Tải bản đầy đủ (.docx) (12 trang)

Bài tập Luật Ngân hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (241.7 KB, 12 trang )

Biên Soạn: Mai Hữu Lễ
%
8
7.2
7

6.7

6
5.2
5

6.5

7.5

6.8

5.5
4 .9

4 .5
Agribank
Maritime bank
Mbbank

4
3
2
1
0.2


0

0.3

Không kỳ hạn
Không
hạn; 0

01 tháng

06 tháng

12 tháng

Hình 1. Biểu đồ so sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm
ST

Các loại hình tổ chức tín

Mức vốn pháp định

dụng

áp dụng cho đến

T

năm 11
1


Ngân hàng
Ngân hàng thương mại nhà 3.000 tỷ đồng

2
3
4

nước
Ngân hàng thương mại cổ phần 3.000 tỷ đồng
Ngân hàng liên doanh
3.000 tỷ đồng
Ngân hàng 100% vốn nước 3.000 tỷ đồng

5

ngoài
Chi nhánh ngân hàng nước 15 triệu USD

6
7
8
9
1

ngoài
Ngân hàng chính sách
Ngân hàng đầu tư
Ngân hàng phát triển
Ngân hàng hợp tác
Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân Trung

5.000
3.000
5.000
3.000

tỷ
tỷ
tỷ
tỷ

đồng
đồng
đồng
đồng

3.000 tỷ đồng

ương

1

TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁN


Biên Soạn: Mai Hữu Lễ

2


1
2

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
Tổ chức tín dụng phi ngân
hàng
Công ty tài chính
Công ty cho thuê tài chính

0,1 tỷ đồng

500 tỷ đồng
150 tỷ đồng

1 triệu USD ~ khoảng 23,2 tỷ Việt Nam!
BẢNG QUY ĐỔI THỜI GIAN
1 Ngày
1 Tuần

24 Tiếng
07 Ngày

1 Tháng
1 Năm

30 Ngày
365 Ngày

LUẬT NGÂN HÀNG
Đề Bài

Bài 1: B mua một laptop 16 triệu tại cửa hàng về sử
dụng Vậy thuộc loại thuê tài chính nào? Mức lãi suất là
0,99 %, kỳ hạn 06 tháng. Vậy mỗi tháng B phải trả góp
bao nhiêu tiền. không dư nợ giảm dần?
Bài 2: Z mua một ô tô với giá 420 triệu với lãi suất 0,33
% 06 tháng đầu, kỳ hạn 04 năm, những tháng còn lại là
14%. Theo dư nơ giảm dần, vậy tháng thứ 7, Z phải trả
tiền bao nhiêu?
Bài 3: A và con gái vay lần 1 là 20 tỷ, vốn đầu tư của
công ty CTTC bằng mức vốn pháp định, vậy A và người có
liên quan là bao nhiêu?
Bài 4: Trong tháng 5 ngân hàng Agibank có trích lược
như sau:
a) Hổ trợ anh B vay mua nhà 50% tống giá trị ngôi nhà
710 triệu theo phương thức trả góp hàng tháng trong 15
năm, theo dư nợ giảm dần với lãi suất 10,5%

2

TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁN


Biên Soạn: Mai Hữu Lễ

b) Chị P vay mua máy tập thể dục 10 triệu với lãi suất hai
tháng đầu với mỗi tháng là 0,33 %, ba tháng còn lại lãi
suất 9%/năm. Không theo dư nợ giảm dần
HỎI:
a) Tính số tiền anh B thanh toán trong tháng cuối cùng
của năm 2?

