Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG sử

ĐỀ CƯƠNG THI HKI
Môn: Lịch sử 8
Câu 1:
*C.m.t.10 Nga:
a) Nguyên nhân:
- Chính phủ tư sản đàn áp nhân dân tiếp tục tham gia chiến tranh đế quốc.
- Lê-nin và đảng Bôn-sê-vích chủ trương tiếp tục làm cách mạng để chấm dứt tình trạng 2
chính quyền song song cùng tồn tại, giành chính quyền về tay nhân dân.
b) Diễn biến:
- Đêm 24/10 (8/11), Lê-nin trực tiếp lãnh đạo ở Pê-tô-rơ-grát.
- Quân cách mạng làm chủ thành phố và bao vây cung điện Mùa Đông.
- Đêm 25/10 (9/11), cung điện Mùa Đông bị chiếm.
 Chính phủ tư sản lâm thời sụp đổ hoàn toàn.
- Sau đó khởi nghĩa thắng lợi ở Mát-xcơ-va.
- Năm 1918, khởi nghĩa thắng lợi trên toàn nước Nga.
c) Kết quả:
- Lật đổ chỉnh phủ tư sản lâm thời.
- Thiết lập nhà nước vô sản, đem lại chính quyền về tay nhân dân.
*Ý nghĩa c.m.t.10 Nga:
- Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người Nga.
- Lần đầu tiên trong lịch sử người lao động lên nắm chính quyền. Xây dựng chế độ mới –

chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Để lại nhiều bài học quý giá.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và
phong trào giải phóng dân tộc.
* Nước Nga năm 1917 có 2 cuộc cách mạng bởi vì cuộc cách mạng thứ nhất vào tháng
2/1917 đã lật đổ được chế độ Nga Hoàng nhưng sau đó xuất hiện chính quyền tư sản lâm
thời, chính quyền này không bảo vệ quyền lợi nhân dân còn lôi kéo nhân dân vào chiến
tranh thế giới nên cuối cùng, Lênin & đảng Bôn-sê-vich phải dùng bạo lực lật đổ chính
quyền tư sản lâm thời vào tháng 10/1917 nên Nga có 2 cuộc cách mạng.
Câu 2:
- Sau c.t.t.g I, châu Âu xuất hiện 1 số quốc gia mới: Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc,…
- Từ 1918-1923, các nước châu Âu đều bị suy sụp về kinh tế và mất ổn định về chính trị.
- Từ 1924-1929, châu Âu bước vào thời kì phục hồi và phát triển kinh tế, đạt đuoẹc sự ổn
định về chính trị.
Câu 3:
a) Kinh tế:
- Trong những nắm 20 của thế kỉ XX, Mĩ bước vào thời kì phồn vinh, trở thành trung tâm
kinh tế - tài chính số 1 thế giới.
- Năm 1928, Mĩ nắm 48% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới, đứng đầu thế giới
về nhiều ngành công nghiệp và nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới.
b) Xã hội:
Do bị áp bức bóc lột và phân biệt chủng tộc, phong trào công nhân diễn ra khắp nơi 
5/1921, đảng cộng sản Mĩ thành lập, đánh dấu sự phát triển của phong trào công nhân.
Câu 4: Nd chính sách kt mới của Ru-dơ-ven


- Các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền kinh tế tài chính.
- Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng... với những
quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.
- Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại
sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã
hội.
Câu 5:
- Ở tk XX, hấu hết các nước ĐNÁ trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của chủ nghĩa
thực dân trừ Xiêm (Thái Lan).
- Sau thất bại của phong trào Cần vương, tâng lớp tri thức mới ở các nước này chủ trương
đấu tranh dành độc lập theo con đường dân chủ tư sản.
- Từ những năm 20 của tk XX, phong trào đấu tranh giành độc lập xuất hiện một số nét
mới:
+ Giai cấp vô sản trưởng thành tham gia lãnh đạo phong trào
+ Một số nước đảng công sản ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh.
- Phong trào dân chủ tư sản có bước tiến xã hội: xuất hiện các chính đảng có tổ chức ảnh
hưởng xã hội rộng lớn.
Câu 6:
* Nguyên nhân bùng nổ c.t.t.g II:
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã làm những mâu thuẫn trở nên sâu sắc
dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít với ý đồ gây chiến tranh để phân chia
lại thế giới.
- Thủ phạm gây chiến là phát xít Đức, Nhật Bản Italia. Nhưng các cường quốc phương
Tây lại dung túng, nhượng bộ, tạo điều kiện cho phát xít gây ra cuộc Chiến tranh thế giới
thứ hai.
* Kết cục:
- Chủ nghĩa phát xít thất bại hoàn toàn.
- Toàn nhân loại phải hứng chịu hậu quả thảm khốc của chiến tranh
- Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, nặng nề nhất: 60tr người chết, 90tr người bị
tàn tật.
- Thiệt hại vật chất gấp 10 lần so với c.t.t.g II
- Làm biến đổi căn bản tình hình thế giới.
Câu 7:
* Những thành tựu về kh-kt của tg:
- Vật lí: lý thuyết nguyên tử hiện đại, đặt biệt là lý thuyết tưởng đối có ảnh hưởng lớn của
nhà bác học Đức An-be Anh-xtanh.
- Thành tựu về hóa học, hải dương học, sinh học, khí tượng học,…
- Nhiều phát minh khoa học được đưa vào ứng dụng như: điện tín, ra da, hành không,
điện ảnh,…
* Tác động:
- Tích cực: thúc đẩy xã hội phát triển, làm cho cuộc sống về vật chất và tinh thần ngày
càng tốt đẹp hơn.
- Tiêu cực: được con người sủ dụng làm phương tiện chiến tranh gây thảm họa và ô
nhiễm môi trường,…
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×