Tải bản đầy đủ (.pdf) (53 trang)

Bài tập C có lời giả

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (384.47 KB, 53 trang )

BAI TAP-LOI GIAI NGON NGU LAP TRINH C

Cau1:
(Viết chương trình tính và in ra màn hình giá trị biểu thức
F

x
1!x2
2!

..

xn
n!

với x là số thực, n nguyên dương nhập từ bàn phím

lap:

#include
#include
#include
int gt(int a);
float lt(float a,int b);
main()
{
int n,i,h;


float x,f = 0;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap x = ");scanf ("%f",&x);
for (i=1;i<=n;i++)
f += lt(x,i) / gt(i);
printf ("\n\nGia tri cua tong f la %8.2f",f);

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }
int gt(int a)
{

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


int s = 1,i;
for (i=1;i<=a;i++)

s *= i;
return s;
}
float lt(float a,int b)
{
float t = 1,i;
for (i=1;i<=b;i++)
t *= a;
return t;
}

Cau 2:
Cho A là một dãy gồm n số nguyên ( 0 < n < 50). Viết chương trình thực hiện các công việc
sau:
a) Nhập dãy A từ bàn phím. (2 điểm)
b) Hiển thị dãy A ra màn hình. (1 điểm)
c) Tìm và in số lớn nhất cùng số lần xuất hiện của nó trong dãy (2 điểm)

lap:

#include
#include
main ()
{
int n,a[50],i,max,s,h;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap so phan tu cua day n = ");
scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap day so:\n");
for (i=1;i<=n;i++)

scanf ("%5d",&a[i]);
printf ("\nDay so theo thu tu vua nhap la:");
for (i=1;i<=n;i++)
printf ("%5d",a[i]);
/* In ra so lon nhat va so lan xuat hien trong day */
max = a[1];
for (i=2;i<=n;i++)

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


{
if (a[i] > max)
max = a[i];
}
s = 0;
for (i=1;i<=n;i++)
{
if (a[i] == max)
s++;
}
printf ("\n\nPhan tu lon nhat cua day la %d va no xuat hien %d lan trong day",max,s);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);

h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau3:
. (ViÕt ch­¬ng tr×nh: NhËp vµo mét sè nguyªn d­¬ng kh«ng lín h¬n 10000, in ra mµn h×nh
ch÷ sè lín nhÊt cã trong sè ®ã (vÝ dô nhËp n= 1356 in ra 6)

lap:

#include
#include
#include
int max(int x,int y,int z,int t);
main ()
{
int n,scs,b,a,c,d,h;
clrscr();
printf ("\n\nNhap so nguyen duong(nho hon 10000)n = ");scanf ("%d",&n);
a = n / 1000;

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


b = ((n % 1000) / 100);

c = ((n % 100) / 10);
d = (n % 10) ;
printf ("\n\nChu so lon nhat la %d",max(a,b,c,d));
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }
int max(int x,int y,int z, int t)
{
int max;
max = x > y ? x : y;
max = max > z ? max : z;
max = max > t ? max : t;
return max;
}

Cau4:
Cho A là ma trận vuông kích thước nxn. Hãy lập chương trình:
a) Nhập A từ bàn phím. (2 điểm)
b) Hiển thị A ra màn hình. (1 điểm)
c) Tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất trên ma trận A. (2 điểm)


lap:

#include
#include
main()
{
int i,j,a[10][10],n,min,h;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap ma tran vuong cap:");scanf ("%d",&n);

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


printf ("\n\nMoi ban nhap du lieu cho ma tran:");
for (i=1;i<= n;i++)
for (j=1;j<=n;j++)
{
printf ("\n\na[%d][%d]=",i,j);
scanf ("%d",&a[i][j]);
}
printf ("\n\nIn ma tran:\n");
for (i=1;i<=n;i++)
{
printf ("\n\n");
for (j=1;j<=n;j++)
printf ("%5d",a[i][j]);
}
min = a[1][1];

for (i=1;i<= n;i++)
for (j=1;j<=n;j++)
if (a[i][j] < min)
min = a[i][j];
printf ("\n\nPhan tu be nhat cua ma tran la %d",min);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau5:
ViÕt ch­¬ng tr×nh: NhËp vµo hai sè nguyªn d­¬ng a, b. TÝnh vµ in ra mµn h×nh ­íc sè chung
lín nhÊt cña chóng.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


lap:

#include

#include
main ()
{
int a,b,h;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap so nguyen duong a: ");scanf ("%d",&a);
printf ("\n\nMoi ban nhap so nguyen duong b: ");scanf ("%d",&b);
while (a != b)
if (a > b)
a = a - b;
else b = b - a;
printf ("\n\nUSCLN cua 2 so da cho la %d",a);

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau6:
Cho A là một dãy gồm n số nguyên ( 0 < n < 50). Viết chương trình thực hiện các công việc
sau:
a) Nhập dãy A từ bàn phím. (2 điểm)

b) Hiển thị dãy A ra màn hình. (1 điểm)
c) Tìm số lớn thứ nhì trong dãy. (2 điểm)
#include
#include
main()
{

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


lap:

int a[50],i,j,n,t,h;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap so phan tu cua day:");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nMoi ban nhap day so:\n");
for (i= 1;i<=n;i++)
scanf ("%d",&a[i]);
printf ("\n\nDay so vua nhap theo thu tu la:");
for (i=1;i<=n;i++)
printf ("%5d",a[i]);
for (i=0;i<=(n-1);i++)
for (j=i+1;j<=n;j++)
if (a[i] > a[j])
{
t = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = t;

}
printf ("\n\nDay so theo thu tu tang dan la:");
for (i=1;i<=n;i++)
printf ("%5d",a[i]);
printf ("\n\nSo lon thu 2 trong day la so %d",a[n-1]);

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau7:
ViÕt ch­¬ng tr×nh: NhËp vµo mét sè nguyªn d­¬ng kh«ng lín h¬n 10000, in ra mµn h×nh
tæng c¸c ch÷ sè cña sè ®ã (vÝ dô nhËp n= 1356 in ra 15)
#include

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


lap:


#include
#include
main ()
{
int n,t,scs,b,a,c,d,h;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap so nguyen duong (nho hon 10000) n = ");scanf ("%d",&n);
a = n / 1000;
b = ((n % 1000) / 100);
c = ((n % 100) / 10);
d = (n % 10) ;
printf ("\nTong cac chu so la %d",a+b+c+d);

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau9:
ViÕt ch­¬ng tr×nh dïng to¸n tö for tÝnh vµ in ra mµn h×nh b¶ng cöu ch­¬ng nh­ sau:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

CuuDuongThanCong.com

3
6
9
12
15
18
21

24
27
30

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

6
12
18
24

30
36
42
48
54
60

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80

9

18
27
36
45
54
63
72
81
90

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

https://fb.com/tailieudientucntt


#include
#include
main()
{
int i,j;
clrscr();

printf ("\n\nBang cuu chuong tu 1 den 10:");
for (i=1;i<=10;i++)
{
printf ("\n\n\n");
for (j=1;j<=10;j++)
printf ("%6d",i * j);
}
getch();
}

Cau10:
Cho A là một dãy gồm n số nguyên ( 0 < n < 50). Viết chương trình thực hiện
Nhập dãy A từ bàn phím. (2 điểm)
a) Hiển thị dãy A ra màn hình. (1 điểm)
b) Kiểm tra xem dãy A có phải là một cấp số cộng hay không?. (2 điểm)

lap:

#include
#include
main()
{
int a[50],i,n,kt = 0,h;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap so phan tu cua day n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nMoi ban nhap du lieu cho day:\n\n");
for (i=1;i<=n;i++)
scanf ("%d",&a[i]);
printf ("\n\nDay so vua nhap theo thu tu la:\n\n");
for (i=1;i<=n;i++)

printf ("%5d",a[i]);
for (i=2;i<=n;i++)
{

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


if (a[i]!=(a[i-1] + a[i+1]) / 2)
kt = 1;break;
}
if (kt == 0) printf ("\n\nDay so vua nhap la cap so cong");
else printf ("\n\nDay so vua nhap ko la cap so cong");
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau 11:
ViÕt ch­¬ng tr×nh in ra mµn h×nh c¸c dÊu * theo mÉu
*

