Tải bản đầy đủ

Đề xuất giải pháp lưu trữ và chia sẻ file an toàn cho trường đại học tài chính marketing

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRẦN VIỄN PHÚC

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ FILE AN TOÀN CHO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
Ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Mã số: 60340405

LUẬN VĂN THẠC SĨ

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2019

Trang 1


CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA -ĐHQG -HCM

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trưong Tuấn Anh
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)
Cán bộ chấm nhận xét 1: ....................................................................................
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)
Cán bộ chấm nhận xét 2: ....................................................................................
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)
Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM ngày 03 tháng 07 năm
2019
Thành phần Hội đồng đánh giá luận vãn thạc sĩ gồm:
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ)
1...................................................................
2...................................................................
3
3 ................................................................
5.
Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV và Trưởng Khoa quản lý chuyên ngành sau khi luận văn
đã được sửa chữa (nếu có).
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯỞNG KHOA KH&KTMT

Trang 2


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ tên học viên: Trần Viễn Phúc

MSHV: 1670465
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí
Minh
Mã số: 60340405

Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1985
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lýI. TÊN ĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ FILE AN TOÀN CHO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING.
II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Luận văn nghiên cứu đề xuất giải pháp luu trữ và chia
sẻ file an toàn cho truờng Đại học Tài chính - Marketing từ việc tìm hiểu và phân tích
hiện trạng của truờng. Luận văn cũng tiến hành đánh giá giải pháp đuợc đề xuất để từ
đó làm cơ sở cho việc lưu trữ và chia sẻ file an toàn hơn.
III.NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 20/08/2018
IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 02/06/2019
V. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS. Trương Tuấn Anh

Tp. HCM, ngày ...tháng ...năm 2019
CHỦ NHIỆM BỘ

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Họ tên và
chữ ký)
MÔN ĐÀO TẠO

TS. Trương Tuấn Anh
TRƯỞNG KHOA
(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và
chữ ký)


LỜI CẢM ƠN

Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy Trương Tuấn Anh, giảng viên
hướng dẫn luận vãn tốt nghiệp thạc sĩ, đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời
gian qua. Tôi rất cảm ơn thầy đã giúp tôi có thêm những ý kiến đóng góp hết sức quan trọng
trong suốt quá trinh thực hiện đề tài.
Kính cảm ơn các thầy cô bộ môn trong ngành Hệ thống thông tin quản lý của khoa Khoa học
và Kỹ thuật máy tính đã truyền giảng cho tôi những kiến thức quý báu, giúp tôi có đủ khả năng
để thực hiện đề tài này.
Tôi cũng xin cảm ơn gia đình, người yêu cùng tất cả các bạn bè đã động viên, tạo điều kiện
giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và làm việc đã qua.
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tp. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2019
Trần Viễn Phúc


TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Khi đề xuất một giải pháp lưu trữ và chia sẻ file an toàn cho trường Đại học Tài chính Marketing, để nói đó là giải pháp có thể hiện thực thực tế được liền để thay thế cho giải pháp
lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hiện tại tại trường là không hẳn. Ngoài những yếu tố được đề cập
trong luận văn, việc hiện thực thực tế còn phụ thuộc vào quan điểm, hướng đi của quản lý cấp
cao và sự chấp nhận về chi phí hiện thực của nhà trường.
Liên quan đến việc nghiên cứu các công nghệ hiện tại, báo cáo đã nghiên cứu đề xuất được một
giải pháp lưu trữ và chia sẻ file an toàn cho trường Đại học Tài chính - Marketing. Tác giả cũng
đã chứng minh được tính thực nghiệm của giải pháp bằng cách đi hiện thực cũng như đánh giá
giải pháp đó.
Từ khóa: Lưu trữ an toàn, hệ thống chia sẻ file, mạng lưu trữ, mã hóa, điện toán đám mây, bảo
mật đám mây, xác thực nhiều yếu tố, mật khẩu một lần.

Abstract:
When proposing a secure storage and sharing framework for the University of Finance Marketing, it is not really to say that the framework can be real-life implemented at one to
replace the existing secure storage and sharing framwork. In addition to the factors mentioned
in the thesis, the real-life implementation also depends on the views, the directions of top
managers and the acceptance of implementation costs of the university.
Regarding the study of current technologies, the research report proposed a secure storage and
sharing framework for the University of Finance - Marketing. The author has also
demonstrated the experiment of the framework by implementing as well as evaluating that
framework.
Keywords: Secure storage, file sharing system, storage area network, cryptography, cloud
computing, cloud security, multi-factor authentication, one-time password.


