Tải bản đầy đủ

ChuyênđềbàitậpVậtlý12 2019 FULLĐÁ

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

MỤC LỤC

MỤC LỤC
CHUYÊN ĐỀ I. DAO ĐỘNG CƠ..................................................................................................................................................................4
CHỦ ĐỀ 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.................................................................................................................................................. 5
Dạng 1: Lý thuyết về dao động điều hòa............................................................................................................................................... 5
Dạng 2. Xác định các đặc trưng ω, T, f; khai thác các phương trình x, v, a của dao động điều hòa........................................................9
Dạng 3. Hệ thức độc lập với thời gian................................................................................................................................................ 12
Dạng 4. Bài toán viết phương trình dao động điều hòa........................................................................................................................ 13
Dạng 5. Năng lượng dao động điều hòa.............................................................................................................................................. 15
Loại 1. Dạng cơ bản sử dụng W=Wđ+Wt............................................................................................................................................16
Loại 2. Sử dụng mối liên hệ Wđ = nWt................................................................................................................................................16
Dạng 6. Thời gian, thời điểm, số lần................................................................................................................................................... 17
Loại 1. Thời gian ngắn nhất chất điểm dao động điều hòa đi từ vị trí này đến vị trí khác................................................................17
Loại 2. Thời điểm vật đi qua vị trí nhất định......................................................................................................................................18
Loại 3. Số lần vật qua vị trí đã biết.....................................................................................................................................................19
Loại 4. Thời điểm liên quan đến số lần...............................................................................................................................................19
Loại 5. Xác định khoảng thời gian độ lớn li độ, vận tốc, gia tốc không vượt quá một giá trị nhất định............................................20
Loại 6. Tìm li độ, vận tốc, gia tốc của vật trước và sau một khoảng thời gian Δt..............................................................................21

Dạng 7. Quãng đường vật đi được trong dao động điều hòa................................................................................................................ 21
Loại 1. Quãng đường vật đi được ứng với khoảng thời gian đặc biệt; khoảng thời gian bất kì từ thời điểm t1 đến t2.......................21
Loại 2. Quãng đường lớn nhất............................................................................................................................................................22
Loại 3. Quãng đường nhỏ nhất...........................................................................................................................................................22
Loại 4. Khoảng thời gian vật đi được quãng đường cho trước..........................................................................................................23
Dạng 8. Vận tốc và tốc độ trung bình.................................................................................................................................................. 23
CHỦ ĐỀ 2. CON LẮC LÒ XO.......................................................................................................................................................... 24
Dạng 1. Xác định các đại lượng đặc trưng ω, T, f của con lắc lò xo..................................................................................................... 24
Dạng 2. Lực đàn hồi và lực kéo về (lực hồi phục)............................................................................................................................... 26
Dạng 3. Chiều dài lò xo treo thẳng đứng............................................................................................................................................. 27
Dạng 4. Thời gian nén - giãn của lò xo.............................................................................................................................................. 28
Dạng 5. Năng lượng của con lắc lò xo................................................................................................................................................ 29
Dạng 6. Bài toán viết phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo............................................................................................. 30
Dạng 7. Cắt và ghép lò xo.................................................................................................................................................................. 31
Dạng 8. Bài toán va chạm và một số dạng toán khác........................................................................................................................... 32
CHỦ ĐỀ 3. CON LẮC ĐƠN.............................................................................................................................................................. 33
Dạng 1. Xác định các đặc trưng ω, T, f của con lắc đơn...................................................................................................................... 33
Dạng 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chu kì của con lắc đơn.................................................................................................................. 35
Loại 1. Chu kỳ con lắc đơn chịu ảnh hưởng khi thay đổi chiều dài, gia tốc, nhiệt độ.......................................................................35
Loại 2. Chu kỳ con lắc đơn chịu ảnh hưởng của lực điện, lực quán tính, lực đẩy Ác-si-mét.............................................................36
Dạng 3. Năng lượng của con lắc đơn.................................................................................................................................................. 37
Dạng 4. Vận tốc, lực căng dây............................................................................................................................................................ 39
Loại 1. Bài toán về vận tốc của quả nặng...........................................................................................................................................39
Loại 2. Bài toán về lực căng dây.........................................................................................................................................................39
Dạng 5. Bài toán viết phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn.............................................................................................. 39
CHỦ ĐỀ 4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – SỰ CỘNG HƯỞNG...............................................................41
Dạng 1. Lý thuyết về các loại dao động.............................................................................................................................................. 41
Dạng 2. Bài toán liên quan đến cộng hưởng và dao động tắt dần......................................................................................................... 42
CHỦ ĐỀ 5. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ...................................................................43
Dạng 1. Bài toán thuận....................................................................................................................................................................... 44
Dạng 2. Bài toán ngược...................................................................................................................................................................... 45
Dạng 3. Một số bài toán khác: Bài toán cực trị; Bài toán khoảng cách; Đạo hàm; Bài toán đồ thị.......................................................45
CHỦ ĐỀ 6. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CHO MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG CƠ....................................................46
CHỦ ĐỀ 7. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ.............................................................................................. 46
Đề kiểm tra 45 phút số 1_Chương I_THPT Lương Đình Của – Đà Nẵng 2010................................................................................46
Đề kiểm tra 45 phút số 2_Chương I_THPT Phan Đăng Lưu – Bình Dương 2010.............................................................................47
CHUYÊN ĐỀ II. SÓNG CƠ.........................................................................................................................................................................49
CHỦ ĐỀ 1. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ........................................................................................................................ 49
Dạng 1. Xác định các đặc trưng của sóng cơ....................................................................................................................................... 49
Dạng 2. Độ lệch pha........................................................................................................................................................................... 51


Dạng 3. Phương trình truyền sóng...................................................................................................................................................... 53
Dạng 4. Một số bài toán khác về sóng cơ............................................................................................................................................ 54
Loại 1. Thời gian ngắn nhất liên quan đến hai điểm trên phương truyền sóng.................................................................................54
Loại 2. Biên độ trong sóng cơ.............................................................................................................................................................55
Loại 3. Li độ - vận tốc trong sóng cơ..................................................................................................................................................55
Loại 4. Li độ liên quan đến chiều chuyển động..................................................................................................................................55
Loại 5. Tốc độ, li độ và biên độ liên quan đên chiều truyền sóng......................................................................................................56
Loại 6. Khoảng cách giữa hai điểm trong môi trường truyền sóng...................................................................................................56
CHỦ ĐỀ 2. GIAO THOA SÓNG....................................................................................................................................................... 56
Dạng 1. Đại cương về giao thoa sóng................................................................................................................................................. 56
File word: ducdu84@gmail.com

-- 1 --

Phone, Zalo: 0946 513 000


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

MỤC LỤC

Dạng 2. Số điểm, số đường cực đại và cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn....................................................................................59
Dạng 3. Số điểm, số đường min - max trên đoạn thẳng không đồng thời nối hai nguồn.......................................................................60
Dạng 4. Số điểm, số đường min - max trên đoạn thẳng vuông góc với đoạn nối hai nguồn.................................................................60
Dạng 5. Số điểm, số đường min - max trên đường tròn, elip, hình chữ nhật, hình vuông, …...............................................................60
Dạng 6. Số điểm dao động với biên độ min - max trên đoạn thẳng nối hai nguồn và cùng pha hoặc ngược pha với hai nguồn............61
Dạng 7. Vị trí gần nhất-xa nhất của điểm M dao động với biên độ min-max nằm trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn.............61
Dạng 8. Vị trí, số điểm dao động cùng pha hoặc ngược pha với hai nguồn trên đoạn thẳng vuông góc với hai nguồn.........................62
Dạng 9. Vị trí, số điểm dao động cùng pha hoặc ngược pha với điểm M bất kì trên đoạn thẳng vuông góc với hai nguồn...................62
Đạng 10. Vị trí, số điểm dao động với biên độ bất kì.......................................................................................................................... 63
CHỦ ĐỀ 3. SÓNG DỪNG................................................................................................................................................................. 63
Dạng 1. Xác định các đặc trưng của sóng dừng.................................................................................................................................. 63
Loại 1. Xác định tốc độ, tần số và bước sóng.....................................................................................................................................64
Loại 2. Xác định số nút, số bụng.........................................................................................................................................................65
Dạng 2. Phương trình sóng dừng và một số bài toán liên quan............................................................................................................ 66
Loại 1. Phương trình sóng dừng.........................................................................................................................................................66
Loại 2. Biên độ sóng dừng..................................................................................................................................................................66
Loại 3. Khoảng cách.............................................................................................................................................................................66
Loại 4. Số lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng.........................................................................................................................................66
Loại 5. Tần số, tốc độ nằm trong một đoạn........................................................................................................................................67
Loại 6. Hai tần số gần nhau nhất tạo ra sóng dừng...........................................................................................................................67
Loại 7. Số lần tạo ra sóng dừng..........................................................................................................................................................67
CHỦ ĐỀ 4. SÓNG ÂM. ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ, SINH LÝ CỦA ÂM.............................................................................................. 67
Dạng 1. Lý thuyết về sóng âm............................................................................................................................................................ 66
Dạng 2. Họa âm. Sự truyền âm trong các môi trường......................................................................................................................... 69
Dạng 3. Cường độ âm. Mức cường độ âm.......................................................................................................................................... 71
Loại 1. Tính cường độ âm, mức cường độ âm tại các điểm trên một đoạn thẳng..............................................................................71
Loại 2. Tính cường độ âm, mức cường độ âm thỏa mãn trên một điều kiện hình học.......................................................................72
CHỦ ĐỀ 5. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ........................................................................................................ 73
Đề kiểm tra 45 phút số 3_Chương II_THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đắc Lắc 2014...........................................................................73
Đề kiểm tra 45 phút số 4_Chương II_THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đắc Lắc 2014...........................................................................74
Đề kiểm tra 45 phút số 5_Chương I, II_THPT Mạc Đĩnh Chi – TpHCM 2012.................................................................................76
Đề kiểm tra 45 phút số 6_Chương I, II_THPT Lê Hồng Phong – TpHCM 2013...............................................................................77
CHUYÊN ĐỀ III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.......................................................................................................................................79
CHỦ ĐỀ 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU............................................................................................................. 79
Dạng 1. Giá trị hiệu dụng, công suất, nhiệt lượng............................................................................................................................... 79
Dạng 2. Từ thông và suất điện động................................................................................................................................................... 81
Dạng 3. Thời gian trong dao động điện............................................................................................................................................... 83
Loại 1. Giá trị tức thời u và i tại các thời điểm..................................................................................................................................83
Loại 2. Thời gian đèn sáng và tắt.......................................................................................................................................................84
CHỦ ĐỀ 2. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU................................................................................................................................. 84
Dạng 1. Mạch chỉ chứa một phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện..................................................................................... 84
Loại 1. Mạch chỉ có điện trở thuần R.................................................................................................................................................84
Loại 2. Mạch chỉ có cuộn cảm thuần L...............................................................................................................................................85
Loại 3. Mạch chỉ có tụ điện C.............................................................................................................................................................87
Dạng 2. Mạch chỉ chứa hai phần tử hoặc cuộn dây không thuần cảm................................................................................................. 89
CHỦ ĐỀ 3. MẠCH CÓ R, L , MẮC NỐI TIẾP.................................................................................................................................. 91
Dạng 1. Lý thuyết mạch R, L, C mắc nối tiếp..................................................................................................................................... 91
Dạng 2. Bài toán cơ bản về tính tổng trở, điện áp................................................................................................................................ 93
Dạng 3. Viết biểu thức dòng điện và điện áp xoay chiều..................................................................................................................... 95
Dạng 4. Mạch điện RLC nối tiếp khi cuộn dây có thêm điện trở r....................................................................................................... 96
CHỦ ĐỀ 4. CÔNG SUẤT, HỆ SỐ CÔNG SUẤT VÀ HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG ĐIỆN..........................................................97
Dạng 1. Công suất, hệ số công suất.................................................................................................................................................... 97
Dạng 2. Hiện tượng cộng hưởng điện................................................................................................................................................. 99
CHỦ ĐỀ 5. MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU...............................................................................101
Dạng 1. Bài toán cực trị.................................................................................................................................................................... 101
Loại 1. Thay đổi giá trị R của biến trở.............................................................................................................................................101
Loại 2. Thay đổi giá trị L của cuộn dây............................................................................................................................................102
Loại 3. Thay đổi giá trị C của tụ điện...............................................................................................................................................103
Loại 4. Thay đổi giá trị ω hoặc f.......................................................................................................................................................104
Dạng 2. Phương pháp giản đồ véctơ giải toán điện xoay chiều.......................................................................................................... 105
Loại 1. Độ lệch pha...........................................................................................................................................................................105
Loại 2. Vectơ chung gốc....................................................................................................................................................................106
Loại 3. Vec tơ trượt...........................................................................................................................................................................106
Dạng 3. Biện luận hộp kín trong mạch điện xoay chiều.................................................................................................................... 107
CHỦ ĐỀ 6. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU..................................108
CHỦ ĐỀ 7. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP.............................................................................................................. 108
Dạng 1: Máy biến áp........................................................................................................................................................................ 108
File word: ducdu84@gmail.com

