Tải bản đầy đủ

Phiếu bài tập toán 9 Tuan 13

3
Phiếu bài tập tuần Toán 9
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 13
Đại số 9: §5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
Hình học 9:

( a ≠ 0)

§3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Bài 1: TS lớp 10 Ninh Thuận 13 – 14
M ( 2;1) .

( d)

Viết phương trình đường thẳng
có hệ số góc bằng 7 và đi qua điểm
Bài 2: TS lớp 10 Kiên Giang 12 – 13
1− m
( d m ) y = m + 2 x + (1 − m)(m + 2) m
Cho đường thẳng

( là tham số)
1
y = x−3
d
d
(
)
(
)
m
m
4
a) Với giá trị nào của
thì
vuông góc với đường thẳng
:
?
( dm )
m
b) Với giá trị nào của
thì
là hàm số đồng biến ?
Bài 3:

TS lớp 10 Cần Thơ 11 – 12.

Xác định
a = 60°
.

m

để đường thẳng

y = ( 2 – m ) x + 3m – m 2

tạo với trục hoành một góc

Bài 4: Cho (O) có các dây cung AB và CD bằng nhau và không song song, các
tia AB và CD cắt nhau tại E nằm bên ngoài đường tròn. Gọi H và K lần lượt là


trung điểm của của AB và CD. Chứng minh:
a) EH = EK
b) EA = EC.
Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R =
3.

SinB =
Biết

2
3

.

a) Hai dây AB và AC, dây nào gần tâm O hơn?
b) Một đường thẳng qua O song song với AC cắt AB tại I. Tính IB và IO.
- Hết -

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 13

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ


3
Phiếu bài tập tuần Toán 9

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1
Do đường thẳng

trình

( d)( d)

y = ax + b

có hệ số góc bằng 7 và đi qua điểm

ta có

a = 7
a = 7
⇔

1 = 7.2 + b b = −13

M ( 2;1)

, Gọi phương

.

y = 7 x − 13
Vậy
.
Bài 2
Hướng dẫn giải
a) Để đường thẳng

( dm )

vuông góc với đường thẳng

( d)

thì

 4m + 8 + 1 − m = 0
1− m 1
. = −1 ⇔ 
⇔ m = −3
m+2 4
 m ≠ −2
y=
b) Để hàm số
Bài 3:
Để đường thẳng

1− m
x + ( 1 − m) ( m + 2)
m+2

y = ( 2 – m ) x + 3m – m 2

2 − m = tan 60o ⇔ m = 2 − tan 60 o = 2 − 3

đồng biến thì

1− m
> 0 ⇔ −2 < m < 1
m+2

tạo với trục hoành một góc

a = 60°

.

thì

.

Bài 4: HD:

Vì H, K lần lượt là trung điểm
OH ⊥ AB; OK ⊥ CD
của AB và CD nên
∆OHE = ∆OKE
a)
( Hai cạnh góc vuông)
⇒ EH = EK
( hai cạnh tương ứng)
b) Có HA = HB = KC = KD ( vì AB = CD)
⇒ EH + HA = EK + KC ⇔ EA = EC
Bài 5:
a) Tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn
BC = 2 R = 6.
(O) nên O là trung điểm của BC và

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 13

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ


3
Phiếu bài tập tuần Toán 9

Ta có

AC = BC.SinB

=

2
6. = 4
3

.

Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABC vuông tại A ta có
2
2
BC 2 = AB 2 + AC 2 ⇒ AB = BC − AC = 20

Ta có AC

AC = 4 = 16 < AB = 20

b) Ta có OI // AC và

AC ⊥ AB

. Vậy dây AB gần tâm hơn dây AC.

nên

kính vuông góc với dây cung)

OI ⊥ AB

hay I là trung điểm của AB (đường
AB
⇒ IB = IA =
= 5
2

IO =
Tam giác ABC có IO là đường trung bình nên

1
AC = 2
2

HẾT

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 13

ĐỦ ĐIỂM ĐỖTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×