K#K#=#1#,#2#9# #k#g#/#m#3##�#p# #d#�#n#g# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #k#h#�#,# #t#a# #c#�#:#####C#�#n#g# #t#h#�#c# #t#r#�#n#
#c#h#�#n#g# #t#�# #r#�#n#g#:# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #r#i#�#n#g# #c#�#a#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #2# #t#h#�#n#g# #s#�#
#t#h#a#y# ###�#i# #t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #l#�# #n#h#i#�#t#
###�# #v#�# #�#p# #s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #c#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c#.#
#K#h#i# #�#p# #s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #c#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c#
#t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #t###n#g# #l#�#n# #t#h#�# #�#h#h# #g#i#�#m#
###i#,# #n#h#�#n#g# #t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #n#h#i#�#t# ###�#
#c#�#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #g#i#�#m# #x#u#�#n#g# #n#h#a#n#h# #h#�#n#
#t#�#c# ###�# #t###n#g# #c#�#a# #�#p# #s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n#
#(#t#h#e#o# #c#�#n#g# #t#h#�#c#)# #n#�#n# ###�#a# ###�#n# #v#i#�#c# #�#h#h#
#t###n#g# #r#�# #r#�#t# #h#�#n# #v#�# #k#�#t# #q#u#�# #l#�# #k#h#�#i#
#l#�#�#n#g# #r#i#�#n#g# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m# #t###n#g# #l#�#n#
#t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y#.##N#h#i#�#t# #d#u#n#g# #r#i#�#n#g#
#c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m##K#h#i# ###�# #c#o#i# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#
#l#�# #h#�#n# #h#�#p# #c#�#a# #k#h#�# #l#�# #t#�#�#n#g# #t#h#�# #c#�# #t#h#�#
#x#�#c# ###�#n#h# #n#h#i#�#t# #d#u#n#g# #r#i#�#n#g# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#�#m# #t#h#e#o# #c#�#n#g# #t#h#�#c# #n#h#i#�#t# #d#u#n#g# #r#i#�#n#g# #c#�#a#
#h#�#n# #h#�#p# #k#h#�# #l#�# #t#�#�#n#g#,# #t#�#c# #l#�#:#####�# ###�#y#:#
#C#k#k#k#:# #n#h#i#�#t# #d#u#n#g# #r#i#�#n#g# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#k#h#�#,# #�# #n#h#i#�#t# ###�# #t##N#h#i#�#t# ###�# #b#�#u# #k#h#�# #(#t#k#,#
#o#C#)#,# #n#h#i#�#t# ###�# #b#�#u# #�#�#t# #(#t#�#,# #o#C#)##N#h#i#�#t# ###�#
#b#�#u# #k#h#�#:# #l#�# #n#h#i#�#t# ###�# #c#�#a# #h#�#n# #h#�#p# #k#h#�#
###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#n#g# #n#h#i#�#t# #k#�# #t#h#�#n#g#
#t#h#�#�#n#g#.# ##N#h#i#�#t# ###�# #b#�#u# #�#�#t#:# ###�#c# #t#r#�#n#g# #c#h#o#
#k#h#�# #n###n#g# #c#�#p# #n#h#i#�#t# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�#,# ###�#
#b#a#y# #h#�#i# #n#�#�#c# #c#h#o# ###�#n# #k#h#i# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #b#�#o#
#h#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c#.# #V#�#y# #t#�# #l#�# #n#h#i#�#t# ###�# #b#a#y#
#h#�#i# #c#�#a# #n#�#�#c# #v#�#o# #k#h#�#n#g# #k#h#�#,# #n#�#u# #t#k# #=# #t#�#
#s#�# #b#a#y# #h#�#i# #c#�#a# #n#�#�#c# #s#�# #n#g#�#n#g# #l#�#i#.# #Q#u#�#
#t#r#�#n#h# #b#a#y# #h#�#i# #c#�#a# #n#�#�#c# #v#�#o# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#t#h#�#c# #h#i#�#n# #t#r#o#n#g# ###i#�#u# #k#i#�#n# ###o#�#n# #n#h#i#�#t#.#
#H#i#�#u# #s#�# #g#i#�#a# #n#h#i#�#t# ###�# #b#�#u# #k#h#�# #v#�# #n#h#i#�#t#


###�# #b#�#u# #�#�#t# ###�#c# #t#r#�#n#g# #c#h#o# #k#h#�# #n###n#g# #h#�#t#
#�#m# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�#,# #n#g#�#�#i# #t#a# #g#�#i# #l#�# #t#h#�#
#s#�#y# #(#t#�#c# #l#�# ###�#n#g# #l#�#c# #c#�#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #b#a#y#
#h#�#i#)#:#######o# #n#h#i#�#t# ###�# #b#�#u# #�#�#t# #h#o#�#c# #b#�#n#g# #�#m#
#k#�# #h#o#�#c# #b#�#n#g# #n#h#i#�#t# #k#�# #b#�#c# #v#�#i# #�#�#t#.##N#h#i#�#t#
###�# ###i#�#m# #s#�#�#n#g# #(#t#s#,# #o#C#)##L#�# #n#h#i#�#t# ###�# #c#�#a#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m# #t#�#�#n#g# #�#n#g# #v#�#i# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i#
#b#�#o# #h#�#a# #(### #Q#U#O#T#E# ### #######.# #V#�#y# #n#h#i#�#t# ###�#
###i#�#m# #s#�#�#n#g# #c#h#�# #r#�# #�# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #h#o#�#n#
#t#o#�#n# #b#�#o# #h#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c# #t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�#,#
#n#�#u# #t#i#�#p# #t#�#c# #g#i#�#m# #n#h#i#�#t# ###�#,# #s#�# #x#�#y# #r#a#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #n#g#�#n#g# #t#�# #h#�#i# #n#�#�#c# #t#h#�#n#h# #n#�#�#c#.#
#Q#U#A#N# #H#�# #G#I#�#A# #V#�#T# #L#I#�#U# #�#M# #V#�# #K#H#�#N#G# #K#H#�#
#C#H#U#N#G# #Q#U#A#N#H####�# #�#m# #c#�#n# #b#�#n#g##N#�#u# #t#a# #c#�# #m#�#t#
#v#�#t# #�#m# ###�#t# #t#r#o#n#g# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#�#m# #s#�# #x#�#y# #r#a# #s#�# #t#r#a#o# ###�#i# #n#h#i#�#t#,# #�#m# #g#i#�#a#
#v#�#t# #�#m# #v#�# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�#.# #Q#u#�#
#t#r#�#n#h# #t#r#a#o# ###�#i# #n#h#i#�#t# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #s#�#
#c#h#�#n#h# #l#�#c#h# #n#h#i#�#t# ###�# #g#i#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #v#�#
#v#�#t#,# #c#�#n# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #t#r#�#n#h#
#t#r#a#o# ###�#i# #�#m# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #c#h#�#n#h# #l#�#c#h# #�#p#
#s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #c#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c# #t#r#�#n# #b#�#
#m#�#t# #v#�#t# #v#�# #c#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c# #t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#�#m#.# #N#�#u# #�#p# #s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #t#r#�#n# #b#�# #m#�#t#
#v#�#t# #�#m# #l#�#n# #h#�#n# #�#p# #s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #t#r#o#n#g#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #s#�# #x#�#y# #r#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #b#a#y# #h#�#i#
#t#�# #v#�#t# #�#m#,# ###�# #�#m# #c#�#a# #v#�#t# #g#i#�#m# ###i# #(#v#�#t#
#l#i#�#u# #k#h#�# #h#�#n#)#.##N#�#u# #n#g#�#�#c# #l#�#i#,# #�#p# #s#u#�#t#
#r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #t#r#�#n# #b#�# #m#�#t# #v#�#t# #�#m# #n#h#�# #h#�#n#
#�#p# #s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #t#h#�#
#v#�#t# #l#i#�#u# #�#m# #s#�# #h#�#p# #t#h#�# #�#m#,# ###�# #�#m# #t###n#g#
#l#�#n#.#T#r#o#n#g# #c#�# #h#a#i# #t#r#�#�#n#g# #h#�#p# #�#p# #s#u#�#t#
#r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #c#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c# #t#r#�#n# #b#�# #m#�#t# #v#�#t#
#�#m# #s#�# #t#i#�#n# #d#�#n# #t#�#i# #t#r#�# #s#�# #�#p# #c#�#a# #r#i#�#n#g#
#p#h#�#n# #c#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c# #t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#.#
#K#h#i# #h#a#i# #t#r#�# #s#�# #�#p# #s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #n#�#y#
#b#�#n#g# #n#h#a#u# #t#h#�# #v#�#t# #v#�# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #�# #t#r#�#n#g#
#t#h#�#i# #c#�#n# #b#�#n#g# #�#m#.# #L#�#c# #n#�#y# #v#�#t# #k#h#�#n#g# #h#�#t#
#�#m# #c#i#n#g# #k#h#�#n#g# #t#h#�#i# #�#m#.# ###�# #�#m# #c#�#a# #v#�#t#
#l#�#c# #n#�#y# #g#�#i# #l#�# ###�# #�#m# #c#�#n# #b#�#n#g# #W#c#b#.# ###�#
#�#m# #c#�#n# #b#�#n#g# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #�#p# #s#u#�#t# #r#i#�#n#g#
#p#h#�#n# #c#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c# #t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�#,# #t#�#c#
#l#�# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# ###�# #�#m# #t#�#�#n#g# ###�#i# #c#�#a#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#.# #Q#u#a#n# #h#�# #h#�#m# #s#�#:# #W#c#b#=#f#(#�#)#
#c#�# #t#h#�# ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#n#g# #t#h#�#c# #n#g#h#i#�#m#
#v#�# ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# ###�#�#n#g# ###�#n#g# #n#h#i#�#t#.# ###�#i#
#v#�#i# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #h#�#t# #�#m# #t#�# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g#,#
###�#�#n#g# #c#o#n#g# #W#c#b#=#f#(#�#)# #g#�#i# #l#�# ###�#�#n#g# #h#�#p#
#t#h#�# ###�#n#g# #n#h#i#�#t#.# ###�#i# #v#�#i# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #b#a#y#
#h#�#i# #�#m# #t#�# #v#�#t#,# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #x#�#y# #d#�#n#g# ###�#�#c#
#l#�# ###�#�#n#g# #t#h#�#i# #�#m# ###�#n#g# #n#h#i#�#t# #(#h#�#n#h# #v#�#
#1#.#1#)#.# #N#g#o#�#i# #r#a#,# ###�# #�#m# #c#�#n# #b#�#n#g# #c#�#n# #p#h#�#
#t#h#u#�#c# #v#�#o# #t#h#�#n#h# #p#h#�#n# #h#o#�# #h#�#c#,# #l#i#�#n# #k#�#t#
#�#m# #v#�# #m#�#c# ###�# #n#�#o# ###�# #v#�#o# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #c#�#a#
#n#g#u#y#�#n# #l#i#�#u# #t#h#�#c# #p#h#�#m#.# ###a# #s#�# #s#�#n# #p#h#�#m#
#t#h#�#c# #p#h#�#m# #k#h#i# #n#h#i#�#t# ###�# #t###n#g# #t#h#�# #W#c#b#
#g#i#�#m#.# #T#h#�#i# #g#i#a#n# #t#r#u#y#�#n# #�#m# ###�#n# #c#�#n# #b#�#n#g#
#p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #n#h#i#�#u# #y#�#u# #t#�# #n#h#�#:# #n#h#i#�#t#
###�#,# ###�# #�#m# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #v#�# #v#�#t# #�#m#,# #t#�#c#
###�# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�#,# #c#�#u# #t#r#�#c# #c#�#a# #v#�#t# #�#m#.#
###�# #�#m# #c#�#n# #b#�#n#g# #c#�# #�# #n#g#h#)#a# #l#�#n# #t#r#o#n#g#
#v#i#�#c# #c#h#�#n# #c#h#�# ###�# #s#�#y# #t#h#�#c#h# #h#�#p# #c#h#o# #t#�#n#g#


