Tải bản đầy đủ (.doc) (7 trang)

11 KH hoat dong uy thac 20171

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (202.69 KB, 7 trang )

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG
BAN THƯỜNG VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /KH-BTV

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH
Thực hiện hoạt động ủy thác cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo
và các đối tượng chính sách khác năm 2017
Căn cứ Phát động thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tín dụng chính
sách năm 2017 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng;
Chương trình công tác của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà
Nẵng 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố xây dựng Kế hoạch triển hoạt
động chương trình uỷ thác cho vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối
tượng chính sách khác năm 2017 như sau:
I. MỤC TIÊU
- Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách
khác được vay nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để phát triển kinh tế, góp phần
ổn định cuộc sống và có cơ hội giảm nghèo;
- Góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2017, triển khai
thực hiện Đề án “Giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 2020”;
- Giúp cho Hội phụ nữ các cấp nâng cao năng lực quản lý các nguồn vốn
vay, đặc biệt nguồn vốn uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH
1. Tập huấn nghiệp vụ chương trình ủy thác cho đội ngũ cán bộ Hội
xã/phường có thay đổi nhân sự sau Đại hội Phụ nữ các cấp.


2. Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, chương trình cho vay thực hiện đóng tiết kiệm.
3. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tập trung giảm tỷ lệ nợ xấu,
tỷ lệ nợ quán hạn.
4. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, giảm tổ trung bình và
yếu so với cùng kỳ năm 2016; huy động số tổ, hộ tham gia tiết kiệm đạt số
lượng và chất lượng; tăng cường trách nhiệm của tổ trưởng tổ TK&VV trong
việc tham gia hoạt động giao ban tại điểm giao dịch hàng tháng; không để xảy ra
trường hợp nợ xâm tiêu, tích cực phối hợp trong công tác xử lý nợ xấu, nợ quá
1


hạn duy trì và phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,22% và tỷ lệ nợ xấu
xuống dưới 0,31%.
5. Đề xuất đối tượng vay vốn cho NHCSXH đúng đối tượng, đúng nhu
cầu, tránh trường hợp vay vốn chồng kênh.
6. Giao ban, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện uỷ thác năm
2017. Đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện các công đoạn
ủy thác NHCSXH đối với 100% cơ sở Hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn
(TK&VV) có tỷ lệ nợ quá hạn cao. Chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện tốt các công
đoạn ủy thác với NHCSXH TP, đặc biệt là công tác nâng cao vai trò và chất
lượng hoạt động của tổ TK&VV, chú trọng công tác quán triệt tinh thần trách
nhiệm và nghĩa vụ của người vay vốn.
7. Phối hợp với NHCSXH thành phố kiểm tra, giám sát theo phân công
của Hội đồng quản trị.
8. Phối hợp Ngân hàng CSXH thành phố tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu
quả hoạt động của các mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” đã được
hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH và Quỹ HTPNPT.
9. Hội nghị tổng kết việc thực hiện chương trình ủy thác năm 2017.
III. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
1. Tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội xã/phường có thay đổi nhân sự sau
Đại hội Phụ nữ các cấp nhưng chưa tham gia các lớp tập huấn trong năm 2016
về nghiệp vụ cho vay vốn ủy thác lồng ghép với lớp tập huấn nghiệp vụ công tác
Hội với mục tiêu: nâng cao năng lực quản lý thực hiện chương trình cho vay vốn
ủy thác từ NHCSXH, 100% cán bộ Hội tham gia chương trình tín dụng chính
sách được cập nhật thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ.
- Lồng ghép vào việc đi cơ sở, hướng dẫn cho CB Hội thực hiện các
công đoạn ủy thác, cập nhật sổ sách, nắm bắt tình hình triển khai hoạt động ủy
thác...
2. Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, chương trình cho vay
của NHCSXH
Các cấp Hội lồng ghép và tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới
về chương trình cho vay cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo... đến được các
đối tượng thụ hưởng theo quy định của từng chương trình tín dụng của
NHCSXH đặc biệt quán triệt tinh thần, trách nhiệm và nghĩa vụ của người vay
vốn đối với nguồn vốn được vay.
2


3. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng
Hội PN các cấp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, đặc biệt không
để xảy ra tình trạng nộp vốn chậm so với thời gian quy định; tăng cường chất
lượng hoạt động của tổ TK&VV, duy trì 100% Tổ TK&VV đạt loại tốt, khá.
trung bình, không có Tổ TK&VV xếp loại yếu, kém. Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá
hạn dưới 0,22% và giảm tỷ lệ nợ xấu dưới 0,31%; chỉ tiêu giảm tỷ lệ nợ quá hạn
và tỷ lệ nợ xấu được phân bổ cho Hội LHPN các quận/huyện cụ thể như sau:
Tỷ lệ nợ quá hạn
STT

