Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG gdcd

ĐỀ CƯƠNG THI HKI
Môn: GDCD 8
Câu 1:
- Pháp luật là những qui tắc xử sự chung, có tính ép buộc, do nhà nước ban hành, nhà
nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
- Kỉ luật là những qui định, qui ước chung của 1 cộng đồng, tập thể về những hành vi cần
tuân theo nhằm đảm bảo sự thống nhất hành động của mọi người.
*So sánh:
- Giống:
+ Đều có tính bắt buộc.
+ Giúp cộng đồng, tổ chức, xã hội trật tự, ổn định, phát triển.
+ Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân.
- Khác:
Pháp luật:
- Do nhà nước ban hành.
- Là những qui tắc xử sự chung.
- Được áp dụng trên phạm vi rộng.

Kỉ luật:
- Do tổ chức, cộng đồng, tập thể đề ra.
- Là qui định, qui ước.

- Được áp dụng trên phạm vi hẹp.

Câu 2:
- Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa 2 hoặc nhiều người trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và
hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, chung kí tưởng sống,

- Đặc điểm tình bạn trong sáng lành mạnh:
+ Phù hợp nhau về quan điểm sống.
+ Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
+ Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau.
+ Thông cảm, đổng cảm sâu sắc với nhau.
+ Có thể có tình bạn trong sáng giữa những người cùng giới hoặc khác giới.
*Theo em, em không đồng tình với ý kiến đó.Vì tình bạn có thể có từ 2 người khác giới
nếu tình bạn đó được xây dựng trên cơ sở trong sáng lành mạnh, giúp đỡ nhau trong cuộc
sống và học tập 1 cách chân thành và vô tư. Tình bạn đó cần phải được sự vun đắp từ 2
phía.
Câu 3: Pháp luật nước ta quy định cấm sử dụng các loại vũ khí, chất cháy, nổ và các chất
độc hại:
- Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất
cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.
- Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới
được giữ, chuyên chở sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất
nổ, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hai phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ
phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ quy định về an toàn.
Câu 4:
- Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực bên
ngoài.


- Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái
mới, tìm cách giải quyết trong lao động.
*Ta nói lao động là điều kiện, là phương tiện để con người và xã hội tồn tại và phát triển
được bởi vì:
- Vì lao động làm ra của cải, vật chất cung cấp cho quá trình sinh sống, phát triển của con
người, xã hội.
- Trong quá trình lao động người ta liên tục phải tìm cách đổi mới phương thức, sáng tạo
ra nhiều cách mới để số của cải kiếm được nhiều hơn phục vụ nhu cầu ngày càng tăng
của con người.
Câu 5:
- Nên học:
+ Những cái mới, cái tiến bộ, những thành tựu về khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục y
tế, khoa học công nghệ.
+ Những thành tựu văn hóa, kinh tế, khoa học kĩ thuật, công nghệ sản xuất,…để cải thiện
và nâng cao đời sống.
- Không nên học:
+ Những hoạt động mê tín, dị đoan.
+ Những hoạt động mua bán hàng thuốc lậu, thuốc cấm.
+ Những phong tục, tập quán lạc hậu như cúng bái, ma chay,…
*Những việc làm của em đã học hỏi các dân tộc khác:
- Tìm hiểu phong tuc, tập quán của các nước trên thế giới.
- Học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng ở Việt Nam.
Câu 6:
- Khi tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức, em thường xuất phát
từ những lí do :
+ Em hiểu được các hoạt động do lớp, trường, địa phương tổ chức là cần thiết
+ Tham gia các hoạt động rèn luyện cho bản thân những kĩ năng hợp tác, kỹ năng giao
tiếp, tự khẳng định bản thân trong cuộc sống cộng đồng.
+ Tham gia các hoạt động sẽ giúp em có niềm tin yêu vào cuộc sống, tin vào con người,
đem lại niềm vui, giúp đỡ người khác, thấy được lợi ích cho mọi người và cho bản thân.
+ Tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức là điều kiện thuận lợi
nhất để em được phát triển.
- Vì những lí do đó mà em tích cực tự giác, không cần ai nhắc nhở, mong muốn đóng góp
một phần sức lực, trí tuệ của mình vào hoạt động chung của lớp, trường và địa phương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×