Tải bản đầy đủ

đáp án buổi 1 vĩ 1

BÀI 1. ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN SỐ CỦA KINH TẾ VĨ MÔ
I. Bài tập trắc nghiệm
1. c
2. b
3. a
4. a
GDP> GNP => NFA < 0 => giá trị người Việt tạo ra ở nước ngoài ít hơn giá trị người nước ngoài
tạo ra ở Việt Nam
5. c
6. b
NNP= GNP – Dep
NI= NNP – Te = GNP – Dep – Te
7. a
8. d
9. b
10. c
W: tính GDP theo phương pháp thu nhập
G: tính GDP theo phương pháp chi tiêu
11. d
12. c
13. c

Chi mua cho nhà ở => ảnh hưởng I => C không đổi
14. b
15. d
IM tăng => NX giảm => GDP giảm hay AI giảm
16. c
17. b

tính đến giá trị của sản phẩm cuối cùng => GDP tăng 30 tỷ


18. a
GTGT ở công đoạn 3( sản xuất dây đồng)= 21-16= 5 tỷ
19. c
Tổng giá trị sản phẩm trung gian = 10 + 16 + 21 = 47 tỷ
20. a
21. d
DGDP = GDPn / GDPr . Nếu GDP(r) giảm và D tăng
Thì GDP(n) tăng khi GDP(r) tăng nhiều hơn D giảm
GDP(n) giảm khi GDP(r) giảm nhiều hơn D tăng
GDP (n) không đổi khi GDP(r) giảm bằng D tăng
22. b
Đóng góp vào GDP= 500k – (100k + 10k)= 390k
23. b
i trước thuế = r trước thuế + pi => i trước thuế = 8% + 12% = 20%
i sau thuế = i trước thuế - 40% * i trước thuế = 20% - 40% * 20% = 12%
Mà i sau thuế = r sau thuế + pi suy ra r sau thuế = 12% -12% = 0
24. a
Thu nhập tăng 10%/ năm => thu nhập tăng gấp 2 sau 70/10 = 7 ( năm)
25. a
26. b
27. a táo và cam là hàng hóa thay thế của nhau
28. a
Thu nhập tăng từ 10tr lên 20tr => tăng 100%
CPI tăng từ 125 lên 150
Suy ra mức sống tăng lên
29. a
30. d

=> tăng 20%II. Bài tập tự luận
Bài 1.
Năm

A

B

C

Giá

Lượng

Giá

Lượng

Giá

Lượng

2010

6

95

4

60

25

35

2011

7

100

5

63

26

37

2012

8

105

6

65

27

38

a, Năm 2010 : GDP danh nghĩa = 6*95+ 4*60+ 25*35= 1685
GDP thực tế = 7*95+ 5*60+ 26*35 = 1875
Năm 2011

: GDP danh nghĩa = GDP thực tế = 7*100+ 5*63 + 26*37= 1977

Năm 2012

: GDP danh nghĩa = 8*105 + 6* 65 + 27*38 = 2256
GDP thực tế = 7*105+ 5*65 + 26*38 = 2048

b, Chỉ số điều chỉnh cho năm 2010, 2011, 2012 lần lượt là
D(2010) = 1685*100 / 1875 = 89,87
D(2011) = 100
D(2012) = 2256*100 / 2048 = 110,16
c, ∏2011 = (100 – 89,87 )* 100% / 89,87 = 11,28%
∏2012 = 10,16%
d, g(2011) = (1977- 1875) *100% / 1875 = 5,44%
g(2012)= 3,59%
e, Mỗi năm dân sô tăng 2,5% , gọi dân số năm 2010 là n thì
Dân số năm 2011 là (n + 2,5%n)= (1+2,5%)n = A
Dân số năm 2012 là (1+ 2,5%)n + 2,5% *( 1+ 2,5%)n = (1+ 2,5%)^2 *n = B
 Tốc độ tăng GDP thực tế bình quân năm 2011 là


1977/ A - 1875/n
g(TB) =

= ….. ( triệt tiêu n)
1875/n
Tính tương tự với năm 2012

Bài 2.
Năm

Bóng tennis

Vợt tennis

Mũ chơi tennis

Giá

Lượng

Giá

Lượng

Giá

Lượng

(000đ)

( cái )

(000đ)

( cái )

(000đ)

( cái )

2001

20

100

400

10

10

200

2002

20

100

600

10

20

200

A, CPI ( 2002 ) = 100
CPI (2001 ) = (20*100 + 400*10 + 10*200) * 100/ ( 20*100 + 600*10 + 20*200) = 66,67
B, ∏ 2002 = (100 – 66,67)*100 / 66,67 = 49,99%
C, 1 cá nhân năm 2001 có thu nhập 6000, năm 2002 có thu nhập 7000. Tính tốc độ tăng thu
nhập thực tế. Đánh giá về mức sống.
6000, 7000 là những con số danh nghĩa
Có công thức Wr = Wn/ Pchung => Tốc độ tăng của Wr = Tốc độ tăng của Wn – Tốc độ tăng P
Tốc độ tăng Wn = (7000 – 6000) *100% / 6000 = 16,67%
Tốc độ tăng Pchung = ∏ = 49,99%
 Tốc độ tăng thu nhập thực tế = 16,67 % - 49,99% = -33,32 % < 0
Vậy mức sống của người đó giảmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×