Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Phiếu bài tập toán 7 Tuan 05

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (180.34 KB, 5 trang )

2
Phiếu bài tập tuần Toán 7
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 7 TUẦN 05
Đại số 7 : § 5+6: Luỹ thừa của một số hữu tỉ
Hình học 7:

§ 6: Từ vuông góc đến song song


Bài 1:

Tính
3

( −0,4) − ( −0,4) .( −3)
2

a)

3

3

c)

2

3

 2
 3  2


 3 ÷ − 4. −1 4 ÷ +  − 3 ÷
 

 

5

e)

b)

( −2,7) 4  − ( −2,7) 2 

 


2

0
 3  3
 14 ÷ −  14 ÷ + ( −1,031)
   

d)

10

(8

14


f)

7


( −0,5) : ( −0,5) −  17
÷
 2
5

3

) (

:412 : 166 :82

6

 17 
: ÷
 2

)

Bài 2: Tìm x, biết:
10

a)


d)

8

8

 −5 
 −5 
 9 ÷ :x=  9 ÷
 
 

( x + 5)

3

b)

= −27
e)

8

 −5   −9 
x : ÷ =  ÷
 9  5

( 2x − 3)

3


c)

= −64
f)

x3 = −8

( 2x − 3)

2

= 25

Bài 3: So sánh:
a)

c)

5300( −16)

11

1

e)


29

3500( −32)

b)
9

d)

22

3
5
7
19
+ 2 2 + 2 2 + ... + 2 2
2
1 .2 2 .3 3 .4
9 .10

f)

2

g)


(2 )
2

3224

430

316

3
3

22

3.2410

1


Bài 4: Chứng minh rằng:
a)
c)

76 + 75 − 74 M55
812 − 233 − 230 M55

Fb.com/toanhoak9 – 0986 915 960

b)
d)

817 − 279 + 329 M33
109 + 108 + 107 M555
TÀI LIỆU TOÁN THCS


2
Phiếu bài tập tuần Toán 7

· Ax = BCN
·
D

Bài 5: Chứng minh
cách.

theo nhiều


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1:

a)

3

3

b)

2

2

2

3

7

6

3

7 
49 3
211
 4 − 1÷+ 1 = 16 . 4 + 1 = 64
2

2
  17 
17 1 17
33
:  ÷ = ( −0,5) −
= −
=−
( −0,5) : ( −0,5) −  17
÷
2 4 2
4
 2  2
3

5

e)

3

2

 3 
 7
 14 − 1÷+ 1 =  4 ÷ 

 2
 3  2  2  2
 7
49
49
 3 ÷ − 4. −14 ÷ +  − 3 ÷ =  3 ÷ −  3 ÷ − 4 − 4 ÷ = −4. 16 = − 4
 

 
    5

d)

3

0
 3  3
 3
 14 ÷ −  14 ÷ + ( −1,031) =  14 ÷
   
 

3


c)

2

 4  4
4
8
−4
( −0,4) − ( −0,4) .( −3) =  − 10 ÷ −  − 10 ÷ .( −3) = 25 − 125.3 = 125

 

2

10

( −2,7) 4  − ( −2,7) 2  = ( 2,7) 20 − ( 2,7) 20 = 0

 


(8

14

f)

14
12

6
2
: 412 ) : ( 166 : 82 ) = ( 23 ) : ( 2 2 )  : ( 2 4 ) : ( 23 )  = ( 2 42 : 2 24 ) : ( 2 24 : 26 ) = 218 : 218 = 1

 


Bài 2:
10

a) (đk:

x≠0
8

)

8

10

8

2

25
 −5 
 −5 
 −5   −5 
 −5 

 ÷ : x =  ÷ ⇔ x =  ÷ : ÷ ⇔ x =  ÷ ⇔ x =
81
 9 
 9 
 9   9 
 9 
8

8

 −5   −9 
 −9 
x: ÷ =  ÷ ⇔ x =  ÷
 9  5
 5
b)

(t/m)

8

 −5 
. ÷ ⇔ x = 1
 9

x3 = −8 ⇔ x3 = ( −2) ⇔ x = −2
3

c)
d)


e)

( x + 5)

3

= −27 ⇔ ( x + 5) = ( −3) ⇒ x + 5 = −3 ⇔ x = −8

( 2x − 3)

3

3

3

= −64 ⇔ ( 2x − 3) = ( −4) ⇔ 2x − 3 = −4 ⇔ 2x = −1 ⇔ x = −
3

Fb.com/toanhoak9 – 0986 915 960

3

1
2

TÀI LIỆU TOÁN THCS2
Phiếu bài tập tuần Toán 7

( 2x − 3)

f)

= 25 ⇔ ( 2x − 3) = 52 ⇔ 2x − 3 = 5 ⇔ 2x = 8 ⇔ x = 4

2

2

Bài 3:
300
500
a) 5 và 3

( )

5300 = 53

Ta có:

100

( )

= 125100 ;3500 = 35


100

= 243100

100
100
. Mà 125 < 243 ⇒ 125 < 243 .