b) Tính số tiền P phải thanh toán cuối kỳ?
Bài 5: Ngân hàng MB bank nhận tiền gửi của cô Hoa 95
triệu từ ngày21/01/2019 kỳ hạn 06 tháng và chị rút ngắn
ngày 15/05/20419 vậy cô Hoa sẽ nhận được bao nhiêu
tiền từ ngân hàng?
Bài 6: Martime huy động vốn kỳ hạn một tháng với số
tiền là 80 triệu đồng và cấp tín dụng lại cho ông Dũng,
cùng kỳ hạn huy động vốn theo dư nợ giảm dần, theo
phương thức trả góp hàng ngày. 10 ngày đầu lãi suất
0,65% (lãi suất

trong 1 tháng), những tiếp theo lãi

suất 11% (là lãi suất trong 1 năm)
a) Tính tổng số tiền ông Dũng trả trong kỳ cuối?
b) Tổng số tiền lãi ngân hàng thu từ hoạt động của ôn
Dũng là bao nhiêu nếu ngân hàng cho vay theo phương
thức dư nợ giảm dần?
Bài 7: Một công ty tài chính trong tháng 07 tổng tài sản
tự cố gấp 2 lần vốn pháp định. Chị M đã vay lần đầu 110
tỷ đồng, sau đó chồng chị vay thêm 56 tỷ. Hiện tại mẹ chị
muốn vay thì ngân hàng cho vay tối đa là bao nhiêu?
Bài 8: Bà Lan vay số tiền là 150 triệu sẽ trả góp trong
vòng 60 tuần đầu với lãi suất là 15%, thì kỳ cuối cùng bà

3

TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁNBiên Soạn: Mai Hữu Lễ

phải thanh toán số tiền là bao nhiêu? Theo dư nợ giảm
dần?
Bài 9: Ngân hàng MB Bank trong tháng 12/2019 có
các khoản sau:
- Chị Cúc Họa Mi gửi 560 triệu kỳ hạn 12 tháng ngày
01/8/2018 và rút 11/12/2019
- Anh Đức Chinh gửi 300 triệu kỳ hạn sáu tháng ngày
01/7/2019 và rút ngày 11/12/2019 .
a) Tính tổng số tiền chị Mi, anh Chinh rút được ?
- Đồng thời ngân hàng lấy số tiền 560 triệu của chị Mi
cho chị Xuân vay ngày 01 / 09 với cùng kỳ hạn lãi suất 15
% trả góp hàng tháng ngày vào ngày 01 . Theo dư nợ
giảm dần .
b) Tính số tiền Xuân trà trong tháng 12?
c) Tính số tiền lãi trong tháng 03/2020?
Bài 10: Trích lược lịch sử cấp tín dụng của TCTD Y trong
năm 2017 của khách hàng như sau:
Cô Tổ Tâm vay số tiền 710 triệu với lãi suất 15 % , thanh
toán vào ngày 15 hàng tháng từ ngày 01 / 01 / 2017 , trừ
lương hàng tháng trong vòng 03 năm , theo dư nợ giảm
dần. Hỏi
a) Ngân hàng trừ lương tháng 10/2018 của cô Tổ Tâm bao
nhiêu?
b) Cô Tổ Tâm phải trả tháng cuối bao nhiêu tiền nếu ngân
hàng áp dụng phương thức dư nợ không giảm dần?
-------------------------------------------II-----------------------------------Bài Giải

4


TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁN


Biên Soạn: Mai Hữu Lễ

Bài 1. B mua một laptop 16 triệu tại cửa hàng về sử
dụng Vậy thuộc loại thuê tài chính nào? Mức lãi suất là
0,99 %, kỳ hạn 06 tháng. Vậy mỗi tháng B phải trả góp
bao nhiêu tiền. không dư nợ giảm dần?
Thuộc loại thuê tài chính “Vay tiêu dùng”
Mức lãi suất là 0,99% kì hạn 06 tháng là:
Không dư nợ giảm dần:
- Mỗi tháng B phải trả góp:
= + 16.000.000 x 0,99% = 2,825,067 (đồng)
Bài 2. Z mua một ô tô với giá 420 triệu với lãi suất 0,33
%, 06 tháng đầu kỳ hạn 04 năm, những tháng còn lại
là 14%. Theo dư nơ giảm dần vậy tháng thứ 7, Z phải
trả tiền bao nhiêu?
Giải
Số tiền gốc trả 1 tháng là:
= = 8,750,000 (đồng)
Dư nợ tháng 7 là:
= 420.000.000 – 8,750,000 X 6