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng, ngoại trừ các kết quả tham khảo từ các công trình khác như đã ghi rõ
trong luận vãn, các công việc được trình bày trong luận vãn này là do chính tôi thực hiện một
cách trung thực và khách quan. Kết quả của luận văn này được công bố lần đầu tiên trong bản
báo cáo đầy đủ này và chưa từng được công bố trước đó.
Tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật nếu như những điều cam đoan ở trcn là không đúng sự
thật.

Tp. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2019
Học viên thực hiện

Trần Viễn Phúc


MỤC LỤC


MỤC LỤC HÌNH

Trang 10


Trang 9


CHƯƠNG 1: GIỚI THIÊU ĐỀ TÀI
1.1Giới thiệu đề tài - lý do chọn đề tài
Quyết định số 5809/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong
hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp các
đơn vị đảm bảo an toàn thông tin điện tử trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Đối
với công tác lưu trữ và hao đổi thông tin, quy chế quy định các dữ liệu, thông tin và tài liệu
quan trọng ở các mức độ mật, tối mật và tuyệt mật thì người sử dụng phải soạn thảo và lưu trữ
tại máy tính riêng không có kết nối mạng. Phải đặt mật khẩu, mã hoá dữ liệu và các biện pháp
bảo mật khác để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
Hiện nay, trường Đại học Tài chính - Marketing đang sử dụng hai loại hệ thống lưu trữ và chia
sẻ file là hệ thống file server đặt tại trung tâm dữ liệu của trường và hệ thống lưu trữ và chia sẻ
file qua bên thứ ba. Cả hai hệ thống ưên đều có những hạn chế. Dữ liệu nếu lưu trên server của
trường thì không đảm bảo an toàn thông tin do có nhiều người cùng sử dụng tài nguyên dữ liệu
đó và không đồng nhất ưên cùng máy tính cá nhân cũng như hệ điều hành cài đặt. Còn nếu dữ
liệu lưu ở bên thứ ba thì không đảm bảo tính toàn vẹn, tính bảo mật và tính sẵn sàng của dữ liệu
vì dữ liệu của mình được lưu ở một nơi khác, thậm chí cho dù bên thứ ba có cam kết thì bản
thân dữ liệu cũng bị lợi dụng để phục vụ những mục đích khác mà chính bản thân người dùng
không biết.
Với những điều nêu trên, việc xây dựng một hệ thống lưu trữ và chia sẻ file an toàn cho trường
Đại học Tài chính - Marketing là điều cần thiết. Hệ thống này ít nhất phải đảm bảo được các
tiêu chí căn bản của việc lưu trữ an toàn cho trường. Trong khuôn khổ nào đó, luận văn sẽ cố
gắng đề xuất một giải pháp phù hợp cho trường trong việc lưu trữ và chia sẻ file an toàn.

1.2Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học
• Ý nghĩa thực tiễn:
về phía người dùng, luận vãn đề xuất một giải pháp lưu trữ và chia sẻ file an toàn, đảm bảo chỉ
những người làm trong trường Đại học Tài chính - Marketing mới được quyền lưu trữ và chia
sẻ file dữ liệu.
về phía hệ thống, file dữ liệu đảm bảo được lưu trữ một cách an toàn, tin cậy và chỉ có những
người chủ thật sự của các file dữ liệu đó mới được truy cập vào dữ liệu.
• Ý nghĩa khoa học:
Ở trong phạm vi đề xuất của luận văn, giải pháp lưu trữ và chia sẻ file an toàn nếu được xây
dựng thành công sẽ hỗ trợ ưong việc lưu trữ các file dữ liệu gốc như bảng điểm, phôi bằng đại
học, file dữ liệu tài liệu cá nhân như công trình khoa học, sở hữu trí tuệ,... được đảm bảo an
toàn. Ngoài ra, đây cũng có thể được xem như là một giải pháp lưu trữ và chia sẻ file an toàn để
nhà trường xem xét hiện thực hoàn chỉnh và sử dụng trong tương lai.


