Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Giải bài tập toán 9 Tuan 4 1 SAO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (464.95 KB, 4 trang )

3
Phiếu bài tập tuần Toán 9
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 04
Đại số 9 § 5: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (T1)
Hình học 9:

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

Bài 1: Rút gọn biểu thức.
A = (2 3 − 5 27 + 4 12) : 3

C = (2 3 − 5 27 + 4 12) : 3

C = 27 − 2 12 − 75

D = 2 3 + 3 27 − 300

M = (3 50 − 5 18 + 3 8). 2

N = 2 32 − 5 27 − 4 8 + 3 75

Bài 2:

So sánh×