Đơn vị


Tỷ lệ nợ xấu

Thời điểm
31/12/2016

Chỉ tiêu phấn
đấu năm 2017

Thời điểm
31/12/2016

Chỉ tiêu phấn
đấu năm 2017

1

Thanh khê

0,47

< 0,47

0,65

< 0,65

2

Hải Châu


0,35

< 0,35

0,4

< 0,4

3

Liên Chiểu

0,16

< 0,16

0,28

< 0,28

4

Sơn Trà

0,28

< 0,28

0,4


< 0,4

5

Ngũ Hành Sơn

0,16

< 0,16

0,20

< 0,20

6

Hòa Vang

0,10

< 0,10

0,17

< 0,17

7

Cẩm Lệ


0,05

< 0,05

0,09

<0,09

- Vận động số tổ, hộ tham gia tiết kiệm đạt số lượng và chất lượng cụ
thể: 100% tổ TK&VV tham gia tiết kiệm, 100% thành viên tham gia gửi tiết
kiệm; trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn.
4. Đề xuất đối tượng vay vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội
Hội LHPN xã/phường đề xuất đối tượng vay vốn cho ngân hàng xét giải
ngân lưu ý:
- Đối với vốn cho vay hộ nghèo: đề xuất đúng tượng hộ nghèo, chính
sách hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Không đề xuất
những trường hợp còn nợ vốn NHCSXH cũng như các kênh khác tránh phát
sinh các trường hợp hộ dân gặp khó khăn trong quá trình trả nợ.
- Đối với hộ cận nghèo: cần phối hợp với địa phương để đề xuất những
hộ thật sự cần vốn, không nợ nần dây dưa các nguồn vốn khác, tránh trường hợp
người được hỗ trợ nhiều nguồn vốn, người thì không được hỗ trợ nguồn vốn
nào.
3


- Đối với học sinh - sinh viên: chọn đúng đối tượng, ưu tiên cho các gia
đình nghèo, khó khăn...không để xảy ra trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học vì
không có tiền đóng học phí.
- Đối với vốn 120: chọn những hộ có phương án kinh doanh khả thi và

không trùng kênh vay các nguồn khác để tránh trường hợp cùng một lúc mà phải
trả nhiều nguồn.
5. Tổ chức giao ban, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện
chương trình uỷ thác
5.1. Hoạt động giao ban
Mục tiêu: duy trì và thực hiện tốt thông tin, liên hệ trong công tác quản
lý vốn để kịp thời chỉ đạo thực hiện.
a. Đối với Hội phụ nữ xã/phường
- Định kỳ hàng tháng, Hội phụ nữ xã/phường phối hợp cùng phòng giao
dịch Ngân hàng CSXH tổ chức giao ban với các tổ TK&VV; cử người tham gia
tại buổi họp giao ban để nắm tình hình thực hiện vốn uỷ thác của các tổ vay vốn
do Hội quản lý. Đồng thời phát hiện kịp thời những trường hợp nợ xấu, nợ quá
hạn từ đó có biện pháp xử lý. Đại diện Hội LHPN xã, phường tổng hợp ý kiến
của các Nhóm TDTK để đề xuất, ý kiến với PGD NHCSXH.
- Chỉ đạo tổ trưởng tổ TK&VV tham gia họp giao tại buổi giao ban định
kỳ hàng tháng của PGD Ngân hàng Chính sách xã hội đầy đủ, đúng thời gian
quy định để báo cáo kịp thời công tác quản lý vốn của tổ, đặc biệt khi có trường
hợp phát sinh chay ì, chậm trả vốn, chuyển chổ ở,… qua đó, góp phần nâng cao
chất lượng hoạt động của tổ TK&VV để giảm số tổ trung bình và yếu kém
b. Đối với Hội LHPN quận/huyện
Định kỳ 2 tháng/1 lần, Hội LHPN quận/huyện phối hợp cùng phòng giao
dịch Ngân hàng CSXH tổ chức giao ban; cử cán bộ tham gia dự giao ban ngẫu
nhiên tại điểm giao dịch của các xã, phường ít nhất mỗi xã, phường 4 lần/năm
để nắm tình hình thực hiện vốn uỷ thác tại địa phương. Đồng thời phát hiện kịp
thời những trường hợp nợ xấu, nợ quá hạn từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.
Hàng tháng Hội LHPN quận/huyện báo cáo cụ thể hoạt động uỷ thác
lồng ghép với báo cáo phong trào Hội hàng tháng. Chú ý đến công tác xử lý nợ
xấu, nợ quá hạn...
c. Đối với Hội LHPN thành phố
Tổ chức họp giao ban lồng ghép với phong trào phụ nữ quận/huyện hàng

quí để báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện uỷ thác trong quý; cử cán bộ theo dõi
4


