Tải bản đầy đủ

Giải bài tập vĩ 1 buổi 2,3

Bài 2. Tổng cung- Tổng cầu
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm
1. c
2. b
3. d
4. c
5. a
6. b
OPEC tăng giá dầu=> CPSX tăng => AS giảm=> (AS) dịch trái=> giá tăng, sản lượng giảm
7. c
8. a
9. c
tiền lương là chi phí của doanh nghiệp , ảnh hưởng đến tổng cung ngắn hạn
10. d
11. b
12. b
13. c
14. c
Cung tiền tăng=> lãi suất giảm=> đầu tư tăng => AD tăng=> (AD) dịch phải
Trong ngắn hạn: P tăng, Y tăng
Trong dài hạn: tình trạng thiếu hụt nhân công công xảy ra=> tiền lương danh nghĩa điều chỉnh

tăng=> CPSX tăng=> AS giảm=> (AS) dịch trái => P tăng, Y không đổi
15. d
Trong ngắn hạn sự dịch chuyển sang trái của (AD) làm P giảm, Y giảm
P giảm đáng lẽ tiền lương( danh nghĩa) cũng phải điều chỉnh giảm nhưng vì theo lý thuyết tiền
lương cứng nhắc thì tiền lương không thể điều chỉnh kịp thời theo sự thay đổi của giá
 Chi phí thực tế về lao động tăng


 Tiền lương thực tế tăng
II. Câu hỏi tự luận
Ban đầu nền kinh tế cân bằng tại mức sản lượng tiềm năng
Ý 1: Từ cuối năm 2008, các nước nhập khẩu chủ lực hàng Việt Nam lâm vào suy thoái
 Xuất khẩu Việt Nam giảm
 NX giảm
 AD giảm đường AD dịch trái ( sốc cầu bất lợi)
 P giảm, Y giảm
In long run, tình trạng dư thừa nhân công xảy ra
 Tiền lương danh nghĩa điều chỉnh giảm
 CPSX giảm
 AS tăng đường AS dịch phải
 P giảm, Y không đổi =Y*

Bài 3. Tổng cầu và chính sách tài khóa
Bài tập 1.
Một nền kinh tế đơn giản không chính phủ, thương mại quốc tế.
 AE= C+I
Đề bài cho: C ngang= 300 triệu
MPC= 0.8
I= 100 triệu
a. Xây dựng hàm tiêu dùng?
C= C ngang + MPC*Yd = C ngang + MPC*Y ( Yd=Y vì no tax )
 C= 300+ 0.8*Y
b. xây dựng hàm AE?
AE= C+I= 300+ 0.8*Y + 100= 400+ 0.8*Y
c. TTCB AE=Y 400+ 0.8*Y=Y  YCB = 2000


d. Số nhân chi tiêu m=1/(1-MPC)=1/(1-0.8)=5
I tăng 100 triệu => Sự thay đổi cuối cùng của sản lượng là:
∆Y=m*∆I= 5*100=500


Bài tập 2.
Nền kinh tế đóng có sự tham gia của chính phủ: AE=C+I+G
Đề cho: C ngang= 300 triệu
MPC= 0.8
I= 200 triệu
G=300 triệu
t= 0.25
a. xây dựng hàm chi tiêu?
C= C ngang + MPC*Yd = 300+ 0.8( Y-tY) = 300 + 0.8( Y- 0.25Y) = 300+ 0.8*0.75Y=300+ 0.6Y
Vậy C= 300+ 0.6Y
b. Xây dựng hàm AE?
AE= C+I+G= 300+0.6Y+200+300= 800 + 0.6Y
c. TTCB  AE=Y  800+ 0.6Y= Y  YCB = 2000
d. m= 1/[1-MPC(1-t)] =2,5
G tăng 200 triệu=> sự thay đổi của sản lượng cân bằng:
∆Y= ∆AE*m= ∆G*m= 200*2.5= 500
Bài tập 3
Nền kinh tế mở X= 5 tỷ

MPM= 0.14

C ngang= 10 tỷ

MPC= 0.8

I= 5 tỷ

a. Xác định AE ngang?
AE= AE ngang + α*Y
AE= C+ I + G + NX= 10 + 0.8( Y-0.2Y) + 5 + 40 + 5 – 0.14*Y= 60 + 0.5*Y
 AE ngang= 60
b. AE= 60 + 0.5*Y

G=40 tỷ

t=20%=0.2


c. TTCB AE=Y 60+ 0.5Y=Y  YCB = 120
d. m = 1/[1-MPC(1-t)+ MPM]= 2
G tăng 20 tỷ => sự thay đổi của Y
∆Y= ∆G*m = 20* 2= 40
Bài tập 4
Đề cho:
Tiêu dùng: C= 25 + 0.8(Y-T)
Đầu tư

: I=195

Thuế ròng : T= 50+ 0.2Y
Xuất khẩu X= 90

Chi tiêu chính phủ G= 190

Nhập khẩu IM= 0.14Y

a. Xây dựng hàm AE?
AE= C+ I+ G+ NX= 25 + 0.8(Y-T) + 195 + 190 + 90 – 0.14Y
= 500 + 0.8( Y- 50 – 0.2Y) – 0.14Y
= 460 + 0.5Y
b. TTCB  AE=Y  460 + 0.5Y = Y  YCB = 920 tỷ
c. Có m= 1/[1-(1-t)MPC + MPM]= 2 => mT= (-MPC)*m= -1.6
Chính phủ giảm thuế tự định 50 tỷ  ∆T ngang = -50
=> Sự thay đổi của sản lượng cân bằng:
∆Y= ∆AE*m
=

+

∆T ngang* mT

∆T ngang * mT

= -50 * (-1.6) = 80
 YCB mới = 920 + 80= 1000 tỷ
d. Muốn đạt được mức sản lượng cân bằng ở câu c, thay vì gảm thuế tự định chính phủ cần
thay đổi chi tiêu bao nhiêu?
∆Y=80= ∆G*m = ∆G* 2 => ∆G= 40
Vậy thay vì giảm thuế tự định 50 tỷ, chính phủ có thể tăng chi tiêu 40 tỷ để giữ sản lượng cân
bằng là 1000 tỷ
Khi đó:
Y=920 : C1 = 25+ 0.8( 920-T1) = 25+ 0.8( 920- 50 -0.2*920) = 573.8


NX1= 90- 0.14*920 = -38.8
BB1 = T1 – G1 = 50+ 0.2* 920 – 190 = 44
Y= 1000 : C2 = 25 + 0.8(1000- T2) = 25+ 0.8( 1000- 50-0.2*1000)= 625
NX2 = 90- 0.14* 1000= -50
BB2 = T2- G2= 50 + 0.2*1000 – 230 = 20
Vậy ∆C= 573.8 – 625 = -51.2 => Tiêu dùng tăng 51.2 tỷ
∆NX= -38.8 – ( -50) = 11.2 => Cán cân thương mại thâm hụt thêm 11.2 tỷ
∆BB= 44 – 20 = 22 => Cán cân ngân sách thặng dư thêm 22 tỷ
e. Muốn đạt mức sản lượng cân bằng ở câu c thì t phải thay đổi thế nào?
Gọi thuế suất mới là t’ => T’= 50 + t’*Y
AE’= 25 + 0.8( Y-50-t’*Y)+ 195 + 190 + 90 – 0.14Y
TTCB  AE’ = Y
 25 + 0.8( Y-50-t’*Y)+ 195 + 190 + 90 – 0.14Y = Y
Thay Y=1000=> t’= …..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×