= 367.500.000

(đồng)
Số tiền phải trả tháng 7 là:
= 8,750,000 + 367.500.000 X = 13,037,000 (đồng)

Bài 3. A và con gái vay lần 1 là 20 tỷ, vốn đầu tư của
công ty CTTC bằng mức vốn pháp định, vậy A và người có
liên quan là bao nhiêu?
Giải
Vốn tự có của công ty tài chính là: 150,000,000,000
(đồng) (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

5

TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁN


Biên Soạn: Mai Hữu Lễ

+/ Theo điều 128 Luật các tổ chức tín dụng Tổng dư
nợ tối đa A và người có liên quan:
= 150,000,000,000 X 50% = 75,000,000,000 (đồng)
+/ Hiện tại A và Con gái đã vay được 20 tỷ, vì vậy
tối tối đa lần 2 sẽ là:
=

75,000,000,00020,000,000,000

=

55,000,000,000 (đồng)

Bài 4. Trong tháng 5 ngân hàng Agibank có trích lược
như sau:
a) Hổ trợ anh B vay mua nhà 50% tống giá trị ngôi nhà
710 triệu theo phương thức trả góp hàng tháng trong 15
năm, theo dư nợ giảm dần với lãi suất 10,5%
b) Chị P vay mua máy tập thể dục 10 triệu với lãi suất
hai tháng đầu với mỗi tháng là 0,33 %, ba tháng còn
lại lãi suất 9%/năm. Không theo dư nợ giảm dần?
HỎI:
a) Tính số tiền anh B thanh toán trong tháng cuối cùng
của năm 2?
b) Tính số tiền P phải thanh toán cuối kỳ?
Giải
a) Số tiền B được vay: 710.000.000 X 50% =
355.000.000 (đồng)
Số tiền gốc trả 1 tháng:
= = 1,972,222 (đồng)
Số tiền lãi tháng thứ 24 (Tháng cuối năm 2):
= [(355.000.000 – (23 x 1,972,222)] x = 2,709,340
(đồng)
Số tiền phải trả:

6

TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁN


Biên Soạn: Mai Hữu Lễ

= 1.972.222 + 2.709.340 = 4.681.562 (đồng)

b) Không theo dư nợ giảm dần:
+/ Lãi suất hai tháng đầu:
= (10.000.000 x 0,33% x 2) = 66.000 (đồng)
+/ Lãi suất ba tháng còn lại:
= (10.000.000) = 255.000 (đồng)
Số tiền P phải thanh toán cuối kỳ:
GỐC + LÃI KỲ = 10.000.000 + 66.000 + 225.000 =
10.291.000 (đồng)
Bài 5: Ngân hàng MB bank nhận tiền gửi của cô Hoa 95
triệu từ ngày 21/01/2019 kỳ hạn 06 tháng và chị rút ngắn
ngày 15/05/20419 vậy cô Hoa sẽ nhận được bao nhiêu
tiền từ ngân hàng?
Giải
- Do cô Hoa rút tiền trước kỳ hạn nên trong trường hợp
này sẽ tính theo lãi suất không kỳ hạn của Ngân hàng MB
bank là 0,3%.
Lãi tiền gửi Ngân hàng của cô Hoa sau 4 tháng 6
ngày là:
= X 114 = 89.013 (đồng)
Tổng số tiền bà Hoa nhận từ ngân hàng là:
= 95.000.000 + 89.013 = 95.089.013 (đồng)
Bài 6: Martime huy động vốn kỳ hạn một tháng với số
tiền là 80 triệu đồng và cấp tín dụng lại cho ông Dũng,
cùng kỳ hạn huy động vốn theo dư nợ giảm dần, theo
phương thức trả góp hàng ngày. 10 ngày đầu lãi suất
0,65% (lãi suất

trong 1 tháng), những tiếp theo lãi

suất 11% (là lãi suất trong 1 năm)