#l#o#�#i# #s#�#n# #p#h#�#m# #t#h#�#c# #p#h#�#m#.# #N#g#�#�#i# #t#a#
#t#h#�#�#n#g# #c#h#�#n# ###�# #�#m# #c#u#�#i# #c#�#n#g# #c#�#a# #s#�#n#
#p#h#�#m# #s#�#y# #b#�#n#g# ###�# #�#m# #c#�#n# #b#�#n#g# #c#�#a# #s#�#n#
#p#h#�#m# ###�# ###�#i# #v#�#i# #g#i#�# #t#r#�# #t#r#u#n#g# #b#�#n#h# #c#�#a#
###�# #�#m# #t#�#�#n#g# ###�#i# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #t#r#o#n#g# #b#�#o#
#q#u#�#n#.####�# #�#m# #t#�#i# #h#�#n# #W#t#h####�# #�#m# #c#�#n# #b#�#n#g#
#c#�#a# #v#�#t# #�#m# #t#r#o#n#g# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#c#�# ###�# #�#m# #t#�#�#n#g# ###�#i# #�# #=# #1#0#0#%# #g#�#i# #l#�# ###�#
#�#m# #t#�#i# #h#�#n# #W#t#h#.# ###�# #�#m# #n#�#y# #l#�# #g#i#�#i# #h#�#n#
#c#�#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #h#�#p# #t#h#�# #�#m# #c#�#a# #v#�#t# #h#a#y# #l#�#
#g#i#�#i# #h#�#n# #c#�#a# ###�# #�#m# #l#i#�#n# #k#�#t#.# #S#a#u# ###�#
#m#u#�#n# #t###n#g# ###�# #�#m# #c#�#a# #v#�#t# #p#h#�#i# #n#h#�#n#g# #v#�#t#
#v#�#o# #t#r#o#n#g# #n#�#�#c# #h#o#�#c# #c#�# #n#�#�#c# #n#g#�#n#g# #t#�#
#t#r#�#n# #b#�# #m#�#t# #v#�#t#.# #�#m# #t#h#�#m# #n#h#�#p# #v#�#o# #v#�#t#
#s#a#u# #n#�#y# #g#�#i# #l#�# #�#m# #t#�# #d#o# #(#h#�#n#h# #v#�# #1#.#2#)#.#
#T#r#�#n# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y#,# #W#t#h# #l#�#
###i#�#m# #u#�#n# #g#i#�#a# #g#i#a#i# ###o#�#n# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y#
#k#h#�#n#g# ###�#i# #v#�# #g#i#a#i# ###o#�#n# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y# #t#h#a#y#
###�#i#.####�# #�#m# #t#�#i# #h#�#n# ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#n#g#
#c#�#c#h# ###o# ###�# #�#m# #c#�#n# #b#�#n#g# #c#�#a# #v#�#t# #l#i#�#u# #v#�#i#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #b#a#o# #q#u#a#n#h# #v#�#t# #t#h#�# ###�# #c#�# ###�# #�#m#
#t#�#�#n#g# ###�#i# #1#0#0# #%#,# #h#o#�#c# #b#�#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#
#h#�#p# #t#h#�# ###�#n#g# #n#h#i#�#t# #c#�#a# #v#�#t# #t#h#�#.# ###�# #�#m#
#t#�#i# #h#�#n# #c#�#a# #n#g#u#y#�#n# #l#i#�#u# #h#o#�#c# #s#�#n# #p#h#�#m#
#c#�#n#g# #l#�#n# #t#h#�# #k#h#�# #n###n#g# #h#�#t# #�#m# #c#�#n#g# #l#�#n#
#k#h#i# #b#�#o# #q#u#�#n# #t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#.###########C#�#
#S#�# #K#�# #T#H#U#�#T# #S#�#Y##C#�#n# #b#�#n#g# #v#�#t# #c#h#�#t# #v#�#
#n###n#g# #l#�#�#n#g# #t#r#o#n#g# #t#h#i#�#t# #b#�# #s#�#y# #b#�#n#g#
#k#h#�#n#g# #k#h#�##K#h#i# #s#�#y# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #n#�#n#g# #c#�# #h#�#m#
#�#m# #t#h#�#p# #t#i#�#p# #x#�#c# #v#�#i# #b#�# #m#�#t# #v#�#t# #l#i#�#u# #�#m#
#v#�# #c#u#n#g# #c#�#p# #n###n#g# #l#�#�#n#g# ###�# #b#�#c# #h#�#i# #t#r#o#n#g#
#v#�#t# #l#i#�#u# #�#m# #v#�#o# #d#�#n#g# #k#h#�#,# #h#�#n# #h#�#p# #k#h#�#n#g#
#k#h#�# #�#m# #s#�# #t###n#g# #h#�#m# #�#m# #v#�# ###i# #r#a# #n#g#o#�#i#.##S#�#
###�# #n#g#u#y#�#n# #l#�# #h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�#a# #t#h#i#�#t# #b#�# #s#�#y#
#b#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# ###�#�#c# #m#�# #t#�# #t#r#�#n# #h#�#n#h# #1#:##
####S#�# ###�# #n#g#u#y#�#n# #l#�# #h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�#a# #t#h#i#�#t# #b#�#
#s#�#y#.##V#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y# #b#a#n# ###�#u# #c#�# ###�# #�#m# #c#a#o#
###�#�#c# ###�#a# #v#�#o# #t#h#i#�#t# #b#�# #s#�#y#,# ###�#�#c# #s#�#y# #k#h#�#
#t#r#o#n#g# #p#h#�#n#g# #s#�#y# #r#�#i# ###i# #r#a# #n#g#o#�#i#.# #K#h#�#n#g#
#k#h#�# #b#�#n# #n#g#o#�#i# ###�#�#c# #d#�#a# #q#u#a# #b#�# #p#h#�#n# ###�#t#
#n#�#n#g# ###�# #g#i#a# #n#h#i#�#t# #l#�#n# #t#�#i# #n#h#i#�#t# ###�# #s#�#y#
#c#�#n# #t#h#i#�#t#,# #s#a#u# ###�# #v#�#o# #p#h#�#n#g# #s#�#y# ###�# #t#i#�#p#
#x#�#c# #v#�#i# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y#,# #c#�#p# #n#h#i#�#t# #c#h#o#
#n#�#�#c# #t#r#o#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u# ###�# #b#�#c# #h#�#i#.# #T#r#o#n#g#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y#,# #n#�#u# #c#�#n# #t#h#i#�#t# #s#�# #c#�# #t#h#�#m#
#b#�# #p#h#�#n# ###�#t# #n#�#n#g# #b#�# #s#u#n#g# #t#r#o#n#g# #p#h#�#n#g#
#s#�#y#.##C#�#n# #b#�#n#g# #v#�#t# #c#h#�#t#:# #m#G# #+# #m#W# #+# #m#L#(#1# #+#
#X#1#)# #=# #m#G# #+# #m#L#(#1# #+# #X#3#)##C#�#n# #b#�#n#g# #n###n#g#
#l#�#�#n#g#:# ##m#G#.#i#G#v# #+# #m#W#.#i#W#v# #+# #m#L#.#i#1# #+# #Q# #+#
#Q#b#s# #=# #m#G#.#i#G#r# #+# #m#L#.#i#3# #+# #Q#t#t##M#�#y# #s#�#y# #l#�#
#t#h#u#y#�#t##V#�#i# #m#�#y# #s#�#y# #l#�# #t#h#u#y#�#t# #n#g#�#�#i# #t#a#
#g#i#�# #t#h#i#�#t# #r#�#n#g#:##-# #N#h#i#�#t# #c#h#o# #q#u#�# #t#r#�#n#h#
#s#�#y# #l#�# #d#o# #b#�# #p#h#�#n# ###u#n# #n#�#n#g# #c#u#n#g# #c#�#p#.##-#
#T#r#o#n#g# #m#�#y# #s#�#y# #k#h#�#n#g# #c#�# #b#�# ###u#n# #n#�#n#g# #b#�#
#s#u#n#g#:# #Q#b#s#=#0##-# #B#�# #q#u#a# #t#�#n# #t#h#�#t# #n#h#i#�#t#:#
#Q#t#t#=#0##-# #H#�#m# #n#h#i#�#t# #c#�#a# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y# #v#�#
#t#h#i#�#t# #b#�# #v#�#n# #c#h#u#y#�#n# #k#h#�#n#g# #t#h#a#y# ###�#i#
#t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y#:# #i#G#v# #=# #i#G#r##-# #N#h#i#�#t#
#l#i#�#n# #k#�#t# #c#�#a# #n#�#�#c# #(#�#m# #t#r#o#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u#)#
#k#h#�#n#g# ###�#n#g# #k#�#:# #i#W#v# #=# #0##K#h#i# ###�#:# ### #Q#U#O#T#E# ###
########l#:# #n#h#u# #c#�#u# #r#i#�#n#g# #v#�# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #[#k#g#
#K#K#/#k#g# #n#�#�#c# #b#�#c# #h#�#i#]#####S#�# #D#�#N#G# #B#I#�#U# ###�# #I#-