1.3Thách thức và khó khăn thực hiện
về phía hệ thống, hệ thống lưu trữ dữ liệu đến một thời gian nào đó sẽ lớn ra, việc sao lưu phục
hồi dữ liệu để đảm bảo tính liên tục của hệ thống cho người dùng là một thách thức lớn, liên
quan đến dữ liệu lớn. Thời gian để xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu có được đảm bảo đủ để
người dùng tin dùng hay không vẫn chưa thể xác định được vì còn tùy thuộc vào một số yếu tố
bên ngoài như hệ thống server, đường truyền, băng thông và kết nối mạng.
về phía người dùng, việc sử dụng một hệ thống mới dù không khác nhiều cũng khác ít các hệ
thống cũ đã dùng không biết có quen thuộc với người dùng hay không, nhất là hệ thống được
dự kiến xây dựng có liên quan đến mã hóa dữ liệu - một công nghệ mặc dù không còn mới
nhưng các ứng dụng dựa trên không có nhiều.

1.4Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• Mục tiêu nghiên cứu
Luận vãn tập trung nghiên cứu về các giải pháp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu an toàn xem coi giải
pháp nào là phù hợp với hiện trạng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hiện có của trường. Đe làm được
điều này, cần phải đánh giá giải pháp cũng như đưa ra được phương pháp đề xuất giải pháp sao
cho phù hợp.
Các yêu cầu đối với giải pháp được đề xuất:
Giải pháp phù hợp với hiện trạng lưu trữ và chia sẻ file của trường Đại học Tài chính Marketing.
Giải pháp đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và chia sẻ an toàn.
Giải pháp được phân tích và đánh giá để có thể hiện thực được.
Giải pháp có thể được mở rộng đề phù hợp với hiện trạng của các đơn vị tương tự khác.
• Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu các giải pháp đã có về lưu trữ và chia sẻ dữ liệu an toàn, các công trinh
khoa học uy tín về các giải pháp cũng như các phương pháp đánh giá về các giải pháp đó.
Cách thức tổ chức lưu trữ hệ thống file trên hệ thống hiện có của trường Đại học Tài chính Marketing.
• Phạm vi nghiên cứu
Dữ liệu càng lớn, hệ thống sẽ càng mất nhiều thời gian xử lý nên phạm vi nghiên cứu của luận
vãn sẽ tập trung vào việc lưu trữ các file vãn bản, hình ảnh có dung lượng thấp như: pdf, doc,
docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, bmp, gif, png.
Giải pháp lưu trữ và chia sẻ file an toàn được đề xuất để phù hợp và ứng dụng vào hệ thống
hiện có của trường Đại học Tài chính - Marketing. Giải pháp bước đầu sẽ được kiểm nghiệm và
đánh giá nội bộ trong trường do việc xây dựng hệ thống này phục vụ cho trường.


1.5Cấu trúc luận văn
Nội dung chính của luận văn bao gồm chín chương, được cấu trúc như sau:
- Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương 2: Hiện trạng lưu trữ và chia sẻ file hiện có tại trường Đại học Tài chính Marketing
Chương 3: Cơ sở lý thuyết
Chương 4: Các công trình nghiên cứu liên quan
Chương 5: Phương pháp nghiên cứu
Chương 6: Giải pháp mô hình nghiên cứu đề xuất
Chương 7: Hiện thực giải pháp
Chương 8: Đánh giá giải pháp hiện thực
Chương 9: Kết luận và kiến nghị
Kết thúc phần cấu trúc.


CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG LƯU TRỮ VÀ CHIA
SẺ FILE HIỆN CÓ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI
CHÍNH - MARKETING
Trong chuông này, nội dung chỉ tập trung trình bày một số quy trình điển hình quan trọng có
liên quan đến việc lun trữ và chia sẻ file giũa các phòng ban chức năng trong truờng Đại học
Tài chính - Marketing. Ngoài ra truờng cũng còn có rất nhiều các quy trình khác nữa mà một là
không có liên quan nhiều hoặc hai là không liên quan đến việc luu trữ và chia sẻ dữ liệu.

