Tải bản đầy đủ

Giao kết và thực hiện Hợp đồng lao động đối với vận động viên thể thao theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN HÀ TRƯỜNG HẢI

GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

HÀ NỘI, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN HÀ TRƯỜNG HẢI

GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO

THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY
Ngành: Luật Kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS. NGUYỄN HỮU CHÍ

HÀ NỘI, năm 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các

kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào
khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin
cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thanh tất cả các môn học và đã hoàn thanh tất
cả các nghia vụ tài chính theo quy định của Học viện Khoa học xã hội.
Vậy tôi viết lời cam đoan này đề nghị Học viện khoa học xã hội xem xét
để tôi có thể bảo vệ luận văn.

Tôi xin chân thanh cảm ơn!
NGƯỜI CAM ĐOAN

NGUYỄN HÀ TRƯỜNG HẢI


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN

HỢP ĐỒNG LAO ĐỒNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY............................................. 9
1.1. Khái quát chung về Hợp đồng lao động dành cho vận động viên.......... 9
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng lao động ...................... 9
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm Hợp đồng lao động với vận động viên thể thao
................................................................................................................... 18
1.2. Những vấn đề chung về giao kết Hợp đồng lao động đối với Vận động
viên............................................................................................................... 25


1.2.1. Chủ thể giao kết Hợp đồng lao động.............................................. 25
1.2.2. Nguyên tắc và trình tự giao kết Hợp đồng lao động ...................... 25
1.3. Những vấn đề chung về thực hiện hợp đồng lao động ......................... 32
1.3.1. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động .............................................. 32
1.3.2. Tạm hoãn hợp đồng lao động ......................................................... 33
Chương 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN THEO PHÁP
LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY ................................................................... 36
2.1. Thực tiễn thực hiện và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp
đồng lao động đối với vận động viên theo pháp luật Việt Nam hiện nay. .. 36

2.1.1. Thực tiễn quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng lao động đối
với vận động viên. ..................................................................................... 36
2.1.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng lao động đối
với vận động viên theo pháp luật lao động Việt Nam hiện nay................ 48


2.2. Thực tiễn thực hiện và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thực hiện hợp
đồng lao động đối với vận động viên theo pháp luật Việt Nam hiện nay ... 50

2.2.1. Thực tiễn thực hiện Hợp đồng lao động đối với vận động viên ..... 50
2.2.2. Kiến nghị về thực hiện hợp đồng hợp đồng lao động đối với vận động
viên ............................................................................................................ 59
KẾT LUẬN .................................................................................................... 66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×