#X# #T#R#O#N#G# #T#�#N#H# #T#O#�#N# #Q#U#�# #T#R#�#N#H# #S#�#Y##M#�# #t#�#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #t#r#o#n#g# ###�# #t#h#�# #i#-#X# ###�#i# #v#�#i#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m##-# #C#�#u# #t#�#o# #c#�#a# ###�# #t#h#�# #i# ## X#:#
####B#i#�#u# ###�# #I# ## #X# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m##-# #X#�#c#
###�#n#h# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�#m#.##-# #X#�#c# ###�#n#h#
#n#h#i#�#t# ###�# ###i#�#m# #s#�#�#n#g#.##T#�#n#h# #t#o#�#n# #c#h#o# #m#�#y#
#s#�#y# #m#�#t# #c#�#p######S#�# ###�# #m#�#y# #s#�#y# #1# #c#�#p# #v#�#
#b#i#�#u# #d#i#�#n# #c#�#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #t#r#�#n# ###�# #t#h#�#
#i#-#X##-# ###o#�#n# #1#-#3#:# #t#i#�#u# #t#�#n# #n#h#i#�#t# #q# #t#�#n#h#
#t#h#e#o# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #q# #=# #d#i#/#d#x#,# #g#i#�# #t#r#�#
#c#�#a# #n#�# #c#�# #t#h#�# ###�#c# #t#r#�#c# #t#i#�#p# #t#�# ###�# #t#h#�# #i##X# #t#h#e#o# ###�#�#n#g# #s#o#n#g# #s#o#n#g# #v#�#i# ###�#�#n#g# #1#-#3#
#q#u#a# #t#r#�#c# #t#�#�#n#g# #�#n#g# #c#�#a# ###�# #t#h#�# #i#-#X#.##-# #N#h#u#
#c#�#u# #n#h#i#�#t#:# #c#h#�# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i#
###�#u# #v#�# #c#u#�#i# #c#�#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h#.##-# ###�# #k#h#�#n#g#
#k#h#�# #s#�#y# #t#i#�#p# #n#h#�#n# #m#�#t# #l#�#�#n#g# #�#m# #c#a#o# #h#�#n#
#(#X#3## #-# #X#1#)# #t#h#�# #n#g#�#�#i# #t#a# #c#�#n# #p#h#�#i# ###u#n#
#n#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #�# #n#h#i#�#t# ###�# #c#a#o# #h#�#n# #(#t## 2#
#># #t#2#)# #v#�# #n#h#u# #c#�#u# #n#h#i#�#t# #q# #c#i#n#g# #p#h#�#i# #l#�#n#
#h#�#n# #t#�#c# #l#�# ###o#�#n# #t#h#�#n#g# #1#-#3## .####M#�#y# #s#�#y#
#n#h#i#�#u# #c#�#p#
#######S#�# ###�# #m#�#y# #s#�#y# #n#h#i#�#u# #c#�#p#
#v#�# #b#i#�#u# #d#i#�#n# #c#�#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #t#r#�#n# ###�#
#t#h#�# #i#-#X##N#h#u# #c#�#u# #n#h#i#�#t# #r#i#�#n#g# #s#�# ###�#�#c# #t#�#n#h#
#t#h#e#o# #c#�#n#g# #t#h#�#c#:#####S#o# #s#�#n#h# #v#�#i# #m#�#y# #s#�#y#
#m#�#t# #c#�#p#:##-# #N#h#u# #c#�#u# #n#h#i#�#t# #b#�#n#g#
#n#h#a#u# #n#�#u# ###�# #�#m# #b#a#n# #c#u#�#i# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#s#�#y# #g#i#�#n#g# #n#h#a#u#,# #t#r#o#n#g# #k#h#i# #n#h#i#�#t# ###�# ###u#n#
#n#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #t#h#�#p# #h#�#n# #n#h#i#�#u#.##-# #N#h#u# #c#�#u#
#n#h#i#�#t# #n#h#�# #h#�#n# #n#�#u# #n#h#i#�#t# ###�# ###u#n# #n#�#n#g#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #s#�#y# #g#i#�#n#g# #n#h#a#u#,# #t#r#o#n#g# ###�# #s#�#
#t#h#a#y# ###�#i# #d#i#/#d#x# #x#�#y# #r#a# #t#�#�#n#g# #t#�# #n#h#�# #m#�#y#
#s#�#y# #m#�#t# #c#�#p#.##M#�#y# #s#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n#####S#�# ###�#
#m#�#y# #s#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #v#�# #b#i#�#u# #d#i#�#n# #q#u#�#
#t#r#�#n#h# #s#�#y# #t#r#�#n# ###�# #t#h#�# #i#-#X##-# #M#�#y# #s#�#y# #t#u#�#n#
#h#o#�#n# ###�#�#c# #s#�# #d#�#n#g# #v#�#i# #n#h#�#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m#
#n#h#�#y# #c#�#m# #v#�#i# #n#h#i#�#t# ###�# #s#�#y# #v#�# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#s#�#y# ###i# #v#�#o# #c#�#n# ###�#�#c# #g#i#�# #�# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #�#t#
#b#�# #t#h#a#y# ###�#i#,# #t#�#c# #l#�# #�#t# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o#
###i#�#u# #k#i#�#n# #t#h#�#i# #t#i#�#t# #b#�#n# #n#g#o#�#i#,# #k#h#i# ###�#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #m#�#i# #(#k#h#�#n#g# #k#h#�# #b#�#n# #n#g#o#�#i#)#
###�#�#c# #h#�#n# #h#�#p# #v#�#i# #m#�#t# #p#h#�#n# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #s#�#y#
###i# #r#a# #k#h#�#i# #m#�#y# #s#�#y#.##-# #C#�#n# #b#�#n#g# #h#�#n# #h#�#p#:#
###�#i# #v#�#i# #l#�#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #s#�#y#:# #m#K#K#m# #+# #m#t#h#
#=# #m#K#K# ####�#i# #v#�#i# #h#�#m# #�#m#:# #m#K#K#m#.#X#1# #+# #m#t#h#.#X#4#
#=# #m#K#K#.#X#2# ####�#i# #v#�#i# #n###n#g# #l#�#�#n#g#:# #m#K#K#m#.#i#1# #+#
#m#t#h#.#i#4# #=# #m#K#K#m#.#X#2# ##-# #C#�#n# #b#�#n#g# #n#h#i#�#t#
#l#�#�#n#g#:##m#K#K#m#.#i#1# #+# #Q# #=# #(#m#K#K# #-# #m#t#h#)#.#i#4# #=#
#m#K#K#m#.#i#4##Q# #=# #m#K#K#m#.#(#i#4# #-# #i#1#)#####M#�#y# #s#�#y# #t#h#�#c#
#t#�#####h#o#�#c# #q# #=# #l#.#(#i#3#-#i#1#)# #-# #q#b#s# #+# #q#G# #-# #i#W#v#
#+# #q#t#t####�#i# #v#�#i# #m#�#y# #s#�#y# #l#�# #t#h#u#y#�#t# #t#a# #c#�#:#
###q# #=# #l#.#(#i#3#-#i#1#)#,# #t#�#c# #l#�# #q#b#s# #+# #i#W#v# #=# #q#G# #+#
#q#t#t###N#�#u# #b#�# #q#u#a# #n#h#i#�#t# #l#i#�#n# #k#�#t# #c#�#a# #n#�#�#c#
#t#r#o#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y#:##-# #N#�#u# #t#�#n# #t#h#�#t# #n#h#i#�#t#
#q#t#t# #v#�# #t#�#n# #t#h#�#t# #n#h#i#�#t# #d#o# #s#�#n# #p#h#�#m# #t#r#a#n#g#
#b#�# #v#�#n# #c#h#u#y#�#n# #m#a#n#g# #r#a# #c#�#n# #b#�#n#g# #v#�#i#
#n#h#i#�#t# ###u#n#g# #n#�#n#g# #b#�# #s#u#n#g#,# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y#
#x#�#y# #r#a# #t#h#e#o# ###�#�#n#g# #h#�#m# #n#h#i#�#t# #k#h#�#n#g# ###�#i#
#n#g#h#)#a# #l#�# #I# #=# #I#I#.##-# #N#�#u# #q#b#s#=#0#,# #t#h#�# #I#<#I#I#,#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #x#�#y# #r#a# #v#�#i# #h#�#m# #n#h#i#�#t#
#g#i#�#m#.##-# #N#�#u# #n#h#i#�#t# ###u#n#g# #n#�#n#g# #b#�# #s#u#n#g# #l#�#n#
#h#�#n# #t#�#n# #t#h#�#t# #n#h#i#�#t# #q#t#t# #v#�# #q#G# #(#n#h#i#�#t# ###u#n#
#n#�#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m# #v#�# #t#r#a#n#g# #b#�# #v#�#n# #c#h#u#y#�#n#)#,#


#q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #x#�#y# #r#a# #v#�#i# #h#�#m# #n#h#i#�#t# #t###n#g#
#(#I#>#I#I#)#.####�#N#G# #L#�#C# #H#�#C# #C#�#A# #Q#U#�# #T#R#�#N#H# #S#�#Y#
#C#H#U#Y#�#N# ###�#N#G# #C#�#A# #�#M# #T#R#O#N#G# #S#�#N# #P#H#�#M# #S#�#Y#
#Q#u#�# #t#r#�#n#h# #c#h#u#y#�#n# #�#m# #t#r#o#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y#
#b#a#o# #g#�#m#:# #c#h#u#y#�#n# #d#�#i# #�#m# #t#�# #b#�#n# #t#r#o#n#g# #v#�#t#
#l#i#�#u# #�#m# #t#�#i# #b#�# #m#�#t# #c#�#a# #n#�#,# #�#m# #b#a#y# #h#�#i# #�#
#b#�# #m#�#t#,# #c#h#u#y#�#n# #d#�#i# #�#m# #�# #d#�#n#g# #h#�#i# #t#�# #b#�#
#m#�#t# #v#�#t# #l#i#�#u# ###�#n# #l#u#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #s#�#y#
#b#a#o# #q#u#a#n#h# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y#.##�#m# #c#h#u#y#�#n# #d#�#i# #t#�#
#b#�# #m#�#t# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y# #r#a# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #s#�#y#
#c#h#u#n#g# #q#u#a#n#h#,# #c#�#n# ###�#�#c# ###�#n# #b#�# #b#�#n#g# #c#�#c#h#
#c#h#u#y#�#n# #�#m# #t#�# #b#�#n# #t#r#o#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y# #r#a#
###�#n# #b#�# #m#�#t# #c#�#a# #n#�#.##L#�#�#n#g# #�#m# #b#a#y# #h#�#i# #v#�#
#c#h#u#y#�#n# #t#�# #b#�# #m#�#t# #v#�#t# #l#i#�#u# #r#a# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g#
#x#u#n#g# #q#u#a#n#h# #c#�# #t#h#�# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #p#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h#:##W#b#h# #=# #r#.#(#P#M# #-# #P#B#)#.#F#.#T# #(#k#g#)##T#r#o#n#g#
###�#:##P#M#:# #�#p# #s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #c#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c#
#t#r#�#n# #b#�# #m#�#t# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y# #(#N#/#m#2#)##P#B#:# #�#p#
#s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n# #c#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c# #t#r#o#n#g#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #(#N#/#m#2#)##T#:# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y# #(#s#;#h#)##
#r#:# #h#�# #s#�# #b#�#c# #h#�#i# #(#k#g#/#N#.#s# #h#o#�#c# #k#g#/#m#2#.#h#)#
###�# #d#�#n# #�#m#:# #l#�# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #c#h#u#y#�#n# #d#�#i# #�#m#
#b#�#n# #t#r#o#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y# #d#o# #s#�# #c#h#�#n#h# #l#�#c#h#
#�#m# #g#i#�#a# #c#�#c# #l#�#p# #b#�# #m#�#t# #v#�# #c#�#c# #l#�#p# #b#�#n#
#t#r#o#n#g# #c#�#a# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y#,# ###�#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#n#h#�# #l#�#c# #k#h#u#�#c#h# #t#�#n#,# #t#h#�#m# #t#h#�#u#,# #l#�#c# #m#a#o#
#q#u#�#n#,# #.#.#.##D#o# #c#�# ###�# #d#�#n# #�#m# #m#�# #�#m# #c#h#u#y#�#n#
#d#�#i# #�# #t#h#�# #l#�#n#g# #k#h#i# ###�# #�#m# #l#�#n# #h#o#�#c# #�# #t#h#�#
#h#�#i# #k#h#i# ###�# #�#m# #b#�#,# #t#h#e#o# #h#�#�#n#g# #t#�# #t#r#u#n#g#
#t#�#m# #r#a# ###�#n# #b#�# #m#�#t# #c#�#a# #n#�#.##T#r#o#n#g# #g#i#a#i#
###o#�#n# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y# #k#h#�#n#g# ###�#i#,# #�#m# #c#h#�# #b#�#c#
#h#�#i# #�# #b#�# #m#�#t# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y#.##S#a#u# ###i#�#m# #t#�#i#
#h#�#n# #t#h#�# #I#,# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #b#�#c# #�#m# #x#u#�#t# #h#i#�#n# #�#
#b#�#n# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #m#a#o# #q#u#�#n#.##T#r#o#n#g# #g#i#a#i# ###o#�#n#
#v#�#n# #t#�#c# #s#�#y# #g#i#�#m#,# #�#m# ###�#�#c# #c#h#u#y#�#n# #t#�# #b#�#n#
#t#r#o#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u# #r#a# ###�#n# #b#�# #m#�#t# #t#h#�#�#n#g# #�#
#t#h#�# #h#�#i#,# #m#�# #h#�#i# #n#�#y# ###�#�#c# #t#�#o# #r#a# #�# ## l#�#p#
#b#a#y# #h#�#i## #h#a#y# #c#�#n# #g#�#i# #l#�# ## m#�#n#g# #s#�#y## #�#
#s#�#u# #t#r#o#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u# #v#�# #k#�#m# #t#h#e#o# #s#�#
#k#h#u#�#c#h# #t#�#n# #�# #t#h#�# #l#�#n#g#.##S#a#u# ###i#�#m# #t#�#i# #h#�#n#
#t#h#�# #I#I# #s#�# #c#h#u#y#�#n# #d#�#i# #�#m# #t#r#o#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m#
#s#�#y# #h#�#u# #n#h#�# #c#h#�# #�# #t#h#�# #h#�#i#.##L#�#�#n#g# #�#m#
#c#h#u#y#�#n# #d#�#i# #d#o# ###�# #�#m# #d#�#n# #�#m# #q#u#a# #b#�# #m#�#t#
#F#,# #s#a#u# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #T#,# #t#�# #m#�#t# ###i#�#m# #c#�#a# #v#�#t#
#l#i#�#u# #c#�# ###�# #�#m# #W#1# ###�#n# ###i#�#m# #k#h#�#c# #c#�# ###�# #�#m#
#W#2# #(#n#�#u# #W#1#>#W#2#)#,# #c#�# #t#h#�# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#e#o#
#b#i#�#u# #t#h#�#c# #s#a#u#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #(#k#g#)##T#r#o#n#g#
###�#:# ##K#w#:# #h#�# #s#�# #d#�#n# #�#m#,# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #l#�#c#
#l#i#�#n# #k#�#t# #�#m# #t#r#o#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y# #v#�# #t#�#n#h#
#c#h#�#t# #c#�#a# #v#�#t# #l#i#�#u# #(#m#2#/#s#)#.##W#:# ###�# #�#m# #c#�#a#
#v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y# #k#g#/#k#g# #c#h#�#t# #k#h#�#.##b#:# #k#h#o#�#n#g#
#c#�#c#h# #g#i#�#a# #h#a#i# ###i#�#m# #c#�# #n#�#n#g# ###�# #�#m# #k#h#�#c#
#n#h#a#u# #(#m#)##N#g#o#�#i# #r#a#,# #�#m# #c#�#n# #c#�# #t#h#�# #c#h#u#y#�#n#
#d#�#i# #n#h#�# #h#i#�#n# #t#�#�#n#g# #d#�#n# #n#h#i#�#t# #�#m#.# #Q#u#�#
#t#r#�#n#h# #n#�#y# ###�#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #d#�#�#i# #t#�#c# #d#�#n#g#
#c#�#a# #n#h#i#�#t# #k#h#u#�#c#h# #t#�#n# #v#�# #s#�# #c#o# #d#�#n# #c#�#a#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #m#a#o# #q#u#�#n#,# #n#h#i#�#t#
#c#h#u#y#�#n# #d#�#i# #t#h#e#o# #h#�#�#n#g# #t#�# #n#�#i# #c#�# #n#h#i#�#t#
###�# #c#a#o# ###�#n# #n#�#i# #c#�# #n#h#i#�#t# ###�# #t#h#�#p# #h#�#n#,#
#n#g#h#)#a# #l#�# #t#�# #b#�# #m#�#t# #n#�#n#g# #n#h#�#t# #p#h#�#a# #n#g#o#�#i#
#v#�#o# #s#�#u# #t#r#o#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u# #(#t#�# #n#g#o#�#i# #v#�#o#
#t#r#o#n#g#)# #v#�# #k#�#m# #t#h#e#o# #�#m#.##L#�#�#n#g# #�#m# #c#h#u#y#�#n#