2.1Các quy trình có liên quan đến việc lưu trữ và chia sẻ file
2.1.1

Ở phòng Quản lý Đào tạo (P. QLĐT)

• Quy trình bảo lưu kết quả tuyển sinh cho sinh viên hệ chính quy:
Mục đích: Quy trình nhằm giải quyết nguyện vọng bảo lun kết quả tuyển sinh của sinh viên
chính quy, đảm bảo đúng theo quy chế đào tạo và nhu cầu chính đáng của sinh viên.
Lun đồ quy trình:
Lưu
đồ

Trách
nhiệm
Người
nhận
hồ sơ
Người
nhận
hồ sơ
Người
nhận
hồ sơ,
lãnh
đạo p.
QLĐT,
chuyên
viên

V

Trả kết
quả,
lun hồ

Tài liệu/bỉểu
mẫu
liên quan (♦)
Mẩu đơn bảo
lun kêt quả
tuyển sinh
(kèm minh
chứng).
http://uis.ufm
.edu.vn Mẩu
đơn bảo lun
kêt quả tuyển
sinh (kèm minh
chứng).
http://uis.ufm
.edu.vn Mẩu
đơn bảo lun
kêt quả tuyển
sinh (kèm minh


Mô tả quy trình:
Bước Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

1

Thí sinh trúng tuyển đại học trong kỳ tuyển sinh làm đơn Thí sinh
đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh, trình bày rõ lý do và
kèm theo các minh chứng (Giấy báo nhập ngũ, giấy xác
nhận của bệnh việc cấp Quận/Huyện trở lên...).

2

Chuyên viên p. QLĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp Người nhận hồ sơ
pháp của hồ sơ. Neu không đạt, trả lại ngay cho sinh
viên, đề nghị bổ sung những hồ sơ cần thiết. Neu đạt yêu
cầu thì tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

3

Hồ sơ đạt được trình lên lãnh đạo phòng xem xét, ký
duyệt và trình lên lãnh đạo trường ban hành quyết định
đồng ý bảo lưu kết quả tuyển sinh.

4

Lưu hồ sơ vào hồ sơ của sinh viên, cập nhật phần mềm
quản lý.

5

Trả kết quả cho sinh viên đúng lịch hẹn, địa điểm trả tại Người nhận hồ sơ
p. QLĐT, trong giờ hành chính.

-

Ban Giám hiệu
(BGH)
- Lãnh đạo p. QLĐT
- Chuyên viên phụ
Chuyên viên phụ trách

• Quy trình tạm dừng tiến độ, bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên hệ chính quy:
Mục đích: Quy trình nhằm giải quyết nguyện vọng tạm dừng tiến độ, bảo lưu kết quả học tập
của sinh viên, đảm bảo đúng theo quy chế đào tạo và nhu cầu chính đáng của sinh viên.


Lưu đồ quy trình:
Lưu
đồ

Trách
nhiệm
Người
nhận
hồ sơ
Người
nhận
hồ sơ
Người nhận
hồ sơ,
lãnh
đạo p.
QLĐT,
chuyên
viên
phụ trách
Người nhận

dừng
học (kèm Phiếu
điểm).
http://uis.ufm.
edu.vn
Mẩu đơn xin tạm
dừng học (kèm
Phiếu điểm).
http://uis.ufm.
edu.vn
Mâu đơn xin tạm
dừng học (kèm
Phiếu điểm).
http://uis.ufm.
edu.vn
Quyêt định do
Hiệu trưởng ký

Mô tá quy trình:
Bước
1

2

3

4
5

Trình tự thực hiện
Trách nhiệm
Sinh viên có nguyện vọng làm đơn để nghị tạm dừng tiến độ,
- Sinh viên
- p. CTSV
bảo lưu kết quả học tập, trình bày rõ lý do, kèm theo các minh
chứng (điều kiện để được tạm dừng tiến độ học tập). Đơn phải - Khoa quản lý sinh
có xác nhận của địa phương và được sự đồng ý của gia đình, viên
phòng Công tác sinh viên (P. CTSV) để xác nhận điểm rèn
luyện và khoa quản lý sinh viên.
Chuyên viên P. QLĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm fra tính hợp pháp Người nhận hồ sơ
của hồ sơ. Neu không đạt, trả lại ngay cho sinh viên, đề nghị
bổ sung những hồ sơ cần thiết. Neu đạt yêu cầu thì tiếp nhận
và hẹn ngày trả kết quả.
Hồ sơ đạt được trình lên lãnh đạo phòng xem xét, ký duyệt và
- BGH
trình lên lãnh đạo trường ban hành quyết định đồng ý cho sinh
- Lãnh đạo p.
viên được phép tạm dừng tiến độ học tập, bảo lưu kết quả học
QLĐT
tập.
- Chuyên viên phụ
trách
Lưu hồ sơ vào hồ sơ của sinh viên, câp nhât phần mềm quản Chuyên viên phụ
trách
lýTrả kết quả cho sinh viên đúng lịch hẹn, địa điểm trả lại là tại
P. QLĐT, trong giờ hành chính.

