Tải bản đầy đủ

BÀI tập IS LM

NHẬT LONG NGUYỄN

BÀI TẬP IS – LM
Câu 1: Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như
sau:
Tiêu dùng C = 100 + 0,75(Y-T)

Cầu tiền thực tế: MD = Y – 0.5r

Đầu tư:

Cung tiền danh nghĩa: Ms = 4150

I = 200 – 3r

Chi tiêu chính phủ : G = 1000
Thuế :

Mức giá:

P=2


T = 900

a) Hãy xác định mức thu nhập và lãi suất tại trạng thái cân bằng.
b) Giả sử các doanh nghiệp lạc quan vào triển vọng trong tương lai của nền kinh tế
do vậy đầu tư tự định tăng 9 đơn vị. Hỏi rằng NHTW cần thay đổi cung tiền
danh nghĩa bao nhiêu để sản lượng cân bằng không thay đổi? Hãy minh họa
bằng đồ thị.
c) Chính phủ muốn tăng thuế nhằm đưa cán cân ngân sách cân bằng. Hỏi rằng
NHTW cần thay đổi cung tiền danh nghĩa bao nhiêu để sản lượng cân bằng
không thay đổi? Hãy minh họa bằng đồ thị.
d) Hãy tính mức thu nhập và trạng thái cân bằng khi Chính phủ giảm chi tiêu 90
đơn vị ? Vẽ hình minh họa. Hiệu quả CSTK này sẽ thay đổi thế nào nếu đầu tư
trở nên nhạy cảm với lãi suất. Giải thích.
Câu 2: Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như
sau:
Tiêu dùng C = 40 + 0,6.Yd

Cầu tiền thực tế: MD = Y – 2.5r

Đầu tư

Cung tiền danh nghĩa: Ms = 620

I = 45 – 5r

Chi tiêu chính phủ : G = 96
Thuế :

Mức giá: P = 2

T = 60

a) Hãy xác định mức thu nhập và lãi suất tại trạng thái cân bằng.
b) Hãy tính mức thu nhập và lãi suất trạng thái cân bằng khi Chính phủ tăng chi
tiêu thêm 90 đơn vị? Vẽ hình minh họa. Hiệu quả CSTK này sẽ thay đổi thế nào
nếu đầu tư trở nên nhạy cảm với lãi suất. Giải thích
c) Để không có lấn át đầu tư ở câu b, thì NHTW cần thay đổi cung tiền danh nghĩa
bao nhiêu? Vẽ đồ thị
NEU LEARNPage 1


NHẬT LONG NGUYỄN

Câu 3: Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như
sau:
Tiêu dùng C = 100 + 0,8.Yd

Cầu tiền thực tế: MD = 0,75Y – 6r

Đầu tư

Cung tiền danh nghĩa: Ms = 1470

I = 216 – 4r

Chi tiêu chính phủ : G = 200
Thuế :

Mức giá: P = 2

T = 20+0,25Y

a) Tính tiêu dùng, thu nhập và lãi suất tại trạng thái cân bằng
b) NHTW tăng cung tiền danh nghĩa thêm 108. Tính thu nhập và lãi suất cân
bằng mới. Minh họa bằng đồ thị
c) Thay vì tăng cung tiền, muốn đạt mức sản lượng ở câu b, chính phủ cần thay
đổi thuế tự định là bao nhiêu? Tính lãi suất cân bằng tại trạng thái mới. Minh
họa bằng đồ thị.
Câu 4: Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như
sau:
Tiêu dùng C = 240 + 0,8.Yd

Cầu tiền thực tế: MD = 0,25Y – 10r

Đầu tư

Cung tiền danh nghĩa: Ms = 950

I = 300 – 14,4r

Chi tiêu chính phủ : G = 400
Thuế :

Mức giá: P = 2

T = 50 + 0,2Y

a) Tính mức thu nhập và trạng thái cân bằng mới
b) Giả sử chính phủ tăng chi tiêu thêm 72. Tính mức thu nhập và lãi suất cân
bằng mới. Minh họa bằng đồ thị. Hiệu quả chính sách sẽ thay đổi như thế
nào nếu đầu tư trở nên kém nhạy cảm với lãi suất
c) Để khắc phục hiện tượng lấn át đầu tư ở câu b, NHTW cần thay đổi cung
tiền danh nghĩa bao nhiêu? Minh họa bằng đồ thị.

NEU LEARN

Page 2


NHẬT LONG NGUYỄN

Câu 5: Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như
sau:
Tiêu dùng C = 30 + 0,75.(Y-T)

Cầu tiền thực tế: MD = Y – 0,5r

Đầu tư

Cung tiền danh nghĩa: Ms = 600

I = 100 – 3r

Chi tiêu chính phủ : G = 120
Thuế :

Mức giá: P = 1

T = 100

a) Tính thu nhập và lãi suất tại trạng thái cân bằng.
b) Giả sử chính phủ điểu chỉnh thuế nhằm đưa giá trị cán cân ngân sách bằng
(-10). Đường IS sẽ dịch chuyển bao nhiêu đơn vị? Khi đó NHTW cần thay đổi
cung tiền danh nghĩa bao nhiêu để sản lượng cân bằng không đổi. Hãy vẽ đồ thị
minh họa.
Câu 6: Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như
sau:
Tiêu dùng C = 200 + 0,8.(Y-T)

Cầu tiền thực tế: MD = Y – 100r

Đầu tư

Cung tiền danh nghĩa: Ms = 1000

I = 180 – 20r

Chi tiêu chính phủ : G = 100
Thuế :

Mức giá: P = 2

T = 100

a) Tính thu nhập và lãi suất tại trạng thái cân bằng.
b) Giả sử chính phủ giảm thuế còn 50. Tính thu nhập, lãi suất, tiêu dùng, đầu tư tại
trạng thái cân bằng mới.
c) Thay vì giảm thuế, chính phủ cần thay đổi chi tiêu bao nhiêu để sản lượng cân
bằng như ở câu b
d) Nếu bây giờ hàm cầu tiền trở thành MD = 0,4Y thì hiệu quả chính sách ở câu b
sẽ thay đổi như thế nào?