#d#�#i# #q#u#a# #b#�# #m#�#t# #F# #v#�# #s#a#u# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #T# #t#�#
###i#�#m# #c#�# #n#h#i#�#t# ###�# #t#1# ###�#n# ###i#�#m# #c#�# #n#h#i#�#t#
###�# #t#2# #(#v#�#i# #t#1#>#t#2#)# #c#�# #t#h#�# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#e#o#
#b#i#�#u# #t#h#�#c# #s#a#u#:##T#r#o#n#g# ###�#:## #K#t#:# #h#�# #s#�# #d#�#n#
#n#h#i#�#t# #�#m# #[#k#g#/#m#.#s#.###�#]##b#:# #k#h#o#�#n#g# #c#�#c#h# #g#i#�#a#
#2# ###i#�#m# #t#r#o#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u# #c#�# #n#h#i#�#t# ###�# #k#h#�#c#
#n#h#a#u# #t#1# #v#�# #t#2# #[#m#]#.##H#i#�#n# #t#�#�#n#g# #d#�#n# #n#h#i#�#t#
#�#m# #l#�#m# #c#�#n# #t#r#�# #c#h#u#y#�#n# ###�#n#g# #c#�#a# #�#m# #t#�#
#b#�#n# #t#r#o#n#g# #r#a# ###�#n# #b#�# #m#�#t# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y#,#
#r#�# #n#h#�#t# #l#�# #b#�#t# ###�#u# #g#i#a#i# ###o#�#n# #t#�#c#h# #�#m#
#l#i#�#n# #k#�#t# #h#�#p# #p#h#�# #v#�# #t#h#�#m# #t#h#�#u#.##T#�#n#g# #k#�#t#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #c#h#u#y#�#n# #d#�#i# #�#m# #t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h#
#s#�#y# #s#�# #l#�#:# #m#w# #=# #m#�#w# #-# #m#�#t##V#�#N# #T#�#C# #S#�#Y#
#K#h#�#i# #n#i#�#m# #v#�# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y#### #Q#U#O#T#E# ### #######
#(#k#g#/#m#2#.#h#)##T#r#o#n#g# ###�#:# ##W#:# #l#�#�#n#g# #�#m# #b#a#y# #h#�#i#
#t#r#o#n#g# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y# #(#k#g#/#h#)##F#:# #t#�#n#g# #b#�#
#m#�#t# #b#a#y# #h#�#i# #c#�#a# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y# #(#m#2#)##T#:#
#t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y# #(#h#)##N#�#u# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y# #k#h#�#n#g#
###�#i#,# #k#h#i# #b#i#�#t# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y#,# #t#h#�#i# #g#i#a#n#
#s#�#y# #c#�# #t#h#�# ###�#�#c# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #c#�#n#g# #t#h#�#c#:####
#Q#U#O#T#E# ### ####### # #(#h#)##T#r#o#n#g# ###�#:##G#k#:# #k#h#�#i#
#l#�#�#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g#
#k#h#�# #t#u#y#�#t# ###�#i# #(#k#g#/#h#)##W#1#,# #W#2#:# ###�# #�#m# #b#a#n#
###�#u# #v#�# #b#a#n# #c#u#�#i# #c#�#a# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y# #t#�#n#h#
#b#�#n#g# #k#g#/#k#g# #s#�#n# #p#h#�#m# #k#h#�# #t#u#y#�#t# ###�#i#.##C#�#c#
#y#�#u# #t#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# ###�#n# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y#:##-#
#B#�#n# #c#h#�#t# #c#�#a# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y#:# #c#�#u# #t#r#�#c#,#
#t#h#�#n#h# #p#h#�#n# #h#o#�# #h#�#c#,# ###�#c# #t#�#n#h# #c#�#a# #l#i#�#n#
#k#�#t# #�#m#.#.#.##-# #H#�#n#h# #d#�#n#g# #v#�# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i#
#c#�#a# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y#.##-# ###�# #�#m# #b#a#n# ###�#u#,# #b#a#n#
#c#u#�#i# #v#�# ###�# #�#m# #t#�#i# #h#�#n# #c#�#a# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y#.#
#-# #N#h#i#�#t# ###�#,# ###�# #�#m# #v#�# #v#�#n# #t#�#c# #c#�#a# #t#�#c#
#n#h#�#n# #s#�#y#.##-# #C#h#�#n#h# #l#�#c#h# #n#h#i#�#t# ###�# #b#a#n# ###�#u#
#v#�# #b#a#n# #c#u#�#i# #c#�#a# #t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y#.##-# #C#�#u# #t#�#o#
#c#�#a# #m#�#y# #s#�#y#,# #p#h#�#�#n#g# #t#h#�#c# #s#�#y# #v#�# #c#h#�# ###�#
#s#�#y#.##C#�#c# #g#i#a#i# ###o#�#n# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y####�#�#n#g#
#c#o#n#g# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y#:# #b#i#�#u# #t#h#�# #q#u#a#n# #h#�# #g#i#�#a#
#v#�#n# #t#�#c# #s#�#y# #v#�# ###�# #�#m# #c#�#a# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y#,#
###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#n#g# #t#h#�#c# #n#g#h#i#�#m#.############
#Q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# ###�#n# ###�# #�#m# #c#�#n# #b#�#n#g# #g#�#m#
#c#�#c# #g#i#a#i# ###o#�#n# #c#h#�#n#h#:##-# #G#i#a#i# ###o#�#n# ###�#t#
#n#�#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y#,# #t#�#�#n#g# #�#n#g# #v#�#i# ###o#�#n#
#A#B#.##-# #G#i#a#i# ###o#�#n# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y# #k#h#�#n#g# ###�#i#
#(###�#n#g# #t#�#c#)#,# ###o#�#n# #B#K#1# #.##-# #G#i#a#i# ###o#�#n# #v#�#n#
#t#�#c# #s#�#y# #g#i#�#m# #d#�#n#,# #t#�#�#n#g# #�#n#g# #v#�#i# ###o#�#n#
#K#1#C#.##-# ###i#�#m# #K#1# #g#�#i# #l#�# ###i#�#m# #t#�#i# #h#�#n#,#
#t#�#�#n#g# #�#n#g# #v#�#i# ###�# #�#m# #t#�#i# #h#�#n# #W#t#h#,# #t#�#i# ###�#
#x#u#�#t# #h#i#�#n# #�#m# #t#�# #d#o#.##V#i#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #h#a#i#
#g#i#a#i# ###o#�#n# #s#�#y# #c#�# #�# #n#g#h#)#a# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# ###�#
#t#h#i#�#t# #l#�#p# #c#h#�# ###�# #s#�#y# #p#h#�# #h#�#p# #v#�#i# #t#�#n#g#
#g#i#a#i# ###o#�#n# #s#�#y# #v#�# #t#�#n#g# #l#o#�#i# #s#�#n# #p#h#�#m#
#s#�#y#.##T#�#n#h# #t#o#�#n# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y## #G#i#a#i# ###o#�#n#
#v#�#n# #t#�#c# #s#�#y# #k#h#�#n#g# ###�#i##�#m# ###�#�#c# #t#�#c#h# #r#a#
#c#h#�# #y#�#u# #l#�# #d#o# #b#�#c# #h#�#i# #t#�# #b#�# #m#�#t# #c#�#a# #s#�#n#
#p#h#�#m# #s#�#y#,# #d#o# ###�#:# #d#W#=#b#.#d#Q#,# #t#r#o#n#g# ###�# #b#:#
#h#�# #s#�# #t#�# #l#�#.##M#�#t# #k#h#�#c#,# #d#Q# #=# #a#.#F#.#(#t#K# #-#
#t#s#)#.#d#T##T#r#o#n#g# ###�#:# ##a#:# #h#�# #s#�# #c#�#p# #n#h#i#�#t#
#(#k#c#a#l#/#m#2#.###�#)##F#:# #b#�# #m#�#t# #t#r#a#o# ###�#i# #n#h#i#�#t#
#(#m#2#)##t#K#:# #n#h#i#�#t# ###�# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #s#�#y# #(#o#C#)#
#t#s#:# #n#h#i#�#t# ###�# #c#�#a# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y# #(#o#C#)##T#:#
#t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y# #t#r#o#n#g# #g#i#a#i# ###o#�#n# #v#�#n# #t#�#c#
#s#�#y# #k#h#�#n#g# ###�#i# #(#s#)##d#W# #=# #b#.#a#.#F#.# #(#t#K# #-#