-- 2 --

Phone, Zalo: 0946 513 000


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

MỤC LỤC

Dạng 2. Truyền tải điện năng đi xa................................................................................................................................................... 109
CHỦ ĐỀ 8. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA............................................................110
Dạng 1. Máy phát điện xoay chiều một pha...................................................................................................................................... 110
Dạng 2. Máy phát điện xoay chiều ba pha......................................................................................................................................... 111
Dạng 3. Động cơ không đồng bộ ba pha........................................................................................................................................... 112
CHỦ ĐỀ 9. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.........................................................................112
Đề kiểm tra 45 phút số 7_Chương III_THPT Mạc Đĩnh Chi – TpHCM 2016..................................................................................112
Đề kiểm tra 45 phút số 8_Chương III_THPT Mạc Đĩnh Chi – TpHCM 2015..................................................................................114
CHUYÊN ĐỀ IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ............................................................................................................................117
CHỦ ĐỀ 1. MẠCH DAO ĐỘNG..................................................................................................................................................... 117
Dạng 1. Lý thuyết mạch dao động.................................................................................................................................................... 117
Dạng 2. Xác định các đặc trưng ω, T, f của mạch dao động............................................................................................................... 118
Dạng 3. Giá trị cực đại. Hệ thức độc lập với thời gian....................................................................................................................... 119
Loại 1. Giá trị cực đại.......................................................................................................................................................................119
Loại 2. Hệ thức độc lập với thời gian...............................................................................................................................................120
Dạng 4. Viết biểu thức điện tích, cường độ dòng điện và hiệu điện thế.............................................................................................. 122
Dạng 5. Thời gian trong mạch dao động........................................................................................................................................... 123
Loại 1. Thời gian đặc biệt.................................................................................................................................................................123
Loại 2. Bài toán hai thời điểm..........................................................................................................................................................124
Dạng 6. Cung cấp năng lượng cho mạch dao động............................................................................................................................ 124
Dạng 7. Năng lượng mạch dao động (Giảm tải)................................................................................................................................ 125
Dạng 8. Mạch dao động ghép tụ điện hoặc cuộn cảm (Giảm tải)....................................................................................................... 125
CHỦ ĐỀ 2. SÓNG ĐIỆN TỪ........................................................................................................................................................... 125
Dạng 1. Lý thuyết về điện từ trường và sóng điện từ......................................................................................................................... 125
Dạng 2. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Bước sóng của sóng điện từ...................................................................127
Loại 1. Xác định bước sóng điện từ..................................................................................................................................................128
Loại 2. Xác định khoảng biến thiên..................................................................................................................................................129
CHỦ ĐỀ 3. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ................................................................130
Đề kiểm tra 45 phút số 9_Chương IV_THPT Nguyễn Tất Thành – TpHCM 2015...........................................................................130
Đề kiểm tra 45 phút số 10 _Chương IV_THPT Nguyễn Tất Thành – Đắc Nông 2012.....................................................................131
CHUYÊN ĐỀ V. SÓNG ÁNH SÁNG........................................................................................................................................................133
CHỦ ĐỀ 1. TÁN SẮC ÁNH SÁNG. SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG.................................................................................................... 133
Dạng 1. Tán sắc ánh sáng................................................................................................................................................................. 133
Dạng 2. Ánh sáng truyền trong các môi trường................................................................................................................................. 136
Dạng 3. Khúc xạ ánh sáng................................................................................................................................................................ 137
CHỦ ĐỀ 2. GIAO THOA ÁNH SÁNG............................................................................................................................................ 138
Dạng 1. Lý thuyết về giao thoa ánh sáng.......................................................................................................................................... 138
Dạng 2. Khoảng vân, bước sóng, vị trí vân sáng – vân tối đối với ánh sáng đơn sắc..........................................................................140
Dạng 3. Số vân trên trường giao thoa và trên một đoạn..................................................................................................................... 143
Dạng 4. Thay đổi các tham số a và D................................................................................................................................................ 144
Dạng 5. Bài toán liên quan đến giao thoa với hai bức xạ đơn sắc...................................................................................................... 145
Loại 1. Xác định bước sóng khi giao thoa đồng thời hai bức xạ......................................................................................................145
Loại 2. Xác định khoảng cách ngắn nhất từ vân trung tâm đến vị trí hai bức xạ trùng nhau..........................................................147
Loại 3. Xác định số vân trong đoạn giữa n vân sáng trùng nhau liên tiếp.......................................................................................147
Loại 4. Xác định số vân sáng (vân sáng đơn sắc hoặc vân sáng cùng màu vân trung tâm) trên bề rộng của trường giao thoa.....147
Loại 5. Xác định số vân sáng trên một đoạn MN (M và N đã biết tọa độ).......................................................................................148
Dạng 6. Bài toán liên quan đến giao thoa vớii ba bức xạ đơn sắc...................................................................................................... 148
Dạng 7. Giao thoa bằng ánh sáng trắng............................................................................................................................................. 150
Loại 1. Xác định số vân sáng tại một vị trí đã biết tọa độ................................................................................................................150
Loại 2. Bề rộng, vùng phủ nhau của quang phổ, khoảng cách nhỏ nhất....................................................................................................150
CHỦ ĐỀ 3. CÁC LOẠI QUANG PHỔ............................................................................................................................................ 151
CHỦ ĐỀ 4. CÁC LOẠI TIA. THANG SÓNG ĐIỆN TỪ................................................................................................................. 154
Dạng 1. Tia hồng ngoại – Tia tử ngoại – Tia X.................................................................................................................................. 154
Dạng 2. Thang sóng điện từ.............................................................................................................................................................. 158
CHỦ ĐỀ 5. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG....................................................................................... 158
Đề kiểm tra 45 phút số 11_Chương V_THPT Nguyễn Tất Thành – Đắc Nông 2012.......................................................................158
Đề kiểm tra 45 phút số 12_Chương V_THPT Phan Đình Phùng – Đắc Nông 2014........................................................................160
Đề kiểm tra 45 phút số 13_Chương IV, V_THPT Nguyễn Tất Thành – Đắc Nông 2012..................................................................161
Đề kiểm tra 45 phút số 14_Chương IV, V_THPT Trần Phú – Đắc Nông 2014................................................................................162
CHUYÊN ĐỀ VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG...........................................................................................................................................165
CHỦ ĐỀ 1. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.............................................................165
Dạng 1. Lý thuyết về hiện tượng quang điện ngoài. Thuyết lượng tử ánh sáng.................................................................................. 165
Dạng 2. Lượng tử năng lượng. Giới hạn quang điện. Công thoát...................................................................................................... 167
Loại 1. Lượng tử năng lượng............................................................................................................................................................167
Loại 2. Tìm giới hạn quang điện λ0 ( hoặc f0 ), công thoát A của kim loại hoặc bán dẫn...............................................................168
Loại 3. Xác định điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện................................................................................................................169
Dạng 3. Động năng của êlectron quang điện..................................................................................................................................... 169
File word: ducdu84@gmail.com

-- 3 --

Phone, Zalo: 0946 513 000


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

MỤC LỤC

Dạng 4. Công suất nguồn sáng......................................................................................................................................................... 171
Dạng 5. Bài toán ống Cu – lit –giơ (Ống tia X)................................................................................................................................. 172
Loại 1. Bước sóng (tần số) nhỏ nhất do tia X phát ra......................................................................................................................172
Loại 2. Tìm tốc độ electron qua ống Cu-lít-giơ................................................................................................................................172
Loại 3. Tính hiệu điện thế giữa Anốt và Katốt..................................................................................................................................172
Loại 4. Nhiệt lượng bên trong ống tia X...........................................................................................................................................173
CHỦ ĐỀ 2. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG....................................................................................................................... 173
CHỦ ĐỀ 3. HIỆN TƯỢNG QUANG – PHÁT QUANG.................................................................................................................. 175
CHỦ ĐỀ 4. MẪU NGUYÊN TỬ BO............................................................................................................................................... 176
Dạng 1. Tiên đề 1 – Tiên đề về trạng thái dừng (xác định bán kính, vẬn tốc)....................................................................................176
Dạng 2. Tiên đề 2 – Sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử................................................................................................ 177
CHỦ ĐỀ 5: SƠ LƯỢC VỀ LAZE.................................................................................................................................................... 179
CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG..............................................................................180
Đề kiểm tra 45 phút số 15_Chương VI_THPT Nguyễn Tất Thành – Đắc Nông 2012......................................................................180
Đề kiểm tra 45 phút số 16_Chương VI_THPT Trần Phú – Đắc Nông 2010....................................................................................181
CHUYÊN ĐỀ VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ.......................................................................................................................................184
CHỦ ĐỀ 1. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ............................................................................................. 184
Dạng 1. Tính chất và cấu tạo hạt nhân.............................................................................................................................................. 184
Dạng 2. Thuyết tương đối hẹp.......................................................................................................................................................... 186
CHỦ ĐỀ 2. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN.................................................................186
Dạng 1. Cân bằng phương trình phản ứng hạt nhân........................................................................................................................... 186
Dạng 2. Liên kết trong hạt nhân........................................................................................................................................................ 189
Loại 1. Độ hụt khối và Năng lượng liên kết......................................................................................................................................189
Loại 2. Năng lượng liên kết riêng.....................................................................................................................................................190
Loại 3. Năng lượng tỏa – thu............................................................................................................................................................190
Dạng 3. Định luật bảo toàn động lượng và năng lượng toàn phần..................................................................................................... 191
Loại 1. Cùng phương (phóng xạ)......................................................................................................................................................191
Loại 2. Phương vuông góc................................................................................................................................................................192
Loại 3. Phương bất kì........................................................................................................................................................................192
CHỦ ĐỀ 3. PHÓNG XẠ.................................................................................................................................................................. 193
Dạng 1. Lý thuyết về phóng xạ......................................................................................................................................................... 193
Dạng 2. Tính toán đơn giản các đại lượng từ định luật phóng xạ....................................................................................................... 195
Loại 1. Số hạt, khối lượng hạt nhân còn lại, chưa phân rã..............................................................................................................195
Loại 2. Số hạt, khối lượng hạt nhân mất đi, bị phân rã....................................................................................................................197
Loại 3. Số hạt nhân con, khối lượng hạt nhân con...........................................................................................................................199
Dạng 3. Số hạt, khối lượng hạt nhân mẹ và con tại một thời điểm..................................................................................................... 200
Dạng 4. Bài tập về hai chất phóng xạ................................................................................................................................................ 201
Dạng 5. Năng lượng phóng xạ (thuộc dạng năng lượng trong phản ứng hạt nhân).............................................................................202
CHỦ ĐỀ 4. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH.......................................................................................................................................... 202
CHỦ ĐỀ 5. PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH......................................................................................................................................... 204
CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ...........................................................................205
Đề kiểm tra 45 phút số 17_Chương VII_THPT Nguyễn Tất Thành – Đắc Nông 2011....................................................................205
Đề kiểm tra 45 phút số 18_Chương VII_THPT Nguyễn Tất Thành – Nghệ An 2010.......................................................................207
CHUYÊN ĐỀ VIII. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ.........................................................................................................................209
Đề kiểm tra học kì I số 1 (Sở GD & ĐT Đồng Tháp 2010)..............................................................................................................209
Đề kiểm tra học kì I số 2 (Sở GD & ĐT Bình Dương 2010).............................................................................................................210
Đề kiểm tra học kì I số 3 (Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế 2010)......................................................................................................212
Đề kiểm tra học kì I số 4 (Sở GD & ĐT Đà Nẵng 2010)..................................................................................................................214
Đề kiểm tra học kì I số 5 (Sở GD & ĐT Bình Định 2010)................................................................................................................216
Đề kiểm tra học kì II số 1 (Sở GD & ĐT Gia Lai 2012)...................................................................................................................217
Đề kiểm tra học kì II số 2 (Sở GD & ĐT Kon Tum 2009).................................................................................................................219
Đề kiểm tra học kì II số 3 (Sở GD & ĐT Quảng Nam 2007)............................................................................................................221
Đề kiểm tra học kì II số 4 (Sở GD & ĐT Quảng Ngãi 2008)...........................................................................................................223
Đề kiểm tra học kì II số 5 (Sở GD & ĐT Huế 2008)........................................................................................................................225
MỘT SỐ CÔNG THỨC TOÁN HỌC DÙNG TRONG VẬT LÝ.........................................................................................................228

