Tải bản đầy đủ

Phiếu bài tập toán 9 Tuan 24

3

Phiếu bài tập tuần Toán 9
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 24
Đại số 9

Ôn tập Hàm số y = ax2

Hình học 9:

Bài 1: Cho hàm số

§3: Góc nội tiếp

y  1  m 1 x2

a) Tìm điều kiện để hàm số đồng biến khi x < 0.

b) Tìm điều kiện để hàm số nghịch biến khi x < 0.
c) Tính m để đồ thị hàm số đi qua điểm A( 2; 2) .
2
Bài 2: Cho hàm số y  f (x)  ax có đồ thị (P) đi qua

� 9�
A �3; �
� 4 �.

a) Tính a.
b) Các điểm nào sau đây thuộc (P): B(3 2; 4); C(2 3; 3) .
� 3�
f�2 �

�và tính x nếu f(x) = 8.
c) Tính

Bài 3: Cho đường tròn tâm O và một dây AB của đường tròn đó. Các tiếp tuyến
vẽ từ A và B của đường tròn cắt nhau tại C. Gọi D là một điểm trên đường tròn
có đường kính OC ( D khác A và B). CD cắt cung AB của đường tròn (O) tại E. ( E
nằm giữa C và D). Chứng minh rằng:


a) BED  DAE
2
b) DE  DA.DB

- Hết –

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 24

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ3

Phiếu bài tập tuần Toán 9
Bài 1

Hàm số

y  1  m 1 x2

(ĐK: m �1 ; m �2 )

a) Tìm điều kiện để hàm số đồng biến khi x < 0.
* Để hàm số đồng biến khi x < 0

� 1 m 1  0 � m 1  1 � m 1  1 � m  2
* Vậy để hàm số đồng biến khi x < 0 � m  2
b) Tìm điều kiện để hàm số nghịch biến khi x < 0.
* Để hàm số nghịch biến khi x < 0

� 1  m  1  0 � m 1  1 � m 1  1 � m  2
* Vậy để hàm số nghịch biến khi x < 0 � 1  m  2
c) Tính m để đồ thị hàm số đi qua điểm A( 2;2) .
* Để đồ thị hàm số đi qua điểm A( 2;2)

� 1  m  1 (  2)2  2 � 1  m  1 .2  2
� 1  m  1  1 � m  1  0 � m  1  0 � m  1(tm) . KL : vậy m = 1 là giá trị

cần tìm.
Bài 2:
1
� 9� 9
2
A �3; ��  a 3 � a 
4.
a) Đồ thị (P) đi qua � 4 � 4

b) Thay

B 3 2;4

vào (P) ta được:

4

3

1
2 3
4

1
3 2
4

Vậy B không thuộc (P).

C 2 3;3
Thay
vào (P) ta được:
Vậy C thuộc (P).2

� 42

9
2 (vô lý)

� 3 3

(đúng)

2

� 3 � 1 � 3 � 3
f�
�2 �
� 4 �
�2 �
� 16
c) Ta có:
.
f (x)  8 �

1 2
x  8 � x2  32 � x  �4 2
4
.

KL x  �4 2 thì f (x)  8

Bài 3:
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 24

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ


3

Phiếu bài tập tuần Toán 9

a) Ta có : EBC  EA B ; DCB  DA B nên

�  DCB
�  EA
� B  DA
� B
EBC
.

A

Mặt khác :
�  DCB
�  BED,

� B  DA
� B  DA
� E
EBC
EA
.D

E
C

OVậy BED  DAE .

b) Ta có : ADE  A BC  CAB  EDB mà theoBcâu a): BED  DAE , suy ra:
BED  EADDE DB

� DE 2  DA.DB.
DA DE
Hết

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 24

ĐỦ ĐIỂM ĐỖTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×