Tải bản đầy đủ

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐẶNG VĂN NINH

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

HÀ NỘI, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐẶNG VĂN NINH

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY


Ngành: Luật Kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. NGUYỄN NHƯ PHÁT

HÀ NỘI, năm 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học của tôi
dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Các thông tin và kết quả
nghiên cứu trong Luận văn này do tôi tự thu thập, phân tích. Các ví dụ, trích
dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác và trung thực.
TÁC GIẢ

Đặng Văn Ninh


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BLDS 2015

: Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015

CTCP

: Công ty cổ phần

ĐHĐCĐ

: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT

: Hội đồng quản trị

LDN 1999

: Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10, ngày 12/06/1999LDN 2005

: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005

LDN 2014

: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014

LCK 2006

: Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG
CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN ................................................................... 7

1.1. Khái quát chung về công ty cổ phần ..................................................... 7
1.1.1. Khái niệm công ty cổ phần ......................................................................7
1.1.2. Đặc điểm công ty cổ phần .......................................................................9
1.1.3. Khái niệm cổ phần .................................................................................10
1.1.4. Đặc điểm của cổ phần ...........................................................................12
1.1.5. Các loại cổ phần ....................................................................................13
1.1.6. Cổ đông công ty cổ phần .......................................................................15
1.2. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần .................... 18
1.3. Nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần ................................................... 21
1.4. Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện
nay ............................................................................................................. 22
1.5. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện nay .. 28
1.6. Những quy định về lợi ích của các bên tham gia hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện nay ................................... 30

1.6.1. Chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết ...............................................31
1.6.2. Chuyển nhượng cổ phần đã niêm yết thông qua giao dịch trên thị
trường chứng khoán ........................................................................................32
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN

NHƯỢNG CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY .... 36
2.1. Các quy định pháp luật về điều kiện chuyển nhượng cổ phần ............ 36
2.2. Chủ thể của hợp đồng chuyền nhượng cổ phần .................................. 37
2.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia trong hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện nay ................................... 38


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×