File word: ducdu84@gmail.com

-- 4 --

Phone, Zalo: 0946 513 000


CHUYÊN ĐỀ I. DAO ĐỘNG CƠ
CHỦ ĐỀ 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Dạng 1. Lý thuyết về dao động điều hòa
Câu 1: Theo định nghĩa. Dđđh là
A. chuyển động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. chuyển động của một vật dưới tác dụng của một lực không đổi.
C. hình chiếu của chuyển động tròn đều lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
D. chuyển động có phương trình mô tả bởi hình sin hoặc cosin theo thời gian.
Câu 2: Trong dđđh, phát biểu nào sau đây là không đúng. Cứ sau một khoảng thời gian T thì
A. vật lại trở về vị trí ban đầu.
B. vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
C. gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
D. biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu.
Câu 3: Trong dđđh của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực tác dụng lên chất điểm
A. đổi chiều.
B. bằng không.
C. có độ lớn cực đại.
D. có độ lớn cực tiểu.
Câu 4: Vận tốc của vật dđđh có độ lớn cực đại khi
A. vật ở vị trí có li độ cực đại
B. gia tốc của vật đạt cực đại.
C. vật ở vị trí có li độ bằng không
D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dđđh?
A. Dđđh là dao động có tính tuần hoàn.
B. Biên độ của dao động là giá trị cực đại của li độ.
C. Vận tốc biến thiên cùng tần số với li độ.
D. Dđđh có quỹ đạo là đường hình sin.
Câu 6: Một vật đang dđđh, khi vật chuyển động từ VTB về VTCB thì
A. vật chuyển động nhanh dần đều
B. vật chuyển động chậm dần đều.
C. gia tốc cùng hướng với chuyển động
D. gia tốc có độ lớn tăng dần.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng. Trong dđđh, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến
đổi điều hoà theo thời gian và có
A. cùng biên độ
B. cùng pha.
C. cùng tần số góc
D. cùng pha ban đầu.
Câu 8: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dđđh có độ lớn
A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về VTCB.
B. tỉ lệ với bình phương biên độ.
C. không đổi nhưng hướng thay đổi.
D. và hướng không đổi.
Câu 9: Một vật dđđh, khi vật đi qua VTCB thì
A. độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc bằng không
B. độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc bằng không.
C. độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc khác không
D. độ lớn gia tốc và vận tốc cực đại.
Câu 10: Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dđđh là hình chiếu của nó.
A. biên độ của dao động bằng bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn đều.
B. vận tốc của dao động bằng vận tốc dài của chuyển động tròn đều.
C. tần số góc của dao động bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều.
D. li độ của dao động bằng toạ độ hình chiếu của chuyển động tròn đều.
Câu 11: Trong dđđh, phát biểu nào sau đây là sai.
A. Vận tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua VTCB.
B. Gia tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua VTCB.
C. Vận tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai VTB.
D. Gia tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua VTCB.
Câu 12: Điều nào sau đây sai về gia tốc của dđđh:
A. biến thiên cùng tần số với li độ x.
B. luôn luôn cùng chiều với chuyển động.
C. bằng không khi hợp lực tác dụng bằng không.
D. là một hàm sin theo thời gian.
Câu 13: Trong dđđh, giá trị cực đại của vận tốc là
A. vmax = ωA.
B. vmax = ω2A.
C. vmax = - ωA.
D. v max = - ω2A.
Câu 14: Biểu thức li độ của vật dđđh có dạng x = Acos(2ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là
A. vmax = ωA2
B. vmax = 2ωA
C. vmax = ω2A
D. vmax = ωA.
Câu 15: Trong dđđh x = 2Acos(ωt + φ), giá trị cực đại của gia tốc là
A. amax = ω2A
B. amax = 2ω2A
C. amax = 2ω2A2
D. amax = -ω2A
Câu 16: Trong dđđh x = Acos(ωt + φ), giá trị cực tiểu của vận tốc là
A. vmin = -2ωA
B. vmin =0
C. vmin = -ωA
D. vmin = ωA
Câu 17: Trong dđđh x = 2Acos(2ωt + φ), giá trị cực tiểu của gia tốc là
A. amin= -ω2A
B. amin = 0
C. amin= 4ω2A
D. amin= -4ω2A
Câu 18: Một vật dđđh chu kỳ T. Gọi v max và amax tương ứng là vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật. Hệ thức liên hệ đúng giữa
vmax và amax là
A. amax = vmax/T
B. amax =2πvmax/T
C. amax = vmax/2πT
D. amax = -2πvmax/T
Câu 19: Chọn hệ thức đúng liên hệ giữa x, A, v, ω trong dđđh
A. v2 = ω2(x2 – A2)
B. v2 = ω2(A2 – x2)
C. x2 = A2 + v2/ω2
D. x2 = v2 + x2/ω2
Câu 20: Chọn hệ thức đúng về mối liên hệ giữa x, A, v, ω trong dđđh
A. v2 = ω2(x2 – A2)
B. v2 = ω2(A2 + x2)
C. x2 = A2 – v2/ω2
D. x2 = v2 + A2/ω2
Câu 21: Một vật dđđh có x = Acos(t + ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là:
A. v2/ω4 + a2/ ω2 = A2
B. v2/ω2 + a2/ ω2 = A2
C. v2/ω2 + a2/ ω4 = A2
D. ω2/ v2 + a2/ ω4 = A2
Câu 22: Chọn hệ thức sai về mối liên hệ giữa x, A, v, ω trong dđđh:
A. A2 = x2 + v2/ω2
B. v2 = ω2(A2 – x2)
C. x2 = A2 – v2/ω2
D. v2 = x2(A2 – ω2)
Câu 23: Một vật dđđh với biên độ A, vận tốc góc ω. Ở li độ x, vật có vận tốc v. Hệ thức nào dưới đây viết sai?


A. v  A2  x 2
B. A2  x 2  v 2 /  2
C. x  A2  v 2 /  2
D.  v A2  x 2
Câu 24: Một chất điểm có khối lượng m dđđh xung quanh vị cân bằng với biên độ A. Gọi vmax, amax, Wđmax lần lượt là độ lớn vận tốc
cực đại, gia tốc cực đại và động năng cực đại của chất điểm. Tại thời điểm t chất điểm có ly độ x và vận tốc là v. Công thức nào sau
đây là không dùng để tính chu kì dđđh của chất điểm?
2
A
A
m
A2  x 2
A. T =
B. T = 2A
C. T = 2
D. T = 2π
.
|v|
vmax
2Wd max
a max
Câu 25: Một vật dđđh với tần số góc ω và biên độ B. Tại thời điểm t 1 thì vật có li độ và tốc độ lần lượt là x 1, v1, tại thời điểm t2 thì vật
có li độ và tốc độ lần lượt là x2, v2. Tốc độ góc ω được xác định bởi công thức
A.



x12  x 22
v 22  v12

B.



x12  x 22
v12  v 22

C.



v12  v 22
x12  x 22

D.



v12  v 22
x 22  x12

.

Câu 26: Một vật dđđh với tần số góc ω và biên độ B. Tại thời điểm t 1 thì vật có li độ và tốc độ lần lượt là a 1, v1, tại thời điểm t2 thì vật
có li độ và tốc độ lần lượt là a2, v2. Tốc độ góc ω được xác định bởi công thức
A.



a12  a 22
v 22  v12

B.



a12  a 22
v12  v 22

C.



v12  v 22
a12  a 22

D.



v12  v 22
a 22  a12

.

Câu 27: Phát biểu sai khi nói về dđđh?
A. Gia tốc của chất điểm dđđh sớm pha hơn li độ một góc π/2. B. Vận tốc của chất điểm dđđh trễ pha hơn gia tốc một góc π/2.
C. Khi chất điểm chuyển động từ VTCB ra biên thì thế năng của chất điểm tăng.
D. Khi chất điểm chuyển động về VTCB thì động năng của chất điểm tăng.
Câu 28: Chọn câu đúng. Một vật dđđh đang chuyển động từ VTCB đến VTB âm thì
A. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm
B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.
C. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm
D. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dđđh của chất điểm?
A. Vận tốc của chất điểm có độ lớn tỉ lệ nghịch với li độ.
B. Biên độ dao động không đổi theo thời gian.
C. Khi chọn gốc tọa độ tại VTCB thì lực kéo về có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ.
D. Động năng biến đổi tuần hoàn với chu kì bằng nửa chu kì dao động.
Câu 30: Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính
A. là một dđđh
B. được xem là một dđđh.
C. là một dao động tuần hoàn D. không được xem là một dđđh.
Câu 31: Chọn câu đúng? Gia tốc trong dđđh
A. luôn cùng pha với lực kéo về B. luôn cùng pha với li độ.
C. có giá trị nhỏ nhất
D. chậm pha π/2 so với vân tốc.
Câu 32: Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động thì đại lượng nào sau đây thay đổi
A. tần số và biên độ
B. pha ban đầu và biên độ.
C. biên độ
D. tần số và pha ban đầu.
Câu 33: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận tốc là một
A. đường hình sin
B. đường thẳng
C. đường elip
D. đường hypebol.
Câu 34: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc và li độ là một
A. đoạn thẳng
B. đường parabol
C. đường elip
D. đường hình sin.
Câu 35: Đồ thị biểu diễn mối quanhệ giữa gia tốc và vận tốc là một
A. đường hình sin
B. đường elip
C. đường thẳng
D. đường hypebol.
Câu 36: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo về và li độ là một
A. đoạn thẳng dốc xuống
B. đoạn thẳng dốc lên.
C. đường elip
D. đường hình sin.
Câu 37: Một vật dđđh với phương trình x = Acosωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại VTCB của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật
A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox.
B. qua VTCB O ngược chiều dương của trục Ox.
C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox.
D. qua VTCB O theo chiều dương của trục Ox.
Câu 38: Khi một vật dđđh, chuyển động của vật từ VTB về VTCB là chuyển động
A. nhanh dần đều
B. chậm dần đều
C. nhanh dần
D. chậm dần.
Câu 39: Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòB. Phát
biểu nào sau đây sai?
A. Biên độ của dđđh bằng bán kính của chuyển động tròn đều. B. Tần số góc của dđđh bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều.
C. Lực kéo về trong dđđh có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.
D. Tốc độ cực đại của dđđh bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều.
Câu 40: Khi một vật dđđh thì
A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở VTCB.
B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở VTCB.
C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ. D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở VTCB.
Câu 41: Lực kéo về tác dụng lên vật dđđh có độ lớn
A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về VTCB.
B. tỉ lệ với bình phương biên độ.
C. không đổi nhưng hướng thay đổi.
D. và hướng không đổi.
Câu 42: Một vật nhỏ dđđh trên trục Ox. Khi đi từ VTB về VTCB thì
A. độ lớn vận tốc của chất điểm giãm
B. động năng của chất điểm giãm.
C. độ lớn gia tốc của chất điểm giãm
D. độ lớn li độ của chất điểm tăng.
Câu 43: Một chất điểm dđđh trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có
A. độ lớn cực đại ở VTB, chiều luôn hướng ra biên.
B. độ lớn cực tiểu khi qua VTCB luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.
C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về VTCB.
D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về VTCB.
Câu 44: Vật dđđh theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.


C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
Câu 45: Khi nói về dđđh của một vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Lực kéo về luôn hướng về VTCB.
B. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật luôn ngược chiều nhau.
C. Chuyển động của vật từ VTCB ra VTB là chuyển động chậm dần.
D. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về VTCB và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
Câu 46: Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dđđh âm (x.v<0), khi đó:
A. Vật đang chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương.
B. Vật đang chuyển động nhanh dần về VTCB.
C. Vật đang chuyển động chậm dần theo chiều âm.
D. Vật đang chuyển động chậm dần về biên.
Câu 47: Trong dđđh, khi gia tốc của vật đang có giá trị âm và độ lớn đang tăng thì
A. vận tốc và gia tốc cùng chiều B. Vận tốc có giá trị dương C. li độ của vật âm.
D. lực kéo về sinh công dương
Câu 48: Xét một dđđh trên trục Ox. Trong trường hợp nào dưới đây hợp lực tác dụng lên vật luôn cùng chiều với chiều chuyển động.
A. Vật đi từ VTCB ra VTB.
B. Vật đi từ VTB về VTCB.
C. Vật đi từ VTB dương sang VTB âm.
D. Vật đi từ VTB âm sang VTB dương.
Câu 49: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật dđđh?
A. Gia tốc của vật dđđh là gia tốc biến đổi đều.
B. Lực tác dụng trong dđđh luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.
C. Lực kéo về trong dđđh luôn hướng về VTCB và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
D. Vận tốc của vật dđđh luôn ngược pha với gia tốc và tỉ lệ với gia tốc.
Câu 50: Một vật dđđh, mỗi chu kỳ dao động vật đi qua VTCB
A. một lần
B. bốnlần
C. balần
D. hailần.
Câu 51: Dao động cơ học đổi chiều khi lực tác dụng lên vật
A. đổichiều
B. hướng về biên.
C. có độ lớncựcđại
D. có giá trị cựctiểu.
Câu 52: Chu kì dđđh là:
A. Khoảng thời gian dể vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyểnđộng.
B. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái banđầu. C. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong1s.
D. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí banđầu.
Câu 53: Trong dđđh thì li độ, vận tốc và gia tốc là những đại lượng biến đổi theo hàm sin hoặc cosin theo thời gian và
A. cùng biên độ
B. cùng chu kỳ
C. cùng pha dao động
D. cùng pha ban đầu.
Câu 54: Khi một vật dđđh thì
A. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua VTCB.
B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua VTCB.
C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật qua VTCB.
D. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
Câu 55: Trong dđđh của một vật, tập hợp nào sau đây gồm các đại lượng không đổi theo thời gian?
A. Biên độ,giatốc
B. Vận tốc, lực kéovề
C. gia tốc, phadao động
D. Chu kì, cơ năng.
Câu 56: Trong dđđh, đại lượng nào sau đây không có giá trị âm?
A. Pha dao động
B. Pha ban đầu
C. Li độ
D. Biên độ.
Câu 57: Phát biểu nào sau đây về vận tốc trong dđđh là sai?
A. Ở biên âm hoặc biên dương vận tốc có giá trị bằng 0.
B. Ở VTCB thì vận tốc có độ lớn cực đại.
C. Ở VTCB thì tốc độ bằng 0.
D. Giá trị vận tốc âm hay dương tùy thuộc vào chiều chuyển động.
Câu 58: Phát biểu nào sau đây về gia tốc trong dđđh là sai?
A. Ở biên âm hoặc biên dương gia tốc của vật có giá trị cực đại. B. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ với độ lớn của li độ.
C. Véc tơ gia tốc luôn hướng về VTCB.
D. Véc tơ gia tốc luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật.
Câu 59: Đồ thị li độ theo thời gian của dđđh là một
A. đoạn thẳng
B. đường thẳng
C. đường hình sin
D. đường tròn.
Câu 60: Đặc điểm nào sau đây không phải của lực kéo về?
A. Luôn hướng về VTCB
B. Độ lớn không đổi
C. Gây ra gia tốc dđđh.
D. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ
Câu 61: Chọn phát biểu sai.
A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động được lập đi lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằngnhau.
B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lập đi lập lại nhiều lần quanh một VTCB.
C. Pha ban đầu φ là đại lượng xác định vị trí của vật ở thời điểm t =0.
D. Dđđh được coi như hình chiếu của chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹđạo.
Câu 62: Pha ban đầu  cho phép xác định
A. trạng thái của dao động ở thời điểm ban đầu
B. vận tốc của dao động ở thời điểm t bất kỳ.
C. ly độ của dao động ở thời điểm t bất kỳ
D. gia tốc của dao động ở thời điểm t bất kỳ.
Câu 63: Khi một chất điểm dđđh thì đại lượng nào sau đây không đổi theo thờigian?
A. Vậntốc
B. giatốc
C. Biênđộ
D. Lyđộ.
Câu 64: Dao động tự do là dao động mà chu kỳ
A. không phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
B. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
C. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
D. không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
Câu 65: Dao động là chuyển động có
A. giới hạn trong không gian lập đi lập lại nhiều lần quanh một VTCB.
B. trạng thái chuyển động được lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
C. lặp đi lặp lại nhiều lần có giới hạn trong không gian.
D. qua lại hai bên VTCB và không giới hạn không gian.
Câu 66: Chọn câu trả lời đúng. Khi một vật dđđh thì vectơ vận tốc
A. và vectơ gia tốc luôn hướng cùng chiều chuyểnđộng. B. luôn hướng cùng chiều chuyển động, vectơ gia tốc luôn hướng về VTCB.
C. và gia tốc luôn đổi chiều khi quaVTCB.
D. và vectơ gia tốc luôn là vectơ hằngsố.
Câu 67: Hãy chỉ ra thông tin sai về chuyển động điều hoà của chất điểm.
A. Biên độ dao độngkhôngđổi
B. Động năng là đại lượng biếnđổi.