#t#s#)#.#d#T##d#W# #=# #k#t#.#F#.# #(#t#K# #-# #t#s#)#.#d#T##T#r#o#n#g# ###�#
#:# #k#t# #[#k#g#/#m#2#.#s#.###�#]# #=# #b#.#a#,# #l#�# #h#�# #s#�#
#c#h#u#y#�#n# #k#h#�#i# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #n#h#i#�#t# ###�#.#
#P#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#�#n#h# #v#�#n# #t#�#c# #s#�#y# #t#r#o#n#g#
#g#i#a#i# ###o#�#n# ###�#n#g# #t#�#c# #s#�# #l#�#:#### #Q#U#O#T#E# ### #######
#(#k#g#/#m#2#.#s#)####�#n#g# #l#�#c# #c#�#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y#
#k#h#�#n#g# #c#h#�# ###�#�#c# #b#i#�#u# #t#h#�# #b#�#n#g# #s#�# #c#h#�#n#h#
#l#�#c#h# ###�# #�#m#,# #m#�# #c#�#n# #b#�#n#g# #s#�# #c#h#�#n#h# #l#�#c#h#
#n#h#i#�#t# ###�# #g#i#�#a# #t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y# #v#�# #b#�# #m#�#t#
#s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y#.# #N#g#o#�#i# #r#a# #n#�# #c#�#n# ###�#�#c# #b#i#�#u#
#d#i#�#n# #b#�#n#g# #h#i#�#u# #s#�# #�#p# #s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n#
#c#�#a# #h#�#i# #n#�#�#c# #b#�#o# #h#o#�# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #P#b#h#
#t#�#�#n#g# #�#n#g# #v#�#i# #n#h#i#�#t# ###�# #b#a#y# #h#�#i# #�# #b#�# #m#�#t#
#s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y# #v#�# #�#p# #s#u#�#t# #r#i#�#n#g# #p#h#�#n#
#t#r#o#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #P#h#,# #h#o#�#c# #b#�#n#g# #h#i#�#u# #s#�#
#c#�#a# #h#�#m# #�#m# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #t#r#�#n# #b#�# #m#�#t# #v#�#t#
#l#i#�#u# #s#�#y# #X#b#h# #(#c#�# #t#h#�# #c#o#i# #n#h#�# #h#�#m# #�#m# #n#�#y#
#t#�#�#n#g# #�#n#g# #v#�#i# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #b#�#o# #h#o#�#)# #v#�#
#h#�#m# #�#m# #c#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #s#�#y# #X#h#.##G#i#a#i# ###o#�#n#
#v#�#n# #t#�#c# #s#�#y# #g#i#�#m# #d#�#n# #(#t#h#a#y# ###�#i#)##Q#u#�#
#t#r#�#n#h# #s#�#y# #x#�#y# #r#a# #l#�# #p#h#�#c# #t#�#p#.# ###�#�#n#g#
#c#o#n#g# #s#�#y# #c#�# #t#h#�# #c#o#n#g# ###�#u# #h#o#�#c# #c#�# ###i#�#m#
#u#�#n#.# ###�# ###�#n# #g#i#�#n# #h#o#�# #v#�# #v#�#i# #m#�#c# ###�# #g#�#n#
###�#n#g#,# #n#g#�#�#i# #t#a# #c#�# #t#h#�# #c#o#i# #n#h#�# #v#�#n# #t#�#c#
#s#�#y# #g#i#�#m# #t#h#e#o# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g#.####�#n#g# #l#�#c# #c#�#a#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #l#�# #h#i#�#u# #s#�# #g#i#�#a# ###�# #�#m# #c#�#a#
#s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y# #v#�# ###�# #�#m# #c#�#n# #b#�#n#g# #c#�#a# #n#�#
#v#�# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #c#�# #d#�#n#g#:#### #Q#U#O#T#E# ### #######
#(#k#g#/#m#2#.#h#)##T#r#o#n#g# ###�#:# ##W#:# ###�# #�#m# #c#�#a# #s#�#n#
#p#h#�#m# #s#�#y# #(#k#g#/#k#g# #c#h#�#t# #k#h#�#)##W#c#b#:# ###�# #�#m# #c#�#n#
#b#�#n#g# #c#�#a# #s#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y# #(#k#g#/#k#g# #c#h#�#t# #k#h#�#)#
#k#w#:# #h#�# #s#�# #c#h#u#y#�#n# #k#h#�#i# #(#k#g#/#m#2#.#h#)##T#H#�#I#
#G#I#A#N# #S#�#Y##T#�#n#h# #t#o#�#n# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y## #T#h#�#i#
#g#i#a#n# #s#�#y# #l#�# #m#�#t# #t#h#�#n#g# #s#�# ###�#c# #b#i#�#t# #q#u#a#n#
#t#r#�#n#g# ###�#�#c# #s#�# #d#�#n#g# #t#r#o#n#g# #t#�#n#h# #t#o#�#n#
#t#h#i#�#t# #k#�# #v#�# #v#�#n# #h#�#n#h# #t#h#i#�#t# #b#�# #s#�#y#.##T#h#�#i#
#g#i#a#n# #s#�#y# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #n#h#i#�#u# #y#�#u# #t#�# #n#h#�#
#l#o#�#i# #v#�#t# #l#i#�#u# #s#�#y#,# #h#�#n#h# #d#�#n#g#,# #k#�#c#h#
#t#h#�#�#c# #h#�#n#h# #h#�#c# #c#�#a# #v#�#t# #l#i#�#u#,# ###�# #�#m# ###�#u#
#v#�# #c#u#�#i# #c#�#a# #v#�#t# #l#i#�#u#,# #l#o#�#i# #t#h#i#�#t# #b#�#
#s#�#y#,# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #c#�#p# #n#h#i#�#t#,# #c#h#�# ###�# #s#�#y#.#
#D#o# ###�# #v#i#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y# #b#�#n#g#
#g#i#�#i# #t#�#c#h# #g#�#p# #n#h#i#�#u# #k#h#�# #k#h###n#.##V#�# #v#�#y#
#t#r#o#n#g# #t#�#n#h# #t#o#�#n# #t#h#�#c# #t#�# #c#�#c# #t#h#i#�#t# #b#�#
#s#�#y# #t#h#�#i# #g#i#a#n# ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#e#o# #t#h#�#c#
#n#g#h#i#�#m# #v#�# #c#�# #t#h#e#o# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# #v#�#n# #h#�#n#h#.#
#T#u#y# #n#h#i#�#n# #t#r#o#n#g# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #c#�#c# #t#h#i#�#t# #b#�#
#s#�#y# #m#�#i# #v#�# ###�# #s#�#y# #c#�#c# #v#�#t# #l#i#�#u# #k#h#i# #c#h#�#a#
#c#�# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# #n#g#�#�#i# #t#a# #p#h#�#i# #d#�#a# #v#�#o# #l#�#
#t#h#u#y#�#t# #g#i#�#i# #t#�#c#h# #h#o#�#c# #n#�#a# #g#i#�#i# #t#�#c#h# #n#�#a#
#t#h#�#c# #n#g#h#i#�#m# ###�# #t#�#n#h# #t#o#�#n# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y#.#
#N#g#u#y#�#n# #t#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y# #b#�#n#g#
#g#i#�#i# #t#�#c#h##1#-# #X#�#y# #d#�#n#g# #m#�# #h#�#n#h# #v#�#t# #l#�# #p#h#�#
#h#�#p# #v#�#i# #v#�#t# #l#i#�#u# #c#�#n# #s#�#y# #v#�# #v#�#i# #m#�#t#
#t#h#i#�#t# #b#�# #s#�#y# #n#�#o# ###�# #p#h#�# #h#�#p# #v#�#i# #p#h#�#�#n#g#
#p#h#�#p# #c#�#p# #n#h#i#�#t# #v#�# #c#h#�# ###�# #s#�#y#.##2#-# #T#�# #m#�#
#h#�#n#h# #v#�#t# #l#�# #t#h#i#�#t# #l#�#p# #m#�# #h#�#n#h# #t#o#�#n# #h#�#c#
#c#�#a# #b#�#i# #t#o#�#n# #t#r#u#y#�#n# #n#h#i#�#t# #t#r#u#y#�#n# #c#h#�#t#,#
#n#g#h#)#a# #l#�# #v#i#�#t# #h#�# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#r#u#y#�#n#
#n#h#i#�#t# #t#r#u#y#�#n# #c#h#�#t# #c#�#n#g# #v#�#i# #c#�#c# ###i#�#u#
#k#i#�#n# ###�#n# #t#r#�# #t#�#�#n#g# #�#n#g#.# #T#r#o#n#g# #h#�# #p#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #t#r#u#y#�#n# #n#h#i#�#t# #t#r#u#y#�#n# #c#h#�#t# #p#h#�#i# #t#h#�#


#h#i#�#n# #m#�# #h#�#n#h# #v#�#t# #l#�# #m#�#t# #c#�#c#h# #t#o#�#n# #d#i#�#n#,#
#c#h#�#n#h# #x#�#c# #n#h#�#n#g# #c#i#n#g# #l#�#�#c# #b#�# #n#h#�#n#g# #n#h#�#n#
#t#�# #p#h#�# ###�# #m#�# #h#�#n#h# #t#o#�#n# #h#�#c# ###�#n# #g#i#�#n# #v#�#
#c#�# #t#h#�# #g#i#�#i# ###�#�#c#.##3#-# #G#i#�#i# #m#�# #h#�#n#h# #t#o#�#n#
#h#�#c# ###�# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y#:# #D#o# #t#r#o#n#g#
#m#�# #h#�#n#h# #v#�#t# #l#�# #v#�# #c#�# #m#�# #h#�#n#h# #t#o#�#n# #h#�#c#
###�# ###�#�#c# #b#�# ###i# #m#�#t# #s#�# #n#h#�#n#g# #y#�#u# #t#�# #v#�#
#v#�#y# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#n#g# #g#i#�#i#
#t#�#c#h# #s#�# #s#a#i# #k#h#�#c# #v#�#i# #t#h#�#c# #t#�#,# #c#h#o# #n#�#n#
#c#�#n# #p#h#�#i# #t#r#�#i# #q#u#a# #t#h#�#c# #n#g#h#i#�#m# ###�# #c#h#�#n#h#
#l#�# #c#h#o# #p#h#�# #h#�#p#.##P#H#�#�#N#G# #P#H#�#P# #V#�# #T#H#I#�#T# #B#�#
#S#�#Y##S#�#y# #c#�# #t#h#�# ###�#�#c# #c#h#i#a# #r#a# #h#a#i# #l#o#�#i#:#
#s#�#y# #t#�# #n#h#i#�#n# #v#�# #s#�#y# #b#�#n#g# #t#h#i#�#t# #b#�# #(#s#�#y#
#n#h#�#n# #t#�#o#)#.##S#�#y# #t#�# #n#h#i#�#n#:# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #p#h#�#i#
#v#�#t# #l#i#�#u# #n#g#o#�#i# #t#r#�#i#,# #k#h#�#n#g# #c#�# #s#�# #d#�#n#g#
#t#h#i#�#t# #b#�#.# #C#�#c# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #s#�#y# #n#h#�#n# #t#�#o#
#t#h#�#c# #h#i#�#n# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #t#h#i#�#t# #b#�# #s#�#y#.##C#�#
#n#h#i#�#u# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #s#�#y# #n#h#�#n# #t#�#o# #k#h#�#c#
#n#h#a#u#.# #C###n# #c#�# #v#�#o# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #c#u#n#g# #c#�#p#
#n#h#i#�#t# #c#�# #t#h#�# #c#h#i#a# #r#a# #c#�#c# #l#o#�#i#:# #s#�#y# ###�#i#
#l#�#u#,# #s#�#y# #b#�#c# #x#�#,# #s#�#y# #t#i#�#p# #x#�#c#,# #s#�#y#
#t#h###n#g# #h#o#a#,# #s#�#y# #b#�#n#g# ###i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #d#�#n#g#
#c#a#o# #t#�#n#,# #s#�#y# ###i#�#n# #t#r#�#.#.#.##T#h#i#�#t# #b#�# #s#�#y#
#b###n#g# #t#�#i# #l#�# #t#h#i#�#t# #b#�# #h#o#�#t# ###�#n#g# #d#�#a# #t#r#�#n#
#p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #s#�#y# ###�#i# #l#�#u#.# #V#�# #v#�#y#,# #t#i#�#u#
#l#u#�#n# #c#h#�# ###�# #c#�#p# ###�#n# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #s#�#y# ###�#i#
#l#�#u#.##T#H#I#�#T# #B#�# #S#�#Y# ###�#I# #L#�#U##N#g#u#y#�#n# #l#�# #h#o#�#t#
###�#n#g#:##-# #K#h#�#n#g# #k#h#�# #n#�#n#g# #h#o#�#c# #k#h#�#i# #l#�# ###�#�#c#
#d#�#n#g# #l#�#m# #t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y# #c#�# #n#h#i#�#t# ###�#,# ###�#
#�#m#,# #t#�#c# ###�# #p#h#�# #h#�#p#,# #c#h#u#y#�#n# ###�#n#g# #c#h#�#y#
#t#r#�#m# #l#�#n# #v#�#t# #s#�#y# #l#�#m# #c#h#o# #�#m# #t#r#o#n#g# #v#�#t#
#s#�#y# #b#a#y# #h#�#i# #r#�#i# ###i# #t#h#e#o# #t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y#.##-#
#K#h#�#n#g# #k#h#�# #c#�# #t#h#�# #c#h#u#y#�#n# ###�#n#g# #c#�#n#g#
#c#h#i#�#u#,# #n#g#�#�#c# #c#h#i#�#u# #h#o#�#c# #c#�#t# #n#g#a#n#g# #d#�#n#g#
#c#h#u#y#�#n#
###�#n#g# #c#�#a# #s#�#n# #p#h#�#m#.# #B#�#n#g# #2#.#1# #s#o# #s#�#n#h# #c#�#c#
#p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #c#h#u#y#�#n# ###�#n#g# #k#h#�#c# #n#h#a#u# #c#�#a#
#t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y#.##-# #S#�#y# ###�#i# #l#�#u# #c#�# #t#h#�# #t#h#�#c#
#h#i#�#n# #t#h#e#o# #m#�# #(#g#i#�#n# ###o#�#n#)# #h#a#y# #l#i#�#n# #t#�#c#.#
#T#r#�#n# #h#�#n#h# #v#�# #d#�#�#i# #l#�# #s#�# ###�# #n#g#u#y#�#n# #l#�#
#s#�#y# ###�#i# #l#�#u# #b#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #n#�#n#g#.#####S#�# ###�#
#h#�# #t#h#�#n#g# #s#�#y# ###�#i# #l#�#u##1# ## #q#u#�#t#,# #2# ##
#c#a#l#o#r#i#p#h#e#,# #3# ## #b#u#�#n#g# #s#�#y##-# #S#�#n# #p#h#�#m# #s#�#y#
#c#�# #t#h#�# #l#�#y# #r#a# #k#h#�#i# #b#u#�#n#g# #s#�#y# #t#h#e#o# #m#�#
#h#o#�#c# #l#i#�#n# #t#�#c# #t#�#�#n#g# #�#n#g# #v#�#i# #n#�#p# #v#�#o#.#
#C#a#l#o#r#i#p#h#e# #2# ###�#t# #n#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #c#�# #t#h#�#
#l#�# #l#o#�#i# #c#a#l#o#r#i#p#h#e# ###i#�#n#,# #c#a#l#o#r#i#p#h#e# #h#�#i#
#n#�#�#c# #v#.#v#.#.#.##-# #K#�#t# #c#�#u# #t#h#�#c# #c#�#a# #h#�# #t#h#�#n#g#
#r#�#t# ###a# #d#�#n#g#,# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #n#h#i#�#u# #y#�#u# #t#�#
#n#h#�#:# #c#h#�# ###�# #l#�#m# #v#i#�#c#,# #d#�#n#g# #v#�#t# #s#�#y#,# #�#p#
#s#u#�#t# #l#�#m# #v#i#�#c#,# #c#�#c#h# #n#u#n#g# #n#�#n#g# #k#h#�#n#g#
#k#h#�#,# #c#h#u#y#�#n# ###�#n#g# #c#�#a# #t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y#,# #s#�#
###�# #l#�#m# #v#i#�#c#,# #c#�#u# #t#r#�#c# #b#u#�#n#g# #s#�#y#.#.#.##B#�#n#g#
#1# #:#S#o# #s#�#n#h# #c#�#c# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #c#h#u#y#�#n# ###�#n#g#
#k#h#�#c# #n#h#a#u# #c#�#a# #t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y#.########H#�#�#n#g#
#c#h#u#y#�#n####�#n#g# #t#�#c# #n#h#�#n# #s#�#y###�#u# ###i#�#m###N#h#�#�#c#
###i#�#m#####C#�#n#g# #c#h#i#�#u###T#�#c# ###�# #s#�#y# #b#a#n# ###�#u#
#c#a#o#,# #�#t# #b#�# #c#o# #n#g#�#t#,# #t#�# #t#r#�#n#g# #t#h#�#p#,# #s#�#n#
#p#h#�#m# #�#t# #h#�# #h#�#n#g#,# #�#t# #n#g#u#y# #c#�# #h#�# #h#�#n#g# #d#o#
#V#S#V###k#h#�# ###�#t# ###�#�#c# ###�# #�#m# #c#u#�#i# #t#h#�#p# #v#�#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #n#g#u#�#i# #v#�# #�#m# #t#h#�#i# #q#u#a# #s#�#n# #p#h#�#m#
#s#�#y#.#####N#g#�#�#c# #c#h#i#�#u###N###n#g# #l#�#�#n#g# ###�#�#c# #s#�#


