Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

sơ đồ một số kiến thức chương 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.23 MB, 2 trang )

a , F đổi chiều khi qua VTCB.Các vectơVectơKhi đi từ vị trí cân bằng O ra vị trí biên:

v

đổi chiều khi qua vị trí biên.

Nếu


a

v

: chuyển động chậm dần.

Vận tốc giảm, ly độ tăng
Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng O:
Nếu


a

v : chuyển động nhanh dần.

Vận tốc tăng, ly độ giảm

NHỚ: Ở đây không thể nói là vật dao động nhanh dần “đều” hay chậm dần
“đều” vì dao động là loại chuyển động có gia tốc a biến thiên điều hòa chứ
không phải gia tốc a là hằng số.

x
A

2

2

v
A

 đồ thị của (v, x) là đường elip

1

a = -ω2 x
2

a
A 2


F
F
kA

 đồ thị của (a, x) là đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ
v
A

2

1

đồ thị của (F, x) là đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ

kx
2

v
A

 đồ thị của (a, v) là đường elip

2

1

 đồ thị của (F, v) là đường elip

×