Tải bản đầy đủ

BÀI tập IS LM BP

NHẬT LONG NGUYỄN

BÀI TẬP IS-LM-BP
Bài 1: Hãy sử dụng mô hình Mundell – Fleming để giải thích sự thay đổi của Y, r,
E và dự trữ ngoại hối trong điều kiện vốn luân chuyển không hoàn hảo, độ mở thị
trường vốn cao đối với cả hai trường hợp tỷ giá hối đoái thả nổi và tỷ giá hối đoái
cố định:
a) Chính phủ giảm chi cho quốc phòng
b) NHTW thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng
c) Chính phủ giảm trợ cấp cho người tàn tật
d) Lãi suất thế giới giảm
Bài 2: Xét một nền kinh tế mở nhỏ, có vốn luân chuyển không hoàn hảo. Giả sử
chính phủ giảm thuế thu nhập cá nhân nhằm kích thích tổng cầu.
Hãy sử dụng mô hình IS – LM – BP với đường BP dốc hơn LM để phân tích tác
động của sự thay đổi của lãi suất , tỷ giá , dự trữ ngoại hối và sản lượng trong các
trường hợp:
a, Tỷ giá đối hoái cố định
b, Tỷ giá đối hoái thả nổi
Bài 3: Xét một nền kinh tế mở nhỏ, có vốn luân chuyển không hoàn hảo. Giả sử lãi
suất trên thị trường tài chính thế giới tăng mạnh.
Hãy sử dụng mô hình IS – LM – BP với đường BP thoải hơn LM để phân tích tác

động của sự thay đổi của lãi suất , tỷ giá , dự trữ ngoại hối và sản lượng trong các
trường hợp:
a, Tỷ giá đối hoái cố định
b, Tỷ giá đối hoái thả nổi

NEU LEANR

Page 1


NHẬT LONG NGUYỄN
Bài 4: Xét một nền kinh tế mở nhỏ, có vốn luân chuyển không hoàn hảo. Giả sử
thu nhập các nước đối tác của Việt Nam giảm mạnh.
Hãy sử dụng mô hình IS – LM – BP với đường BP dốc hơn LM để phân tích tác
động của sự thay đổi của lãi suất , tỷ giá , dự trữ ngoại hối và sản lượng trong các
trường hợp:
a, Tỷ giá đối hoái cố định
b, Tỷ giá đối hoái thả nổi
Bài 5: Xét một nền kinh tế mở nhỏ, có vốn luân chuyển không hoàn hảo. Giả sử
nhu cầu tiền mặt của các hộ gia đình tăng mạnh.
Hãy sử dụng mô hình IS – LM – BP với đường BP dốc hơn LM để phân tích tác
động của sự thay đổi của lãi suất , tỷ giá , dự trữ ngoại hối và sản lượng trong các
trường hợp:
a, Tỷ giá đối hoái cố định
b, Tỷ giá đối hoái thả nổi

NEU LEANR

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×