#d#�#n#g# #k#i#n#h# #t#�# #h#�#n#,# ###�# #�#m# #c#u#�#i# #c#�#n#g# #t#h#�#p#
#h#�#n#.###S#�#n# #p#h#�#m# #d#�# #b#�# #c#o# #n#g#�#t#,# #h#�# #h#�#n#g# #d#o#
#n#h#i#�#t#.# #C#�# #n#g#u#y# #c#�# #h#�# #h#�#n#g# #V#S#V# #d#o# #k#h#�#n#g#
#k#h#�# #�#m#,# #�#m# #g#�#p# #n#g#u#y#�#n# #l#i#�#u# #�#�#t#.#####D#�#n#g#
#k#h#�# #t#h#o#�#t# #�# #t#r#u#n#g# #t#�#m###K#�#t# #h#�#p# #�#u# ###i#�#m#
#c#�#a# #s#�#y# #c#�#n#g# #c#h#i#�#u# #v#�# #n#g#�#�#c# #c#h#i#�#u# #n#h#�#n#g#
#k#h#�#n#g# #b#�#n#g# #s#�#y# #b#�#n#g# #d#�#n#g# #k#h#�# #t#h#�#i# #c#�#t#
#n#g#a#n#g#.###P#h#�#c# #t#�#p# #v#�# ###�#t# #t#i#�#n# #h#�#n# #s#o# #v#�#i#
#s#�#y# #m#�#t# #c#h#i#�#u#.#####D#�#n#g# #k#h#�# #t#h#�#i# #c#�#t#
#n#g#a#n#g###K#i#�#m# #s#o#�#t# ###i#�#u# #k#i#�#n# #s#�#y# #l#i#n#h# #h#o#�#t#
#b#�#n#g# #c#�#c# #v#�#n#g# #n#h#i#�#t# ###�#�#c# #k#i#�#m# #s#o#�#t#
#r#i#�#n#g# #b#i#�#t#;# #t#�#c# ###�# #s#�#y# #c#a#o#.#####�#u# #t#�#
#t#r#a#n#g# #b#�#,# #v#�#n# #h#�#n#h# #v#�# #b#�#o# #d#�#�#n#g# #t#h#i#�#t#
#b#�# #p#h#�#c# #t#�#p# #v#�# ###�#t# #t#i#�#n#.########�#i# #v#�#i# #q#u#�#
#t#r#�#n#h# #s#�#y# #c#h#i# #p#h#�# #n###n#g# #l#�#�#n#g# #l#�# #y#�#u# #t#�#
#c#h#�#n#h# #�#n#h# #h#�#�#n#g# ###�#n# #h#i#�#u# #q#u#�# #k#i#n#h# #t#�#
#s#�#n# #x#u#�#t#,# #v#�# #v#�#y# #k#h#i# #t#h#i#�#t# #k#�#,# #c#�#n# #c#h#�#
#�# ###�#n# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #l#�#m# #g#i#�#m# #s#�# #t#h#�#t#
#t#h#o#�#t# #n#h#i#�#t#,# #t#i#�#t# #k#i#�#m# #n###n#g# #l#�#�#n#g#.# #V#�#
#d#�#:##-# #C#�#c#h# #n#h#i#�#t# #b#u#�#n#g# #s#�#y# #v#�# #h#�# #t#h#�#n#g#
#�#n#g# #d#�#n#.##-# #T#u#�#n# #h#o#�#n# #k#h#�# #t#h#�#i# #q#u#a# #b#u#�#n#g#
#s#�#y##-# #S#�# #d#�#n#g# #t#h#i#�#t# #b#�# #t#r#a#o# ###�#i# #n#h#i#�#t#
#t#h#u# #h#�#i# #n#h#i#�#t# #t#�# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #t#h#o#�#t# #r#a# ###�#
###u#n#g# #n#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #h#o#�#c# #n#g#u#y#�#n# #l#i#�#u#
#v#�#o#.##-# #S#�# #d#�#n#g# #n#h#i#�#t# #t#r#�#c# #t#i#�#p# #t#�# #l#�#a#
###�#t# #k#h#�# #t#�# #n#h#i#�#n# #v#�# #t#�# #c#�#c# #l#�# ###�#t# #c#�# #c#�#
#c#�#u# #l#�#m# #g#i#�#m# #n#�#n#g# ###�# #k#h#�# #o#x#i#t# #n#i#t#�#.##-#
#S#�#y# #t#h#�#n#h# #n#h#i#�#u# #g#i#a#i# ###o#�#n# #(#v#�# #d#�#:# #k#�#t#
#h#�#p# #s#�#y# #t#�#n#g# #s#�#i# #v#�#i# #s#�#y# #t#h#�#n#g# #h#o#�#c# #s#�#y#
#p#h#u#n# #k#�#t# #h#�#p# #v#�#i# #s#�#y# #t#�#n#g# #s#�#i#)#.##-# #C#�# ###�#c#
#t#r#�#�#c# #n#g#u#y#�#n# #l#i#�#u# #l#�#n#g# ###�#n# #n#�#n#g# ###�# #c#h#�#t#
#r#�#n# #c#a#o# #n#h#�#t# #c#�# #t#h#�#.##-# #K#i#�#m# #s#o#�#t# #t#�# ###�#n#g#
###�# #�#m# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #b#�#n#g# #m#�#y# #t#�#n#h#.##T#H#I#�#T# #B#�#
#S#�#Y# #B###N#G# #T#�#I##G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #v#�# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g#
#t#�#i##M#�#y# #s#�#y# #b###n#g# #t#�#i# #l#�# #m#�#y# #s#�#y# ###a# #n###n#g#
#n#h#�#t# ###�#�#c# #s#�# #d#�#n#g# ###�# #s#�#y# #n#h#i#�#u# #l#o#�#i# #s#�#n#
#p#h#�#m# #v#�#i# #k#�#c#h# #c#�#,# #c#�#u# #t#�#o# #v#�# #h#�#n#h# #d#�#n#g#
#k#h#�#c# #n#h#a#u#.# #V#�# #d#�#:# #h#�#n#h# #n#h#�#n#,# #t#h#�#c# ###n#
#g#i#a# #s#�#c#,# #t#h#a#n#,# #c#a#o# #s#u#& V#i#�#c# #h#i#�#u# #s#a#i# #v#�#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #t#r#u#y#�#n# #n#h#i#�#t# #t#r#u#y#�#n# #k#h#�#i#
#t#r#o#n#g# #m#�#y# #s#�#y# #s#�# #d#�#n# ###�#n# #g#i#�#m# #n###n#g#
#s#u#�#t#,# #t#i#�#u# #h#a#o# #n###n#g# #l#�#�#n#g# #v#�# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g#
#s#�#y# #k#h#�#n#g# ###�#n#g# ###�#u#.##C#�#u# #t#�#o# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g#
#t#�#i##N#h#�#n# #c#h#u#n#g# #l#o#�#i# #m#�#y# #s#�#y# #n#�#y# #t#h#�#c#h#
#h#�#p# ###�# #s#�#y# #v#�#t# #l#i#�#u# #d#�#n#g# #h#�#t# #c#�# ###�#�#n#g#
#k#�#n#h# #t#�# #1# ## #5#0#m#m#,# #k#h#�#n#g# #t#h#�#c#h# #h#�#p# ###�#
#s#�#y# #v#�#t# #l#i#�#u# #m#�#n#g# #v#�# #h#u#y#�#n# #p#h#�# ###�#c#.# ##Q#u#�#
#t#r#�#n#h# #s#�#y# #l#�# #t#�#�#n#g# #k#h#i# #c#�#c# #s#�#n# #p#h#�#m# #x#�#p#
#c#h#�#n#g# #l#�#n# #n#h#a#u# #n#h#�#n#g# #k#h#�#n#g# #q#u#�# #d#�#n#h# #v#�#o#
#n#h#a#u#.# #S#�# #x#�#p# #c#h#�#n#g# #l#�#n# #n#h#a#u# #c#�#a# #s#�#n#
#p#h#�#m# #s#�# #g#i#�#m# ###�#�#c# #k#�#c#h# #t#h#�#�#c# #t#h#i#�#t# #b#�#
#v#�#i# #m#�#t# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y# #c#h#o# #t#r#�#�#c#.##N#h#�#n#g#
#s#�#n# #p#h#�#m# #n#h#�# #v#�# #n#h#�# #k#h#�# #g#i#a# #c#�#n#g# #c#�# #t#h#�#
###�#�#c# #s#�#y# #t#r#o#n#g# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g# #t#�#i# #n#�#u# #m#�#y#
#s#�#y# ###�#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# ###�#n#g#.# #V#�# #d#�#:# # #t#h#i#�#t#
#k#�# #m#�#t# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g# #t#�#i# #c#�# #c#h#i#�#u# #d#�#n#g#
#k#h#�# #t#�# #t#r#�#n# #h#�#�#n#g# #x#u#�#n#g# #s#�# #g#i#�# ###�#�#c# #s#�#n#
#p#h#�#m# #t#r#�#n# #b###n#g# #t#�#i#.# #T#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y# #m#�#t#
#k#h#o#�#n#g# #5# ## #2#4#0# #p#h#�#t#.# #T#h#�#i# #g#i#a#n# #s#�#y# #c#�#
#t#h#�# #d#�#i# #h#�#n# ###�#n#g# #k#�# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# #m#�#y# #s#�#y#
#b###n#g# #t#�#i# #r#�#t# #l#�#n#.##C#�#c# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g# #t#�#i#
#c#�# #c#�#u# #h#�#n#h# #d#�#a# #t#r#�#n# #s#�# #s#�#p# #x#�#p# #b###n#g#