7

TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁN


Biên Soạn: Mai Hữu Lễ

a) Tính tổng số tiền ông Dũng trả trong kỳ cuối?
b) Tổng số tiền lãi ngân hàng thu từ hoạt động của ông
Dũng là bao nhiêu nếu ngân hàng cho vay theo phương
thức dư nợ giảm dần?
Giải
a) Góp trả hàng ngày
= = 2.667.000 (đồng)
Số tiền ông Dũng trả trong kỳ cuối ngày thứ 30:
= 2.667.000 + {[80.000.000 - 92.667.000 X 29)] X } =
2.667.800 (đồng)
b) Theo phương thức dư nợ không giảm dần:
Số tiền lãi 10 ngày đầu:
= 80.000.000 X X 10 = 173.000 (đồng)
Số tiền lãi 20 ngày còn lại:
= 80.000.000 X X 20 = 482.191 (đồng)
Tổng tiền lãi thu được:
= 173.000 + 482.191 = 655.191 đồng
Bài 7: Một công ty tài chính trong tháng 07 tổng tài sản
tự cố gấp 2 lần vốn pháp định. Chị M đã vay lần đầu 110
tỷ đồng, sau đó chồng chị vay thêm 56 tỷ. Hiện tại mẹ chị
muốn vay thì ngân hàng cho vay tối đa là bao nhiêu?
Giải

Mức vốn pháp định của CÔNG TY TÀI CHÍNH LÀ:
500.000.000.000 (đồng)
Vốn tự có gấp 2 lần mức vốn pháp định là:
500.000.000.000 X 2 = 1.000.000.000.000 (đồng)
Theo điều 128 của Luật các TCTD: Tổng dư nợ tối
đa của chị M, chồng chị và mẹ chị:

8

TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁN


Biên Soạn: Mai Hữu Lễ

= 1.000.000.000.000 đồng X 50% = 500.000.000.000
(đồng)
Hiện tại Chị M, chồng chị đã vay được:
= 110.000.000.000 + 56.000.000.000 =
166.000.000.000 (đồng)
Vậy mẹ chị muốn vay tối đa sẽ được:
=

500.000.000.000

-

166.000.000.000

=


334.000.000.000 (đồng)
Bài 8. Bà Lan vay số tiền là 150 triệu sẽ trả góp trong
vòng 60 tuần đầu với lãi suất là 15%, thì kỳ cuối cùng bà
phải thanh toán số tiền là bao nhiêu? Theo dư nợ giảm
dần?
Giải
Theo dư nợ giảm dần:
Số tiền gốc trả 1 tuần:
= = 2.500.000 (đồng)
Dư nợ tuần thứ 60 là:
= 150,000,000 –X (60-1) = 2.500.000 (đồng)
Số tiền phải trả tuần 60 là:
= 2.500.000 + {[150.000.000 – (59 X 2.500.000)] X
} = 2.531.250 (đồng)
Bài 9: Ngân hàng MB Bank trong tháng 12/2019 có
các khoản sau:
- Chị Cúc Họa Mi gửi 560 triệu kỳ hạn 12 tháng ngày
01/8/2018 và rút 11/12/2019
- Anh Đức Chinh gửi 300 triệu kỳ hạn sáu tháng ngày
01/7/2019 và rút ngày 11/12/2019 .
a) Tính tổng số tiền chị Mi, anh Chinh rút được ?
9

TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁN


Biên Soạn: Mai Hữu Lễ

- Đồng thời ngân hàng lấy số tiền 560 triệu của chị Mi
cho chị Xuân vay ngày 01/09 với cùng kỳ hạn lãi suất