NEU LEARN

Page 3


NHẬT LONG NGUYỄN
Câu 7: Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như
sau:
Tiêu dùng C = 30 + 0,75.(Y-T)

Cầu tiền thực tế: MD = Y – 0,5r

Đầu tư

Cung tiền danh nghĩa: Ms = 600

I = 100 – 3r

Chi tiêu chính phủ : G = 120
Thuế :

Mức giá: P = 1

T = 100

a) Tính thu nhập và lãi suất tại trạng thái cân bằng.
b) Giả sử chính phủ điểu chỉnh thuế nhằm đưa giá trị cán cân ngân sách bằng (10). Đường IS sẽ dịch chuyển bao nhiêu đơn vị? Khi đó NHTW cần thay đổi
cung tiền danh nghĩa bao nhiêu để sản lượng cân bằng không đổi. Hãy vẽ đồ
thị minh họa.
Câu 8: Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như
sau:
Tiêu dùng C = 20 + 0,8.(Y-T)

Cầu tiền thực tế: MD = 0,5Y – r

Đầu tư

Cung tiền danh nghĩa: Ms = 490

I = 100 – 4r

Chi tiêu chính phủ : G = 80
Thuế :

Mức giá: P = 2

T = 100

a) Tính thu nhập và lãi suất tại trạng thái cân bằng.
b) Giả sử thị trường chứng khoán giảm sụt giảm mạnh khiến các hộ gia đình
giảm chi tiêu tự định xuống còn 16. NHTW cần thay đổi cung tiền danh
nghĩa bao nhiêu để sản lượng cân bằng không đổi? Vẽ hình minh họa.
Câu 9: (Đề 20% cô Lê Tố Hoa) Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh
tế đóng được mô tả như sau:
Tiêu dùng C = 220 + 0,8.Yd

Cầu tiền thực tế: MD = 0,5Y – 9r

Đầu tư:

Cung tiền danh nghĩa: Ms = 1620

I = 270 – 7,2r

Chi tiêu chính phủ : G = 350
Thuế :

Mức giá: P = 2

T = 60 + 0,25Y

a) Tính thu nhập và lãi suất tại trạng thái cân bằng.
b) Nếu NHTW tăng MS thêm 72. Tính lãi suất thu nhập cân bằng mới. Hãy mô
tả bằng đồ thị

NEU LEARN

Page 4


NHẬT LONG NGUYỄN
c) Hiệu quả chính sách ở câu b thay đổi như thế nào khi cầu tiền rất nhạy cảm
với lãi suất
Câu 10: Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như
sau:
Tiêu dùng C = 200 + 0,75.(Y-T)

Cầu tiền thực tế: MD = Y – 100r

Đầu tư

Cung tiền danh nghĩa: Ms = 1000

I = 200 – 25r

Chi tiêu chính phủ : G = 100
Thuế :

Mức giá: P = 2

T = 100

a) Tính thu nhập, lãi suất, tiêu dùng và đầu tư tại trạng thái cân bằng.
b) Nếu chính phủ tăng chi tiêu thêm 50, khi đó các kết quả tính được ở câu a)
sẽ tháy đổi như thế nào? Vẽ đồ thị minh họa
c) Tiếp câu b), giả sử chính phủ muốn hiệu ứng lấn át bằng 0, thì chính phủ
điều chỉnh cung tiền bao nhiêu? Vẽ đồ thị.
d) Giả sử chính phủ vẫn duy trì mức thuế T = 100 như ban đầu và chính phủ
muốn đạt mức sản lượng như ở câu b) thì chính phủ cần điều chỉnh cung tiền
bao nhiêu? Vẽ đồ thị minh họa.
Câu 11: Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như
sau:
Tiêu dùng C = 120 + 0,8.(Y-T)

Cầu tiền thực tế: MD = 0,5Y – 10r

Đầu tư

Cung tiền danh nghĩa: Ms = 800

I = 180 – 8r

Chi tiêu chính phủ : G = 200
Thuế :

Mức giá: P = 2

T = 25 + 0,25Y

a) Tính thu nhập và lãi suất tại trạng thái cân bằng
b) Giả sử NHTW giảm cung tiền đi 60. Hãy tính mức thu nhập và lãi suất tại
trạng thái cân bằng mới. Vẽ đồ thị minh họa
c) Thay vì thay đổi cung tiền, muốn đạt mức sản lượng cân bằng ở câu b, chính
phủ cần thay đổi thuế tự định bao nhiêu? Tính lãi suất tại trạng thái cân bằng
mới. Vẽ đồ thị minh họa

NEU LEARN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×