Tải bản đầy đủ

Kiểm toán NPT nhóm 2 đã sửa

KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU
NHÓM 2
TÊN THÀNH VIÊN
• Nguyễn Lâm Tuyết Anh
• Lê Thị Lan Tiên
• Nguyễn Thị Linh Huệ
• Phan Thị Thanh Hằng
• Nguyễn Thị Thanh Thao
• Nguyễn Thị Thanh Bình

STT
02
37
18
12
32
07


I. Nội dung, đặc điểm của Nợ Phải thu Khách hàng
II. Kiểm toán Nợ Phải thu Khách hàng

III. So sánh


I. Nội dung, đặc điểm của Nợ Phải thu Khách hàng
1. Khái niệm và đặc điểm
2. Nguyên tắc kế toán
3. Chứng từ, tài khoản và các loại tài liệu
4. Dự phòng Nợ phải thu khó đòi


1. KHÁI NIỆM NỢ PHẢI
THU KHÁCH HÀNG
Theo điều 16 TT 133/2016/TT-BTC quy định :


1. ĐẶC ĐIỂM NỢ PHẢI THU


CƠ SỞ DẪN LIỆU
Quan trọng nhất

Rất quan trọng


2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

 Hiệu số giữa “Phải thu khách hàng” và “Dự phòng phải thu khó đòi sẽ
phản ánh số nợ phải thu, tức là giá trị thuần có thể thực hiện được


3. CÁC CHỨNG TỪ
Hóa đơn bán hàng
kèm theo lệnh bán
hàng đã được phê
duyệt

Phiếu chi
(trong TH chi hộ KH)

Phiếu thu


(khi thu tiền hay
nhận tiền ứng trước)

Biên bản bù trừ công
nợ


CÁC LOẠI TÀI KHOẢN SỬ DỤNG


KHÁI NIỆM DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ
ĐÒIPHƯƠNG PHÁP TRÍCH LẬP NỢ PHẢI
THU KHÓ ĐÒI


II. Kiểm toán Nợ Phải thu Khách hàng

1. Mục tiêu
2. Quy trình
3. Minh họa


1. Mục tiêu kiểm toán số dư
khoản mục nợ phải thu
Detail tie-in

Xem xét sự khớp đúng của sổ chi tiết trên
khoản mục nợ phải thu với tổng số tiền
trên sổ cái

Existence

Ghi nhận các khoản phải thu tồn tại

Completenes
s

Tất cả các khoản nợ được ghi nhận đầy
đủ.

Accuracy

Các khoản phải thu phải được ghi nhận
chính xác.


1. Mục tiêu kiểm toán số dư
khoản mục nợ phải thu
Classification

Các khoản nợ phải thu được phân loại chính xác

Cutoff

Kiểm tra tính đúng kỳ của khoản mục phải thu
chính xác

Realizable
value

Các khoản nợ phải thu được ghi nhận theo giá trị
có thể thực hiện được

Rights

Khách hàng có quyền đối với các khoản phải thu


2. Quy trình
2.1. Xác định rủi ro đáng kể và đánh giá rủi ro sai lệch
trọng yếu đối với các khoản phải thu
 Cung cấp sự hiểu biết về hoạt động kinh doanh và ngành nghề của khách
hàng
• Nghiên cứu về ngành và môi trường bên ngoài của khách hàng
• Đánh giá các mục tiêu quản lý và quy trình kinh doanh → xác định rủi ro
kinh doanh
• Xác định rủi ro tiềm tàng đối với từng mục tiêu của khoản mục phải thu
 Sử dụng các thủ tục phân tích sơ bộ → Nguy cơ sai lệch trong các khoản
phải thu
 Xác định rủi ro sai lệch liên quan đến mục tiêu thông qua giá trị có thể
thực hiện được đối với các khoản mục phải thu


2.2. Thiết lập ‘‘Mức trọng yếu thực hiện’’
cho khoản phải thu

 Xác định mức trọng yếu tổng thể của toàn bộ BCTC
 Xác định mức trọng yếu thực hiện đối với khoản mục nợ phải
thu

2.3. Đánh giá rủi ro kiểm soát đối với chu
trình bán hàng và thu tiền
 KTV quan tâm đến 3 khía cạnh của kiểm soát nội bộ:
• Kiểm soát ngăn chặn hoặc phát hiện tham ô
• Kiểm soát cutoff
• Kiểm soát liên quan các khoản dự phòng không thu
được


2.4. Thiết kế và thực hiện thủ tục kiểm soát và trắc nghiệm
độ tin cậy của công việc đối với bán hàng


2.5. Thiết kế và thực hiện các thủ tục phân tích đối với số dư
các khoản phải thu


2.5. Thiết kế và thực hiện các thủ tục phân tích đối với số dư
các khoản phải thu


2.5. Thiết kế và thực hiện các thủ tục phân
tích đối với số dư các khoản phải thu


THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM
KIỂM TRA CHI TIẾT SỐ DƯ
1

• Tổng hợp các khoản phải thu phù hợp với tệp tin gốc (Master File) và sổ cái

2

• Ghi nhận khoản phải thu tồn tại

3

• Các khoản phải thu hiện hữu được bao gồm

4

• Các khoản phải thu là xác thực

5

• Các khoản phải thu được phân loại đúng cách

6

• Các Khoản nợ phải thu được chia cắt đúng niên độ

7

• Các khoản nợ phải thu được ghi nhận theo giá trị có thể thực hiện được

8

• Khách hàng có quyền đối với các khoản nợ phải thu

9

• Trình bày và thuyết minh các khoản phải thu khách hàng trên BCTC


1

• Tổng hợp các khoản phải thu phù hợp với tệp tin gốc
(Master File) và sổ cái


2

Ghi nhận khoản phải thu tồn tạiXác nhận số dư khách hàng là thử nghiệm quan trọng
nhất trong kiểm tra chi tiết để xác định sự tồn tại của các
khoản phải thu được ghi nhận.Khi xác nhận không được phản hồi, KTV nên kiểm tra các
loại tài liệu hỗ trợ để xác minh việc gởi hàng hóa và thu
tiền mặt.


3

Các khoản phải thu hiện hữu được bao gồm

LÀM SAO ĐỂ PHÁT
HIỆN DOANH SỐ BÁN
HÀNG BỊ BỎ SÓT TRÊN
SỔ NHẬT KÍ?

Do bản chất tự cân bằng các khoản phải thu trên tệp tin gốc
nên KiểmToán Viên rất khó phát hiện ra sự bỏ sót của tài
khoản này.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×