Tải bản đầy đủ

Phiếu bài tập toán 7 Tuan 18

3
Phiếu bài tập tuần Toán 7
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 7 TUẦN 18

Bài 1:

a/

Thực hiện phép tính :

2017 15 32 2017
× − ×
2018 17 17 2018

b/

1
( 25 + 49). − −3
4

2


c/

5
1
 1
6.  − ÷ − : 0, 5 + 3
4
2
 3

23 + 3 ×( 2017 ) + ( −2) 2 :
0

d/

1
2

Bài 2: Tìm x, y biết:

a.

−24 3
=
x
7
x y
=
5 7

c.

x
x+ 2
27 = 3

3x − 1 −
b.


3 x − 2 y = −2

2
=0
3

d.

Bài 3: Mai,Lan,Cúc cùng đi câu cá trong dịp hè. Mai câu được 12 con, Lan 8
con, Cúc 10 con. Đem bán được tồng cộng 180 nghìn đồng. Ba bạn quyết định
chia tiền tỉ lệ với số cá câu được. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu tiền?
Bài 4: Để chuẩn bị cho cuộc thi làm diều giấy ở khu phố,bạn An
một con diều giống hình vẽ. Em hãy tìm xem trong hình con
diều của bạn An có mấy cặp tam giác bằng nhau và hãy kể
tên?

đã

làm


Bài 5: Cho ABC, gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia
IB lấy
điểm E sao cho IB = IE


a) Chứng minh AIE = CIB.
b) Chứng minh AB // CE.
c) Trên tia đối của tia CE lấy điểm F sao cho CE = CF. Chứng minh AC = BF.

- Hết –

PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN 7

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ


3
Phiếu bài tập tuần Toán 7

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1:

a/

b/

2017 15 32 2017 2017  15 32  2017
2017
× − ×
=
. − ÷=
. ( −1) = −
2018 17 17 2018 2018  17 17  2018
2018
1
1
1
( 25 + 49). − −3 = ( 5 + 7 ) . − 3 = 12. − 3 = 0
4
4
4
2

c/

5
1
1 5 1 7 2 5 7 5
 1
6.  − ÷ − : 0, 5 + 3 = 6. − : + = − + =
4
2
9 4 2 2 3 2 2 3
 3
23 + 3 ×( 2017 ) + ( −2) 2 :
0

d/

1
1
= 8 + 3.1 + 4 : = 8 + 3 + 8 = 19
2
2

Bài 2:
−24 3
=
x
7
−24.7
x=
3
x = −56

a)

b) 3 x − 1 −

2
=0
3

2
3x − 1 =
3
2
2
3x − 1 = hay 3x − 1 = −
3
3
5
1
3x = hay 3x =
3
3
5
1
x = hay x =
8
9

x y
=
5 7

c)

3 x − 2 y = −2

x y 3 x − 2 y −2
= =
=
5 7 3.5 − 2.7 1
x = −10 ; y = −14
d ) 27 x = 3x + 2
33 x = 3x + 2
3x = x + 2
x =1

Bài 3:
Gọi x, y, z lần lượt là số tiền của Mai, Lan, Cúc (đk: x, y, z > 0)

Theo đề bài ta có:

x y z
= =
12 8 10x + y + z = 180

x y z
x + y + z 180
= =
=
=
=6
12 8 10 12 + 8 + 10 30

PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN 7

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ


3
Phiếu bài tập tuần Toán 7
Tính được:

x = 72 ; y = 48 ; z = 60

(thỏa mãn)

Đáp số: Mai: 72 nghìn đồng ; Lan: 48 nghìn đồng ; Cúc: 60 nghìn đồng

Bài 4: Có 3 cặp tam giác bằng nhau là:
ABC=

VKBC

VAHB= VKHB ; VAHC= VKHC ; V

Bài 5:

A

E

I

B

C

F

a) Chứng minh
AIE = CIB.

b) Chứng minh AB // CE.
HS chứng minh

Mà ở vị trí so le trong
⟹ AB // CE

c) Chứng minh AC = BF.
Ta có AB // CE ⟹
Ta có
Chứng minh
ABC = FCB (c – g – c)

⟹ AC = BF (Hai cạnh tương ứng)
PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN 7

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ


3
Phiếu bài tập tuần Toán 7
- Hết -

PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN 7

ĐỦ ĐIỂM ĐỖTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×