C. Giá trị vận tốc tỉ lệ thuận vớiliđộ
D. Độ lớn lực tỉ lệ thuận với độ lớn liđộ.
Câu 68: Khi nói về một vật dđđh có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở VTB dương, phát biểu nào sau đây là
sai? Sau thời gian
A. t=T/4, vật có li độ x = 0.
B. t= T/2, vật đổi chiều chuyển động.
C. t =3T/4, vật đang chuyển động nhanh dần.
D. t=2T/3, vật đang chuyển động nhanh dần.
Câu 69: Dđđh có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một
A. đường thẳngbấtkỳ
B. đường thẳng vuông góc với mặt phẳngquỹđạo.
C. đường thẳng xiên góc với mặt phẳngquỹđạo
D. đường thẳng nằmtrong mặt phẳng quỹđạo.
Câu 70: Một vật dđđh khi qua VTCB thì vận tốc
A. có độ lớn cực đại,gia tốc có độ lớn bằngkhông
B. và gia tốc có độ lớn cựcđại.
C. có độ lớn bằng không, gia tốc có độ lớn cựcđại
D. và gia tốc có độ lớn bằngkhông.
Câu 71: Tìm phát biểu đúng cho dđđh.
A. Khi vật qua VTCB vận tốc cực đại và gia tốc bằng 0.
B. Khi vật qua VTCB vận tốc có độ cực đại và gia tốc bằng 0.
C. Khi vật ở VTB, vận tốc cực tiểu và gia tốc cựctiểu.
D. Khi vật ở VTB, vận tốc bằng giatốc.
Câu 72: Vận tốc của chất điểm dđđh có độ lớn cực đại khi
A. li độ có độ lớn cực đại.
B. gia tốc có độ lớn cực đại. C. li độbằng không
D. pha cực đại.
Câu 73: Chọn kết luận đúng khi nói vể dđđh.
A. Vận tốc tỉ lệ thuận vớithờigian
B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thờigian.
C. Quỹ đạo là mộtđườngthẳng
D. Quỹ đạo là một hìnhsin.
Câu 74: Chọn phát biểu sai khi nói vể dđđh.
A. Vận tốc của một có giá trị cực đại khi đi qua VTCB.
B. Khi đi qua VTCB, lưc kéo về có giá trị cựcđại.
C. Lưc kéo về tác dụng lên vật luôn hướng vểVTCB.
D. Lưc kéo về tác dụng lên vật biến thiên cùng tần số vớihệ.
Câu 75: Kết luận sai khi nói về dđđh
A. Vận tốc có thể bằng0
B. Gia tốc có thể bằng0.
C. Động năng khôngđổi.
D. Biên độ và pha ban đầu phụ thuộc vào những điều kiện banđầu.
Câu 76: Chuyển động nào sau đây không phải là dao động cơ học?
A. Chuyển động đung đưa của con lắc của đồnghồ
B. Chuyển động đung đưa của lácây.
C. Chuyển động nhấp nhô của phao trên mặtnước
D. Chuyển động của ôtô trênđường.
Câu 77: Trong phương trình dđđh x = Acos(ωt + φ). Mét(m) là thứ nguyên của đại lượng
A. A.
B. ω
C. Pha (ωt+  )
D. T.
Câu 78: Trong phương trình dđđh x = Acos(ωt + φ), radian trên giây(rad/s) là thứ nguyên của đại lượng
A. A.
B. ω
C. Pha (ωt+  )
D. T.
Câu 79: Trong phương trình dđđh x = Acos(ωt + φ), radian(rad) là thứ nguyên của đại lượng
A. A.
B. ω
C. pha (ωt+  )
D. T.
Câu 80: Trong dđđh, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tốc độ của vật đạt giá trị cực đại khi vật quaVTCB.
B. Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật ở biên.
C. Vận tốc của vật có độ lớn cực tiểu khi vật ở một trong hai vị tríbiên. D. Gia tốc của vật có độ lớn cực tiểu khi vật quaVTCB.
Câu 81: Vận tốc của vật dđđh có độ lớn cực đại khi
A. vật ở vị trí có li độcựcđại
B. gia tốc của vật đạt cựcđại. C. vật ở vị trí có li độbằngkhông D. vật ở vị trí có pha dđộng cựcđại.
Câu 82: Gia tốc của vật dđđh bằng không khi
A. vật ở vị trí có li độcựcđại
B. vận tốc của vật đạt cựctiểu.C. vật ở vị trí có li độbằngkhông D. vật ở vị trí có pha dđộng cựcđại.
Câu 83: Khi nói về lực kéo về trong dđđh luôn
A. sớm pha π/2 so với vận tốc
B. hướng ra xa VTCB.
C. ngược pha với gia tốc
D. trễ pha π/2 so với li độ.
Câu 84: Khi nói về một vật nhỏ dđđh, nhận xét nào sau đây là sai?
A. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại ở VTB.
B. Lực kéo về biến thiên điều hòa trễ pha π/2 so với vận tốc.
C. Tốc độ của vật đạt cực đại khi qua VTCB.
D. Hợp lực tác dụng lên vật luôn hướng về VTCB.
Câu 85: Một chất điểm dđđh trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có
A. độ lớn cực đại ở VTB, chiều luôn hướng rabiên.
B. độ lớn cực tiểu khi qua VTCB luôn cùng chiều với vectơ vậntốc.
C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về VTCB.
D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về VTCB.
Câu 86: Khi nói về một vật dđđh, phát biểu nào sau đây sai?
A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thờigian. B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thờigian.
C. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thờigian.
D. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thờigian.
Câu 87: Véc tơ vận tốc của một vật dđđh luôn
A. hướng ra xa VTCB
B. cùng hướng chuyển động. C. hướng về VTCB
D. ngược hướng chuyển động.
Câu 88: Khi một vật dđđh, chuyển động của vật từ VTB về VTCB là chuyển động
A. nhanhdầnđều
B. chậmdầnđều
C. nhanhdần
D. chậmdần.
Câu 89: Hai chất điểm dđđh cùng tần số và dao động (1) sớm pha π/2 so với dao động (2). Đồ thị biểu diễn li độ x1 của chất điểm (1)
phụ thuộc vào vận tốc v2 là hình gì?
A. đoạnthẳng
B. đườngthẳng
C. elip
D. parabol.
Câu 90: Phát biểu nào sau đây về gia tốc trong dđđh là sai?
A. Ở biên âm hoặc biên dương gia tốc của vật có giá trị cực đại. B. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ với độ lớn của li độ.
C. Véc tơ gia tốc luôn hướng về VTCB.
D. Véc tơ gia tốc luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật.
Câu 91: Trongdđđh củachất điểm,vectơ giatốc vàvectơ vận tốc cùngchiều khi chấtđiểm
A. chuyển độngtheochiều dương
B. đổi chiều chuyển động.
C. chuyển độngtừ vị trícân bằngraVTB
D. chuyển độngvềvị trícân bằng.
Câu 92: Một vật dđđh, thương số giữa gia tốc và đại lượng nào của vật có giá trị không đổi theo thời gian?
A. Vận tốc
B. Li độ
C. Tần số
D. Khối lượng.


Câu 93: Li độ của một vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình x = Asinωt (x đo bằng cm, t đo bằng s). Khi vật giá trị gia tốc
của vật cực tiểu thì vật
A. ở VTCB
B. ở biên âm
C. ở biên dương
D. vận tốc cực đại.
Câu 94: Một vật dđđh với theo phương trình x = Acos(ωt + φ) với A, ω, φ là hằng số thì pha của dao động
A. không đổi theo thời gian
B. biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. là hàm bậc nhất với thời gian
D. là hàm bậc hai của thời gian.
Câu 95: Một vật dđđh từ P đến Q xung quanh vị trí cân bằng O (O là trung điểm PQ). Chọn câu đúng?

A. Chuyển động từ O đến P có véctơ gia tốc a hướng từ O đến P. B. Chuyển động từ P đến O là chậm dần.

C. Chuyển động từ P đến O là nhanh dần đều.
D. Véctơ gia tốc a đổi chiều tại O.
Câu 96: Đối với dđđh, điều gì sau đây sai?
A. Thời gian vật đi từ VTB này sang VTB kia là 0,5T.
B. Năng lượng dao động phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu.
C. Lực kéo về có giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
D. Tốc độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
Câu 97: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dđđh có hình dạng nào sau đây?.

A. Parabol
B. Tròn
C. Elip
D. Hyperbol.
Câu 98: Đồ thi biễu diễn hai dđđh cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A như hình vẽ. Hai dao động này luôn
A. có li độ đối nhau.
B. cùng qua VTCB theo cùng một hướng.
C. có độ lệch pha là 2π.
D. có biên độ dao động tổng hợp là 2A.
Câu 99: Đồ thị nào sau đây cho biết mối liên hệ đúng giữa gia tốc a và li độ x trong dđđh của một chất điểm?

A. Hình I
B. Hình III
C. Hình IV
Câu 100: Một chất điểm dđđh dọc theo trục Ox xung quanh VTCB của nó. Đường
biểu diễn sự phụ thuộc li độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian t cho ở hình vẽ. Đồ thị x(t),
v(t), và a(t) theo thứ tự là các đường.
A. (3), (2),(1). *
B. (3), (1),(2).
C. (1), (2), (3)
D. (2), (3), (1).

D. Hình II.

Dạng 2. Xác định các đặc trưng ω, T, f; khai thác các phương trình x, v, a của dao động điều hòa
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào không biểu diễn một dđđh?
A. x = 5cos(πt) + 1 cm.
B. x = 2tan(0,5πt) cm.
C. x = 2cos(2πt + π/6) cm.
D. x = 3sin(5πt) cm.
Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào biểu diễn một dđđh?
A. x = cos(0,5πt3) cm.
B. x = 3cos2(100πt) cm.
C. x = 2cot(2πt) cm.
D. x = (3t)cos(5πt) cm.
Câu 3: Một vật dđđh theo phương trình x = 2cos(4πt + π/3) cm. Chu kỳ và tần số dao động của vật là
A. T = 2 (s) và f = 0,5 Hz.
B. T = 0,5 (s) và f = 2 Hz
C. T = 0,25 (s) và f = 4 Hz.
D. T = 4 (s) và f = 0,5 Hz.
Câu 4: Một vật dđđh theo phương trình x = –4sin(5πt – π/3) cm. Biên độ dao động và pha ban đầu của vật là
A. A = – 4 cm và φ = π/3 rad
B. A = 4 cm và  = 2π/3 rad C. A = 4 cm và φ = 4π/3 rad D. A = 4 cm và φ = –2π/3 rad
Câu 5: Một vật dđđh theo phương trình x = – 5sin(5πt – π/6) cm. Biên độ dao động và pha ban đầu của vật là
A. A = – 5 cm và φ = – π/6 rad
B. A = 5 cm và φ = – π/6 rad C. A = 5 cm và φ = 5π/6 rad D. A = 5 cm và φ = π/3 rad
Câu 6: Một vật dđđh theo phương trình x = 2cos(5πt + π/3) cm. Biên độ dao động và tần số góc của vật là
A. A = 2 cm và ω = π/3 (rad/s).
B. A = 2 cm và ω = 5 (rad/s). C. A=-2 cm và ω=5π (rad/s). D. A=2 cm và ω = 5π (rad/s).
Câu 7: Một vật dđđh theo phương trình x = – 3sin(5πt – π/3) cm. Biên độ dao động và tần số góc của vật là
A. A =-3 cm và ω = 5π (rad/s).
B. A=3 cm và ω=-5π (rad/s).
C. A=3 cm và ω=5π (rad/s).
D. A = 3 cm và ω =-π/3 (rad/s).
Câu 8: Một vật dđđh theo phương trình x = 6cos(4πt) cm. Biên độ dao động của vật là
A. A = 4 cm.
B. A = 6 cm.
C. A= –6 cm.
D. A = 12 m.
Câu 9: Một chất điểm dđđh theo phương trình x = 5cos(2πt) cm, chu kỳ dao động của chất điểm là
A. T = 1 (s).
B. T = 2 (s).
C. T = 0,5 (s).
D. T = 1,5 (s).
Câu 10: Một vật dđđh theo phương trình x = 6cos(4πt) cm. Tần số dao động của vật là
A. f = 6 Hz.
B. f = 4 Hz.
C. f = 2 Hz.
D. f = 0,5 Hz.


