Tải bản đầy đủ

Tính Toán Thiết Kế Động Cơ Đốt Trong

⎥ρ

⎝ 30 ⎠

⎥⎦
(kg/cm2)
p1 = ⎣
2 2
8µ 1 f (1 − ψ)

(9-29)

Để xác định trị số tối ưu của bán kính rôto R, đạo hàm phương trình (9-26) theo
R và cho đạo hàm dn/dR = 0 ta rút ra:
⎛ 2 aε f
2aε f
Rtư= 2 + ⎜⎜
2
ρVl
⎝ ρVl


2


30b
⎟ +
;

πρVl


(m)

(9-30)

Từ phương trình trên ta thấy trị số tốt nhất của R sẽ giảm khi tăng lưu lượng
dầu V và khi giảm mômen cản Mc (a và b giảm) khiến cho kết cấu của bầu lọc ly tâm
gọn nhẹ. (V - Lưu lượng dầu phun qua lỗ phun; m3/s).

9.5. Tính toán két làm mát dầu.
Xác định thông số cơ bản như sau:
Nhiệt lượng của động cơ truyền cho dầu nhờn:

Biên soạn TS Trần Thanh Hải Tùng , Bộ môn Máy Động lực, Khoa Cơ khí Giao thông

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 9 * Tính toán hệ thống bôi trơn

9-14

Qd = cd p va (tdr - ttv), kcal/h.
Nhiệt lượng này cân bằng với nhiệt lượng do két làm mát dầu tản ra ngoài nên:
Qd = cd ρ Vk ( tdvk - tdrk); kcal/h;
Trong đó :
Vd, Vk - Lưu lượng dầu nhờn tuần hoàn trong động cơ và lưu lượng dầu chảy
qua két làm mát;
tdv,t dr - Nhiệt độ đầu vào và ra khỏi động cơ (0C);


tdvk, tdrk - Nhiệt độ vào và ra khỏi két làm mát dầu (0C);
cd - Tỷ nhiệt của dầu nhờn (kcal/kg0C);
ρ - Mật độ của dầu nhờn (kg/l).
Trong hệ thống bôi trơn cácte khô dầu nhờn được làm mát liên tục như trên sơ
đồ hình 12 - 3 thì Vd = Vk.
Diện tích tản nhiệt cần thiết của két làm mát dầu xác định theo công thức sau:
Fk =

Qd
; m2
K d (t d − t k )

(9-29)

Trong đó:
Kd - Hệ số truyền nhiệt tổng quát giữa dầu nhờn và môi chất làm mát
(kcal/m2h0C);
td, tk - Nhiệt độ trung bình của dầu nhờn trong két và môi chất làm mát (0C):
td =

t dvk + t drk
;
2

tk =

t kr − t kv
2

Chênh lệch nhiệt độ của dầu trong két làm mát thường chọn bằng chênh lệch
nhiệt độ của dầu khi vào và khi ra khỏi động cơ,
Do đó:

(td - tk) = (tdr - tdv).

Đối với động cơ xăng thường chọn : ∆td = tdr - tdv = 10 ÷ 200C.
Đối với động cơ điêden thường chọn : ∆td = 20 ÷ 400C.
Nhiệt độ trung bình của dầu nhờn trong két thường vào khoảng 75 ÷ 85 0C.
Nhiệt độ trung bình của không khí quét qua két làm mát dầu trong điều kiện làm việc
nặng có thể chọn bằng 450C.
Hệ số truyền nhiệt Kd phụ thuộc khá nhiều nhân tố truyền nhiệt.
Đối với loại két làm mát dầu dùng kiểu ống thẳng và nhẵn :
Kd ≈ 100 ÷ 300; kcal/m2h0C
Đối với loại dùng ống tạo dầu chảy xoáy:
Kd ≈ 700 ÷ 1000;

kcal/m2h0C

Biên soạn TS Trần Thanh Hải Tùng , Bộ môn Máy Động lực, Khoa Cơ khí Giao thông

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 9 * Tính toán hệ thống bôi trơn

9-15

9.6. Lượng dầu chứa trong cácte.
Lượng dầu nhờn cần chứa trong cácte Vct có thể xác định theo công thức kinh
nghiệm sau:
Đối với động cơ xăng :

Vct = ( 0,06 ÷ 0,12 ) Ne, (l);

Đối với động cơ Diesel ô tô:

Vct = (0,1 ÷ 0,15) Ne,

(l);

Đối với động cơ Diesel máy kéo: Vct = (0,2 ÷ 0,45) Ne,

(l);

Biên soạn TS Trần Thanh Hải Tùng , Bộ môn Máy Động lực, Khoa Cơ khí Giao thông

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×