Tải bản đầy đủ

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN VÕ HỮU CHÁNH

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG THEO
PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN
XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

HÀ NỘI, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN VÕ HỮU CHÁNH

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG THEO

PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN
XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS. NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN

HÀ NỘI, năm 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chính xác. Các dữ liệu, luận
điểm được trích dẫn đầy đủ, đúng quy định và là kết quả nghiên cứu của tôi.
Tác giả luận văn

Trần Võ Hữu Chánh


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...............................................................................................................................1
Chương 1 ..............................................................................................................................6
LÝ LUẬN VẤN ĐỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ PHÁP LUẬT GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI TÒA ÁN .................................6
1.1.

Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng tín dụng và tranh chấp hợp đồng tín

dụng 6

1.1.1.

Khái niệm hợp đồng tín dụng.................................................... 6

1.1.2.

Đặc điểm hợp đồng tín dụng ..................................................... 91.1.3.

Tranh chấp hợp đồng tín dụng................................................ 10

1.1.4.

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng.. 13

1.2.

Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án .................16

1.2.1.
Khái niệm pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín
dụng tại Tòa án........................................................................................ 16
Pháp luật Việt Nam hiện hành đã có những quy định cụ thể về điều
kiện của hợp đồng tín dụng có tác dụng định hướng chi sự lựa chọn
các thỏa thuận trong việc ký kết hợp đồng tín dụng. ......................... 16
1.2.2.
Nội dung điều chỉnh chủ yếu củapháp luật giải quyết tranh
chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án ........................................................ 16
1.2.3.
Vai trò của pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng
tại Tòa án. ................................................................................................ 18
1.3.

Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín

dụng tại Tòa án ..............................................................................................................18
Tiểu kết chương 1 ..............................................................................................................21
Chương 2 ............................................................................................................................22
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPHỢP
ĐỒNG TÍN DỤNG CỦA TAND QUẬN 9,......................................................................22
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .........................................................................................22


2.1.

Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án
22

2.1.1.
Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng tím dụng tại
Tòa án 22
2.1.2.
án.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa
23

2.1.3.
Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại
Tòa án 24
2.2.

Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án nhân dân

Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh..................................................................................29

2.2.1.
Thực trạng tranh chấp hợp đồng tín dụng và số vụ việc giải
quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án nhân dân Quận 9, tp.
Hồ Chí Minh............................................................................................ 29
2.2.2.
Một số vụ tranh chấp điển hình được xét xử tại Tòa án Quận
9, TP.Hồ Chí Minh.................................................................................. 32
2.3.

Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại TAND

Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh..................................................................................37

2.3.1.

Những thành tựu đã đạt được................................................. 37

2.3.2.

Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân................................. 38

Tiểu kết chương 2 ..............................................................................................................43
Chương 3 ............................................................................................................................44
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPHỢP ĐỒNG
TÍN DỤNG TẠI TAND QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH...............................44
3.1.

Yêu cầu hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng giải quyết tranh chấp

hợp đồng tín dụngtại Tòa án.........................................................................................44

3.1.1.
Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của
Đảng về áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án nói chung và giải
quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nói riêng ..................... 44
3.1.2.
áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp hợp dồng tín
dụng tại Tòa án nhân dân ở Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh............ 45
3.2.

Giải pháp hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại

Tòa án..............................................................................................................................46


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×