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

CHUYÊN ĐỀ I. DAO ĐỘNG CƠ

BỘ CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10+11+12
CÓ CẤU TRÚC CHUNG:


PHÂN LOẠI THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ (THEO TỪNG CHƯƠNG TRONG SGK)PHÂN LOẠI THEO TỪNG CHỦ ĐỀ (THEO TỪNG BÀI HỌC TRONG SGK)PHÂN LOẠI THEO TỪNG DẠNG BÀI (CHIA NHỎ TỪNG CHỦ ĐỀ)PHÂN LOẠI THEO TỪNG LOẠI (CHIA NHỎ TỪNG DẠNG BÀI)

☛ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐƯỢC SẮP XẾP TỪ DỄ ĐẾN KHÓ, TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN BÀI
TẬP THEO BỐN MỨC ĐỘ: NHẬN BIẾT, THÔNG HIỂU, VẬN DỤNG THẤP, VẬN DỤNG CAO
☛ SỐ CÂU HỎI ĐƯỢC ĐÁNH TỰ ĐỘNG THUẬN TIỆN CHO VIỆC CHỈNH SỬA THÊM
HOẶC BỚT NỘI DUNG
☛ HỆ THỐNG BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT, HỌC KỲ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG DÙNG ĐỂ ÔN
TẬP THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ


MỘT SỐ CÔNG THỨC TOÁN HỌC HAY DÙNG TRONG VẬT LÝ

☛ QUÝ THẦY, CÔ CẦN FILE WORD BỘ CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10+11+12 CẢ ĐÁP
ÁN VÀ KHÔNG ĐÁP ÁN TRÊN TINH THẦN CHIA SẺ XIN LIÊN HỆ:
❤ SỐ ĐIỆN THOẠI: 0946 513 000
❤ ZALO: 0946 513 000
❤ MAIL: ducdu84@gmail.com
TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN LẠI TỪ NHIỀU NGUỒN, ĐƯỢC SỬ DỤNG
NHIỀU NĂM TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY, CÓ CHỈNH SỬA VÀ KIỂM TRA VỀ MẶT SƯ
PHẠM, XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ!


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

CHUYÊN ĐỀ I. DAO ĐỘNG CƠ

Câu 11: Một vật dđđh phải mất 0,25 s để đi từ điểm có tốc độ bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai
điểm là 36 cm. Biên độ và tần số của dao động này là
A. A = 36 cm và f = 2 Hz.
B. A = 18 cm và f = 2 Hz.
C. A = 36 cm và f = 1 Hz.
D. A = 18 cm và f = 4 Hz.
Câu 12: Một vật dđđh theo trục Ox, trong khoảng thời gian 1 phút 30 giây vật thực hiện được 180 dao động. Khi đó chu kỳ và tần số
động của vật lần lượt là
A. T = 0,5 (s) và f = 2 Hz.
B. T = 2 (s) và f = 0,5 Hz.
C. T = 1/120 (s) và f = 120 Hz.
D. T = 2 (s) và f = 5 Hz.
Câu 13: Một vật dđđh với biên độ A = 5 cm. Khi nó có li độ là 3 cm thì vận tốc là 1 m/s. Tần số góc dao động là
A. ω = 5 (rad/s).
B. ω = 20 (rad/s).
C. ω = 25 (rad/s).
D. ω = 15 (rad/s).
Câu 14: Một vật dđđh thực hiện được 6 dao động mất 12 (s). Tần số dao động của vật là
A. 2 Hz.
B. 0,5 Hz.
C. 72 Hz.
D. 6 Hz.
Câu 15: Biểu thức li độ của vật dđđh có dạng x =-8cos2(2πt + π/6) cm. Biên độ dao động A và pha ban đầu  của vật lần lượt là
A. A=8cm; φ=-2π/3
B. A=8cm; φ=2π/3
C. A=-8cm; φ=π/3
D. A=8cm; φ=-π/3
Câu 16: Vật dđđh theo phương trình x = -Acos(ωt + φ) (A > 0). Pha ban đầu của vật là.
B. φ +π
B. φ
C. - φ
D. φ + π/2.
Câu 17: Một chất điểm dđđh trên trục Ox theo phương trình x = 2πcos(πt + 1,5π) cm,với t là thời gian. Pha dao độnglà
A. 1,5π
B. π
C. 2π
D. πt +1,5π.
Câu 18: Một chất điểm dđđh theo phương trình x = – 4sin2πt (cm). Biên độ dao động của chất điểmlà
A. –4cm
B. 8π cm
C. 4 cm
D. ± 4cm.
Câu 19: Một vật dao động điều hoà theo phươngtrình x = 6cos(ωt + π/2) cm. Độ biến thiên góc pha trong 1 chu kỳ là
A. 0,5π rad
B. 2π rad
C. 2,5π rad
D. π rad.
Câu 20: Một vật dao động trên trục Ox với phương trình có dạng 40x + a = 0 với x và a lần lượt là li độ và gia tốc của vật. Lấy π2 = 10. Dao
động của vật là dao động
A. điều hòa với tần số góc ω = 40 rad/s
B. điều hòa với tần số góc ω = 2π rad/s.
C. tuần hoàn với tần số góc ω = 4 rad/s
D. điều hòa với tần số góc ω = 4π rad/s.
Câu 21: Phương trình dao động của vật có dạng x = Asin2(ωt + π/4)cm. Chọn kết luận đúng. Vật dao động với
A. biên độ A/2.
B. biên độ A.
C. biên độ 2A.
D. pha ban đầu π/4.
Câu 22: Một vật dđđh theo phương trình x =10cos(2πt +π/6) cm thì gốc thời gian chọn lúc vật có li độ
A. x = 5 cm theo chiều âm.
B. x=-5 cm theo chiều dương. C. x = 5 cm theo chiều âm.
D. x = 5 cm theo chiều dương.
Câu 23: Phương trình dđđh của một chất điểm có dạng x = Acos(ωt + φ). Độ dài quỹ đạo của dao động là
A. A.
B. 2A.
C. 4A
D. A/2.
Câu 24: Một vật dđđh có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) cm. Li độ của vật tại thời điểm t = 0,25 (s) là
A. 1 cm.
B. 1,5 cm.
C. 0,5 cm.
D. –1 cm.
Câu 25: Một vật dđđh theo phương trình x = 3cos(πt + π/2) cm, pha dao động tại thời điểm t = 1 (s) là
A. π (rad).
B. 2π (rad).
C. 1,5π (rad).
D. 0,5π (rad).
Câu 26: Một vật dđđh theo phương trình x = 2cos(4πt) cm. Li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 0,25 (s) là
A. x = –1 cm; v = 4π cm/s.
B. x = –2 cm; v = 0 cm/s.
C. x = 1 cm; v = 4π cm/s.
D. x = 2 cm; v = 0 cm/s.
Câu 27: Một vật dđđh có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) cm. Lấy π2 =10, gia tốc của vật tại thời điểm t = 0,25 (s) là
A. 40 cm/s2
B. –40 cm/s2
C. ± 40 cm/s2
D. – π cm/s2
Câu 28: Chất điểm dđđh với phương trình x = 6cos(10t – 3π/2) cm. Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng 2π/3 là
A. x = 30 cm.
B. x = 32 cm.
C. x = –3 cm.
D. x = – 40 cm.
Câu 29: Một vật dđđh có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm. Lấy π2 =10. Gia tốc của vật khi có li độ x = 3 cm là
A. a = 12 m/s2
B. a = –120 cm/s2
C. a = 1,20 cm/s2
D. a = 12 cm/s2
Câu 30: Một chất điểm dđđh trên quỹ đạo MN = 30 cm, biên độ dao động của vật là
A. A = 30 cm.
B. A = 15 cm.
C. A = – 15 cm.
D. A = 7,5 cm.
Câu 31: Một vật dđđh hoà với phương trình x = Acos(ωt + φ), tại thời điểm t = 0 thì li độ x = A. Pha ban đầu của dao động là
A. 0 (rad).
B. π/4 (rad).
C. π/2 (rad).
D. π (rad).
Câu 32: Dđđh có vận tốc cực đại là vmax = 8π cm/s và gia tốc cực đại amax= 16π2 cm/s2 thì tần số góc của dao động là
A. π (rad/s).
B. 2π (rad/s).
C. π/2 (rad/s).
D. 4π (rad/s).
Câu 33: Dđđh có vận tốc cực đại là vmax = 8π cm/s và gia tốc cực đại amax= 16π2 cm/s2 thì biên độ của dao động là
A. 3 cm.
B. 4 cm.
C. 5 cm.
D. 8 cm.
Câu 34: Một chất điểm dđđh với phương trình x = 20cos(2πt) cm. Gia tốc của chất điểm tại li độ x =10 cm là
A. a = –4 m/s2
B. a = 2 m/s2
C. a = 9,8 m/s2
D. a =10 m/s2
Câu 35: Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dđđh?
A. a = 4x
B. a = 4x2
C. a = – 4x2
D. a = – 4x
Câu 36: Một chất điểm dđđh có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm thì
A. chu kỳ dao động là 4 (s).
B. chiều dài quỹ đạo là 4 cm.
C. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm.
D. tốc độ khi qua VTCB là 4 cm/s.
Câu 37: Một vật dđđh với phương trình x = 4cos(20πt + π/6) cm. Chọn phát biểu đúng ?
A. Tại t = 0, li độ của vật là 2 cm.
B. Tại t = 1/20 (s), li độ của vật là 2 cm.
C. Tại t = 0, tốc độ của vật là 80 cm/s.
D. Tại t = 1/20 (s), tốc độ của vật là 125,6 cm/s.
Câu 38: Một chất điểm dđđh có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm. Tại thời điểm t = 1 (s), tính chất chuyển động của vật là
A. nhanh dần theo chiều dương.
B. chậm dần theo chiều dương.C. nhanh dần theo chiều âm.
D. chậm dần theo chiều âm.
Câu 39: Trên trục Ox một chất điểm dđđh có x = 5cos(2πt + π/2) cm. Tại thời điểm t = 1/6 (s), chất điểm có chuyển động
A. nhanh dần theo chiều dương. B. chậm dần theo chiều dương. C. nhanh dần ngược chiều dương. D. chậm dần ngược chiều
dương.
Câu 40: Một vật dđđh với biên độ A = 4 cm. Vật thực hiện được 5 dao động mất10 (s). Tốc độ cực đại của vật là


