Tải bản đầy đủ

Thực hiện chính sách bình đẳng giới trong lĩnh vực đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐOÀN HUỲNH ANH VŨ

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG GIỚI
TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

HÀ NỘI - 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐOÀN HUỲNH ANH VŨ

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG GIỚI
TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ


TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
GS.TS NGUYỄN HỮU MINH

HÀ NỘI - 2019


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI, THỰC

HIỆN CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ LỒNG GHÉP GIỚI......... 8
1.1. Các khái niệm bình đẳng giới và chính sách bình đẳng giới.................. 8
1.1.1. Khái niệm bình đẳng giới ................................................................. 8
1.1.2. Khái niệm thực hiện chính sách bình đẳng giới ............................... 9
1.2. Các yêu cầu thực hiện chính sách bình đẳng giới................................. 11
1.3. Khái niệm lồng ghép giới...................................................................... 13
1.4. Các bước thực hiện lồng ghép giới ....................................................... 14

1.4.1. Phân tích giới .................................................................................. 14
1.4.2. Lập kế hoạch giới............................................................................ 15
1.4.3. Thực hiện, giám sát và đánh giá lồng ghép giới............................. 15
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách lồng ghép giới dự
án .................................................................................................................. 15
1.5.1. Năng lực thực hiện chính sách nói chung....................................... 15
1.5.2. Đặc điểm của đối tượng thụ hưởng chính sách .............................. 18
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH LỒNG GHÉP

GIỚI ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN TÀU ĐIỆN NGẦM SỐ 2
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH – THAM
LƯƠNG .......................................................................................................... 19

2.1. Thông tin chung về Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 tại Thành
phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Tham Lương (gọi tắt là Dự án tuyến
số 2).............................................................................................................. 19
2.2. Tình hình thực hiện lồng ghép giới đối với Dự án tuyến số 2.............. 20


2.2.1. Phân tích giới. ................................................................................. 22
2.2.2. Lập kế hoạch giới............................................................................ 28
2.2.3. Thực hiện, giám sát và đánh giá lồng ghép giới............................. 32


2.3. Thực trạng năng lực ảnh hưởng việc thực hiện chính sách lồng ghép
giới trong dự án ............................................................................................ 37
2.3.1. Năng lực xây dựng kế hoạch lồng ghép giới .................................. 37
2.3.2. Năng lực phổ biến, tuyên truyền chính sách bình đẳng giới và lồng

ghép giới ................................................................................................... 38
2.3.3. Năng lực phối hợp thực hiện chính sách lồng ghép giới ................ 38
2.3.4. Năng lực duy trì việc lồng ghép giới .............................................. 39
2.3.5. Năng lực điều chỉnh chính sách lồng ghép giới ............................. 39
2.4. Đánh giá chung về thực hiện chính sách lồng ghép giới trong dự án .. 39

2.4.1. Mặt được ......................................................................................... 39
2.4.2. Mặt hạn chế ..................................................................................... 40
2.5. Nguyên nhân của những hạn chế .......................................................... 41
Chương 3: NHẬN ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BÌNH
ĐẲNG GIỚI – ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP....................................................... 43

3.1. Nhận định việc thực hiện chính sách bình đẳng giới............................ 43
3.2. Các giải pháp thúc đẩy thực hiện chính sách bình đẳng giới nói chung
...................................................................................................................... 50
3.2.1 Giải pháp chung ............................................................................... 50
3.2.2. Đối với thành phố Hồ Chí Minh..................................................... 52

3.3. Các giải pháp thúc đẩy thực hiện chính sách bình đẳng giới và chính
sách lồng ghép giới ở dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.. 54
3.4. Một số kiến nghị ................................................................................... 56
3.4.1. Đối với Trung ương ........................................................................ 56

3.4.2. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh.................................................... 56
3.4.3. Đối với Lãnh đạo Ban..................................................................... 56

KẾT LUẬN .................................................................................................... 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Năm sở hữu tài sản của chủ hộ theo giới tính dự án...................... 24
Bảng 2.2. Tuổi của chủ hộ theo giới tính dự án ............................................. 24
Bảng 2.3. Thu nhập hàng tháng của hộ gia đình có nữ chủ hộ dự án ............ 25
Bảng 2.4. Số lượng người có việc làm trong HGĐ theo giới tính chủ hộ ...... 25
Bảng 2.5. Phân bổ giới của những người bị ảnh hưởng ................................. 33
Bảng 2.6. Phân bổ độ tuổi của chủ hộ ............................................................ 34
Bảng 2.7. Phân bổ độ tuổi của thành viên các hộ gia đình BAH ................... 34


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×