Người nhận hồ sơ


• Quy trình quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp hệ chính quy:
Muc đích: Quy trình nhằm đảm bảo việc cấp phát vãn bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính
quy khoa học chính xác và chặt chẽ. Thực hiện đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và
Đào tạo và công tác quản lý của Nhà trường.
Lưu đồ quy trình:Mô tả quy trình:
Bước
1

2
3

4

5

6
7
8
9
10
11

12
13

14

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Tháng 4 hàng năm, tiến hành kiểm kê và lập báo cáo tình hình
sử dụng phôi bằng.
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, quyết định nhập học và danh sách
sinh viên dự kiến tốt nghiệp để lập kế hoạch số lượng phôi bằng
dự kiến sử dụng trong năm.
- Gửi công vãn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phôi bằng.
- Tiếp nhận và quản lý số lượng phôi bằng theo đề nghị.

p. QLĐT

-

p. QLĐT

- Xuất dữ liệu trên hệ thống UIS (http://uis.ufm.edu.vn) để tiến hành in p. QLĐT
sổ xác nhận, bổ sưng và điều chỉnh thông tin in bằng tốt nghiệp cho sinh
viên.
- Gửi sỗ xác nhận, bỗ sung và điểu chỉnh thông tin in bằng tốt p. QLĐT Các
nghiệp cho các khoa đào tạo.
khoa
- Các khoa đào tạo thông báo và gửi sổ xác nhận, bổ sung và điều
chỉnh thông tin in bằng tốt nghiệp cho các lớp thuộc khoa đào
tạo. viên kiểm tra, điều chỉnh thông tin (nếu có) và ký xác nhận. Sinh viên các
- Sinh
- Kiểm tra và cập nhật thông tin điều chỉnh vào hệ thống UIS.
khóa hệ chính
quy
p. QLĐT
- Công bố danh sách sinh viên dự kiến được công nhận tốt nghiệp, đãng p. QLĐT
trên website để sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin tốt nghiệp.
- Kiểm dò quyết định công nhận tốt nghiệp.
p. QLĐT
- Ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp chính thức.

p. QLĐT

- Kiềm dò, chuẩn hóa dữ liệu (tiếng Anh và tiếng Việt) trước khi in
bằng.
- Thực hiện in bằng tốt nghiệp.

p. QLĐT

-

Sắp xếp trật tự theo số hiệu văn bằng, nội dung in và bàn giao
cho phòng Thanh fra giáo dục (P. TTGD) kiểm tra.
- Kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của văn bằng trước khi
trình Hiệu trưởng ký.
- Neu có văn bằng bị hư hỏng, lập biên bản ghi nhận và chuyển
sang bước 14 để xử lý.
- In sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp.
-

p. QLĐT
p. QLĐT p.
TTGD

p. QLĐT

Hiệu trưởng ký trên trực tiếp lên bằng tốt nghiệp và số gốc cấp Hiệu trưởng
bằng tốt nghiệp.
Phòng Tổ chức
- Bộ phận văn thư đóng dấu bằng tốt nghiệp và sổ gốc cấp bằng - Hành chính
tốt nghiệp.
- Xử lý văn bằng bị hư hỏng: ban hành quyết định hủy văn bằng bị
p. QLĐT


15
16
17

hỏng.
- Hủy vãn bằng bị hỏng (cắt góc).
- Cập nhật dữ liệu tốt nghiệp lên trang tra cứu thông tin vãn bằng.
- Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
- Cấp phát bằng tốt nghiệp trực tiếp cho sinh viên trên lễ đài.
- Bảo quản và lưu trữ phôi bằng còn tồn và bằng tốt nghiệp người học
chưa nhận tại phòng Quản lý đào tạo.