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

CHUYÊN ĐỀ I. DAO ĐỘNG CƠ

A. vmax = 2π cm/s.
B. vmax = 4π cm/s.
C. vmax = 6π cm/s.
D. vmax = 8π cm/s.
Câu 41: Phương trình dđđh của một vật là x=4sin(4πt-π/2) cm. Vật đi qua li độ x=-2 cm theo chiều dương vào những thời điểm nào:
A. t = 1/12 + k/2, (kϵZ).
B. t = 1/12 + k/2 ; t = 5/12 + k/2, (kϵZ). C. t = 5/12 + k/2, (kϵZ).
D. t = 5/12 + k/2, (kϵZ).
Câu 42: Phương trình li độ của một vật là x = 5cos(4πt – π) cm. Vật qua li độ x = –2,5 cm vào những thời điểm nào?
A. t = 1/12 + k/2, (kϵZ).
B. t = 5/12 + k/2, (kϵZ).
C. t = 1/12 + k/2 ; t = 5/12 + k/2, (kϵZ). D. Một biểu thức khác
Câu 43: Một chất điểm dđđh với phương trình li độ x = 2cos(πt) cm.Vật qua VTCB lần thứ nhất vào thời điểm
A. t = 0,5 (s).
B. t = 1 (s).
C. t = 2 (s).
D. t = 0,25 (s).
Câu 44: Một chất điểm dđđh với biên độ A, tốc độ của vật khi qua VTCB là vmax. Khi vật có li độ x = A/2 thì tốc độ của nó là
A. 1,73vmax
B. 0,87vmax
C. 0,71vmax
D. 0,58vmax
Câu 45: Một chất điểm dđđh với chu kỳ T = 3,14 (s) và biên độ A = 1 m. Khi chất điểm đi qua VTCB thì vận tốc của nó bằng
A. v = 0,5 m/s.
B. v = 2 m/s.
C. v = 3 m/s.
D. v = 1 m/s.
Câu 46: Một vật dđđh có vận tốc cực đại là vmax = 16π cm/s và gia tốc cực đại amax = 8π2 cm/s2 thì chu kỳ dao động của vật là
A. T = 2 (s).
B. T = 4 (s).
C. T = 0,5 (s).
D. T = 8 (s).
Câu 47: Một vật dđđh với chu kì T = 3,14 (s). Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2 cm với vận tốc v = 0,04 m/s?
A. 0 rad
B. π/4 rad
C. π/6 rad
D. π/3 rad
Câu 48: Một vật dđđh khi qua VTCB có tốc độ 8π cm/s. Khi vật qua VTB có độ lớn gia tốc là 8π 2 cm/s2. Độ dài quỹ đạo chuyển động
của vật là
A. 16 cm
B. 4 cm
C. 8 cm
D. 32 cm
Câu 49: Cho một vật dđđh, biết rằng trong 8 s vật thực hiện được 5 dao động và tốc độ của vật khi đi qua VTCB là 4 cm. Gia tốc của
vật khi vật qua VTB có độ lớn là
A. 50 cm/s2
B. 5π cm/s2
C. 8 cm/s2
D. 8π cm/s2
2
2
Câu 50: Một chất điểm dđđh với gia tốc cực đại là a max = 0,2π m/s và vận tốc cực đại là v max =10π cm/s. Biên độ và chu kỳ của dao
động của chất điểm lần lượt là
A. A = 5 cm và T = 1 (s).
B. A = 500 cm và T = 2π (s). C. A = 0,05 m và T = 0,2π (s). D. A = 500 cm và T = 2 (s).
Dạng 3. Hệ thức độc lập với thời gian
Câu 1: Một vật dđđh với biên độ A, tần số góc ω. Khi vật cách vị trí cân bằng 0,5A thì tốc độ của vật là
A. ωA.
B. ωA/2
C. ωA√2/2
D. ωA/2
Câu 2: Một vật dđđh với biên độ A, vận tốc cực đại vmax. Khi vật cách vị trí cân bằng A√2/2 thì tốc độ của vật là
A. vmax.
B. vmax
C. vmax√2/2
B.
Câu 3: Một vật dđđh với vận tốc cực đại vmax và gia tốc cực đại amax. Khi tốc độ của vật thì gia tốc của vật có độ lớn là
A. amax.
B.
C. amax√2/2
B.
Câu 4: Một vật dđđh với biên độ A, tần số góc là ω. Khi gia tốc của vật có độ lớn là ω2A√2/2 thì tốc độ của vật là:
A. ωA.
B.
C. ωA√2/2
D.
Câu 5: Một vật dđđh, khi vật đi qua vị trí x = 1, vận tốc là10cm/s, tần số góc của vật là10 rad/s. Tìm biên độ dao động của vật?
A. 2 cm
B. 3cm
C. 4cm
D. 5cm
Câu 6: Một vật dđđh với chu kỳ T = 0,5 (s), biên độ A = 4 cm. Tại thời điểm t vật có li độ x = 2 cm thì độ lớn vận tốc của vật là
A. 37,6 cm/s.
B. 43,5 cm/s.
C. 40,4 cm/s.
D. 46,5 cm/s.
Câu 7: Một vật dđđh với biên độ 4 cm. Khi nó có li độ là 2 cm thì vận tốc là 1 m/s. Tần số dao động là:
A. f = 1 Hz
B. f = 1,2 Hz
C. f = 3 Hz
D. f = 4,6 Hz
Câu 8: Một vật dđđh với chu kỳ T = 2 (s), biên độ A = 4 cm. Tại thời điểm t vật có v = 2π cm/s thì vật cách VTCB một khoảng là
A. 3,24 cm/s.
B. 3,64 cm/s.
C. 2,00 cm/s.
D. 3,46 cm/s.
Câu 9: Một vật dđđh với chu kỳ T = π/5 (s), khi vật có x = 2 cm thì vận tốc là 20 cm/s, biên độ dao động của vật có trị số
A. A = 5 cm.
B. A = 4 cm.
C. A = 2 cm.
D. A = 4 cm.
Câu 10: Một vật dđđh trên một đoạn thẳng dài 4 cm. Khi ở cách VTCB 1cm,vật có tốc độ 31,4 cm/s. Chu kỳ dao động của vật là
A. T = 1,25 (s).
B. T = 0,77 (s).
C. T = 0,63 (s).
D. T = 0,35 (s).
Câu 11: Một vật dđđh với chu kỳ tần số f = 2 Hz. Tại thời điểm t vật có li độ x = 4 cm và tốc độ v = 8π cm/s thì quỹ đạo chuyển động
của vật có độ dài là (lấy gần đúng)
A. 4,94 cm/s.
B. 4,47 cm/s.
C. 7,68 cm/s.
D. 8,94 cm/s.
Câu 12: Một vật dđđh với biên độ A, vận tốc cực đại vmax. Vật có tốc độ 0,6vmax khi vật li độ của vật có độ lớn là
A. 0,8A
B. 0,6A
C. 0,4A
D. 0,5A
Câu 13: Một vật dđđh với vận tốc cực đại vmax và gia tốc cực đại amax. Khi tốc độ của vật 0,6vmax thì gia tốc của vật có độ lớn là
A. 0,8amax.
B. 0,6amax
C. 0,4amax
D. 0
Câu 14: Một vật dđđh có biên độ 10 cm, tần số góc 1 rad/s. Khi vật có li độ là 5 cm thì tốc độ của nó bằng
A. 5

cm/s

B. 5 cm/s

C. 15,03 cm/s.

D. 5 cm/s.

Câu 15: Một vật dđđh có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm thì tốc độ của nó bằng
A. 12,56 cm/s.
B. 20,08 cm/s.
C. 25,13 cm/s.
D. 18,84 cm/s.
Câu 16: Một vật dđđh với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là
A. 5,24 cm.
B. 5√2 cm
C. 5√3 cm
D. 10 cm
Câu 17: Một vật dđđh với quỹ đạo dài 20 cm. Khi vật đi qua li độ 6 cm thì nó có tốc độ là 8π cm/s. Chu kì dao động của vật là
A. 4 s.
B. 0,5 s.
C. 2 s.
D. 1 s.
Câu 18: Một vật dđđh trên trục Ox. Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ của nó là 8π cm/s. Khi vật cách vị trí cân bằng 3,2 cm thì nó có
tốc độ là 4,8π cm/s. Tần số của dao động là
A. 4 Hz.
B. 0,5 Hz.
C. 2 Hz.
D. 1 Hz.
Câu 19: Một vật dđđh trên trục Ox. Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi vật ở biên, gia tốc của vật có độ lớn là
0,8 m/s2. Khi vật cách vị trí cân bằng 4 cm thì nó có tốc độ
A. 12 cm/s.
B. 20 cm/s.
C. 25 cm/s.
D. 18 cm/s.


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

CHUYÊN ĐỀ I. DAO ĐỘNG CƠ

Câu 20: Vật dđđh. Khi vật có li độ 3 cm thì tốc độ của nó là 15 cm/s, khi nó có li độ 3√2 cm thì tốc độ của nó là 15√2 cm/s. Tốc độ
của vật khi đi qua vị trí cân bằng là
A. 50 cm/s
B. 30 cm/s
C. 25 cm/s
D. 20 cm/s.
Câu 21: Một vật dđđh trên trục Ox với tốc độ cực đại v max = 20 cm/s, tần số góc là 4 rad/s. Khi vật nhỏ có vận tốc 10 cm/s thì gia tốc
của nó có độ lớn là
A. 40 cm/s2.
B. 10 cm/s2.
C. 20 cm/s2.
D. 30 cm/s2.
Câu 22: Một chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng đó chất điểm có gia tốc lần lượt là
aM = 30 cm/s2 và aN = 40 cm/s2. Khi đi qua trung điểm MN, chất điểm có gia tốc là
A. ±70 cm/s2.
B. 35 cm/s2.
C. 25 cm/s2.
D. ±50 cm/s2.
Câu 23: Một vật dđđh khi có li độ x1 = 2 cm thì có tốc độ v1 = 4π cm/s và khi vật có li độ x 2= 2√2 cm thì có tốc độ v2 = 4π√2 cm/s.
Biên độ và tần số dao động của vật là
A. 8 cm và 2 Hz
B. 4 cm và 1 Hz
C. 4 cm và 2 Hz
D. 4 cm và 1 Hz
Câu 24: Một dđđh có vận tốc và tọa độ tại thời điểm t 1 và t2 tương ứng là: v1 = 20 cm/s; x1 = 8 cm và v2 = 20 cm/s; x2 = 8√2 cm. Vận
tốc cực đại của dao động là
A. 40√2 cm/s
B. 80 cm/s
C. 40 cm/s
D. 40 cm/s
Câu 25: Một vật dđđh xung quanh vị trí cân bằng, tại vị trí có li độ x = 2 cm thì gia tốc có độ lớn là 18 m/s 2. Biết trị số độ lớn cực đại
của gia tốc là 54 m/s2. Biên độ dao động là
A. 5 cm.
B. 4 cm.
C. 6 cm.
D. 8 cm.
Câu 26: Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ a, v dạng v 2/360 + a2/1,44 = 1, trong đó v (cm/s), a (m/s 2). Biên độ dao
động của vật là
A. 2 cm
B. 3 cm
C. 4 cm
D. 2 2 cm
Câu 27: Ly độ và tốc độ của một vật dđđh liên hệ với nhau theo biểu thức 10 3x2 = 105 - v2. Trong đó x và v lần lượt tính theo đơn vị
cm và cm/s. Lấy π2 = 10. Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là
A. 50π cm/s.
B. 0.
C. 50π cm/s.
D. 100π cm/s.
Câu 28: Hai vật dđđh dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x 1 = A1cos(ω1t + φ1) (cm)
và x2 = A2cos(ω2t + φ2) (cm). Biết 2

+3

= 50 (cm2). Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x 1 = 1 cm với vận tốc v 1 =

15 cm/s. Khi đó vật thứ hai có tốc độ bằng
A. 5 cm/s.
B. 5 cm/s.
C. 8 cm/s.
D. 2,5 cm/s.
Câu 29: Hai vật dđđh dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x 1 = A1cos(ω1t + φ1) (cm)
và x2 = A2cos(ω2t + φ2) (cm). Biết

+

= 50 (cm2). Tại thời điểm t, hai vật đi ngược chiều nhau và vật thứ nhất đi qua vị trí có li

độ x1 = - 1 cm. Khi đó vật thứ hai có li độ là
A. 7 cm.
B. - 7 cm.
C. ± 7 cm.
D. ± 1 cm/s.
Câu 30: Cho hai chất điểm dđđh cùng phương, cùng tần số, có phương trình vận tốc lần lượt v 1 = -V1sin(ωt + φ1) cm/s; v2 = -V2sin(ωt
+ φ2) cm/s. Cho biết:

+9

= 900 (cm/s)2. Khi chất điểm thứ nhất có tốc độ v 1 = 15 cm/s thì gia tốc có độ lớn bằng a 1 = 150 cm/s;

khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là
A. 50 cm/s2.
B. 60 cm/s2.
C. 100 cm/s2.
D. 200 cm/s2.
Dạng 4. Bài toán viết phương trình dao động điều hòa
Câu 1: Một vật thực hiện dđđh với biên độ A, tần số góc . Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương
trình dao động của vật là
A. x = Acos(t + π/4)
B. x = Acos(t - π/2)
C. x = Acos(t + π/2)
D. x = A cos(t)
Câu 2: Một vật dđđh dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 1 s vật đi qua VTCB theo chiều dương.
Phương trình dao động của vật là:
A. x = 5cos(πt + π/2) cm
B. x = 5cos(2πt + π/2) cm
C. x = 5cos(πt - π/2) cm
D. x = 5cos(πt - π/2) cm
Câu 3: Một vật dđđh khi vật đi qua vị trí x = 3 cm vật đạt vận tốc 40 cm/s, biết rằng tần số góc của dao động là10 rad/s. Viết
phương trình dao động của vật? Biết gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều âm, gốc tọa độ tại VTCB.
A. 3cos(10t + π/2) cm
B. 5cos(10t - π/2) cm
C. 5cos(10t + π/2) cm
D. 3cos(10t + π/2) cm
Câu 4: Vật dđđh trên quỹ đạo AB =10cm, thời gian để vật đi từ A đến B là 1s. Viết phương trình đao động của vật biết t = 0 vật
đang tại VTB dương?
A. x = 5cos(πt + π) cm
B. x = 5cos(πt + π/2) cm
C. x = 5cos(πt + π/3) cm
D. x = 5cos(πt)cm
Câu 5: Vật dđđh khi vật qua VTCB có vận tốc là 40cm/s. Gia tốc cực đại của vật là 1,6m/s 2. Viết phương trình dao động của vật,
lấy gốc thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều âm.
A. x = 5cos(4πt + π/2) cm
B. x = 5cos(4t + π/2) cm
C. x =10cos(4πt + π/2) cm
D. x =10cos(4t + π/2) cm
Câu 6: Vật dđđh với tần tần số 2,5 Hz, vận tốc khi vật qua VTCB là 20π cm/s. Viết phương trình dao động lấy gốc thời gian là lúc
vật qua VTCB theo chiều dương.
A. x = 5cos(5πt - π/2) cm
B. x = 8cos(5πt - π/2) cm
C. x = 5cos(5πt + π/2) cm
D. x = 4cos(5πt - π/2) cm
Câu 7: Một vật dđđh khi qua VTCB vật có vận tốc v = 20 cm/s và gia tốc cực đại của vật là a = 2m/s 2. Chọn t= 0 là lúc vật qua
VTCB theo chiều âm của trục toạ độ, phương trình dao động của vật là?
A. x = 2cos(10t + π/2) cm
B. x =10cos(2t - π/2) cm
C. x =10cos(2t + π/4) cm
D. x =10cos(2t) cm
Câu 8: Một vật dao động diều hòa với biên độ A=4 cm và chu kì T=2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều
dương. Phương trình dao động của vật là?
A. x = 4cos(πt + π/2) cm
B. x = 4cos(2πt - π/2) cm
C. x = 4cos(πt - π/2) cm
D. x = 4cos(2πt + π/2) cm
Câu 9: Một chất điểm đang dđđh với biên độ A =10 cm và tần số f = 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ cực đại. Hãy viết
phương trình dao động của vật?


