Tải bản đầy đủ

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Ninh Thuận hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

n địa tỉnh Ninh Thuận .................................................. 36
2.3. Thực trạng việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận .................................................... 39
2.4. Đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

công chức cấp xã ở tỉnh Ninh Thuận ............................................................ 48
Những ưu điểm đạt được........................................................................... 51
Những tồn tại, hạn chế .............................................................................. 53
2.5. Nguyên nhân ............................................................................................ 54
Nguyên nhân chủ quan.............................................................................. 53
Nguyên nhân khách quan.......................................................................... 55
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC

HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ..................................... 57
3.1. Mục tiêu, định hướng thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện nay............................. 58
Định hướng hoàn thiện thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ................................ 59
3.2. Các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đào

tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã................................................................... 62
Tiếp tục hoàn thiện thể chế thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công
chức cấp xã...................................................................................................... 62


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×