300
500
Vậy 5 < 3 .
16
24
b) 2 và 3

( )

224 = 23

Ta có:
Vậy

224 < 316

( −16)
c)

11

8


( )

= 85 ;316 = 32

8

= 95

. Mà

( −32)


9

(−16)11 = ( −24 ) = ( −2) 4 ; (−32)9 = ( −25 ) = ( −2) 45

Ta có:

(−16)11 > (−32)9

(2 )

2 3

d)

. Mà


( −2) 44 > ( −2) 45

.

.

3

(2 )

2 3

(2 )

2 3

Vậy

9

22Ta có :

.

.


11

Vậy

8 < 9 ⇒ 83 < 93

1

= 26 = 64

3< 22

2 2 = 28 = 256

. Mà 64 < 256

3

3

9
2
e) 2 và 2
1

Ta có:


29 = 29
1

322 = 282 9 > 28

3

9
2
Vậy 2 > 2 .

10
30
f) 4 và 3.24

Ta có:

( )

430 = 230.230 = 230. 22


15

(

= 230.415 = 230.411.44;3.2410 = 3. 3.23

Fb.com/toanhoak9 – 0986 915 960

)

10

= 3.310.230 = 311.230
TÀI LIỆU TOÁN THCS


2
Phiếu bài tập tuần Toán 7
11 4
11
30
10
Mà 4 .4 > 3 nên 4 > 3.24

3
5
7
19
+ 2 2 + 2 2 +…+ 2
2

1 ×2
2 ×3 3 ×4
9 ×10 2
2

g)

và 1

Ta có:
3
5
7
19
1 1 1 1 1
1
1
1
99
+ 2 2 + 2 2 +…+ 2
= 1 − 2 + 2 − 2 − 2 +…+ 2 − 2 = 1 − 2 =
<1
2
2
1 ×2
2 ×3 3 ×4
9 ×10
9 2 3 3 4
9 10
10

100
2

3
5
7
19
+ 2 2 + 2 2 +…+ 2
<1
2
1 ×2 2 ×3 3 ×4
9 ×10 2
2

Vậy

Bài 4:
a)

76 + 75 − 7 4 : 55

Ta có

7 6 + 75 − 7 4 = 7 4 ×( 7 2 + 7 − 1) = 7 4 ×(49 + 7 − 1) = 7 4.55M
55

. Vậy

76 + 75 − 7 4 : 55


7
9
29
b) 81 − 27 + 3 M33

Ta có:

( ) −( 3 )
7

817 − 279 + 329 = 34

3

9

(

)

+ 329 = 328 − 327 + 329 = 326. 32 − 2 + 33 = 326.33M33

.

7
9
29
Vậy 81 − 27 + 3 M33
12
33

30
c) 8 − 2 − 2 M55

Ta có

( )

812 − 233 − 230 = 23

12

(

)

− 233 − 230 = 236 − 233 − 230 = 230. 26 − 23 − 1 = 230.55M55

12
33
30
Vậy 8 − 2 − 2 M55
9
8
7
d) 10 + 10 + 10 M555

Ta có

(


)

109 + 108 + 107 = 106. 103 + 102 + 10 = 106.1110 = 106.555.2M555

9
8
7
Vậy 10 + 10 + 10 M555

Bài 5:
Ta có Mx // Ny vì cùng vuông góc với MN.
Vẽ Dz // Mx // Ny.
Fb.com/toanhoak9 – 0986 915 960

TÀI LIỆU TOÁN THCS


2
Phiếu bài tập tuần Toán 7
Ta có:

·
·
BCN
+ DCy
= 90o

Suy ra:
Lại có:
Suy ra:


;

·
·
BCN
+ zDC
= 90o
·
·
zDC
+ zDA
= 90o

;

·
·
zDC
+ DAx
= 90o

·
·
DCy
= zDC

;

(1)

·
·
zDA
= DAx

.

(2)

Từ (1) và (2) suy ra đpcm.
Cách 2: Vẽ Bt // Mx // Ny.

- Hết -

Fb.com/toanhoak9 – 0986 915 960

TÀI LIỆU TOÁN THCS×