Tải bản đầy đủ

Phiếu bài tập toán 7 Tuan 11

Phiếu bài tập tuần Toán 7
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 7 TUẦN 11
Đại số 7 : Ôn tập chương I
Hình học 7:
§ 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh
cạnh cạnh (C-C-C)

Bài 1: Thực hiện phép tính
3 5
7 8


16
6
20
15
a)
b)
11 19 8 1
3 16 3 2
    5, 2

�  �
e) 19 18 19 18
f) 7 15 7 15

4
c) 0,7 + 15

4 5 4 1
.  .
7
8 7 3
d)
2

2 � �2 1 �
�5
: 3 � �  �

12 6 � �3 2 �
g) �

42.23
6
h) 2

Bài 2: Tìm x
1 2
4
 �
x
5
a) 2 3
c)

x  12  3  2014

x
2

b) 27 3, 6


d) 3 x + 1 = 40

Bài 3: a) Tìm số học sinh của mỗi lớp 7A , 7B biết rằng số học sinh lớp 7A
12
nhiều hơn số học sinh lớp 7B là 3 em . Tỉ số học sinh của hai lớp bằng 11 .
x y z
 
b) Tìm các số x, y, z biết 9 3 8 và x – y + z = 56 .
c) Số học sinh ba khối 6, 7, 8 tỉ lệ với các số 41; 29; 30. Biết rằng tổng số học
sinh khối 6 và 7 là 140 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.
Bài 4: Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài
là 10,234 m và chiều rộng là 4,7 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
2
3
50
Bài 5*: So sánh tổng S  1  2  2  2  �.  2 và 251
Bài 6: Cho hình vẽ:
a) Chứng minh ACB  CADb) Chứng minh BAC  DCA và suy ra AB //
DC.
c) Chứng minh AD // BC.
Bài 7: Cho ABC có AB = AC và M là trung điểm của BC. Chứng minh :
a) AMB  AMC

b) AM là tia phân giác của BAC

Tài liệu toán THCS - 0986 915 960

4


Phiếu bài tập tuần Toán 7
c) AM là đường trung trực của BC .

Hết

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1:
3 5

a) 16 6 =

9 40 31


48 48 48

7 8
21 32 11b) 20 15 = 60 60 60
7 4 21 8 29
4
 


0,
7
15
10
15
30
30
30

c)
=
4 �5 1 � 4 7 1
4 5 4 1
. �  � . 
.  .
7
7
8
7
3
d)
= �8 3 � 7 24 6

11 19 8
1
    5, 2
e) 19 18 19 18
= 7,2
3 �
16 2 � 2
3 16 3 2
.�  �
�  �
15 15 � 5
f) 7 15 7 15 = 7 �
2

2 � �2 1 �
�5
:3 �

 �

12 6 � �
�3 2 �
g) �
2

�5 6 � �1 � 1 1 11
.
 � � 


12 20 �

� �6 � 8 36 72

42.23
24.23
27
6
6
6
h) 2 = 2 = 2 = 2

Bài 2:
3 3
9
�4 1 �2
9
x�  �
: �x . �x
x
10 2
20 . Vậy
�5 2 �3
20
a)
x
2
2.27

�x
� x  15
27
3,
6
3,
6
b)
. Vậy x = -15

c)

x  12  3  2014 � x  12  2017 �
x – 12 = 2017 hoặc x – 12 = - 2017

� x = 2029 hoặc x = - 2005

Vậy x = 2029 hoặc x = - 2005
d) 3 x + 1 = 40 �

x = 13 � x = 169. Vậy x = 169

Bài 3: Gọi số học sinh lớp 7A là x , số học sinh lớp 7B là y (đk x, y, z �N*, học
sinh).

x 12

Theo đề bài ta có y 11 �

x
y
x y 3
 

12 11 12  11 1

Vậy x = 36 � Số học sinh lớp 7 A là 36 học sinh
Vậy x = 33 � Số học sinh lớp 7 B là 33 học sinh
x y z
 
b) Tìm các số x, y, z biết 9 3 8 và x – y + z = 56 .

x y z x  y  z 56
  

4
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau suy ra 9 3 8 9  3  8 14
Vậy x = 36 ; y = 12 ; z = 32
b) Gọi số học sinh ba khối 6, 7, 8 lần lượt là x, y, z (đk x, y, z �N*, học sinh).
Tài liệu toán THCS - 0986 915 960

4


Phiếu bài tập tuần Toán 7

x
y
z


Theo đề bài ta có; 41 29 30 và x+ y = 140
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau suy ra

x
y
z
xy
140


41 29 30 = 41  29 = 70 = 2
x
41 = 2 � x = 82 (học sinh)
y
29 = 2 � y = 58 (học sinh)
z
30 = 2 � z = 60 (học sinh)
Vậy số học sinh khối 6, 7, 8 lần lượt là 82, 58, 60 học sinh.
Bài 4:
Tính chu vi: (10,234 + 4,7).2 = 29,868 �30 (m)
Tính diện tích: 10,234 . 4,7 = 48,0998 �48 (m2)
Bài 5*: S = 1 + 2 + 22 + 23 +….+ 250
2
3
50
51
ta có 2S  2  2  2  �.  2   2

� 2S – S    251  1
� S  251  1

� S  251   

Bài 6: a) Xét ΔACB vàΔCAD có :
AB=CD �

AD=BCΔACB
 (c - c -c)
�� ΔCAD
AC chung �

b) Vì

�  DCA

ACB  CAD  cmt  � BAC

(cặp góc tương ứng) mà hai góc này ở vị trí

so le trong nên AB //CDc) Vì ΔACB  ΔCAD � DAC  BCA (cặp góc tương ứng ) mà hai góc này ở vị trí so
le trong
nên AD / / BC .
Bài 7: a) Xét AMB và AMC có :

AB=AC �

BM=CMΔAMB
 (c - c - c)
�� ΔAMC

AM chung �
Tài liệu toán THCS - 0986 915 960

4


Phiếu bài tập tuần Toán 7b) Vì ΔAMB  ΔAMC � BAM  CAM (cặp góc tương ứng)


mà AM là tia nằm trong BAC  AM là tia phân giác của BAC


c) ΔAMB  ΔAMC � AMB  AMC (cặp góc tương ứng)
0


Mà AMB  AMC  180
0


Nên AMB  AMC  90  AM  BC tại trung điểm M của BC

 AM là đường trung trực của BC

https://www.facebook.com/hoa.toan.902266

- Hết -

Tài liệu toán THCS - 0986 915 960

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×