Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Nhận diện các dấu hiệu bất thường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (32.63 KB, 3 trang )

Nhận diện các dấu hiệu bất thường:
* Nhận diện tăng chênh lệch giữa LNST và dòng tiền thuần từ HĐKD:
Dòng tiền từ HĐKD = Lợi nhuận sau thuế - Sự thay đổi trong vốn lưu động
- Dấu hiệu phát hiện:
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ LNST năm 2015:
= = -1.07
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ LNST năm 2014:
= = -0.89
Từ số liệu này ta có thể thấy được sự biến động lớn của dòng tiền thuần từ HĐKD/
LNST. Có sư biến động này là do sự thay đổi lớn của cả dòng tiền từ HĐKD và LNST, 2 số
liệu này tăng gấp 3 lần so với năm 2014. Các chỉ số này cho thấy công ty thiếu tiền để
hoạt động. Vậy nguyên nhân là do việc bán gỗ nhưng chưa thu được tiền( gỗ là hàng hóa
có giá trị lớn nên việc thu nợ khá khó khăn) hay không?
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ Tài sản hoạt động thuần năm 2015:
= = -0.147
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ Tài sản hoạt động thuần năm 2014:
= = -0.055
Nhìn vào chỉ số dòng tiền thuần từ HĐKD/ Tài sản hoạt động thuần ta có thể thấy
được tỉ lệ thiếu tiền xoay sở cho HĐKD tăng nhanh hơn tỉ lệ tăng tài sản hoạt động
thuần. Vì vậy, doanh nghiệp đã sử dụng nhiều hơn tài sản hoạt động nhưng không hiệu
quả bởi không thu được tiền từ tài sản bỏ ra.
** Tính chỉ số của các công ty cùng ngành để so sánh và rút ra kết luận:
1. Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An:
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ LNST năm 2015:
= = 0.778


Dòng tiền thuần từ HĐKD/ LNST năm 2014:
= = 2.5
Từ chỉ số dòng tiền từ HĐKD/ LNST qua 2 năm ta có thể thấy được tình hình kinh doanh
của công ty này khá tốt, dù chỉ số này giảm vào 2015 nhưng doanh nghiệp vẫn hoạt động


tốt, vẫn có tiền để chi tiêu cho hoạt động kinh doanh.
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ Tài sản hoạt động thuần năm 2015:
= = 0.05
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ Tài sản hoạt động thuần năm 2014:
= = 0.155
2. Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành:
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ LNST năm 2015:
= = 1.16
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ LNST năm 2014:
= = 0.9
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ Tài sản hoạt động thuần năm 2015:
= = 0.47
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ Tài sản hoạt động thuần năm 2014:
= = 0.37
3. Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai:
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ LNST năm 2015:
= = -1.14
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ LNST năm 2014:
= = -1.59
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ Tài sản hoạt động thuần năm 2015:


= = -0.053
Dòng tiền thuần từ HĐKD/ Tài sản hoạt động thuần năm 2014:
== -0.058
Qua các chỉ số Dòng tiền thuần từ HĐKD/ LNST và Dòng tiền thuần từ HĐKD/ Tài sản
hoạt động thuần ta có thể thấy rằng các công ty cùng ngành có sự biến động không đáng
kể về các chỉ tiêu như LNST và dòng tiền từ HĐKD giữa 2014 và 2015. Tuy nhiên, các chỉ
tiêu này ở gỗ Trường Thành lại biến động rất lớn, số liệu của dòng tiền từ HĐKD và LNST
năm 2015 tăng hơn 3 lần so với năm 2014. Bên cạnh đó, các chỉ số Dòng tiền thuần từ

HĐKD/ LNST và Dòng tiền thuần từ HĐKD/ Tài sản hoạt động thuần giữa 2 năm liên tiếp
lại âm và càng ngày lượng tiền từ HĐKD thiếu hụt càng lớn mà công ty không thể khắc
phụ tình trạng này. Điều này làm nảy sinh một sự nghi ngờ lớn trong hoạt của gỗ Trường
Thành mà đặt biệt là phần LNST khi năm 2015 tăng gấp 3 lần năm 2014. Từ những phân
tích trên, KTV phải chú ý hơn về những chỉ tiêu này.×