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

CHUYÊN ĐỀ I. DAO ĐỘNG CƠ

A. x=10sin4πt cm
B. x =10cos4πt cm
C. x =10cos2πt cm
D. x=10sin2πt cm
Câu 10: Một con lắc dao động với với A = 5cm, chu kỳ T = 0,5s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương
trình dao động của vật có dạng.
A. x = 5sin(πt + π/2) cm
B. x = 5sin(πt –π/2)cm
C. x = 5cos(4πt + π/2) cm
D. x = 5cos(4πt –π/2)cm
Câu 11: Vật dao động trên quỹ đạo dài 8 cm, tần số dao động của vật là f =10 Hz. Xác định phương trình dao động của vật biết
rằng tại t = 0 vật đi qua vị trí x = - 2cm theo chiều âm.
A. x = 8cos(20πt + 3π/4 cm.
B. x = 4cos(20πt - 3π/4) cm. C. x = 8cos(10πt + 3π/4) cm. D. x = 4cos(20πt + 2π/3) cm.
Câu 12: Vật dđđh biết trong một phút vật thực hiện được 120 dao động, trong một chu kỳ vật đi đươc 16 cm, viết phương trình dao
động của vật biết t = 0 vật đi qua li độ x = -2 theo chiều dương.
A. x = 8cos(4πt - 2π/3) cm
B. x = 4cos(4πt - 2π/3) cm C. x = 4cos(4πt + 2π/3) cm
D. x = 16cos(4πt - 2π/3) cm
Câu 13: Một vật dđđh, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua VTCB là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm.
Gốc thời gian được chọn lúc vật qua li độ x = 2cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 4cos(2πt - π/6) cm
B. x = 8cos(πt +π/3)cm
C. x = 4cos(2πt -π/3)cm
D. x = 8cos(πt + π/6) cm
Câu 14: Một vật dđđh, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua VTCB là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm.
Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ x =2cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là?
A. 4cos(2πt + π/6) cm
B. 4cos(2πt - 5π/6) cm
C. 4cos(2πt - π/6) cm
D. 4cos(2πt + 5π/6) cm
Câu 15: Chất điểm thực hiện dđđh theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB = 2a với chu kỳ T = 2s. Chọn gốc thời gian t = 0 là
lúc x = a/2 cm và vận tốc có giá trị dương. Phương trình dao động của chất điểm có dạng
A. x = acos(πt - π/3)
B. x = 2acos(πt - π/6)
C. x = 2acos(πt+ 5π/6)
D. x = acos(πt + 5π/6)
Câu 16: Li độ x của một dao động biến thiên theo thời gian với tần số là 60Hz. Biên độ là 5 cm. Biết vào thời điểm ban đầu x = 2,5
cm và đang giảm. Phương trình dao động là:
A. x = 5cos(120πt +π/3) cm
B. x = 5cos(120πt -π/2) cm C. x = 5cos(120πt + π/2) cm D. x = 5cos(120πt -π/3) cm
Câu 17: Một chất điểm dđđh trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được100 dao động toàn phần. Gốc thời gian
là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là 40cm/s. Lấy π = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là
A. x = 6cos(20t + π/6) (cm).
B. x = 6cos(20t - π/6) cm.
C. x = 4cos(20t + π/3) cm
D. x = 6cos(20t - π/3) cm
Câu 18: Một vật dđđh trên trục Ox với chu kì 0,2 s. Lấy gốc thời gian lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với
tốc độ 20π cm/s. Xác định phương trình dao động của vật?
A. x = 2cos(10πt - π/4) cm B. x = 2cos(10πt - 3π/4) cm C. x = 2cos(10πt + π/4) cm
D. x=2cos(10πt + 3π/4) cm
Câu 19: Một con lắc lò xo dđđh dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 0,5 s. Tại thời điểm 0,25 s vật đi qua vị trí x = – 2,5 cm
và đang chuyển động ra xa VTCB. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 5sin(4πt - 5π/6) cm
B. x = 5sin(4πt + π/6) cm
C. x = 5cos(4πt + 5π/6) cm
D. x = 5cos(4πt + π/6) cm
Câu 20: Một chất điểm dđđh theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB = 8 cm với chu kỳ T = 2 s. Chọn gốc tọa độ tại trung
điểm của AB, lấy t = 0 khi chất điểm qua li độ x = -2 cm và hướng theo chiều âm. Phương trình dao động của chất điểm là:
A. x =8cos(πt - 2π/3) cm
B. x =4cos(πt - ) cm
C. x = 8sin(πt + ) cm
D. x = 4sins(πt - ) cm
Câu 21: Một vật dđđh trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình
dao động của li độ là
A. x = 5cos(2πt - ) cm
B. x = 5cos(2πt +π/2) cm
C. x = 5cos(πt + π/2) cm
D. x =5cosπt cm
Câu 22: Một vật dđđh trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình
dao động của li độ là
A. x = 4cos(2πt - ) cm
B. x = 4cos(2πt + ) cm
C. x = 4cos(πt + π/2) cm
D. x = 4cosπt cm
Câu 23: Một vật dđđh trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình
dao động của li độ là
A. x = 6cos( t +π) cm
B. x = 6cos(2πt -π) cm
C. x = 6cosπ cm
D. x = 6cos(πt -π) cm
Câu 24: Một vật dđđh trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình
dao động của li độ là
A. x = 8cos(

t - ) cm


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12
B. x = 8cos( t +

CHUYÊN ĐỀ I. DAO ĐỘNG CƠ

) cm

C. x = 8cos( t + ) cm
D. x = 8cos( t - ) cm
Câu 25: Một vật dđđh trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình
dao động của li độ là
A. x = 6cos(πt – π/3) cm
B. x = 6cos(2πt +
C. x = 6cos(πt +

) cm
) cm

D. x = 6cos(πt + π/3) cm
Câu 26: Một vật dđđh trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình
dao động của li độ là
A. x = 4cos( t -

) cm

B. x = 4cos( t -

) cm

C. x = 4cos( t +

) cm

D. x = 4cos( t - ) cm
Câu 27: Một vật dđđh trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình
dao động của li độ là
A. x = 5cos(πt -

) cm

B. x = 5cos(πt - ) cm
C. x = 5cos(2πt +

) cm

D. x = 5cos(2πt + π/3) cm
Câu 28: Một vật dđđh trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình
dao động của li độ là
A. x = 8cos(2πt +

) cm

B. x = 8cos(2πt -

) cm

C. x = 8cos(5πt -

) cm

D. x = 8cos(3πt + 3π/4) cm
Câu 29: Một vật dđđh trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình
dao động của li độ là
A. x =10cos(

t - ) cm

B. x =10cos(

t + ) cm


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12
C. x =10cos(

t+

CHUYÊN ĐỀ I. DAO ĐỘNG CƠ

) cm

D. x =10cos( t - ) cm
Câu 30: Một vật dđđh trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình
dao động của li độ là
A. x = 7cos(2πt +

) cm

B. x = 7cos(4πt - ) cm
C. x = 7cos(2πt - ) cm
D. x = 7cos(4πt + π/6) cm
Dạng 5. Năng lượng dao động điều hòa
Câu 1: Cơ năng của một vật dđđh
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
C. bằng động năng của vật khi vật tới VTCB.
D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.
Câu 2: Khi nói về năng lượng của một vật dđđh, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở VTCB.
C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở VTB.
D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.
Câu 3: Một vật dđđh theo một trục cố định (mốc thế năng ở VTCB) thì
A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.
B. khi vật đi từ VTCB ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.
C. khi ở VTCB, thế năng của vật bằng cơ năng.
D. thế năng của vật cực đại khi vật ở VTB.
Câu 4: Khi nói về một vật dđđh, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
B. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
Câu 5: Trong dđđh, vì cơ năng được bảo toàn nên
A. động năng không đổi.
B. động năng tăng bao nhiêu thì thế năng giảm bấy nhiêu và ngược lại.
C. thế năng không đổi.
D. động năng và thế năng hoặc cùng tăng hoặc cùng giảm.
Câu 6: Trong dđđh của một vật thì những đại lượng không thay đổi theo thời gian là
A. tần số, lực hồi phục và biên độ.
B. biên độ, tần số và cơ năng.
C. lực hồi phục, biên độ và cơ năng.
D. cơ năng, tần số và lực hồi phục
Câu 7: Trong dđđh những đại lượng dao động cùng tần số với li độ là
A. vận tốc, gia tốc và cơ năng.
B. vận tốc, động năng và thế năng.
C. vận tốc, gia tốc và lực phục hồi.
D. động năng, thế năng và lực phục hồi.
Câu 8: Một vật dđđh với tần số 4f1. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f2 bằng
A. 4f1.
B. f1/4
C. 2f1.
D. 8f1.
Câu 9: Một vật dđđh. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng f. Lực kéo về tác dụng vào vật biến
thiên điều hòa với tần số bằng
A. 2f.
B. f1/2.
C. 4f.
D. f.
Câu 10: Một vật nhỏ khối lượng m dđđh với phương trình li độ x = Acos(ωt + φ). Cơ năng của vật dao động này là
A. W = 0,5mω2A2.
B. W =0,5mω2A.
C. W = 0,5mωA2.
D. W = mω2A
Loại 1. Dạng cơ bản sử dụng W=Wđ+Wt
Câu 11: Một vật nhỏ thực hiện dđđh theo phương trình x =10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến
thiên với chu kì bằng
A. 1,00 s.
B. 1,50 s.
C. 0,50 s.
D. 0,25 s.
Câu 12: Một vật nhỏ khối lượng100 g dđđh trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này

A. 0,036 J.
B. 0,018 J.
C. 18 J.
D. 36 J.
Câu 13: Một con lắc lò xo dđđh theo phương ngang quỹ đạo dài 8 cm, mốc thế năng ở VTCB. Lò xo của con lắc có độ cứng 50
N/m. Thế năng cực đại của con lắc là
A. 0,04 J.
B.10-3 J.
C. 5.10-3 J.
D. 0,02 J
Câu 14: Một vật có khối lượng 50 g, dđđh với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là
A. 3,6.10–4 J.
B. 7,2 J.
C. 3,6 J.
D. 7,2.10–4 J.
Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dđđh theo phương ngang với phương trình
x =10cos10πt (cm). Lấy π2 =10. Cơ năng của con lắc này bằng
A. 0,50 J.
B. 0,10 J.
C. 0,05 J.
D. 1,00 J.
Câu 16: Một con lắc lò xo dđđh theo phương ngang với biên độ10 cm. Mốc thế năng ở VTCB. Cơ năng của con lắc là 200 mJ. Lò


CHUYấN BI TP VT Lí 12

CHUYấN I. DAO NG C

xo ca con lc cú cng l
A. 40 N/m.
B. 50 N/m.
C. 4 N/m.
D. 5 N/m.
Cõu 17: Trờn mt ng thng, mt cht im khi lng 750 g dh vi chu kỡ 2 s v nng lng dao ng l 6 mJ. Ly 2 =10.
Chiu di qu o ca cht im l
A. 8 cm.
B. 5 cm.
C. 4 cm.
D.10 cm.
Cõu 18: Con lc lũ xo nm ngang dh vi biờn 8 cm, chn gc tớnh th nng VTCB thỡ ng nng ca vt nng bin i tun
hon vi tn s 5 Hz, ly 2 =10, vt nng cú khi lng 0,1 kg. C nng ca dao ng l
A. 0,08 J.
B. 0,32 J.
C. 800 J.
D. 3200 J.
Cõu 19: Mt vt nh cú khi lng100g ang dh vi chu kỡ 2 s. Ti VTB, gia tc cú ln l 80 cm/s 2. Ly 2 =10. Nng lng
dao ng l
A. 0,32 J
B. 0,32 mJ
C. 3,2 mJ
D. 3,2 J
Cõu 20: Mt vt dh. Lc kộo v tỏc dng lờn vt cú ln cc i l 5 N, c nng ca vt dao ng l 0,1 J. Biờn ca dao
ng A. 4 cm
B. 8 cm
C. 2 cm
D. 5 cm
Cõu 21: Mt vt khi lng 500 g dh vi tc cc i l 20 cm/s. C nng ca vt dao ng l
A.10 mJ
B. 20 mJ
C. 5 mJ
D. 40 mJ
Cõu 22: Mt vt khi lng100 g dh. Tc trung bỡnh ca vt dao ng trong mt chu kỡ l 20 cm/s. C nng ca vt dao ng
l
A. 3,62 mJ
B. 4,93 mJ
C. 8,72 mJ
D. 7,24 mJ
Mt vt cú khi lng 200 g dh trờn trc Ox. Trong thi gian 31,4 s cht im thc hin c100 dao ng ton phn. Khi vt cỏch
VTCB 2 cm thỡ tc ca vt l 403 cm/s. Ly = 3,14. C nng ca vt dao ng l
A. 64 mJ
B. 32 mJ
C. 96 mJ
D. 128 mJ
Cõu 23: Mt vt cú khi lng 300g ang dh. Trong 403 s cht im thc hin c 2015 dao ng ton phn. Trong mt chu
kỡ, khong thi gian vt cú tc khụng bộ hn 40 (cm/s) l 2/15 s. Ly 2 =10. Nng lng dao ng l
A. 0,96 mJ
B. 0,48 J
C. 0,96 J
D. 0,48 J
Cõu 24: Con lc lũ xo cú khi lng 1 kg, dh vi c nng 125 mJ. Ti thi im ban u vt cú vn tc 25 cm/s v gia tc -6,25
m/s2. Biờn ca dao ng l:
A. 5 cm.
B. 4 cm.
C. 3 cm.
D. 2 cm.
Loi 2. S dng mi liờn h W = nWt
Cõu 25: Mt cht im dh trờn trc Ox vi biờn A. Khi cht im cú ng nng gp n ln th nng thỡ cht im cú li
A. x =

B. x = A

C. x =

D. x = A

Cõu 26: Mt vt ang dh vi biờn A trờn trc Ox. Khi vt cú c nng gp n ln ng nng thỡ vt cú li
A. x =

