Tải bản đầy đủ

Máy Ép Thủy Lực

2
К10.4.34.05
И1434А.Ф2
К10.4.34.06
К10.4.34.06Ф2
К10.4.34.07
К10.4.34.07Ф2
К10.4.36.01
К10.4.38.06

2
1600
1600
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

4000
6300

3
3150
5000
3150
3150
5000
5000
6000
6000
7000
7000
6300
6300

4
250
250
320
320
320
320
320
320
320
320
400
400

5
2550
4000
2550
2550
4000
4000
4000
4000


4000
4000
5000
2 х 2400

6
11
11
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30

7
3465
5100
3510
3510
5100
5100
6000
6000
7000
7000
6460
6460

8
1525
1530
1690
1690
1690
1680
1690
1690
1690
1690
3300
3300

159
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

9
3030
3030
3105
3115
3980
3150
3980
3980
3980
3980
4920
4920

10
12490
17790
17250
17290
22500
22230
24970
25390
27466
27466
49190
5800


160
M¸y thuû lùc uèn tÊm
Моdel И1424

M¸y thuû lùc uèn tÊm
Моdel И1426

M¸y thuû lùc uèn tÊm
Моdel К10.4.30.01; К10.4.32.01; К10.4.32.02;
К10.4.34.04; К10.4.34.05; К10.4.34.06; К10.4.34.07;
К10.4.36.01; К10.4.38.06

M¸y thuû lùc uèn tÊm.
Моdel И1434А.Ф2

ЕР

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


6. máy ép thuỷ lực tự động dùng để ép chi tiết từ kim loại bột
Các thông số

Kí hiệu
1532

1534

1536

153.01

Lực ép danh nghĩa, tấn

160

250

400

400

Lực danh nghĩa của xi khi siết
lanh dới, tấn
đỡ khuôn

630

1000

1600

1600

1000

1600

2500

2500

Chiều cao hở không gian dập, mm

1620

2060

2360

2360

Hành trình của đầu trợt, mm

630

670

710

710

Hành trình của xilanh dới, mm

200

250

300

300

Rộng

2350

2700

2850

2890

Dài

2200

2400

2710

2880

Cao

4200

4800

5300

5300

42.5

50.5

60.5

60.5

6

5

3.8

3.8

12
Nga

22.37
Nga

29.6
Nga

31.75
Nga

Kích thớc máy, mm
Công suất động cơ, kW

Sản lợng, hành trình kép/phút
Khối lợng máy ép, tấn
Nớc sản xuất

Máy ép thuỷ lực tự động ép kim loại
bột (Nga)
Model: 1532, 1534,
1536 và 153.01

161
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


tài liệu tham khảo
[1]. Bộ môn rèn dập (1977)- Thiết bị rèn dập (phần hai) - Đại học bách
khoa Hà nội.
[2]. Trần Doãn Đỉnh, Nguyễn Ngọc Lê, Phạm Xuân Mão, Nguyễn Thế
Thởng, Đỗ Văn Thi, Hà Văn Vui (1984)- Truyền dẫn thuỷ lực trong chế tạo
máy - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.
[3]. Nguyễn Phớc Hoàng, Phạm Đức Nhuận, Nguyễn Thạc Cần - Thuỷ
lực và máy thuỷ lực - Tập 1,2 - Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên
nghiệp.
[4]. Phạm Văn nghệ, Đỗ Văn Phúc (2001) - Máy búa và máy ép thuỷ lực Nhà xuất bản giáo dục - Năm 2001.
[5]. Nhiều tác giả - Sổ tay thiết kế cơ khí - Nhà xuất bản Khoa học kỹ
thuật - Năm 1977.
[6]. . . , . . , . . , . . ,
. . , . . (1970)-
- "" .
[7]. . . , . . (1977)-
- - " ".
[8]. . . , . . , . . (1968)-
- "" .
[9]. . . , . . (1982) -
- - " ".
[10].

.

.(1974)-."",
M..

162

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×