**
***
...........
**.............***
víi n hµng (0 < n < 25) ®­îc nhËp tõ bµn phÝm.

lap:

#include
#include
main()
{
int n,i,j,h;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap so hang n = ");scanf ("%d",&n);
for (i=1;i<=n;i++)
{

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


printf ("\n\n");
for (j=1;j<=i;j++)
printf ("* ");
}
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();

if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai chuong trinh 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau 12:
cho A là ma trận vuông kích thước nxn. Hãy lập chương trình
a) Nhập A từ bàn phím. (2 điểm)
b) Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính. (1 điểm)
Với k là một số bất kỳ nhập từ bàn phím, hãy in ra số lân xuất hiện của k có trong ma trận

lap:

#include
#include
main()
{
int n,i,j,k,s,sl,a[10][10],h;
clrscr();
s = 0;
sl = 0;
printf ("\n\nMoi ban nhap ma tran vuong cap n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nMoi ban nhap du lieu cho ma tran:\n\n");
for (i=1;i<=n;i++)
for (j=1;j<=n;j++)

{
printf ("\na[%d][%d] = ",i,j);
scanf ("%d",&a[i][j]);

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


}
printf ("\n\nMoi ban nhap k = ");scanf ("%d",&k);
printf ("\n\nIn ma tran:\n");
for (i=1;i<=n;i++)
{
printf ("\n\n");
for (j=1;j<=n;j++)
printf ("%5d",a[i][j]);
}
/* tinh tong cac phan tu tren duong cheo chinh */
for (i=1;i<=n;i++)
s += a[i][i];
printf ("\n\nTong cac phan tu tren duong cheo chinh la %d",s);
/* So lan xuat hien cua k */
for (i=1;i<=n;i++)
for (j=1;j<=n;j++)
{
if (a[i][j] == k) sl++;
}
printf ("\n\nSo %d xuat hien %d lan trong ma tran",k,sl);
/* thuc hien lai */

fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau 13:
ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ biÓu thøc

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


lap:

#include
#include
#include
float gt (int x);
main()
{
int n,i,h;
float f = 0;

clrscr();
printf ("Nhap n = ");scanf ("%d",&n);
for (i=1;i<=n;i++)
{
if (i % 2 == 0)
f -= 1/gt(i);
else f += 1/gt(i);
}
printf ("\n\nGia tri cua bieu thuc la %8.2f",f);

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }
float gt(int x)
{
int kq = 1,a;
for (a=2;a<=x;a++)
kq *= a;
return kq;
}


Cau 14:

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Cho A là một dãy gồm n số nguyên ( 0 < n < 50). Viết chương trình thực hiện
Nhập dãy A từ bàn phím. (2 điểm)
a) Hiển thị dãy A ra màn hình. (1 điểm)
b) Kiểm tra xem A có phải dãy đan dấu không. (2 điểm)

lap:

#include
#include
main()
{
int a[50],i,n,kt = 0,h;
clrscr();
printf ("Nhap so phan tu cua day n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap du lieu cho day:\n\n");
for (i=1;i<=n;i++)
scanf ("%d",&a[i]);
printf ("\n\nDay so vua nhap theo thu tu la:\n\n");
for (i=1;i<=n;i++)
printf ("%5d",a[i]);
/* Kiem tra day dan dau */
if (a[1] > 0)
{

for (i=1;i<=n;i+2)
{
if (a[i] < 0)
kt = 1;break;
}
for (i=2;i<=n;i+2)
{
if (a[i] > 0)
kt = 1;break;
}
if (kt == 0)
printf ("\n\nDay so vua nhap la day dan dau");
else
printf ("\n\nDay so vua nhap ko la day dan dau");
}
else
{
for (i=1;i<=n;i+2)

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


{
if (a[i] > 0) kt = 1;break;
}
for (i=2;i<=n;i+2)
{
if (a[i] < 0) kt = 1;break;

}
if (kt == 0) printf ("\n\nDay so vua nhap la day dan dau");
else printf ("\n\nDay so vua nhap ko la day dan dau");
}
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau 15:
ViÕt ch­¬ng tr×nh in ra mµn h×nh c¸c dÊu * theo mÉu
*
**
***
..................
**.................***
víi n hµng (0 < n < 25) ®­îc nhËp tõ bµn phÝm.
#include
#include
main()
{


CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


lap:

int n,i,j,k,h;
clrscr();
printf ("Nhap so hang n = ");scanf ("%d",&n);
for (i=1;i<=n;i++)
{
printf ("\n\n");
for (k=1;k<=(n-i);k++)
printf (" ");
for (j=1;j<=i;j++)
printf (" *");
}

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();

end: }

Cau 16:
Cho A là ma trận vuông kích thước nxn. Hãy lập chương trình
a) Nhập A từ bàn phím. (2 điểm)
b) In A ra màn hình. (1 điểm)
c) Tìm phần tử nhỏ nhất trên đường chéo chính của ma trận A. (2 điểm)

lap:

#include
#include
main()
{
int i,j,a[10][10],n,min,h;
clrscr();

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


printf ("Nhap ma tran vuong cap:");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap du lieu cho ma tran:");
for (i=1;i<= n;i++)
for (j=1;j<=n;j++)
{
printf ("\n\na[%d][%d]=",i,j);
scanf ("%d",&a[i][j]);
}

printf ("\n\nIn ma tran:\n");
for (i=1;i<=n;i++)
{
printf ("\n\n");
for (j=1;j<=n;j++)
printf ("%5d",a[i][j]);
}
min = a[1][1];
for (i=1;i<= n;i++)
if (a[i][i] < min)
min = a[i][i];
printf ("\n\nPhan tu be nhat cua ma tran tren duong cheo chinh la %d",min);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau 17:
Viết chương trình tính và in ra màn hình giá trị biểu thức
với x là số thực, n nguyên dương nhập từ bàn phím.

CuuDuongThanCong.com


https://fb.com/tailieudientucntt


lap:

#include
#include
#include
main()
{
int n,i,h;
float x,f = 0;
clrscr();
printf ("Nhap n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("Nhap x = ");scanf ("%d",&x);
for (i=1;i<=n;i++)
{
if (i % 2 == 0)
f += sin((double)x);
else f += cos ((double)x);
}
printf ("\n\nGia tri bieu thuc la f = %8.2f",f);

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);

h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau 18:
Cho A là một dãy gồm n số nguyên ( 0 < n < 50). Viết chương trình thực hiện
a) Nhập dãy A từ bàn phím. ( 2 điểm)
a) Tính và in ra màn hình trung bình cộng các số có trong dãy. ( 2 điểm)
b) In ra màn hình số lớn nhất có trong dãy. (1 điểm)

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


#include
#include
lap:

{
int n,a[50],i,max,h;
float tbc,s;
clrscr();
printf ("Nhap so phan tu cua day n = ");
scanf ("%d",&n);
printf ("\nNhap day so:\n");
for (i=1;i<=n;i++)

scanf ("%5d",&a[i]);
printf ("Day so theo thu tu vua nhap la:");
for (i=1;i<=n;i++)
printf ("%5d",a[i]);
/* tinh gia tri tb cong */
for (i=1;i<=n;i++)
{
s += a[i];
tbc = s / n;
}
printf ("\n\nTrung binh cong cua day la %5.2f",tbc);
max = a[1];
for (i=2;i<=n;i++)
{
if (a[i] > max)
max = a[i];
}
printf ("\n\nPhan tu lon nhat cua day la %d",max);

hoi:

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;


CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


else goto hoi;
getch();
end: }

Cau 19:
ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn d­¬ng n, in ra c¸c ch÷ sè cña sè n lµ ch÷ sè lÎ. (vÝ
dô n =143765 th× in ra 1, 3, 7, 5)

lap:

#include
#include
#include
long int lt(int x,int y);
main()
{
clrscr();
int i,h,scs = 1,a[10];
long int n,t = 10;
printf ("\n\nMoi ban nhap so nguyen duong n = ");scanf ("%lu",&n);
while (n / t != 0)
{
t *= 10;
scs ++;

}
printf ("\n\nSo vua nhap la %lu",n);
printf ("\n\nSo chu so la %d",scs);
/* tach cac chu so */
for (i=1;i<=scs;i++)
a[i] = (n % lt(10,scs+1-i)) / lt(10,scs-i);
printf ("\n\nCac chu so le trong so vua nhap la:");
for (i=1;i<=scs;i++)
if (a[i] % 2 != 0) printf ("%5d",a[i]);

hoi:

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai 1 lan nua khong? c k");

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h ==107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

long int lt(int x,int y)
{
long int kq = 1;
int j;
for (j=1;j<=y;j++)
kq *= x;
return kq;
}

Cau 20:
Cho A là ma trận vuông kích thước nxn. Hãy lập chương trình
a) Nhập A từ bàn phím. ( 2 điểm)
b) In A ra màn hình. ( 1 điểm)
c) Tính và in ra trung bình cộng các phần tử trên đường chéo chính của ma trận. ( 2
điểm)

lap:

#include
#include
main()
{
int i,j,a[10][10],n,h;
float s,tbc;
clrscr();
printf ("Nhap ma tran vuong cap:");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap du lieu cho ma tran:");
for (i=1;i<= n;i++)
for (j=1;j<=n;j++)
{

printf ("\n\na[%d][%d]=",i,j);
scanf ("%d",&a[i][j]);

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


}
printf ("\n\nIn ma tran:\n");
for (i=1;i<=n;i++)
{
printf ("\n\n");
for (j=1;j<=n;j++)
printf ("%5d",a[i][j]);
}
/* tinh trung binh cong cac phan tu tren duong cheo chinh */
for (i=1;i<=n;i++)
{
s += a[i][i];
tbc = s / i;
}
printf ("\n\ntbc cac phan tu tren duong cheo chinh bang %6.2f",tbc);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();

if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau 21:
Viết chương trình tính và in ra màn hình giá trị biểu thức

với a, b, n nguyên dương nhập từ bàn phím
#include
#include

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


lap:

main()
{
int a,b,n,i,h;
float f;
clrscr();
printf ("Nhap a = ");scanf("%d",&a);
printf ("\nNhap b = ");scanf("%d",&b);
printf ("\nNhap n = ");scanf("%d",&n);
for (i=0;i<=n;i++)
f += (float)(a + i) / (b + i);

printf ("\n\nGia tri bieu thuc la F = %6.2f",f);

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau 22:
Cho A là một dãy gồm n số nguyên ( 0 < n < 50). Viết chương trình thực hiện các công
việc sau:
a) Nhập dãy A từ bàn phím. (2 điểm)
b) Hiển thị các số âm trong dãy A ra màn hình. (1 điểm)
c) Đếm số lượng các số nguyên tố trong dãy A. ( 2 điểm)
#include
#include
main()
{
int n,a[50],i,j,snt = 0,kt,ssa = 0,h;

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttlap:

hoi:

end:

clrscr();
printf ("Nhap so phan tu cua day n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap du lieu cho day:\n\n");
for (i=1;i<=n;i++)
scanf ("%d",&a[i]);
/* Hien thi cac so am ra man hinh */
printf ("\n\nCac so am trong day vua nhap la: ");
for (i=1;i<=n;i++)
if (a[i] < 0)
{
printf ("%5d",a[i]);
ssa ++;
}
if (ssa == 0) printf ("ko co so am nao");
/* Dem so luong cac so nguyen to trong day */
for (i=1;i<=n;i++)
{
kt = 0;
for (j=2;j{
if (a[i] % j == 0)
{

kt = 1;break;
}
}
if (kt == 0)
snt++;
}
printf ("\n\nSo luong cac so nguyen to trong day la %d",snt);
printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai chuong trinh 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
}

Cau 23:

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo sè nguyªn d­¬ng n, in ra mµn h×nh nh÷ng sè nguyªn tè nhá h¬n
n.

lap:

#include
#include

main()
{
int n,kt,i,j,h;
clrscr();
printf ("Nhap so nguyen duong n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhung so nguyen to nho hon %d la: ",n);
for (i=1;i{
kt = 0;
for (j=2;j{
if (i % j == 0) kt = 1;break;
}
if (kt == 0) printf ("%5d",i);
}

/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi: printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end: }

Cau 24:

Cho A lµ ma trËn vu«ng kÝch th­íc nxn. H·y lËp ch­¬ng tr×nh
a) NhËp A tõ bµn phÝm. (2 ®iÓm)

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×