Tải bản đầy đủ

Bài tập 2 tổng cung tổng cầu

Ths. Nguyễn Huy Phương – 0986 927 707
Bài 2: Tổng cung - Tổng cầu
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm
1. Biến nào sau đây có thể thay đổi mà không làm dịch chuyển đường tổng cầu:
a. Lãi suất
b. Mức giá chung
c. Thuế thu nhập
d. Cung tiền
2. Biến nào sau đây có thể thay đổi mà không làm dịch chuyển đường tổng cung:
a. Giá nhiên liệu nhập khẩu
b. Mức giá chung
c. Thuế đánh vào nguyên liệu
d. Tiền công
3. Nếu OPEC tăng giá mỗi thùng dầu thêm 1 đola, kết quả là mức giá sẽ:
a. Giảm và sản lượng giảm
b. Tăng và sản lượng giảm
c. Giảm và sản lượng tăng
d. Tăng và sản lượng tăng
4. Sự kiện nào sau đây sẽ làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn, nhưng không làm
dịch chuyển đường tổng cung dài hạn:
a. Sự thay đổi khối lượng tư bản

b. Sự thay đổi công nghệ
c. Sự thay đổi tiền lương danh nghĩa
d. Sự thay đổi cung về lao động
5. Khi chính phủ đánh thuế vào hàng tiêu dùng nhập khẩu thì:
a. Giá và sản lượng đều giảm
b. Giá cả tăng còn sản lượng giảm
c. Giá cả giảm còn sản lượng tăng
d. Không phải các câu trên

1


Ths. Nguyễn Huy Phương – 0986 927 707
6. Trạng thái lạm phát đi kèm với suy thoái sẽ xuất hiện khi:
a. Đường tổng cung dịch chuyển sang phải
b. Đường tổng cung dịch chuyển sang trái
c. Đường tổng cầu dịch trái
d. Đường tổng cầu dịch phải
7. Tác động của cú sốc cầu bất lợi trong dài hạn là:
a. Mức giá giảm và sản lượng tăng
b. Mức giá giảm và sản lượng giảm
c. Mức giá giảm và sản lượng không thay đổi
d. Không phải các câu trên
Phần II: Câu hỏi tự luận
1, Giả sử ban đầu nền kinh tế Việt Nam ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng tiềm
năng. Từ cuối năm 2008, các nước nhập khẩu chủ lực hàng Việt Nam lâm vào suy thoái.
a, Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị AS - AD tác động của sự kiện trên đến nền
kinh tế Việt Nam trên các phương diện: mức giá, sản lượng, lương thực tế và việc làm
trong ngắn hạn.
b, Trong dài hạn điều gì sẽ xảy ra với mức giá và sản lượng?
Câu hỏi tương tự với tình huống: giá nguyên vật liệu nhập khẩu đầu vào của Việt Nam
tăng mạnh trên thị trường thế giới.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×