Tải bản đầy đủ

Phiếu bài tập toán 7 Tuan 32

Phiếu bài tập tuần Toán 7
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 7 TUẦN 32
Đại số 7 : Ôn tập cuối năm
Hình học 7:

Ôn tập tổng hợp.


Bài 1:
sau:

Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng
5

8

6

8

7


8

10

7

8

5

5

6

8

7

6

7

5

7

10

8

7

8

9

6

810

8

7

6

8

8

9

7

8

6

4

5

8

9

7

a/ Dấu hiệu cần tìm là gì? số các giá trị dấu hiệu là bao nhiêu?
b/ Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu
Bài 2: Thu gọn và tìm bậc các đơn thức sau
�2

6 x 2 y � xy 2 �
�3

a/

b/

Bài 3: Thu gọn và tính giá trị đa thức sau :
A = tại x   1 và y  1
Bài 4: Cho hai đa thức sau:
P(x) =
a/ Tính

P  x   Q  x    

Q(x) =
b/ Tính P(x) - Q(x)

Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ AH vuông góc BC tại H
a/ Chứng minh tam giác AHB bằng tam giác AHC và BH = HC
b/ Cho biết AB = 13cm; BC = 10cm. Vẽ trung tuyến BM của tam giác ABC cắt
AH tại G. Tính AH và AG.
c/ Vẽ trung tuyến CN của tam giác ABC. Chứng minh MN song song BC
d/ Trên cạnh AB lấy điểm D (D nằm giữa N và B) và trên tia đối tia CA lấy điểm
E sao cho BD = CE. Đường thẳng qua C song song với DE và đường thẳng qua
D song song với AC cắt nhau tại F. Chứng minh tam giác DFB cân và FC > BC
PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1:

a/ Dấu hiệu: Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của mỗi học sinh lớp 7 A

Tài liệu toán THCS - 0986 915 960

4


Phiếu bài tập tuần Toán 7
Số các giá trị :40
x

n

x.n

4

1

4

5

5

25

6

6

36

7

9

63

8

13

104

9

3

27

10

3

30

40

289

Bài 2:
a/ = = . Bậc của đơn thức là 6
b/. Bậc của đơn thức là 17
2
1
2
A   x 3 y 2  5 x 4 y  xy  3x 4 y  xy  x 3 y 2  1
3
4
3
Bài 3:

1 �
�2 3 2 2 3 2�

�
 x y  x y �  5 x 4 y  3x 4 y   �
 xy  xy � 1
3
4 �
�3


3
 2 x 4 y  xy  1
4
+) Thay x  1 và y  1 tính đúng A=
Bài 4:

P  x   Q  x    3 x  2

P  x   Q  x   2 x3 – 8 x 2  9 x  12
Bài 5: Hướng dẫn

Tài liệu toán THCS - 0986 915 960

4


Phiếu bài tập tuần Toán 7
a/ Chứng minh AHB  AHC và BH = HC
Xét tam giác AHB và tam giác AHC có
AB = AC ( tam giác ABC cân tại A)
AH cạnh chung
Góc AHB = góc AHC = 900 (AH vuông góc
BC)
AHB  AHC (cạnh huyền-cạnh góc vuông)

Nên BH = HC
b/ Tính AH và AG
Ta có HB = (H là trung điểm BC)
Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông AHB
2
2
2
Ta có AB  AH  BH tính đúng AH = 12cm

Vì hai trung tuyến AH và BM cắt nhau tại G nên G là trọng tâm
Của tam giác ABC nên AG = AH = = 8cm
c/ Chứng minh MN song song BC
Chứng minh đúng AM = AN nên tam giác AMN cân tại A


1800  MAN
1800  BAC

ANM 
;�
ABC 
2
2
Ta có
(góc đáy tam giác cân)


Nên ANM   ABC
Mà hai góc ở vị trí đồng vị
Do đó MN song song BC
d/ Chứng minh tam giác BDF cân và FC > BC
Chứng minh DFC  CED (g-c-g)


Nên FD = CE và DFC  CED
Chứng minh tam giác DFB cân tại D (vì DF = DB = CE)


Ta có BFC  BFD  DFC và FBC  FBD  DBCMà BFD  FBD (góc đáy tam giác cân)


Ta có ACD  CED (góc ngoài tam giác)Mà ACD  ACB  ABC nên

Tài liệu toán THCS - 0986 915 960

4


Phiếu bài tập tuần Toán 7


Cho nên BFC  FBC . Vậy FC > BC (quan hệ góc và cạnh đối diện)

https://www.facebook.com/hoa.toan.902266

- Hết -

Tài liệu toán THCS - 0986 915 960

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×