2.1.2

p. TTGD
p. QLĐT
p. QLĐT p.
CTSV
p. QLĐT

Ở phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng (P. KTQLCL)

• Quy trình lưu trữ bảng điểm gốc:
Mục đích: Quy trình nhằm lưu trữ bảng điểm của sinh viên một cách khoa học, hiệu quả và dễ
trích lục khi cần đến.
Lưu đồ quy trình:

Mô tà quy trình:
Bước

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

1

Tổ điểm nhận bảng điểm từ các khoa quản lý (bảng điểm phải có đầy
đủ chữ ký, phù hợp với quy định).

p. KTQLCL

2

Tổng hợp tất cả bảng điểm của học kỳ đó (bảng điểm đã qua quá trình
dò điểm).

p. KTQLCL

3

Phân loại bảng điểm theo từng hệ, bậc đào tạo, tên môn học, lớp học
phần. Sau đó bấm lại gồm bảng điểm quá trình và bảng điểm

p. KTQLCL


kết thúc học phần.
4

Kiểm tra lại những bảng điểm đã có với thời khóa biểu của học kỳ đó
xem còn thiếu sót bảng điểm nào không.

p. KTQLCL

5

Bấm lỗ và làm nhãn bìa còng, đưa vào bìa sơ mi lưu trữ.

p. KTQLCL

• Quy trình làm đề thi, bảo mật và in sao đề thi kết thúc học phần:
Mục đích: Quy trình nhằm đảm bảo tính chính xác trong khâu làm đề, tránh sai sót.
Lưu đồ quy trình:


Mô tả quy trình:
Bước
1

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

- Nhận đề thi từ giáo vụ khoa/bộ môn.
- Bộ phận khảo thí chuyên trách công tác quản lý đề thi:
kiểm tra thông tin ghi trên túi đề thi; ghi vào sổ giao nhận
đề thi.
- Ký xác nhận ngày nhận đề thi.

- Giảng viên
- Giáo vụ khoa/bộ
môn.
- p. KTQLCL

2

- Ban in ấn đề thi
- Trưởng Ban đề thi chọn ngẫu nhiên đề thi.
- Bộ phận làm đề tiến hành mở phong bì, kiểm tra đề: môn
thi, lớp, thời gian thi, được hay không được sử dụng tài
liệu, số trang, ký duyệt của khoa chuyên môn, chữ viết
(chính tả, mờ, thiếu chữ, thiếu nét ...); yêu cầu khoa/bộ
môn ra đề xử lý sai sót (nếu có).
- Biên tập đề: đánh số trang (nếu đề thi chưa có số trang), ...

3

- Ban in ấn đề thi

4

- Photo đề thi theo số lượng yêu cầu.
- Phối trang và bấm kim nếu đề thi có từ 2 tờ trở lên.
- Kiểm tra đề thi vừa photo: số lượng, mờ, thiếu chữ, thiếu
nét, ...
- Cho đề thi đã kiểm tra vào túi, niêm phong và đóng dấu.

5

- Sắp xếp, phân loại đóng gói đề thi cho các cơ sở thi

- p. KTQLCL
- Ban in ấn đề thi

- Giao đề thi cho các điểm thi.

- Ban in ấn đề thi
- Trưởng điểm thi

- Lưu trữ, bảo mật đề thi gốc.

- p. KTQLCL

6
7

2.1.3

- Ban in ấn đề thi

Ở phòng Quản lý khoa học (P. QLKH)

* Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Muc đích: Quy trình nhằm quy định về các bước thực hiện, hách nhiệm của từng bộ phận và
thời gian hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo hoạt động thực hiện đề tài nghiên cứu
khoa học ở trường thống nhất, đề tài thực hiện đúng hạn, có chất lượng góp phần nâng cao trình
độ giảng viên và gắn việc giảng dạy với nghiên cứu khoa học hàn lâm và ứng dụng.


Lưu đồ quy trình:


Mô tả quy trình:
Bước
1
2

Trình tự thực hiện
p. QLKH ra thông báo đãng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ
từng năm theo kế hoạch hoạt động của trường.
Nộp hồ sơ đãng ký
- Giảng viên, viên chức đãng ký nhiệm vụ với khoa/phòng ban (sau
đây gọi tắt là đơn vị).
- Khoa xem xét và gửi về p. QLKH.

Trách nhiệm
p. QLKH
Các khoa p.
QLKH

□ Cán bộ p. QLKH nhận hồ SO' lưu ý '.