#t#�#i# #v#�# #c#h#i#�#u# #d#�#n#g# #k#h#�#.# ##M#�#y# #s#�#y# #d#�#n#g# #m#�#t#
#c#h#�#n#g# ## #m#�#t# #t#�#n#g#####S#�# ###�# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g#
#t#�#i# #m#�#t# #c#h#�#n#g# #m#�#t# #t#�#n#g#####M#�#y# #s#�#y# #b###n#g#
#t#�#i# #l#o#�#i# #m#�#t# #c#h#�#n#g#.##L#�# #l#o#�#i# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g#
#t#�#i# ###�#n# #g#i#�#n# #n#h#�#t# #c#h#�# #c#�# #m#�#t# #b###n#g# #t#�#i#
###�#n# ###�# #v#�#n# #c#h#u#y#�#n# #s#�#n# #p#h#�#m#.# #S#�#n# #p#h#�#m#
###�#�#c# #p#h#�#n# #p#h#�#i# #t#r#�#n# #b###n#g# #t#�#i# #�# #p#h#�#a# #c#�#p#
#l#i#�#u# #v#�# ###�#�#c# #b###n#g# #t#�#i# #v#�#n# #c#h#u#y#�#n# #q#u#a#
#s#u#�#t# #m#�#y# #s#�#y#.# #T#r#o#n#g# #k#h#i# ###�#,# #n#h#�#n#g# #q#u#�#t#
#t#h#�#i# #k#h#�# #g#�#n# #t#r#�#n# #v#�# #m#�#y# #t#h#�#i# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
###i# #t#�# #t#r#�#n# #x#u#�#n#g# #x#u#y#�#n# #q#u#a# #n#�# ###�#�#c# #s#�#
#d#�#n#g# #n#h#�# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #l#�#m# #l#�#n#h#.##B#u#�#n#g# #k#h#�#
#t#h#�#�#n#g# ###�#t# #b#�#n# #c#�#n#h# #b###n#g# #t#�#i# #c#�# #t#�#c#
#d#�#n#g# #c#u#n#g# #c#�#p# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #n#�#n#g# #v#�# #t#h#u# #k#h#�#
#t#h#�#i# #r#a# #k#h#�#i# #m#�#y# #s#�#y#.# #M#�#t# #s#�# #m#�#y# #s#�#y#
#l#o#�#i# #n#�#y# #c#�# ###�#n# #h#a#i# #b#u#�#n#g# #k#h#�# #c#h#o# #p#h#�#p#
###i#�#u# #c#h#�#n#h# #d#�#n#g# #k#h#�# #l#i#n#h# #h#o#�#t# #v#�# #s#�#y#
###�#u# #h#�#n#.##P#h#�#a# #c#u#�#i# #m#�#y# #s#�#y# #c#�# #b#�# #p#h#�#n# ###�#
#l#�#m# #l#�#n#h# #n#h#�#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m# #b#�# ###�#c# #l#�#i#
#t#r#�#�#c# #k#h#i# ###�#n#g# #g#�#i#.# #N#�#u# #n#h#i#�#t# ###�# #l#�#m#
#l#�#n#h# #l#�#n# #h#�#n# #n#h#i#�#t# ###�# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #x#u#n#g#
#q#u#a#n#h#,# #t#h#�# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #t#r#o#n#g# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g#
#s#�# ###�#�#c# ###�#a# #v#�#o# #l#�#m# #l#�#n#h# #t#r#�#c# #t#i#�#p#
#t#r#o#n#g# #m#�#y# #s#�#y#,# #n#g#�#�#c# #l#�#i# #t#h#�# #p#h#�#i# ###�#�#c#
#l#�#m# #l#�#n#h# #t#r#�#�#c#.#######Q#u#�# #t#r#�#n#h# #d#�#n#g# #k#h#�#
#c#h#u#y#�#n# ###�#n#g# #t#r#o#n#g# #m#�#y# #s#�#y# #m#�#t# #c#h#�#n#g# ##
#m#�#t# #t#�#n#g# #v#�#i# #m#�#t# #b#u#�#n#g# #k#h#�# ###�#n#.##�#U# ###I#�#M#
#M#�#y# #s#�#y# ###�#�#c# #c#h#i#a# #t#h#�#n#h# #n#h#i#�#u# #k#h#u# #v#�#c#
#s#�#y# ###�#c# #l#�#p#,# #�# ###�# #c#�# #n#g#u#�#n# #n#h#i#�#t# #v#�#
#q#u#�#t# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #r#i#�#n#g# #n#�#n# #s#�#y# ###�#n#g# ###�#u#
#h#�#n#.##N#h#i#�#t# ###�#,# #t#�#c# ###�# #c#�#a# #d#�#n#g# #k#h#�# #c#�#
#t#h#�# ###�#�#c# ###i#�#u# #c#h#�#n#h# #k#h#i# #v#�#t# #l#i#�#u# ###i# #q#u#a#
#m#�#y# #s#�#y#.##S#�# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #c#�#a# #b###n#g# #t#�#i# #c#h#o#
#p#h#�#p# #c#h#�#i# #s#�#c#h# #b###n#g# #k#h#i# #s#�#y# #v#�# #t#�#o# ###i#�#u#
#k#i#�#n# #c#h#o# #b#�# #p#h#�#n# #l#�#m# #s#�#c#h# #h#o#�#t# ###�#n#g# #d#�#
#d#�#n#g#.##M#�#y# #s#�#y# #m#�#t# #c#h#�#n#g# ## #m#�#t# #t#�#n#g# #t#h#�#c#h#
#h#�#p# #s#�#y# #n#h#�#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m# #k#h#�#n#g# #d#�#n#h# #v#�#i#
#n#h#a#u# #v#�# #k#h#�#n#g# #b#�#m# #l#�#n# #b###n#g# #t#�#i#.# ###�#c#
#b#i#�#t#,# ###�#i# #v#�#i# #n#h#�#n#g# #v#�#t# #l#i#�#u# #g#i#�#n# #k#h#�#n#g#
#t#h#�# #v#�#n# #c#h#u#y#�#n# #t#�# #b###n#g# #t#�#i#
#t#r#�#n# #x#u#�#n#g# #b###n#g# #t#�#i# #d#�#�#i#.##N#H#�#�#C# ###I#�#M#
#D#�#n#g# #k#h#�# #p#h#�#i# #x#u#y#�#n# #q#u#a# #h#�#t# #c#h#i#�#u# #d#�#y#
#c#�#a# #l#�#p# #v#�#t# #l#i#�#u# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y# #m#�#i# ###�#�#c#
#h#o#�#n# #t#h#�#n#h#.##C#�#c# #s#�#n# #p#h#�#m# #c#�# #t#h#�# #s#�#y# #t#r#�#n#
#l#o#�#i# #m#�#y# #s#�#y# #n#�#y#:# # #n#h#�#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m# #b#�#
#g#i#�#n# #n#�# #v#�# #n#h#i#�#t#,# #h#�#n#h# #n#h#�#n#,# #g#�#,# #t#h#a#n#,#
#c#�#c# #s#�#i# #t#�#n#g# #h#�#p# #v#�# #c#�#c# #p#o#l#y#m#e# #s#i#�#u# #h#�#p#
#p#h#�#& #M#�#y# #s#�#y# #d#�#n#g# #m#�#t# #c#h#�#n#g# ## #n#h#i#�#u# #t#�#n#g#
#K#h#�#c# #p#h#�#c# ###�#�#c# #n#h#�#�#c# ###i#�#m# #c#�#a# #m#�#y# #s#�#y#
#m#�#t# #c#h#�#n#g# ## #m#�#t# #t#�#n#g# #l#�# #d#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#k#h#�#n#g# #c#�#n# #p#h#�#i# #x#u#y#�#n# #q#u#a# #h#�#t# #b#�# #d#�#y# #l#�#p#
#v#�#t# #l#i#�#u# #t#r#�#n# #m#�#t# #b###n#g#.#####M#�# #h#�#n#h# #m#�#y#
#s#�#y# #b###n#g# #t#�#i# #d#�#n#g# #m#�#t# #c#h#�#n#g# ## #b#a# #t#�#n#g#.#
#N#h#i#�#u# #s#�#n# #p#h#�#m# #c#�# #t#h#�# #x#�#p# #c#h#�#n#g# #l#�#n#
#n#h#a#u# #d#�#y# #h#�#n# #s#a#u# #k#h#i# #c#h#�#n#g# ###�#�#c# #s#�#y#
#r#i#�#n#g# #t#�#n#g# #p#h#�#n#.##M#�#y# #s#�#y# #m#�#t# #c#h#�#n#g# ##
#n#h#i#�#u# #t#�#n#g# #c#h#o# #p#h#�#p# ###i#�#u# #k#h#i#�#n# #n#h#�#n#g#
#b###n#g# #t#�#i# #c#h#�#y# #v#�#i# #t#�#c# ###�# #k#h#�#c# #n#h#a#u#.#
#B#�#n#g# #c#�#c#h# #c#h#o# #t#�#n#g# #s#a#u# #c#h#�#y# #c#h#�#m# #h#�#n#
#t#�#n#g# #t#r#�#�#c#,# #n#g#�#�#i# #t#a# #c#�# #t#h#�# #t###n#g# #c#h#i#�#u#
#d#�#y# #c#�#a# #l#�#p# #v#�#t# #l#i#�#u#.# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #n#�#y#
#l#�#m# #g#i#�#m# #k#�#c#h# #t#h#�#�#c# #t#h#i#�#t# #b#�# #s#o# #v#�#i# #m#�#y#