phong trào dự giao ban ngẫu nhiên tại điểm giao dịch của một số xã, phường.
Đồng thời phát hiện kịp thời những trường hợp nợ xấu, nợ quá hạn từ đó có biện
pháp xử lý.
Hội LHPN thành phố tham gia các cuộc họp với NHCSXH thành phố có
liên quan đến uỷ thác do Hội LHPN quản lý để nắm bắt tình hình thực hiện uỷ
thác của Hội và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
5.2. Hoạt động kiểm tra, giám sát
Mục tiêu: Giúp Hội LHPN các cấp quản lý tốt nguồn vốn, đôn đốc kịp
thời việc hoàn trả vốn, lãi và tránh tình trạng cán bộ Hội xâm tiêu vốn.
a. Đối với Hội LHPN xã/phường
Đầu năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm tra
giám sát việc quản lý vốn của các tổ trưởng tổ vay vốn định kỳ hàng tháng thông
qua các biện pháp: giao ban nắm tình hình, theo dõi chất lượng giao dịch hàng
tháng của các tổ trưởng với Ngân hàng, trực tiếp kiểm tra việc ghi chép sổ sách,
thăm hộ dân và đối chiếu dư nợ. Thực hiện kiểm tra 100% TK&VV, ít nhất 05
hộ/01 Tổ TK&VV. Lưu đầy đủ tài liệu, chứng từ; hồ sơ kiểm tra; hồ sơ đề xuất
xử lý nợ, rủi ro; bàn giao nợ uỷ thác.
Riêng đối với nguồn nợ xấu do Hội đoàn thể khác bàn giao, Hội LHPN
cần xem xét, phân tích tình hình phù hợp với địa bàn, bản chất của nguồn nợ xấu
và có biên bản bàn giao cụ thể.
Đối với những xã/phường có nợ xấu, nợ quá hạn cao cần phải phân tích
nợ và xây dựng kế hoạch xử lý nợ, đề xuất Ban giảm nghèo và ngân hàng CSXH
hỗ trợ trong công tác xử lý nợ, không nên đơn độc xử lý một mình.
b. Đối với Hội LHPN quận/huyện
- Đầu năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và phối hợp với
NHCSXH kiểm tra giám sát việc quản lý vốn của Hội LHPN các xã, phường và

các tổ trưởng tổ vay vốn định kỳ hàng quý. Nội dung kiểm tra bao gồm việc
thực hiện các công đoạn uỷ thác của Hội, sổ sách quản lý vốn; Quy chế chi tiêu
ủy thác; việc củng cố tổ. Chỉ tiêu thực hiện: tổ chức kiểm tra 100% Hội PN
xã/phường, ít nhất 15% Tổ TK&VV/01 xã/phường.
- Khi có lịch kiểm tra phải gửi lịch về Hội LHPN TP và NHCSXH cùng
phối hợp kiểm tra để giảm bớt số lần kiểm tra cho cấp xã/phường.
c. Đối với Hội LHPN thành phố
- Chỉ tiêu tổ chức kiểm tra 100% quận/huyện, tại mỗi quận/huyện được
kiểm tra ít nhất 01 xã/phường, 01 tổ TK&VV.
5


- Nội dung kiểm tra:
+/ Công tác xử lý nợ xấu, nợ đi khỏi địa phương; tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu;
công tác lưu trữ hồ sơ sổ sách;
+/ Công tác thực hiện các công đoạn đã ký uỷ thác với NHCSXH;
+/ Tình hình tham gia tiết kiệm của các tổ TK&VV, số thành viên tham
gia tiết kiệm (tỷ lệ),….
5.3. Hoạt động nộp báo cáo
Định kỳ 6 tháng/lần, LHPN quận/huyện nộp báo cáo tình hình hoạt động
ủy thác về Ban kinh tế - Hội LHPN thành phố.
- Báo cáo 6 tháng đầu năm: lấy số liệu từ 01/11/2016 đến 30/04/2017,
nộp chậm nhất ngày 10/5/2017.
- Báo cáo năm: lấy số liệu từ 01/11/2016 đến 31/10/2017, nộp chậm
nhất ngày 10/11/2017
Lưu ý nội dung báo cáo:
Hoạt động tín dụng (thu ngân, giải ngân); hoạt động tiết kiệm; xử lý nợ
xâm tiêu, nợ xấu; hoạt động củng cố tổ; hoạt động giao ban, kiểm tra giám sát;
hoạt động đối chiếu, xử lý nợ; những thuận lợi, khó khăn; kiến nghị đề xuất.
6. Phối hợp với NHCSXH thành phố kiểm tra, giám sát theo phân

công của Hội đồng quản trị.
Phối hợp với NHCSXH kiểm tra, giám sát theo sự phân công của Hội
đồng quản trị ngân hàng CSXH; có báo cáo kết quả kiểm tra.
Trên đây là kế hoạch Thực hiện hoạt động ủy thác cho vay đối với hộ
nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2017 của Hội LHPN
thành phố Đà Nẵng.
Nơi nhận :

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

- T/ trực,T/ vụ;
- NHCSXH TP;
- Hội LHPN các quận/huyện;
- CB C/trách; Ban Kinh tế;
- Lưu VT.

Trần Thị Thu Hạnh

6


7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×