15% trả góp hàng tháng ngày vào ngày 01, Theo dư nợ
giảm dần.
b) Tính số tiền Xuân trà trong tháng 12?
c) Tính số tiền lãi trong tháng 03/2020?
Giải
a) Tính tổng số tiền chị Mi rút được:
Do chị Mi gửi kỳ hạn 12 tháng nhưng đã quá kỳ hạn chị Mi
mới rút do đó số tiền gốc hiện tại của chị Mi là:
Đáo hạn = gốc + lãi = gốc lần sau
01/8/2018 – 01/08/2019: Hết hạn
01/08/2019-11/12/2019: Đáo hạn, 130 ngày, lãi suất
không kỳ hạn
 Lãi tiền gửi:
= 560.000.000/12 x 7.5% x 12 = 42.000.000 (đồng)
=> Tiền gốc hiện tại: 560.000.000 + 42.000.000 =
602.000.000 (đồng)
 Từ ngày 1/8/2018 đến ngày 11/12/2019 là 4 tháng
10 ngày số tiền lãi chị Mi có được là
= 602.000.000 X 0.3% /365 X 130 = 643.232 (đồng)
=> Tổng số tiền chị Mi rút được là: 602.000.000 +
643.232 = 602.643.232 (đồng)
 Tính tổng số tiền anh Chinh rút được:

10

TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁN


Biên Soạn: Mai Hữu Lễ


Do anh Chinh rút tiền sớm hơn với kỳ hạn nên được tính
với lãi suất không kỳ hạn:
Lãi tiền gửi ngân hàng của anh Chinh là:
= 300.000.000 x 0.3% /365 x 160 = 394.520 (đồng)
=> Tổng tiền anh Chinh rút được là:
= 300.000.000 + 394.520 = 300.394.520 (đồng)
b) Số tiền gốc phải trả hàng tháng:
= 46.666.666 (đồng)
 Dư nợ tháng 12 là: (tháng thứ 03: từ 01/9-01/12)
= 560.000.000 – 46.666.666 x 2 = 466.666.668
(đồng)
 Số tiền trả tháng 12 là:
= 46.666.666+ (466.666.668 x = 52.499.999
(đồng)
c) Dư nợ tháng 3/2020 (là tháng thứ 6 01/901/03/2020):
= 560.000.000 – 46.666.666 x 5 = 326.666.670
(đồng)
 Tiền lãi trong tháng 3/2020:
= 326.666.670 x = 4.083.333 (đồng)
Bài 10: Trích lược lịch sử cấp tín dụng của TCTD Y
trong năm 2017 của khách hàng như sau:

11

TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁN


Biên Soạn: Mai Hữu Lễ

Cô Tổ Tâm vay số tiền 710 triệu với lãi suất 15% , thanh

toán vào ngày 15 hàng tháng từ ngày 01/01/2017 , trừ
lương hàng tháng trong vòng 03 năm , theo dư nợ giảm
dần. Hỏi
a)

Ngân hàng trừ lương tháng 10/2018 của cô Tổ Tâm

bao nhiêu?
b)

Cô Tổ Tâm phải trả tháng cuối bao nhiêu tiền nếu

ngân hàng áp dụng phương thức dư nợ không giảm dần?
Giải
a) Tiền gốc phải trả hàng tháng:
= 19.722.222 (đồng)
 Dư nợ tháng 10/2018 là: (là tháng thứ 21 từ
01/01/2017- 01/10/2018)
= 710.000.000 – 19.722.222 X 20 = 315.555.560
(đồng)
 Tiền trả tháng 10/2018 là:
= + = 23.666.666 (đồng)
b) Tiền trả tháng cuối của cô Tổ Tâm theo phương
thức dư nợ không giảm dần:
= + (710.000.000 x =) = 28.579.222 (đồng)

12

TÀI LIỆU CẤM SAO CHÉP PHÁT TÁN
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×