Tải bản đầy đủ

Phiếu bài tập toán 7 Tuan 33

Phiếu bài tập tuần Toán 7
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 7 TUẦN 33
Ôn tập kiểm tra cuối năm

Bài 1: Điểm kiểm tra học kì II môn Toán của học sinh lớp 7A được giáo viên
ghi lại như sau:
7

6

5

6

4

8

4

7


6

8

10

8

3

8

9

6

7

8

7

9

8

7

9

7

8

10

5

48

5

a) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.
b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: Cho 2 đơn thức:

A = ( 3a 4 x 2 y 3 )

31
B = − ax 4 y 3
3

(a là hằng số khác 0)

a) Tính M = A.B
b) Tìm bậc của đơn thức M
Bài 3: Cho 2 đa thức:

A( x ) = 7 x 3 − 5 x 4 − 2 x 2 + 1
B ( x) = 6 x 2 + 5 x 4 − 7 x 3 − 17

a) Tính C(x) = A(x) + B(x) rồi tìm nghiệm của đa thức C(x)
b) Tìm đa thức D(x) biết A(x) – D(x) = B(x)

Bài 4: Tìm m để đa thức

F ( x) = 5mx 2 − mx + 3m − 2

có nghiệm x = -1

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BA =
BD. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC, cắt AC tại E.
a) Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC
∆ABE = ∆DBE
b) Chứng minh
c) Gọi F là giao điểm của DE và BA. Chứng minh EF = EC
d) Chứng minh: BE là đường trung trực của đoạn thẳng FC

Hết

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI
Tài liệu toán THCS - 0986 915 960

3


Phiếu bài tập tuần Toán 7
Bài 1:

a) Bảng tần số và số trung bình cộng:

Giá trị (x)

Tần số (n)

Các tích
(x.n)

Số trung
bình cộng

3

1

3

4

3

12

5

3

15

_

6

4

24

7

6

42

X = ---- =
6,9

8

8

64

9

3

27

10

2

20

N = 30

Tổng: 207

207

30

b) Mốt của dấu hiệu: M0 = 8

Bài 2: a)

3 1

M = A.B = ( 3a 4 x 2 y 3 )  − ax 4 y 3 ÷ = −9a13 x10 y12
 3


b) Vì a khác 0 nên bậc M: 22

Bài 3:

A( x ) = 7 x 3 − 5 x 4 − 2 x 2 + 1

B ( x ) = 6 x 2 + 5 x 4 − 7 x3 − 17

a)

C ( x ) = A ( x ) + B ( x ) = 4 x 2 − 16

Nghiệm: C(x) = 0 =>
b)

D ( x) = A( x) − B ( x)

Bài 4: Ta có:

=

4 x 2 − 16 = 0

x = 2

=>

hay

x = −2

−10 x 4 + 14 x3 − 8 x 2 + 18

F (−1) = 5m + m + 3m − 2 = 0 ⇒

m =

2
9

Bài 5:
Áp dụng định lý Pytago trong

∆ABC

vuông tại A, ta có:

BC 2 = AB 2 + AC 2

Tài liệu toán THCS - 0986 915 960

3


Phiếu bài tập tuần Toán 7
BC 2 = 100 ⇒ BC = 8(cm)
b) Xét 2

∆ABE∆DBE

, ta có:

·
·
BAD
= BDE
= 900
BE cạnh chung

BA = BD
⇒ ∆ABE = ∆DBE

c)

∆AEF = ∆DEC

(gt)

(ch-cgv)

(g.c.g)

=> EF = EC
d) Chứng minh : EF = EC và BF = BC
=> BE là đường trung trực của đoạn thẳng FC
Cách khác : Gọi I là giao điểm của BE và FC. CM được BE vuông góc với FC tại
trung điểm I của FC => BE là đường trung trực của đoạn thẳng FC

https://www.facebook.com/hoa.toan.902266

- Hết -

Tài liệu toán THCS - 0986 915 960

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×