- Không nhận hồ sơ từng cá nhân.
- Kiểm tra đầy đủ hồ sơ theo bảng tổng hợp đãng ký nhiệm vụ khoa
học và công nghệ của đơn vị, có chữ ký Trưởng đơn vị.
- Hồ sơ thiếu, yêu cầu bổ sung và nộp lại sau.
3

4

5

Xét duyệt nhiệm vụ:
- p. QLKH tổng hợp hồ sơ đăng ký nhiệm vụ của các đơn vị, lập
danh sách hội đồng thẩm định (dự kiến) thuyết minh đề tài trình
BGH phê duyệt.
- Cán bộ p. QLKH cần kiểm tra: Mỗi cá nhân làm chủ nhiệm, đồng
chủ nhiệm không quá 02 đề tài nghiên cứu khoa học cap cơ sở tại
một thời điểm (kể cả đề tài đang triển khai); sổ lượng thành viên
tham gia không quá 05 người/đề tài.
- Họp hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài.
- Các chủ nhiệm nộp lại thuyết minh chỉnh sửa theo biên bản họp hội
đồng, có xác nhận của Trưởng đơn vị.
- Cán bộ p. QLKH kiểm tra các nội dung chỉnh sửa theo biên bản
họp hội đồng, kiểm tra biểu mẫu sử dụng.
Ra quyết định giao nhiệm vụ:
- p. QLKH trình Hiệu trưởng ký duyệt thuyết minh đã chỉnh sửa và
quyết định giao nhiệm vụ.
- Trường hợp chủ nhiệm, chủ biên không nộp thuyết minh chỉnh sửa
đúng thời hạn, cán bộ p. QLKH chủ động nhắc qua email và thời
gian gia hạn tối đa là 3 ngày, sau thời gian trên, p. QLKH trình
BGH danh sách không giao nhiệm vụ trong năm.

p. QLKH

Các khoa p.
QLKH

p. QLKH


6

Ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ:
- p. QLKH soạn hợp đồng thực hiện nhiệm vụ và mời chủ nhiệm đề
tài đến phòng ký hợp đồng, trình BGH ký hợp đồng, lấy số và
chuyển một bản hợp đồng cho chủ nhiệm.
- Trường hợp chủ nhiệm không đến p. QLKH ký hợp đồng đúng thời
gian, cán bộ p. QLKH tập hợp danh sách, thông báo nhắc ký hợp
đồng lần hai bằng vãn bản của phòng.
- Sau thời gian trên, chủ nhiệm không đến ký hợp đồng, phòng trình
BGH hủy nhiệm vụ được giao.

Các khoa p.
QLKH

7

Thực hiện nhiệm vụ:
- Đơn vị tổ chức cho cán bộ viên chức thực hiện nhiệm vụ đã được
duyệt/ký hợp đồng.

Các khoa p.
QLKH

8

9

10

Nghiệm thu công trình:
- Công trình sau khi hoàn thành, các đơn vị nộp về p. QLKH.
- p. QLKH trình BGH phê duyệt danh sách hội đồng nghiệm thu, gửi
thư mời hội đồng nghiệm thu, họp hội đồng nghiệm thu.
Thanh lý:
- Sau khi nghiệm thu, các chủ nhiệm chỉnh sửa công trình theo góp ý
của hội đồng. Các chủ nhiệm nộp sản phẩm sau nghiệm thu về p.
QLKH.
- p. QLKH kiểm tra hồ sơ, đối chiếu nội dung chỉnh sửa với biên bản
họp hội đồng.
- p. QLKH soạn biên bản thanh lý hợp đồng, mời chủ nhiệm ký,
trình BGH ký.
- p. QLKH gửi hồ sơ thanh lý về phòng Ke hoạch - Tài chính.
Lưu trữ:
- Cán bộ p. QLKH lưu hồ sơ.

p. QLKH

Các khoa p.
QLKH

p. QLKH

• Quy trình biên soạn giáo trình, bài giảng và tài liệu học tập
Muc đích: Quy trình nhằm quy định về các bước thực hiện, phân công trách nhiệm và thời gian
hoàn thành. Quy trình này giúp các đơn vị và các giảng viên, viên chức chủ động trong việc
hoạch định, triển khai thực hiện biên soạn giáo trình, bài giảng và tài liệu học tập.


Lưu đồ quy trình:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×