Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

BÀI tập mô HÌNH SOLOW

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (433.23 KB, 2 trang )

NHẬT LONG NGUYỄN

BÀI TẬP MÔ HÌNH SOLOW
Câu 1: Cho hàm sản xuất của một quốc gia có dạng Y = K1/2L1/2 . Giả định tỉ lệ tiết
kiệm là 15%, tỷ lệ khấu hao máy móc là 5%, tỷ lệ tăng dân số là 1%.
a) Hãy tính tư bản và thu nhập bình quân trên một đơn vị lao động tại trạng thái
dừng
b) Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị tác động của việc gia tăng tỷ lệ tiết kiệm
đối với tư bản và thu nhập bình quân trên một lao động trong quá trình chuyển
đổi tại trạng thái dừng.
c) Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị tác động của việc sụt giảm dân số đối
với tư bản và thu nhập bình quân trên một lao động trong quá trình chuyển đổi
tại trạng thái dừng.
d) Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị tác động của việc một làn sóng di cư ra
nước ngoài (xảy ra 1 lần) đối với tư bản và thu nhập bình quân trên một lao
động trong quá trình chuyển đổi tại trạng thái dừng.
e) Hãy xác định và giải thích tốc độ tăng trưởng của tổng tư bản và tổng thu nhập
tại trạng thái dừng.
f) Xác định tỉ lệ tiết kiệm cần để nền kinh tế đạt trạng thái vàng
Câu 2: Cho hàm sản xuất của một quốc gia có dạng Y = 2K1/3 (EL)2/3 . Giả định tỉ
lệ tiết kiệm là 40%, tỷ lệ khấu hao máy móc là 10%, tỷ lệ tăng dân số là 4% và tỉ lệ
tăng hiệu quả lao động là 6%.
a) Hãy tính tư bản và thu nhập bình quân trên một đơn vị lao động hiệu quả tại
trạng thái dừng.
b) Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị tác động của một làm sóng lao động
nhập cư vào nước (chỉ xảy ra 1 lần) đối với tư bản và thu nhập bình quân trên
một lao động hiệu quả trong quá trình chuyển đổi tại trạng thái dừng.
c) Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị tác động của việc 1 làn sóng công nghệ
mới tràn vào đối với tư bản và thu nhập bình quân trên một lao động trong quá
trình chuyển đổi tại trạng thái dừng.
d) Hãy xác định và giải thích tốc độ tăng trưởng của tổng tư bản, tổng thu nhập,


tư bản và thu nhập bình quân trên 1 đơn vị lao động tại trạng thái dừng.
e) Xác định tỉ lệ tiết kiệm cần để nền kinh tế đạt trạng thái vàng

NEU LEARN

Page 1


NHẬT LONG NGUYỄN
Câu 3: Cho hàm sản xuất của một quốc gia có dạng Y = K1/2 (EL)1/2 . Giả định tỉ lệ
tiết kiệm là 24%, tỷ lệ khấu hao máy móc là 2%, tỷ lệ tăng dân số là 1% và tỉ lệ
tăng hiệu quả lao động là 3%.
a) Hãy tính tư bản và thu nhập bình quân trên một đơn vị lao động hiệu quả tại
trạng thái dừng.
b) Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị tác động của thảm họa thiên nhiên phá
hủy 15% khối lượng tư bản của nền kinh tế đối với tư bản và thu nhập bình
quân trên một lao động hiệu quả trong quá trình chuyển đổi tại trạng thái dừng.
c) Hãy xác định và giải thích tốc độ tăng trưởng của tổng tư bản, tổng thu nhập, tư
bản và thu nhập bình quân đầu người tại trạng thái dừng.
Câu 4: Cho hàm sản xuất của một quốc gia có dạng Y = 2K1/3 (EL)1/3 . Giả định tỉ
lệ tiêu dùng so với thu nhập là 76%, tỷ lệ khấu hao máy móc là 6%, tỷ lệ tăng dân
số là 2% và tỉ lệ tăng hiệu quả lao động là 2%.
a)
Hãy tính tư bản và thu nhập bình quân trên một đơn vị lao động hiệu quả tại
trạng thái dừng.
b)
Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị tác động của sự gia tăng tỷ lệ tiến bộ
công nghệ đối với tư bản và thu nhập bình quân trên một lao động hiệu quả trong
quá trình chuyển đổi tại trạng thái dừng.
c)

Hãy xác định và giải thích tốc độ tăng trưởng của tổng tư bản, tổng thu nhập,
tư bản và thu nhập bình quân đầu người tại trạng thái dừng.
Câu 5: Cho hàm sản xuất của một quốc gia có dạng Y = K1/2L1/2 . Giả định tỉ lệ tiết
kiệm là 40%, tỷ lệ khấu hao máy móc là 4%, tỷ lệ tăng dân số là 1%.
a) Hãy tính tư bản và thu nhập bình quân trên một đơn vị lao động tại trạng thái
dừng
b) Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị tác động của việc làn sóng nhập cư xảy
ra một lần đối với tư bản và thu nhập bình quân trên một lao động trong quá
trình chuyển đổi tại trạng thái dừng.
c) Xác định tỉ lệ tiết kiệm cần để nền kinh tế đạt trạng thái vàng

NEU LEARN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×