B. x = A

C. x =

D. x = A

Cõu 27: Mt vt dh vi biờn A. Ti li no thỡ ng nng bng th nng?
A. x = A
B. x = A/2
C. x = A/4
D. x = A/
Cõu 28: Mt vt dh vi biờn A. Ti li no thỡ th nng bng 3 ln ng nng?
A. x = A/2
B. x = A/2
C. x = A/3
D. x = A/
Cõu 29: Mt vt dh vi biờn A. Ti li no thỡ ng nng bng 8 ln th nng?
A. x = A/9
B. x = A/2
C. x = A/3
D. x = A/2
Cõu 30: Mt vt dh vi biờn A. Ti li no thỡ th nng bng 8 ln ng nng?
A. x = A/9
B. x = 2A/3
C. x = A/3
D. x = A/2
Cõu 31: Mt vt dh vi tn s gúc v biờn A. Khi ng nng bng 3 ln th nng thỡ tc v ca vt cú biu thc
A. v = A/3
B. v = A/3
C. v = A/2
D. v = A/2
Cõu 32: Mt vt dh vi tn s gúc v biờn A. Khi th nng bng 3 ln ng nng thỡ tc v ca vt cú biu thc
A. v = A/3
B. v = A/2
C. v = A/3
D. v = A/2
Cõu 33: Mt ct dh dc theo trc ta nm ngang Ox vi chu kỡ T, VTCB v mc th nng gc ta . Tớnh t lỳc vt cú li
dng ln nht, thi im u tiờn m ng nng v th nng ca vt bng nhau l
A. T/4.
B. T/8.
C. T/12.
D. T/6.
Cõu 34: Mt vt dh vi phng trỡnh x = Acos(2t/T + /2). Thi gian ngn nht k t lỳc bt u dao ng n khi ng nng
bng 3 th nng l:
A. t = T/3
B. t = 5T/12
C. t = T/12
D. t = T/6
Cõu 35: Mt vt dh vi biờn 6 cm. Mc th nng VTCB. Khi vt cú ng nng bng 3/4 ln c nng thỡ vt cỏch VTCB
A. 6 cm.
B. 4,5 cm.
C. 4 cm.
D. 3 cm.
Cõu 36: Mt vt dh dc theo trc Ox. Mc th nng VTCB. thi im ln vn tc ca vt bng 50% vn tc cc i thỡ t
s gia ng nng v c nng ca vt l
A. 3/4.
B. 1/4
C. 4/3
D. 1/3
Cõu 37: một thời điểm, vận tốc của vật dao động điều hoà bằng 20 % vận tốc cực đại, tỷ số giữa động
năng và thế năng của vật là:
A. 5
B. 0,2
C. 24
D. 1/24
Cõu 38: Mt dao ng c iu ho, khi li bng mt na biờn thỡ t s gia ng nng v c nng dao ng ca vt bng
A. 1/4
B. 1/2
C. 3/4
D. 1/8.


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

CHUYÊN ĐỀ I. DAO ĐỘNG CƠ

Câu 39: Một vật dđđh, thời điểm thứ hai vật có động năng bằng ba lần thế năng kể từ lúc vật có li độ cực đại là 2/15 s. Chu kỳ dao
động của vật là
A. 0,8 s
B. 0,2 s
C. 0,4 s
D. Đáp án khác.
Câu 40: Một vật dđđh với phương trình x =10cos(4πt) cm. Tại thời điểm mà động năng bằng 3 lần thế năng thì vật ở cách
A. 3,3 cm.
B. 5,0 cm.
C. 7,0 cm.
D.10,0 cm.
Câu 41: Một vật dđđh với phương trình x = 4cos(2πt + π/6) cm. Tại thời điểm mà thế năng bằng 3 lần động năng thì vật ở cách
VTCB một khoảng bao nhiêu (lấy gần đúng)?
A. 2,82 cm.
B. 2 cm.
C. 3,46 cm.
D. 4 cm.
Câu 42: Một vật dđđh với phương trình x =10cos(4πt + π/3) cm. Tại thời điểm mà thế năng bằng 3 lần động năng thì vật có tốc độ

A. v = 40π cm/s
B. v = 20π cm/s
C. v = 40 cm/s
D. v = 20 cm/s
Câu 43: Một vật dđđh với phương trình x=5cos(20t) cm. Tốc độ của vật tại tại vị trí mà thế năng gấp 3 lần động năng là
A. v = 12,5 cm/s
B. v = 25 cm/s
C. v = 50 cm/s
D. v =100 cm/s
Câu 44: Một vật dđđh với phương trình x = 9cos(20t + π/3) cm. Tại thời điểm mà thế năng bằng 8 lần động năng thì vật có tốc độ

A. v = 40 cm/s
B. v = 90 cm/s
C. v = 50 cm/s
D. v = 60 cm/s
Câu 45: Một vật dđđh với phương trình x = 8cos(5πt + π/3) cm. Tại thời điểm mà động năng bằng 3 lần thế năng thì vật có tốc độ
là A. v = 125,6 cm/s
B. v = 62,8 cm/s
C. v = 41,9 cm/s
D. v =108,8 cm/s
Câu 46: Một vật dđđh với phương trình x = 4cos(2πt + π/3) cm. Tại thời điểm mà động năng bằng thế năng thì vật có tốc độ là
A. v = 12,56 cm/s
B. v = 20π cm/s
C. v = 17,77 cm/s
D. v = 20 cm/s
Câu 47: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox nằm ngang, gốc O và mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cứ sau 0,5s thì động
năng lại bằng thế năng và trong thời gian 0,5 s vật đi được đoạn đường dài nhất bằng 4 cm. Chọn t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo
chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. x = 4cos(πt - π/2) cm
B. x = 2cos(πt - ) cm
C. x = 4cos(2πt - ) cm
D. x = 2 cos(2πt + ) cm
Câu 48: Một vật có khối lượng 400g dđđh có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển động theo chiều
dương, lấy π2 =10. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 5cos(2πt + ) cm.
B. x =10cos(πt + ) cm.
C. x = 5cos(2πt –π/3) cm.
D. x =10cos(πt – π/3) cm
Câu 49: Một vật có khối lượng100g dđđh có đồ thị thế năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật có gia tốc âm, lấy π 2 =10. Phương
trình vận tốc của vật là:
A. v = 60π.cos(5πt + π/4) cm/s
B. v = 60πsin(5πt +

) cm/s

C. v = 60πsin(10πt - 3π/4) cm/s
D. v = 60π.cos(10πt + π/4) cm/s
Câu 50: Một vật có khối lượng 900g dđđh có đồ thị động năng như hình vẽ. Tốc độ trung bình của vật từ thời điểm ban đầu đến
thời điểm 0,35 s là
A. 52,31 cm/s
B. 42,28 cm/s
C. 48,78 cm/s
D. 68,42cm/s
Dạng 6. Thời gian, thời điểm, số lần
Loại 1. Thời gian ngắn nhất chất điểm dao động điều hòa đi từ vị trí này đến vị trí khác
Câu 1: Vật dđđh với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x =A√2/2 đến li độ x = A là
A. t = T/12.
B. t = T/4.
C. t = T/6.
D. t = T/8.
Câu 2: Vật dđđh gọi với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x=-A/2 đến li độ x = A/2 là
A. t = 2T/3.
B. t = T/4.
C. t = T/6.
D. t = 5T/12.
Câu 3: Vật dđđh gọi với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x =-A√2/2 đến li độ x=A/2 là
A. t = 5T/12.
B. t = 7T/24.
C. t = T/3.
D. t = 7T/12.
Câu 4: Một vật dđđh với chu kì T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB theo chiều dương đến vị trí li độ có giá trị cực tiểu là
A. T/2
B. T/8
C. 2T/3
D. 3T/4
Câu 5: Một vật dđđh với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách VTCB 0,5A là
A. T/2
B. T/8
C. T/6
D. T/4
Câu 6: Một vật dđđh với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật có li độ A/2 là
A. T/2
B. T/3
C. T/6
D. T/4
Câu 7: Một vật dđđh với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách VTCB là
A. T/2
B. T/8
C. T/6
D. T/4
Câu 8: Vật dđđh, gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = A/2 và t 2 là thời gian vật đi từ li độ x = A/2 đến biên
dương (x = A). Ta có
A. t1 = 0,5t2 B. t1 = t2
C. t1 = 2t2
D. t1 = 4t2


CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ 12

CHUYÊN ĐỀ I. DAO ĐỘNG CƠ

Câu 9: Vật dđđh, gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = A và t 2 là thời gian vật đi từ li độ x = –A/2 đến biên dương
(x = A). Ta có
A. t1 = (3/4)t2
B. t1 = (1/4)t2
C. t2 = (3/4)t1.
D. t2 = (1/4)t2
Câu 10: Vật dđđh với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = –A lần thứ hai là
A. t = 5T/4.
B. t = T/4.
C. t = 2T/3.
D. t = 3T/4.
Câu 11: Vật dđđh với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = A/2 đến thời điểm vật qua VTCB lần thứ
hai là
A. t = 5T/12.
B. t = 5T/4.
C. t = 2T/3.
D. t = 7T/12.
Câu 12: Vật dđđh gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi li độ x = A/2 đến li độ x=A/2 và t2 là thời gian vật đi từ VTCB đến li độ
x=-A√2/2. Mối quan hệ giữa t1 và t2 là
A. t1 = 0,5t2 B. t2 = 3t1
C. t2 = 2t1
D. 2t2 = 3t1
Câu 13: Một vật dđđh với biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = A/2 đến li độ x = A là 0,5 (s). Chu kỳ dao động
của vật là
A. T = 1 (s).
B. T = 2 (s).
C. T = 1,5 (s).
D. T = 3 (s).
Câu 14: Một vật dđđh với biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x =A√2/2 đến li độ x = A/2 là 0,5 (s). Chu kỳ dao
động của vật là
A. T = 1 (s).
B. T = 12 (s).
C. T = 4 (s).
D. T = 6 (s).
Câu 15: Một vật dđđh với biên độ A. Vật đi từ li độ x = A/2 đến li độ x = –A/2 hết khoảng thời gian ngắn nhất là 0,5 (s). Tính khoảng
thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x =A√2/2.
A. t = 0,25 (s).
B. t = 0,75 (s).
C. t = 0,375 (s).
D. t = 1 (s).
Câu 16: Vật dđđh với biên độ A và tần số 5 Hz. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = –A đến li độ x =A√2/2
A. t = 0,5 (s).
B. t = 0,05 (s).
C. t = 0,075 (s).
D. t = 0,25 (s).
Câu 17: Một vật dđđh với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ VTCB đến điểm M có li độ x =A√2/2 là 0,25 (s). Chu kỳ dao
động của vật là
A. T = 1 (s).
B. T = 1,5 (s).
C. T = 0,5 (s).
D. T = 2 (s).
Câu 18: Một vật dđđh với phương trình x = Acos(2πt/T + π/2) cm. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động (t = 0) đến thời
điểm vật có gia tốc bằng một nửa giá trị cực đại là
A. t = T/12.
B. t = T/6
C. t = T/3.
D. t = 5T/12.
Câu 19: Môṭ vâṭ dao đ ộng điều hòa vớ i biên độ A, tần số 5 Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vi ̣trí có li đô ̣x 1 = - 0,5A đến vi ̣trí
có li đô ̣x2 = 0,5A là
A. 1/10 s.
B. 1 s.
C. 1/20 s.
D. 1/30 s.
Câu 20: Một vật dđđh với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến vị trí 0,6A là
A. 0,205 s.
B. 0,295 s.
C. 0,215 s.
D. 0,285 s.
Câu 21: Một vật dđđh với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ biên dương đến vị trí 0,8A là
A. 0,205 s.
B. 0,295 s.
C. 0,215 s.
D. 0,285 s.
Câu 22: Một vật dđđh với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí 0,6A đến vị trí -0,8A là
A. 0,41 s.
B. 0,59 s.
C. 0,5 s.
D. 0,205 s.
Câu 23: Một vật dđđh theo phương ngang từ B đến C với chu kỳ là T, VTCB là trung điểm O của BC. Gọi M và N lần lượt là trung
điểm của OB và OC, khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ M đến N là
A. t = T/4.
B. t = T/2.
C. t = T/3.
D. t = T/6.
Câu 24: Một chất điểm dđđh trên đoạn đường PQ, O là VTCB, thời gian vật đi từ P đến Q là 3 (s). Gọi I trung điểm của OQ. Khoảng
thời gian ngắn nhất để vật đi từ O đến I là
A. tmin = 1 (s).
B. tmin = 0,75 (s).
C. tmin = 0,5 (s).
D. tmin = 1,5 (s).
Loại 2. Thời điểm vật đi qua vị trí nhất định
Câu 25: Cho một vật dđđh có phương trình chuyển động x=10cos(2πt-π/6) cm. Vật đi qua VTCB lần đầu tiên vào thời điểm:
A. t = 1/3 (s).
B. t = 1/6 (s).
C. t = 2/3 (s).
D. t = 1/12 (s).
Câu 26: Một vật dđđh với li độ x = 4cos(0,5πt – 5π/6) cm. Vào thời điểm nào sau đây vật đi qua li độ x = 2 cm theo chiều dương A. t
= 1 (s).
B. t = 4/3 (s).
C. t = 16/3 (s).
D. t = 1/3 (s).
Câu 27: Vật dđđh với biểu thức li độ x = 4cos(0,5πt – π/3) cm. Vào thời điểm nào sau đây vật đi qua vị trí x = 2 cm theo chiều âm
A. t = 4/3 (s).
B. t = 5 (s).
C. t = 2 (s).
D. t = 1/3 (s).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×