Tải bản đầy đủ

Đáp án bài tập buổi 1 kinh tế vĩ mô 1

BÀI 1. ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN SỐ CỦA KINH TẾ VĨ MÔ
I. Bài tập trắc nghiệm
1. c
2. b
3. a
4. a
GDP> GNP => NFA < 0 => giá trị người Việt tạo ra ở nước ngoài ít hơn giá trị người nước ngoài
tạo ra ở Việt Nam
5. c
6. b
NNP= GNP – Dep
NI= NNP – Te = GNP – Dep – Te
7. a
8. d
9. b
10. c
W: tính GDP theo phương pháp thu nhập
G: tính GDP theo phương pháp chi tiêu
11. d
12. c
13. c

Chi mua cho nhà ở => ảnh hưởng I => C không đổi
14.
15. d
IM tăng => NX giảm => GDP giảm hay AI giảm
16.
17. b

tính đến giá trị của sản phẩm cuối cùng => GDP tăng 30 tỷ


18. a
GTGT ở công đoạn 3( sản xuất dây đồng)= 21-16= 5 tỷ
19. c
Tổng giá trị sản phẩm trung gian = 10 + 16 + 21 = 47 tỷ
20. a
21. d
DGDP = GDPn / GDPr . Nếu GDP(r) giảm và D tăng
Thì GDP(n) tăng khi GDP(r) tăng nhiều hơn D giảm
GDP(n) giảm khi GDP(r) giảm nhiều hơn D tăng
GDP (n) không đổi khi GDP(r) giảm bằng D tăng
22. b
Đóng góp vào GDP= 500k – (100k + 10k)= 390k
23. b
i trước thuế = r trước thuế + pi => i trước thuế = 8% + 12% = 20%
i sau thuế = i trước thuế - 40% * i trước thuế = 20% - 40% * 20% = 12%
Mà i sau thuế = r sau thuế + pi suy ra r sau thuế = 12% -12% = 0
24. a
Thu nhập tăng 10%/ năm => thu nhập tăng gấp 2 sau 70/10 = 7 ( năm)
25. a
26. b
27. a táo và cam là hàng hóa thay thế của nhau
28. a
Thu nhập tăng từ 10tr lên 20tr => tăng 100%
CPI tăng từ 125 lên 150
Suy ra mức sống tăng lên
29. a
30. d

=> tăng 20%
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×