Tải bản đầy đủ

đáp án bài tập buổi 2 vĩ 1

Bài 2. Tổng cung- Tổng cầu
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm
1. c
2. b
3. d
4. c
5. a
6. b
OPEC tăng giá dầu=> CPSX tăng => AS giảm=> (AS) dịch trái=> giá tăng, sản lượng giảm
7. c
8. a
9. c
tiền lương là chi phí của doanh nghiệp , ảnh hưởng đến tổng cung ngắn hạn
10. d
11. b
12. b
Trạng thái lạm phát đi kèm suy thoái = P tăng, Y giảm => Đường tổng cung dịch trái
13. c
14. c
Cung tiền tăng=> lãi suất giảm=> đầu tư tăng => AD tăng=> (AD) dịch phải
Trong ngắn hạn: P tăng, Y tăng

Trong dài hạn: tình trạng thiếu hụt nhân công công xảy ra=> tiền lương danh nghĩa điều chỉnh
tăng=> CPSX tăng=> AS giảm=> (AS) dịch trái => P tăng, Y không đổi
15. d
Trong ngắn hạn sự dịch chuyển sang trái của (AD) làm P giảm, Y giảm
P giảm đáng lẽ tiền lương( danh nghĩa) cũng phải điều chỉnh giảm nhưng vì theo lý thuyết tiền
lương cứng nhắc thì tiền lương không thể điều chỉnh kịp thời theo sự thay đổi của giá


 Chi phí thực tế về lao động tăng
 Tiền lương thực tế tăng
II. Câu hỏi tự luận
Ban đầu nền kinh tế cân bằng tại mức sản lượng tiềm năng
Ý 1: Từ cuối năm 2008, các nước nhập khẩu chủ lực hàng Việt Nam lâm vào suy thoái
 Xuất khẩu Việt Nam giảm
 NX giảm
 AD giảm đường AD dịch trái ( sốc cầu bất lợi)
 P giảm, Y giảm
In long run, tình trạng dư thừa nhân công xảy ra
 Tiền lương danh nghĩa điều chỉnh giảm
 CPSX giảm
 AS tăng đường AS dịch phải
 P giảm, Y không đổi =Y*Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×