#m#�#t# #c#h#�#n#g# ## # #m#�#t# #t#�#n#g# #v#�#i# #c#�#n#g# #m#�#t# #t#h#�#i#
#g#i#a#n# #s#�#y# #x#�#c# ###�#n#h#.# #S#�# #d#i# #c#h#u#y#�#n# #c#�#a# #s#�#n#
#p#h#�#m# #t#�# #t#�#n#g# #t#r#�#n# #x#u#�#n#g# #t#�#n#g# #d#�#�#i# #l#�#m#
#b#�# #g#�#y# #n#h#�#n#g# #k#h#�#i# #s#�#n# #p#h#�#m# ###�# #k#�#t# #d#�#n#h#
#t#�#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# ###�# #s#�#y# ###�#n#g# ###�#u#.##M#�#y# #s#�#y#
#m#�#t# #c#h#�#n#g# ## #n#h#i#�#u# #t#�#n#g# #l#�# #m#�#y# #s#�#y# ###a#
#n###n#g# #n#h#�#t# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #l#o#�#i# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g#
#t#�#i#.# #K#h#�#n#g# #c#h#�# ###i#�#u# #c#h#�#n#h# ###�#�#c# #n#h#i#�#t# ###�#
#v#�# #v#�#n# #t#�#c# #d#�#n#g# #k#h#�# #q#u#a# #l#�#p# #s#�#n# #p#h#�#m# #m#�#
#c#�#n# ###�#u# #c#h#�#n#h# ###�#�#c# #b#�# #d#�#y# #c#�#a# #n#�#.##L#o#�#i#
#m#�#y# #s#�#y# #n#�#y# #c#�# #m#�#t# #h#�#n# #c#h#�# #l#�# #g#i#�# #t#h#�#n#h#
#c#a#o# #v#�# ###�#i# #h#�#i# #k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #l#�#p# ###�#t# #l#�#n#.#
#C#�#c# #s#�#n# #p#h#�#m# #c#�# #t#h#�# #s#�#y# #b#�#n#g# #l#o#�#i# #m#�#y#
#s#�#y# #n#�#y# #l#�#:# #n#g#i# #c#�#c#,# #h#�#n#h# #n#h#�#n#,# #r#a#u#
#q#u#�#,# #s#�#i# #t#�#n#g# #h#�#p#& ######S#�# ###�# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g#
#t#�#i# #m#�#t# #c#h#�#n#g# ## #h#a#i# #t#�#n#g##M#�#y# #s#�#y# #d#�#n#g#
#n#h#i#�#u# #c#h#�#n#g##C#�# #n#h#i#�#u# #�#u# ###i#�#m# #n#h#�# #m#�#y# #s#�#y#
#m#�#t# #c#h#�#n#g# ## #n#h#i#�#u# #t#�#n#g#.# #N#h#�#n#g# #b###n#g# #t#�#i#
###�#�#c# #x#�#p# #c#h#�#n#g# #l#�#n# #n#h#a#u# #v#�# #c#h#u#y#�#n# ###�#n#g#
#n#g#�#�#c# #c#h#i#�#u# #n#h#a#u#.# #V#�#t# #l#i#�#u# ###�#a# #v#�#o# #m#�#y#
#�# #b###n#g# #t#r#�#n# #c#�#n#g# #v#�# #d#i# #c#h#u#y#�#n# #x#u#�#n#g#
#n#h#�#n#g# #b###n#g# #p#h#�#a# #d#�#�#i#.# #C#�#u# #h#�#n#h# #m#�#y# #s#�#y#
#k#i#�#u# #n#�#y# #t#h#�#�#n#g# #c#�# #2# #h#o#�#c# #3# #c#h#�#n#g#,# #s#�#
#c#h#�#n#g# #n#h#i#�#u# #h#�#n# #3# #h#i#�#m# #t#h#�#y#.# #M#�#y# #s#�#y#
#l#o#�#i# #n#�#y# #c#h#o# #p#h#�#p# ###i#�#u# #c#h#�#n#h# #b#�# #d#�#y# #s#�#n#
#p#h#�#m# #m#�#t# #c#�#c#h# #l#i#n#h# ###�#n#g#.# #N#h#�#n#g# #d#o# #k#h#�#
#c#h#i#a# #v#�#n#g# #s#�#y# #n#�#n# #k#h#�#n#g# ###i#�#u# #c#h#�#n#h# ###�#�#c#
#n#h#i#�#t# ###�# #v#�# #t#�#c# ###�# #d#�#n#g# #k#h#�#.# ###�# #c#�# #t#h#�#
#c#h#i#a# #v#�#n#g# #t#h#�# #c#�#n# #b#�# #t#r#�# #d#�#n#g# #k#h#�# #l#i#�#n#
#h#�#p# #t#r#o#n#g# #b#u#�#n#g# #k#h#�# #v#�# #k#h#u# #v#�#c# #n#g#u#�#n#
#n#h#i#�#t#.# ######M#�#y# #s#�#y# #b###n#g# #t#�#i# #l#o#�#i# #b#a#
#c#h#�#n#g#.##V#i#�#c# #b#�# #t#r#�# #n#h#i#�#u# #l#�#p# #b###n#g# #t#�#i#
#d#�#n#g# #n#�#y# #s#�# #l#�#m# #c#h#o# #v#i#�#c# #l#�#m# #s#�#c#h# #b###n#g#
#t#�#i# #g#�#p# #k#h#�# #k#h###n# #h#�#n# #s#o# #v#�#i# #m#�#y# #m#�#t#
#c#h#�#n#g# ## #n#h#i#�#u# #t#�#n#g#.# #M#�#c# #d#�# #c#�# #n#h#�#n#g#
#n#h#�#�#c# ###i#�#m# ###�# #n#h#�#n#g# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g# #t#�#i#
#n#h#i#�#u# #t#�#n#g# #l#�# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g# #t#�#i# #t#h#�#n#g#
#d#�#n#g# #n#h#�#t# #t#r#o#n#g# #n#h#i#�#u# #n#g#�#n#h# #c#�#n#g#
#n#g#h#i#�#p#.# #G#i#�# #v#�# #k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #l#�#p# #t#�#�#n#g# ###�#i#
#n#h#�#,# #k#h#�# #n###n#g# ###i#�#u# #c#h#�#n#h# #b#�# #d#�#y# #s#�#n#
#p#h#�#m# #k#h#i#�#n# #n#�# #t#r#�# #t#h#�#n#h# #m#�#y# #s#�#y# #l#�#
#t#�#�#n#g# #c#h#o# #n#h#i#�#u# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#y#.##M#�#t# #s#�#
#l#o#�#i# #s#�#n# #p#h#�#m# ###�#�#c# #s#�#y# #b#�#n#g# #m#�#y# #s#�#y#
#n#�#y#:# #t#h#�#c# ###n# #g#i#a# #s#�#c#,# #n#g#i# #c#�#c#,# #c#�#c# #v#�#t#
#l#i#�#u# #d#�#n#g# #p#a#s#t#e#& ####S#�# ###�# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g#
#t#�#i# #b#a# #c#h#�#n#g## #C#�#c# #b#�# #p#h#�#n# #m#�#y# #s#�#y# #b###n#g#
#t#�#i##H#�# #t#h#�#n#g# #b###n#g# #t#�#i##H#�# #t#h#�#n#g# #b###n#g# #t#�#i#
#v#�#n# #c#h#u#y#�#n# #s#�#n# #p#h#�#m# #q#u#a# #m#�#y# #s#�#y#.# #C#h#�#n#g#
###�#�#c# #l#�#p# ###�#t# #c#h#�#c# #c#h#�#n# ###�# #c#h#�#u# #s#�#c# #n#�#n#g#
#c#�#a# #s#�#n# #p#h#�#m# #v#�# #c#�# #t#h#�# #v#�#n# #c#h#u#y#�#n# #s#�#n#
#p#h#�#m# #l#i#�#n# #t#�#c# #h#�#n#g# #n###m# #m#�# #�#t# #k#h#i# #h#�#
#h#�#n#g#.# #C#h#�#n#g# #t#h#�#�#n#g# ###�#�#c# #l#�#m# #t#�# #l#�#�#i# #k#i#m#
#l#o#�#i# #h#o#�#c# #t#�#m# #k#i#m# #l#o#�#i# ###�#�#c# ###�#c# #l#�#,#
#n#h#�#n#g# #l#�# ###�# #t#h#�#�#n#g# #c#�# #d#�#n#g# #l#�# #t#r#�#n# #h#a#y#
#r#�#n#h# #t#r#�#n#,# #n#h#�#n#g# #r#�#n#h# #t#r#�#n# #c#�# #k#h#�# #n###n#g#
#g#i#�# #s#�#n# #p#h#�#m# #k#�#m# #h#�#n# #l#�# #t#r#�#n# #n#g#o#�#i# #t#r#�#
#s#�#n# #p#h#�#m# #d#�#t#.# #####L#�#�#i# #b###n#g# #t#�#i# #c#�# #b#�#n#
#t#�#a# #t#i#�#p# #h#�#p#.##V#i#�#c# #l#�#a# #c#h#�#n# #c#h#�#n#h# #x#�#c#
#k#�#c#h# #t#h#�#�#c# #l#�# #v#�# #p#h#�#n# #t#r###m# #k#�#c#h# #t#h#�#�#c#
#l#�# #h#o#�#c# #k#�#c#h# #t#h#�#�#c# #l#�#�#i# #c#�# #t#�#n#h# #q#u#y#�#t#
###�#n#h# ###�#n# #h#o#�#t# ###�#n#g# #c#h#�#n#h# #x#�#c# #c#�#a# #m#�#y#
#s#�#y#,# #n#�# #p#h#�#i# ###�# #l#�#n# ###�# #d#�#n#g# #k#h#�# #c#�# #t#h#�#


###i# #x#u#y#�#n# #q#u#a# #s#�#y# #s#�#n# #p#h#�#m# #n#h#�#n#g# #p#h#�#i# ###�#
#n#h#�# ###�# #g#i#�# #s#�#n# #p#h#�#m#
#k##############################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
#################
###"###$###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###���u���|n`|
n�QA1###########h�y�##hp#�#5#�CJ:#aJ,#mH #sH
###h�y�##h�:a#5#�CJ:#aJ,#mH
#sH
###h�y�##hp#�#CJ##aJ##mH
#sH
###
j##&�#h�y�##hp#�#CJ##aJ####
j##��#h�y�##hp#�#CJ##aJ####
j##��#h�y�##hp#�#CJ##aJ#####h�y�##hp#�#CJ##aJ#####h�y�##h�[v#5#�B*#aJ##ph#####
#j#####h�y�##h�[v#U##mH##nH##u#####h�y�##h�[v#PJ##\#�aJ####h�y�##h�[v#B*#aJ##ph#
###!#h�y�##h�[v#B*#aJ##mH
#ph####sH
###h�y�##hp#�#5#�CJ #aJ
#(#j#####h�y�##hp#�#CJ #U##aJ #mH##nH##u###########"###|###�###�###�###�###" ##$
##�
##.
##0
##2
##4
##6
##j
##�
##�
##�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�############�############
###$#�###�#�###a$#gd�EP##
##�###�###�x#gd�[v######$#�###�
#a$#gd�[v######$#a$#gdp#�######$#�###\
##��]��a$#gdp#�######$#�###?##a$#gd�[v######$#�#######�d##�d#[$#\$#a$#gd�[v#####
�###� #gdp#�###�###�###�###�###
##"
##$
##z
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
###
##*
##,
##0
##��Ƕ���~�~�jXL@2L@########h�y�##h�[v#5#�CJ##\#�aJ#####h�y�##h�EP#5#�CJ##aJ####h
�y�##h�[v#5#�CJ##aJ##"#h�y�##h�[v#5#�CJ##aJ##mH##nH##u###&#h�y�##h�EP#5#�CJ##aJ#
#mH##nH##sH #u#####h�y�##h�[v#5#�CJ##aJ####h�y�##h�[v#6#�aJ##
#h�y�##h�[v#5#�B*#CJ##aJ##ph�PM## #h�y�##hp#�#5#�B*#CJB#aJ(#ph�####
#h�y�##h�:a#5#�B*#CJB#aJ(#ph�####(#h�y�##h�:a#5#�B*#CJ(#aJ(#mH
#ph�###sH
##
#h�y�##hp#�#5#�B*#CJ(#aJ(#ph�######h�y�##hp#�#5#�>*#B*#CJ(#aJ(#ph�#####0
##T
##V
##f
##j
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##"###$###����ȶ���{t{[G;G####################################h�y�##h�EP#mH##nH##
u##'#h�y�##h�EP#0J##>*#B*#mH##nH##ph###�u##0#j#####h�y�##h�EP#0J##>*#B*#U##mH##n
H##ph###�u###


#h�y�##h�EP####j#####h�y�##h�EP#U####h�y�##h�EP#5#�CJ #aJ #mH
#sH
###h�y�##h�y�#5#�CJ #aJ #mH #sH
###h�y�##h�[v#5#�CJ##aJ##mH

#sH

#"#h�y�##h�[v#5#�CJ##aJ##mH##nH##u#####h�y�##h�[v#5#�CJ##aJ####h�y�##h�EP#5#�\#�
aJ##mH
#sH
####h�y�##h�EP#5#�\#�aJ##mH HsH
H###h�y�##h�EP#5#�\#�aJ###�
##�
##�###X


##�


##�
##p###b###,#######�###�###6#######�###�###H#######�###�###v###$###2###�###~###�#
##�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�############�############�###
#########�############�############�############�############�############�#####
##################################gd�y�###$#gd�y�###!#gd�y�### #�###I"
#####$#a$#gd�y�###$###&###(###L###N###P###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�#
##�###�###�###�###�˷��������pZ˷N�2�#6##�#j�#######h�y�##h�EP#0J##>*#B*#U##mH##nH#
#ph###�u#####h�y�##h�EP#mH##nH##u##+#h�y�##h�y�#0J##>*#B*#mH##nH##ph###�sH
#u####h�y�##h�EP#CJ##PJ##mH##nH##sH
#u##)##�#j}########�#h�y�##h�EP#U##mH##nH##u####j######�#h�y�##h�EP#U##mH##nH##u
#####�#h�y�##h�EP#mH##nH##u###'#h�y�##h�EP#0J##>*#B*#mH##nH##ph###�u##0#j#####h�
y�##h�EP#0J##>*#B*#U##mH##nH##ph###�u###6##�#j########h�y�##h�EP#0J##>*#B*#U##mH
##nH##ph###�u###�####


###


###


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×